Show simple item record

dc.contributor.authorLipińska Danutaen
dc.date.accessioned2015-04-28T11:15:14Z
dc.date.available2015-04-28T11:15:14Z
dc.date.issued2011-07-25en
dc.identifier.issn1508-2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8259
dc.description.abstractThis paper presents an assessment of the state of advancement of work on tasks encompassed by the National Urban Wastewater Treatment Program that are vital in meeting the transitional goals as defined in the Poland's Treaty of Accession to the European Union in the section relating to Council Directive 91/271/EEC concerning urban wastewater treatment. Reasons behind delays in completing planned projects with respect to deadlines earmarked in the National Urban Wastewater Treatment Program are discussed, as are the consequences of the delays. Environmental effects in the area of biodegradable pollutants as achieved in 2009 in terms of individual voivodeships and the country as a whole have also been calculated.en
dc.description.abstractW artykule przedstawiono ocenę zaawansowania zadań ujętych w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych, niezbędnych dla spełnienia celów pośrednich określonych w Traktacie Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej w części dotyczącej Dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Omówiono przyczyny opóźnień w realizacji zaplanowanych inwestycji w stosunku do przyjętych w Krajowym programie terminów oraz konsekwencje tych opóźnień. Dokonano również obliczenia efektu ekologicznego w zakresie zanieczyszczeń biodegradowalnych osiągniętego w 2009 r. w odniesieniu do poszczególnych województw oraz całego kraju.en
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research;14en
dc.rightsThis content is open access.en
dc.titleNational Urban Wastewater Treatment Program: Assessment of Task Implementationen
dc.page.number97-120en
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódźen
dc.identifier.eissn2082-6737
dc.referencesAct of July 18, 2001 - The Water Code (Journal of Laws of 2005, No. 239, item 2019, with subsequent amendments)en
dc.referencesDirective 91/271/EEC of May 1991 concerning urban waste water treatment (1991), (OJ L 135, 30.05.1991)en
dc.referencesDruga Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych - AKPOŚK 2009, (2010), Ministerstwo Środowiska, Warszawaen
dc.referencesDymaczewski Z., Oleśkiewicz J.A., Sozański M.M. (1997), Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków, PZITS, Poznańen
dc.referencesInformacja o wynikach kontroli realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (2010), Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego NIK, Warszawaen
dc.referencesInformacja z realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w 2008 r. (2009), KZGW, Warszawaen
dc.referencesKrajowy program oczyszczania ścieków komunalnych zatwierdzony przez Radę Ministrów w dn. 16 grudnia 2003 r. Ministerstwo Środowiska, Warszawaen
dc.referencesPierwsza Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych - AKPOŚK 2005, (2005), Ministerstwo Środowiska, Warszawaen
dc.referencesPoradnik dotyczący gospodarki ściekowej w kontekście wykonania Krajowego Programu oczyszczania ścieków komunalnych,(2010), KZGW, Warszawaen
dc.referencesRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (2006), (Dz. U. Nr 137, poz. 984)en
dc.referencesRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (2010), (Dz. U. 2010 nr 137 poz. 922)en
dc.referencesTerms and Definition under the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC), Final version of Commission paper, (2007), Brusselsen
dc.referencesTrzecia Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych - AKPOŚK 2010 - Projekt (2010), Ministerstwo Środowiska, Warszawaen
dc.referenceshttp://www.kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.htmlen
dc.identifier.doi10.2478/v10103-011-0006-2en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record