Show simple item record

dc.contributor.authorDziało, Joannaen
dc.date.accessioned2015-04-28T13:05:09Z
dc.date.available2015-04-28T13:05:09Z
dc.date.issued2014-04-25en
dc.identifier.issn1508-2008en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8387
dc.description.abstractThe global economic crisis has brought about the need for States’ involvement to rescue many business entities from bankruptcy, initially in the financial sector, and at a later stage of the crisis in the real economy. In the countries of the European Union, these measures take the form of state aid, which is specifically regulated as it bestows benefits on its beneficiaries and therefore violates the rules of market competition. Thus, the provision of state aid is controversial, since it potentially adversely affects the competition policy pursued in the EU. This paper aims to analyse and evaluate the volume of state aid granted in the EU countries during the economic crisis and its potential impact on the health of the economy and the public finance sector.en
dc.description.abstractGlobalny kryzys gospodarczy spowodował konieczność zaangażowania państwa w ratowanie przed bankructwem wielu podmiotów gospodarczych, początkowo w sektorze finansowym, a następnie, w późniejszej fazie kryzysu, także w realnej sferze gospodarki. W krajach Unii Europejskiej działania te przyjmują formę pomocy publicznej, która jest szczegółowo uregulowana, ponieważ oznacza korzyści dla jej beneficjentów, a więc narusza reguły konkurencji rynkowej. W związku z tym udzielanie pomocy publicznej jest kontrowersyjne, gdyż potencjalnie wpływa ona niekorzystnie na politykę konkurencji prowadzoną w UE. Celem artykułu jest analiza i ocena rozmiarów pomocy publicznej udzielanej w krajach UE w dobie kryzysu gospodarczego oraz jej potencjalnego wpływu na kondycję ekonomiczną gospodarek i stan sektora finansów publicznych.en
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research;17en
dc.rightsThis article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.en
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/en
dc.subjectstate aiden
dc.subjecteconomic crisisen
dc.subjectcrisis and non-crisis aiden
dc.subjectfinancial sectoren
dc.subjectreal economyen
dc.subjectpomoc publicznaen
dc.subjectkryzys gospodarczyen
dc.subjectpomoc kryzysowa i niekryzysowaen
dc.subjectsektor finansowyen
dc.subjectrealna sfera gospodarkien
dc.titleState Aid in The European Union in the Period of the Economic Crisisen
dc.page.number5-19en
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Faculty of Economics and Sociology, Department of Economic Mechanismsen
dc.identifier.eissn2082-6737
dc.referencesKorbutowicz T. (2011), Pomoc publiczna w UE w warunkach kryzysu gospodarczego, [in:]en
dc.referencesJ. Kundera (ed.), Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocławen
dc.referencesPiotrowski J. (2012), Strategia Lizbońska - przyczyny niepowodzenia, Unia Europejska.pl, no. 1 (212)en
dc.referencesRutkiewicz K. (2008), Główne kierunki udzielania pomocy publicznej w Polsce i jej wpływ na konkurencję, PTE Toruń Working Papers, No 32/2008en
dc.referencesWoźniak B. (2010), Instrumenty i instytucje udzielania pomocy publicznej w Polsce, Zeszyty naukowe: polityki europejskie, finanse i marketingʼ, no. 4 (53), p. 152en
dc.referencesCommission Staff Working Document Accompanying the Document: State aid Scoreboard 2012 Update - Report on State aid granted by the EU Member States, COM(2012) 778 final, Brussels, 21.12.2012; http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/2012/part1_en (03.09.2013)en
dc.referencesCommission Staff Working Document Accompanying the Report from the Commission on Competition Policy 2008, SEC(2009)1004 final, Brussels 23.7.2009; http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/2008/part2_en. (04.09.2013)en
dc.referencesDz. Urz. UE, C 270 of 25.X.2008en
dc.referencesKomunikat w sprawie aktywów o obniżonej jakości, Komisja Europejska, IP/09/322 25.02.2009; http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html (29.08.2013)en
dc.referencesLisbon European Council: Presidency Conclusion, European Parliament 23 and 24 March 2000; http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.html (23.08.2013)en
dc.referencesState Aid Scoreboard. Report on State aid granted by the EU Member States, Autumn 2012 update, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/expenditure (29.08.2013)en
dc.referencesTraktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE, C 83/47, 30.03.2010en
dc.referencesTymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego, Dz.Urz. UE C 83/1, 07.04.2009en
dc.referencesZastosowanie zasad pomocy państwa do środków podjętych w odniesieniu do instytucji finansowych w kontekście obecnego, globalnego kryzysu finansowego, Dz. Urz. UE, C 270, 25.10.2008en
dc.identifier.doi10.2478/cer-2014-0001en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.