Show simple item record

dc.contributor.authorRek-Woźniak, Magdalena
dc.contributor.authorWoźniak, Wojciech
dc.date.accessioned2015-03-03T15:01:39Z
dc.date.available2015-03-03T15:01:39Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7000
dc.description.abstractW artykule zawarto analizę dyskursu publicznego w Polsce dotyczącego relacji między prawami dzieci i rodzin a działaniami państwa, które poprzez systemy prawny i legislację stara się zapewnić przestrzeganie zdefiniowanych w aktach prawnych norm i wyznawanych wartości. Teoretyczną ramę analiz stanowi koncepcja paniki moralnej, często aplikowana w badaniach relacji między państwem a innymi podmiotami/aktorami społecznymi, niewykorzystywana jednak do tej pory w badaniach nad polskim dyskursem publicznym. Podstawową tezą artykułu jest przekonanie, że brak paniki moralnej dotyczącej praw dzieci, ich dobrostanu i bezpieczeństwa, może być efektem niskiej pozycji tej problematyki w agendzie problemów społecznych poruszanych w debacie publicznej, szczególnie w porównaniu ze znaczeniem przypisywanym prawom tradycyjnie rozumianej i definiowanej rodziny. Analiza empiryczna dotyczy trwającej się w latach 2008‒2010 debaty publicznej na temat zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jako schemat analityczny wykorzystano w tekście model hybrydalny analiz paniki moralnej, integrujący wcześniej dominujące podejścia (model sekwencyjny i atrybucyjny).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 50
dc.subjectpanika moralnapl_PL
dc.subjectrodzinapl_PL
dc.subjectpaństwopl_PL
dc.subjectprawa dziecipl_PL
dc.subjectprzeciwdziałanie przemocy w rodziniepl_PL
dc.titleDziecko, rodzina i państwo w polskiej debacie welfare. Analiza przypadku w perspektywie paniki moralnejpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number43-67pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationMagdalena Rek-Woźniak - Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWojciech Woźniak - Katedra Socjologii Ogólnej, Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesBadanie dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie wobec dzieci. Opinie ofiar, sprawców i świadków o występowaniu i okolicznościach występowania przemocy w rodzinie wobec dzieci. Raport z badania (2008), TNS OBOP, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, http://www.niebieskalinia.org/download/Badania/TNS_OBOP_II_2008.pdf, 15.06.2011pl_PL
dc.referencesBicie dzieci w rodzinie polskiej (2005), TNS OBOP, http://www.tnsglobal.pl/archive-report/id/4296, 15.06.2011pl_PL
dc.referencesButler I., Drakeford M. (2005), Scandal, Social Policy and Social Welfare, Houndmills, New Yorkpl_PL
dc.referencesChild Poverty in Perspective: An Overview of Child Well-Being in Rich Countries, Innocenti Report Card 7 (2007), UNICEF Innocenti Research Centre, Florencepl_PL
dc.referencesCohen S. (2002), Folk Devils and Moral Panics. The Creation of the Mods and Rockers, 3rd Ed., Routledge, London ‒ New Yorkpl_PL
dc.referencesCornwell B., Linders A. (2002), The Myth of Moral Panic: An Alternative Account of LSD Prohibition, „Deviant Behavior”, Vol. 23, No. 4, s. 307‒30pl_PL
dc.referencesCritcher C. (2003), Moral Panics and the Media, Open University Press, Maidenhead ‒ New Yorkpl_PL
dc.referencesCritcher C. (2008), Moral Panic Analysis: Past, Present and Future, „Sociology Compass”, Vol. 4, No. 2, s. 1127–1144pl_PL
dc.referencesDomagalski M., Zalewski T. (2009), Czy powstanie policja rodzinna, „Rzeczpospolita”, http://archiwum.rp.pl/artykul/840403-Czy-powstanie-policja-rodzinna.html, 29.01.2009pl_PL
dc.referencesDoyle V. (2008), How to Make „Kiddie-Porn in Canada”: Law Enforcement in the Media, and Moral Panic in the Age of AIDS, [w:] C. Krinsky (ed.), Moral Panics over Contemporary Children and Youth, Ashgate, Farnham‒Burlington, s. 77‒94pl_PL
dc.referencesDruk nr 1698 ‒ o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych (2009), Sejm RP, http://orka.sejm.gov.pl/ Druki6ka.nsf/0/E7D206E9D4B5292AC125756100371248/$file/1698.pdf, 22.09.2014pl_PL
