Show simple item record

dc.contributor.authorZwarycz, Mariusz
dc.date.accessioned2015-03-13T14:35:44Z
dc.date.available2015-03-13T14:35:44Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2353-4850
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7297
dc.description.abstractW licznych medialnych i naukowych dyskusjach problematyka związana z asymilacją społeczną młodzieży wzbudza skrajne emocje. Wykrystalizowały się wokół tego zagadnienia stanowiska, zgodnie z którymi młodzi wnoszą twórczą energię do struktur społecznych, ale istnieją także diametralnie odmienne, gdzie młodzi postrzegani są w kategoriach destruktorów. Przedmiotem analizy w niniejszym opracowaniu stała się młodzież, ze szczególną koncentracją na kategorii wiekowej, w której kończy się młodzieńczy etap życia, a rozpoczyna dorosły. Znacznym oczekiwaniom społecznym kierowanym wobec tej warstwy wieku nie towarzyszą adekwatne warunki adaptacyjne. Mimo to młodzież nie przejawia aktywnych tendencji kontestacyjnych, raczej wykorzystuje pasywne strategie działania oparte na konformizmie, oportunizmie lub wycofaniu się – emigracji wewnętrznej lub znacznie częściej ukierunkowanej poza granice kraju. Teoria konstruktywistycznego strukturalizmu dostarcza narzędzia umożliwiające wskazanie i zdefiniowanie określonej konfiguracji przyczyn warunkujących istniejący stan rzeczy, co prowadzi bezpośrednio do analizy pojęcia podmiotu oraz redefinicji związanego z nim zagadnienia podmiotowości jako pewnego procesu. Kategorią diagnozy położenia i postaw młodych jest proces dekompozycji podmiotowości sprawczej omawianej kategorii, w którym uczestniczą oni sami, ale zasadniczo analiza ukierunkowana jest również na uwarunkowania kulturowe oraz ideologiczne, kształtujące instytucje socjosfery. Głównym zamierzeniem autora jest zaproponowanie modelu teoretycznego podmiotowości sprawczej, który kwalifikować się może do dalszej analizy i empirycznej weryfikacji.pl_PL
dc.description.abstractThe subject of the article analysis is the youth i.e. a category, which ends the youth stage and begins the adult one. Appreciable social expectations addressed to this age do not accompany adequate adaptation circumstances. Despite this fact, the young do not show any active contestation tendency, they rather use passive strategies such as non – active waiting, opportunism or withdrawal i.e. emigration. The theory of constructivist structuralism provides the tools, which make it possible to state that this situation has its own cause configuration, that leads to the subject notion analysis directly together with the related thought – redefinition of subjectivity as a certain process. The decomposition process of causative subjectivity of the young, in which they are the subject, constitutes the diagnosis category of the position and attitude of the youth. However, the most significant in the idea is the background i.e. the sociosphere and ideological – cultural conditions which effect on the conscious or unconscious processes of forming passive positions of the youthpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 49
dc.subjectkonstruktywistyczny strukturalizmpl_PL
dc.subjectmłodzieżpl_PL
dc.subjectpodmiotpl_PL
dc.subjectpodmiotowośćpl_PL
dc.subjectconstructivist structuralismpl_PL
dc.subjectthe youthpl_PL
dc.subjectsubjectpl_PL
dc.subjectsubjectivitypl_PL
dc.titleProces dekompozycji podmiotowości sprawczej młodzieżypl_PL
dc.title.alternativeThe Process of Causative Subjectivity Decomposition of the Youthpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number53-79pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Antropologii i Socjologii Kultury, Instytut Socjologii, Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Uniwersytet Opolskipl_PL
dc.referencesArcher M. (2007), Making our Way through the World, Human Reflexivity and Social Mobility, Cambridge University Press, Cambridgepl_PL
dc.referencesBauman Z. (1998), Działanie społeczne, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 158‒164pl_PL
dc.referencesBourdieu P., Wacquant L. J. D. (2001), Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawapl_PL
dc.referencesCieśla J. (2012), Milion zawieszonych, http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/artykuly/1532473, 1,neetsi-bez-pracy-bez-zainteresowan.read, 20.01.2014pl_PL
dc.referencesCzapiński J. (2013), Stan społeczeństwa obywatelskiego. Kapitał społeczny. Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków ‒ Raport, Contemporary Economics, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawapl_PL
dc.referencesElliott A. (2011), Współczesna teoria społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesKrajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji (2013), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, http://www. mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/krajowy-program-przeciwdzialania-wykluczeniu-spolecznemu-2020/, 20.01.2014pl_PL
dc.referencesKrasowska A. (2012), Socjologiczne konstruowanie kategorii podmiotowości, [w:] M. Zuber (red.), Wiedza – nauka – poznanie naukowe. Forum socjologiczne, vol. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, Wrocław, s. 47‒60pl_PL
dc.referencesKrzyżaniak-Gumowska A. (2013), Pokolenie klapki, „Neewswek”, nr 22, s. 16‒19pl_PL
dc.referencesLudność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (2013), GUS, Warszawapl_PL
dc.referencesNEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe (2012), European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound), Dublin‒Brussels.pl_PL
dc.referencesOceny sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem (2013), „CBOS. Komunikat z Badań”, BS/43/2013, (Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa)pl_PL
dc.referencesPańków M. (2012), Młodzi na rynku pracy. Raport z badania, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2012 r. (2013), GUS, Warszawapl_PL
dc.referencesStrzelecki P. (2013), Diagnoza społeczna 2013, Toruń, (konferencja prasowa, 26.06.2013, materiały).pl_PL
dc.referencesSwadźba U. (2007), Obraz Niemców w oczach młodzieży pogranicza kulturowego. Studium dynamiki zmian na przykładzie Głogówka, Wydawnictwo Instytut Śląski, Katowice–Opole.pl_PL
dc.referencesSzacki J. (2003), Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesSzafraniec K. (2007), Polska młodzież: między apatią, partycypacją a buntem, [w:] A. Kojder (red.), Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, Wydawnictwo WAM, Polska Akademia Nauk, Kraków, s. 207‒235pl_PL
dc.referencesSzafraniec K. (red.) (2011), Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawapl_PL
dc.referencesSztompka P. (2005), Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Krakówpl_PL
dc.referencesŚwida-Ziemba H. (2005), Młodzi w nowym świecie, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesUnemployed persons long term youth unemployment, 2012 (2014), [w:] Eurostat. Statistics Explained, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Unemployed_ persons_long_term_youth_unemployment,_2012.png&filetimestamp=2013023151501, 20.01.2014.pl_PL
dc.referencesWipler P. (2011), Zawody regulowane. Aktualny stan prawny i propozycje zmian, Fundacja Republikańska, Warszawapl_PL
dc.referencesWnuk-Lipiński E. (2005), Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawapl_PL
dc.referencesWrzesień W. (2009), Europejscy poszukiwacze. Impresje na temat współczesnego pokolenia polskiej młodzieży, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawapl_PL
dc.contributor.authorEmailmzwarycz@uni.opole.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record