Show simple item record

dc.contributor.authorSkorupińska, Katarzynaen
dc.date.accessioned2015-04-28T12:05:48Z
dc.date.available2015-04-28T12:05:48Z
dc.date.issued2013-11-02en
dc.identifier.issn1508-2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8356
dc.description.abstractThe aim of the article is to present the areas of the greatest convergence and disparities in industrial relations in the EU. This paper also aims to identify the causes of such situations and to determine the influence of the economic crisis on the shape of these relations and the attempt to achieve convergence. The study is composed of an introduction, three main sections and a conclusion. Following the introduction, the section 2 discusses the evolutionary process of European industrial relations and social dialogue. The next section is devoted to employee participation in the management of a company, the area of greatest convergence in industrial relations. Special emphasis is placed on the dual system of employee representation (trade unions and works councils), and in particular on the European Works Councils. The final section examines the greatest disparities between the old and new EU member states with reference to trade union density, range, and the level of collective bargaining. This is followed by a summary of conclusions.en
dc.description.abstractCelem artykułu jest przedstawienie obszarów największych zbieżności i dysproporcji w zakresie stosunków przemysłowych w UE. Artykuł ma także na celu zdefiniowanie przyczyn takiej sytuacji oraz określenie wpływu kryzysu gospodarczego na kształt tych stosunków i dążenie do ich konwergencji. Opracowanie składa się z trzech zasadniczych części i podsumowania. W punkcie drugim omówiono proces tworzenia europejskiego wymiaru stosunków przemysłowych i dialogu społecznego. Kolejna część poświecona została kwestii partycypacji pracowniczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem jako obszarowi stosunków przemysłowych o największym zasięgu konwergencji. Szczególny nacisk został tutaj położony na dualny system reprezentacji pracowników w przedsiębiorstwie w postaci związków zawodowych i rad pracowników oraz na Europejskie Rady Zakładowe. W punkcie czwartym przeanalizowano zaś największe dysproporcje między starymi i nowymi krajami UE, które dotyczą poziomu „uzwiązkowienia” oraz zasięgu i poziomu zawierania układów zbiorowych.en
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research;16en
dc.rightsThis content is open access.en
dc.titleConvergence and Disparities in European Industrial Relationsen
dc.page.number127-146en
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Faculty of Economics and Sociology, Department of Institutional Economicsen
dc.identifier.eissn2082-6737
dc.referencesDunlop J. T. (1958), Industrial Relations Systems, New York: Holt Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiająca podstawowe struktury informowania i konsultacji wśród pracowników we Wspólnocie Europejskiej, (2002), Dyrektywa Rady 2002/14/WE, Official Journal of the European Communities, L. 80/29en
dc.referencesDyrektywa Rady dotycząca tworzenia europejskich rad zakładowych lub procedur informowania i prowadzenia konsultacji wśród pracowników w przedsiębiorstwach o zasięgu wspólnotowym lub grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, (1994), Dyrektywa Rady nr 94/45/WE, Official Journal of the European Communities, No L252/64en
dc.referencesDyrektywa Rady z dnia 8 października 2001 r. uzupełniająca Status Spółki Europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników, (2001), Dyrektywa Rady 2001/86/WEen
dc.referencesETUI ECD, (2012), http://ecdb.worker-participation.euen
dc.referencesEmployee involvement in Companies under the European Company Statute. Executive summary (2011), European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditionsen
dc.referencesEmployee representation at establishment level in Europe (2009), European Company Survey, Dublin Fulton L. (2011), Worker Representation in Europe, Labour Research Department and ETUI (online publication)en
dc.referencesGardawski J. (2009), Związki zawodowe między fordyzmem a postfordyzmem. Kryzys fordowskichzwiązków zawodowych, [in:] J. Gardawski (ed.), Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawaen
dc.referencesGolimowska S., Żukowski M. (2008), Diversity, similarity and commonality: Member states’social policies and EU social policy, [in:] S. Golinowska, P. Hengstenberg, M. Żukowski (ed.), Diversity and Commonality in European Social Policies: The Forging of a European SocialModel, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawaen
dc.referencesGrosse T.G. (2007), Dialog społeczny i obywatelski w Unii Europejskiej, [in:] R. Towalski (ed.), Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje, Centrum Partnerstwa Społecznego ʻDialogʼ, Warszawaen
dc.referencesImpact of the information and consultation directive on industrial relations (2008), European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublinen
dc.referencesIndustrial Relations in Europe 2010 (2011), European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Luxembourgen
dc.referencesJagodziński R., Pas I. (2011), The ECC landscape on the eve of the transposition deadline of therecast directive 2009/38/EC, European Trade Union Institute, Brusselsen
dc.referencesKohl H. (2009), Freedom of Association, Employees’ Rights and Social Dialogue in Central andEastern Europe and Western Balkans, Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlinen
dc.referencesMorawski W. (2001), Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawaen
dc.referencesOECD Database on Trade Unionsen
dc.referencesRybicka E. (2006), Jubileusz europejskiego dialogu społecznego, ʻDialogʼ, Warszawa, nr 10 Skorupińska K. (2009), Rola rad zakładowych w krajowych i transnarodowych przedsiębiorstwacheuropejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódźen
dc.referencesSkorupińska K. (2011), European Works Councils Experiences, ʻComparative Economic Researchʼ, Łódź, Vol. 14en
dc.referencesSocial dialogue in Times og global economic crisis (2012), European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Luxembourg Surdykowska B. (2011), Europejski dialog społeczny - okrągła rocznica, ʻDialogʼ, Warszawa, nr 3 (30)en
dc.referencesTowalski R. (2007), Dialog społeczny - próba definicji, [in:] R. Towalski (ed.), Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje, Centrum Partnerstwa Społecznego ʻDialogʼ, Warszawa Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 24 grudnia 2002 r.en
dc.referencesWorkplace Representation (Slovenia), worker-participation.euen
dc.referencesEWC database (2012), European Trade Union Instituteen
dc.referencesICTWSS database version 3, May 2011en
dc.referencesworker-participation.euen
dc.identifier.doi10.2478/cer-2013-0022en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record