dc.referencesDruki Sejmowe VI kadencja (2009), http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/1698, 23.09.2014pl_PL
dc.referencesElbanowska K., Elbanowski T. (2010), Polska dyskryminuje rodziców, „Fakt”, http:// www.fakt.pl/Polska-dyskryminuje-rodzicow,artykuly,79760,1.html, 10.06.2011pl_PL
dc.referencesFundacji „ePaństwo” (2010), http://epf.org.pl/, 23.09.2014pl_PL
dc.referencesGoode E., Ben-Yehuda N. (2009) Moral Panics. The Social Construction of Deviance, 2nd Ed., Wiley‒Blackwell, Chichester‒Maldenpl_PL
dc.referencesHall S. et al. (1978), Policing the Crisis: Mugging, the State and Law and Order, Macmillan, Londynpl_PL
dc.referencesHarrold-Claesson R. (2006), Smacking children is not harmful, „Scoop”, 15.11.2006, http:// www.scoop.co.nz/stories/PO0610/S00150.htm, 17.07.2011pl_PL
dc.referencesJenkins P. (1992), Intimate Enemies: Moral Panics in Contemporary Great Britain, Aldine de Gruyter, New Yorkpl_PL
dc.referencesKlocke B. V., Muschert G. W. (2010), A Hybrid Model of Moral Panics: Synthesizing the Theory and Practice of Moral Panic Research, „Sociology Compass”, Vol. 5, No. 4, s. 295‒309pl_PL
dc.referencesKrinsky C. (2008), Introduction, [w:] C. Krinsky (ed.), Moral Panics over Contemporary Children and Youth, Ashgate, Farnham‒Burlington, s. 1‒13pl_PL
dc.referencesKucharski D., Marczyńska M. (2004), Wstrząsające zeznania 12-letniej Moniki: ‒ Widziałam, jak tata mordował, „Super Express”, 4 czerwca, s. 1pl_PL
dc.referencesLaming W. H. (2003), The Victoria Climbié Inquiry: Report of an Inquiry by Lord Laming, (Cmnd 5730), HMSO, Londyn, http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_ digitalassets/documents/digitalasset/dh_110711.pdf, 18.07.2011pl_PL
dc.referencesLeszczyński A. (2010), Paradoks współczucia. Bieda i wykluczenie w oczach dziennikarzy, [w:] P. Żuk (red.), Podziały klasowe i nierówności społeczne ‒ refleksje społeczne 20 lat po zmianie systemowej, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 259‒270pl_PL
dc.referencesLyon C. M. (2007), The Lived Lives of Children in Liverpool. Exploring the position of children and young people in Liverpool. A Response to Professor Jonathan Bradshaw, Children’s Society Edward Rudolf, University of Liverpool, Liverpool, (Memorial Lecture)pl_PL
dc.referencesMakowski G. (2008), Korupcja jako problem społeczny, Wydawnictwo Trio, Warszawapl_PL
dc.referencesMarkowska A. (2004), Skazani na piekło, „Gazeta Wyborcza”, 22.06.2004, s. 1.pl_PL
dc.referencesMatuchniak-Krasuska A. (1991), Kategorie i reguły polskiego dyskursu o aborcji, [w:] M. Czyżewski, K. Dunin, A. Piotrowski (red.), Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne, Ośrodek Badań Społecznych, Warszawa, s. 100‒123pl_PL
dc.referencesMerrick D. (2006), Social Work and Child Abuse, Still walking the tightrope?, Routledge, London ‒ New Yorkpl_PL
dc.referencesMiś L. (2007), Ramy problemu bezrobocia w telewizyjnych programach informacyjnych TVN i TVP1, [w:] J. Klebaniuk (red.), Oblicza nierówności społecznych, Wydawnictwo ENETEIA, Warszawa, s. 341‒356pl_PL
dc.referencesNowacka-Isaksson A. (2010), Dyktatura urzędników socjalnych. Wywiad z R. Harrold-Claesson, 17.05.2010, „Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl/artykul/480850.html, 17.07.2011pl_PL
dc.referencesOorschot W. van, Opielka M., Pfau-Effinger B. (eds.) (2008), Culture and Welfare State. Values and social policy in comparative perspective, Edward Elgar, Cheltenham (UK) ‒ Northampton (MA)pl_PL
dc.referencesParker D. (2007), Children and the Policy Agenda: Government Responses to the Innocenti Report Card, Paper to the International Society for Child Indicators Inaugural Conference, Chicago, USA, 26–28.06pl_PL
dc.referencesParton N. (1985), The Politics of Child Abuse, Macmillan, London.pl_PL
dc.referencesParton N. (2004), From Maria Colwell to Victoria Climbié: reflections on public inquiries into child abuse a generation apart, “Child Abuse Review”, Vol. 13, No. 2, s. 80–94.pl_PL
