Show simple item record

dc.contributor.authorLipińska, Danutaen
dc.date.accessioned2015-04-28T11:45:47Z
dc.date.available2015-04-28T11:45:47Z
dc.date.issued2012-12-28en
dc.identifier.issn1508-2008en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8303
dc.description.abstractWater resources are among the most valuable resources of the natural environment. The sustainable and integrated management of these resources is the basis of European water policy. Pursuant to the Water Framework Directive, all waters in the European Union should achieve a state considered at least good by the year 2015. Just how this objective can be met continues to be a topic of discussions in some of the Member States. There exist serious problems and delays in performing and implementing the provisions of the Directive in most EU countries. What is more, the state of the water economy in several countries, including Poland, has been criticized by the European Commission. Many challenges stand before European water policy. They require solutions on a global and local level. This article presents current key problems and planned directions for EU water policy development, subjected to analysis and assessment. Note is taken on the newest initiative of the European Commission in the area of water policy, especially the plan for protecting Europe’s water resources-the Blueprint to Safeguard Europe’s Water Resources.en
dc.description.abstractZasoby wodne należą do najcenniejszych zasobów środowiska naturalnego. Zrównoważona i zintegrowana gospodarka tymi zasobami stanowi podstawę Europejskiej polityki wodnej. Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną do 2015 roku wszystkie wody w Unii Europejskiej powinny osiągnąć co najmniej dobry stan wód, co jest nadal przedmiotem dyskusji w niektórych państwach członkowskich, w jaki sposób osiągnąć ten cel. Istnieją poważne problemy i opóźnienia w realizacji i wdrażaniu zapisów Dyrektywy w większości krajów członkowskich UE, a w kilku krajach, w tym także i w Polsce, stan gospodarki wodnej został krytycznie oceniony przez Komisję Europejską. Przed Europejską polityką wodną stoi wiele wyzwań, które wymagają rozwiązania na szczeblu globalnym oraz lokalnym. W artykule przedstawiono aktualne kluczowe problemy oraz planowane kierunki rozwoju polityki wodnej UE, poddając je analizie i ocenie. Zwrócono uwagę na najnowsze inicjatywy KE w zakresie polityki wodnej, a w szczególności na plan ochrony zasobów wodnych Europy.en
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research;15en
dc.rightsThis content is open access.en
dc.titleEuropean Union Water Policy: Key Issues and Challengesen
dc.page.number123-141en
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódźen
dc.identifier.eissn2082-6737
dc.referencesEuropean Commission (2000), Water Framework Directive of the European Parliament and of the Council (2000/60/EC), Brussels:en
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.htmlen
dc.referencesEcologic (2007), Report on EU water saving potential, Ecologic Institute for International and European Environmental Policy:en
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/environment/water/quantity/pdf/water_saving_2.pdfen
dc.referencesEuropean Commission (2007), Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Addressing the challenge of water scarcity and droughts in the European Union (COM/2007/0414 final), Brussels:en
dc.referenceshttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0414:FIN:EN:PDFen
dc.referencesEuropean Commission (2007), Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on the assessment and management of flood risks, Brussels:en
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/key_docs.htmen
dc.referencesEuropean Commission (2010), EUROPE 2020 - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM(2010)2020 final, Brussels:en
dc.referenceshttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDFen
dc.referencesEuropean Commission (2011), A resource-efficient Europe - Flagship initiative under the Europe 2020 Strategy, COM(2011) 21 final, Brussels:en
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/pdf/resource_efficient_europe_en.pdfen
dc.referencesEuropean Commission (2011), Roadmap to a Resource Efficient Europe, COM(2011) 571 final, Brussels:en
dc.referenceshttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0571:FIN:EN:PDFen
dc.referencesEuropean Commission (2011), Commission Staff Working Paper Research Joint Programming Initiative on Water, Commission Recommendation on the research joint programming initiative ’Water Challenges for a Changing World’ (doc. SEC(2011) 1250 final), Brussels:en
dc.referenceshttp://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2011/1250/COM_SEC(2011)1250_EN.pdfen
dc.referencesEuropean Commission (2011), Environment Council - informal meeting: Europe Needs an Integrated Water Policy, March 2011, Budapest,en
dc.referenceshttp://www.eu2011.hu/news/europe-needsintegrated-water-policyen
dc.referencesEuropean Commission (2012), Environment for Europeans, Are we doing enough for Europe’s waters?, Magazine of the Directorate-General for the Environment, No 47, Brussels:en
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/environment/news/efe/pdf/efe47/EN-EFE47.pdfen
dc.referencesEuropean Commission (2012), Attitudes of Europeans Towards Water - Related Issues, Flash Eurobarometer, March 2012,en
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_344_sum_en.pdfen
dc.referencesEuropean Commission (2012), Environment: Europeans call for stronger EU action on Water, IP/12/289, 22/03/2012, Brussels,en
dc.referenceshttp://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/289&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=enen
dc.referencesEuropean Commission (2012), EU Water Initiative, Annual Report, Brussels:en
dc.referenceshttp://www.euwi.net/files/EUWI_AnnualReport_Web.pdfen
dc.referencesEuropean Commission (2012), World Water Day - EU research on water, MEMO/12/203, 22/03/2012, Brussels,en
dc.referenceshttp://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/203&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=enen
dc.referencesEuropean Commission (2012), 3rd European Water Conference, Summary Report, Environment Directorate General of the European Commission, Brussels,en
dc.referenceshttp://waterblueprint2012.eu/conference-documentationen
dc.referencesEuropean Commission (2012), Communication From The Commission on the European Innovation Partnership on Water, COM(2012)216 final, Brussels, 10.05.2012,en
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/pdf/com_2012_216.pdfen
dc.referencesEuropean Commission (2012), EU law: Commission acts to ensure that European legislation is fully and properly implemented , MEMO/12/134, 27/02/2012:en
dc.referenceshttp://europa.eu/rapid/searchResultAction.do 19700176en
dc.referencesGammeltoft P., Buckova B. (2012), Outcomes of Green week 2012, The Green Week - anunmissable event, ‘CountrySide’, European Landowners’ Organization, Brussels, No 139,en
dc.referenceshttp://www.europeanlandowners.org/files/cside/139_MAyJuin/105399%20CS%20139%20GB%20LR.pdfen
dc.referenceshttp://www.europeanlandowners.org/en
dc.referencesEuropean Environment Agency (EEA) (2010), The European environment - state and outlook 2010: EEA Report No 1/2010, Copenhagen:en
dc.referenceshttp://www.eea.europa.eu/soer/OECD (2011),en
dc.referencesOECD Factbook 2011-2012, Economic, Environmental and Social Statistics, Water consumption, OECD Publishingen
dc.referenceshttp://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-factbook-2011-2012_factbook-2011-enen
dc.referencesOECD (2012), OECD Environmental Outlook to 2050. The Consequences of Inaction, OECD Publishing, Paris:en
dc.referenceshttp://www.oecd.org/environment/environmentalindicatorsmodellingandoutlooks/oecdenvironmentaloutlookto2050theconsequencesofinaction.htmen
dc.referencesPotočnik J. (2012a), Results of the Eurobarometer on Water - what are Europeans' expectations?, Water Intergroup meeting (European Parliament), Brussels, SPEECH/12/210, 22 March 2012,en
dc.referenceshttp://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/210&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=enen
dc.referencesPotočnik J. (2012b), Message on World Water Week, Brussels, 27 August 2012, MEMO 12/628en
dc.referenceshttp://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/628&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=enen
dc.identifier.doi10.2478/v10103-012-0020-zen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record