dc.referencesPayne R. (2008), Virtual Panic: Children Online and the Transmission of Harm, [w:] C. Krinsky (ed.), Moral Panics over Contemporary Children and Youth, Ashgate, Farnham–Burlington, s. 31‒46pl_PL
dc.referencesPfau-Effinger B. (2005), Culture and welfare state policies: Reflections on a complex interrelation, “Journal of Social Policy”, Vol. 34, No. 1, s. 3‒20pl_PL
dc.referencesPrzemoc w rodzinie (2012), http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/ 50863,Przemoc-w-rodzinie.html, 23.09.2014pl_PL
dc.referencesRafałowicz M. (2009), Klaps to nie znęcanie się, „Rzeczpospolita”, wywiad z Joanną Krupską, http://www.rp.pl/artykul/284362.html, 31.03.2009.pl_PL
dc.referencesReder P., Duncan S. (2004), Making the most of the Victoria Climbié Inquiry Report, „Child Abuse Review”, Vol. 13, No. 2, s. 95‒114pl_PL
dc.referencesReich J. R. (2008), The Child Welfare System and State Intervention in Families: From Historical Patterns to Future Questions, “Sociology Compass”, Vol. 3, No. 2, s. 888–909pl_PL
dc.referencesR e k M. (2007), Nierówności społeczne w debacie prasowej: dyskusja o polskiej biedzie na łamach „Gazety Wyborczej”, [w:] J. K l e b a n i u k (red.), Oblicza nierówności społecznych, Wydawnictwo ENETEIA, Warszawa, s. 357‒374pl_PL
dc.referencesRek-Woźniak M. (2012), Dobroczyńcy, biurokracji, kozły ofiarne? O społecznym konstruowaniu wizerunku pracowników socjalnych w Polsce, „Kultura i Społeczeństwo”, vol. LVI, nr 1, s. 101–125pl_PL
dc.referencesR e k-W o ź n i a k M., W o ź n i a k W. (2013), Children Pushed Aside: Moral Panic over Families and the State in Contemporary Poland, [w:] C. K r i n s k y (ed.), The Ashgate Research Companion to Moral Panics, Ashgate, Farnham‒Burlington, s. 249‒264pl_PL
dc.referencesReszka P. (2008), I przestałam być człowiekiem, „Gazeta Wyborcza”, Duży Format, 1.09.2008, s. 6.pl_PL
dc.referencesReykowski J. (1999), Kolektywizm i indywidualizm jako kategorie opisu zmian społecznych i mentalności, [w:] K. Gawlikowski et al. (red.), Indywidualizm a kolektywizm, IFIS PAN, Warszawa, s. 23–49.pl_PL
dc.referencesSajkowska M. (2009), Bicie dzieci. Postawy i doświadczenia dorosłych Polaków. Raport z badań, Fundacja Dzieci Niczyje, http://www.dziecinstwobezprzemocy.pl/repository/media/ raport_Bicie_dzieci.pdf, 23.03.2013pl_PL
dc.referencesSchultz P. D. (2008), Naming, Blaming and Framing: Moral Panics over Child Molesters and its Implications for Public Policy, [w:] C. Krinsky (ed.), Moral Panics over Contemporary Children and Youth, Ashgate, Farnham‒Burlington, s. 95‒110pl_PL
dc.referencesSmoczyński R. (2007), Satanistyczna panika moralna w dobie późnej nowoczesności, IFiS PAN, Warszawa, (niepublikowana rozprawa doktorska)pl_PL
dc.referencesSoin M. (2011), Fakty, wartości i „panika moralna”, „Studia Socjologiczne”, Vol. 201, No. 2, s. 147‒163pl_PL
dc.referencesSpołeczne przyzwolenie na bicie dzieci (2008), CBOS, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/ K_106_08.PDF, 15.06.2011pl_PL
dc.referencesSpringhall J. (2008), “The Monsters Next Door: What Made Them Do It?” Moral Panics over the Causes of High School Multiple Shootings (Notable Columbine), [w:] C. Krinsky (ed.), Moral Panics over Contemporary Children and Youth, Ashgate, Farnham‒Burlington, s. 47‒70.pl_PL
dc.referencesSpurek S. (2008), Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Wolters Kluwer Polska, Warszawapl_PL
dc.referencesStowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców (2010), http://www.rzecznikrodzicow.pl/, 23.09.2014pl_PL
dc.referencesSzarfenberg R. (2011), Interwencja rodzinna i piecz a zastępcza – pomiędzy mediami, polityką i dowodami, [w:] D. Trawkowska (red.), Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, Wydawnictwo Akapit, Toruń, s. 145–163pl_PL
dc.referencesSzymański A. (2009), Państwo osacza rodzinę, „Rzeczpospolita”, http://prawo.rp.pl/artykul/411782.html, 27.12.2009pl_PL
dc.referencesTerrio S. J. (2008), New Savages in the City: Moral Panics, Delinquent Hoodlums, and the French Juvenile Court, [w:] C. Krinsky (ed.), Moral Panics over Contemporary Children and Youth, Ashgate, Farnham‒Burlington, s. 225‒246pl_PL
dc.referencesThompson K. (1998), Moral Panics, Routledge, New York ‒ Londonpl_PL
dc.referencesTorański B. (2004), Nie potrafili kochać, „Rzeczpospolita”, http://archiwum.rp.pl/artykul/ 493023-Nie-potrafili-kochac.html, 22.06.2004pl_PL
dc.referencesUngar S. (2001), Moral panic versus the risk society: the implications of the changing sites of social anxiety, „British Journal of Sociology”, Vol. 52, No. 2, s. 271‒291pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (1964), DzU, nr 9, poz. 59pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (2005), DzU, nr 180, poz. 1493, z późn. zmpl_PL
dc.referencesWargacki S. A. (2009), Zjawisko paniki moralnej jako wyznacznik granic moralności, [w:] K. Rędziński (red.), Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika XVIII, Wydawnictwo im. Stanisława Podobńskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, s. 7‒20pl_PL
dc.referencesWelch M., Price E. A., Yankey A. (2002), Moral Panic Over Youth Violence: Wilding and the Manufacture of Menace in the Media, „Youth Society”, Vol. 34, No. 3, s. 3‒30pl_PL
dc.referencesWildstein B. (2009), O czym zapomnieli państwowi uszczęśliwiacze?, „Rzeczpospolita”, 28.01.2009, http://www.rp.pl/artykul/255109.html, 12.06.2011pl_PL
dc.referencesWojciechowski M. (2010a), Rodzina ‒ ofiara wszechmocnego państwa, „Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl/artykul/317843.html, 10.06.2010pl_PL
dc.referencesWojciechowski M. (2010b), Ustawa przeciwko rodzinie, „Rzeczpospolita”, http://www. rp.pl/artykul/515559.html, 29.07.2010.pl_PL
dc.referencesWoźniak W. (2009), Child Poverty and Inequalities in Public Discourse in UK and Poland, Paper to the Centre for Research in Social Policy, 25th Anniversary International Conference: „Beyond Social Inclusion: Towards a More Equal Society?”, Loughborough University, Loughborough, 22‒23.01.2009pl_PL
dc.referencesWoźniak W. (2010a), Same problems, different approaches: poverty and inequalities in public discourse in Poland as compared to United Kingdom, Paper to the British Sociological Association Annual Conference: „Inequalities and Social Justice”, Caledonian University, Glasgow, April 6‒8pl_PL
dc.referencesWoźniak W. (2010b), Zwalczanie ubóstwa, czy zwalczanie ubogich? O wizerunku biednego w polskim dyskursie publicznym, [w:] P. Żuk (red.), Podziały klasowe i nierówności społeczne ‒ refleksje społeczne 20 lat po zmianie systemowej, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 197‒212pl_PL
dc.referencesWoźniak W. (2012), Nierówności społeczne w polskim dyskursie politycznym, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawapl_PL
dc.referencesWoźniak W. (2013), O użyteczności koncepcji paniki moralnej jako ramy analitycznej dla badań nad zjawiskiem przemocy około futbolowej, [w:] R. Kossakowski et al. (red.), Futbol i cała reszta. Sport w perspektywie nauk społecznych, Wydawnictwo Orbis Exterior, Pszczółki, s. 248‒267pl_PL
dc.referencesYoung M. de (2004), The Day Care Ritual Abuse Moral Panic, McFarland & Company, Jefferson (NC)pl_PL
dc.referencesYoung J. (1971), The Role of the Police as Amplifiers of Deviancy, Negotiators of Reality and Translators of Fantasy, [w:] S. Cohen (ed.), Images of Deviance, Penguin, Harmondsworth, s. 21–61pl_PL
dc.referencesZielińska I. (2004), Media, interes i panika moralna. Nowa kategoria socjologiczna i jej implikacje, „Kultura i Społeczeństwo”, vol. XLVIII, nr 4, s. 161–177pl_PL
dc.referencesZielińska I. (2009), Panika moralna, mniejszości seksualne i mowa nienawiści, [w:] P. Binder, H. Palska, W. Pawlik (red.), Emocje a kultura i życie społeczne, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, s. 187–200pl_PL
dc.contributor.authorEmailmagdaer@tlen.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record