Show simple item record

dc.contributor.authorFiglus, Tomasz
dc.date.accessioned2015-01-07T17:35:58Z
dc.date.available2015-01-07T17:35:58Z
dc.date.issued2014-12
dc.identifier.issn2299-8403
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/6036
dc.description.abstractThis article presents the results of research relating to the morphogenesis of the villages in the community of Uniejów. This work is an attempt to apply retrogressive methods to clarify the process of formation and development of layouts of villages and identify the historical relics of rural forms in contemporary cultural landscape of analyzed area. The study included irregular early medieval villages, regular villages that have passed the regulations associated with the location under the German law in the Middle Ages, the villages from the period of development of the manorial economy, villages from the modern period connected with Dutch settlement, and the villages formed as a result of the process of spatial reorganization in the nineteenth century. Development of rural forms in the community of Uniejów was the result of natural, legal, ownership and socio-agrarian influences. In the early Middle Ages one can identify the irregular layouts in the form of a road villages, an oval and multi-road villages. The process of location under the German law brought the development of settlement forms in the shape of large, regular street and oval villages. In the modern period one can identify the manorial forms as morphological elements closely connected with villages of older origin or the manorial forms as an autonomous settlement units. It is also characteristic that one can recognize many hamlets formed on the basis of division of property. In the late eighteenth and early nineteenth century in the studied area one can identify a couple of row villages inhabited by German population. Significant changes in the settlement network of community of Uniejów took place in the nineteenth century. The processes of regulation and parceling-out implicated the formation of new settlement units in the form of row villages with stripes fields and scattered villages with block layout of the fields.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Uniejowski;3
dc.subjectgmina Uniejówpl_PL
dc.subjectmorfogeneza wsi,pl_PL
dc.subjectwsie średniowiecznepl_PL
dc.subjectwsie nowożytnepl_PL
dc.subjectjednostki osadnicze z XIX w.pl_PL
dc.subjectanaliza materiałów kartograficznychpl_PL
dc.subjectcommunity of Uniejówpl_PL
dc.subjectmorphogenesis of the villagespl_PL
dc.subjectmedieval villagespl_PL
dc.subjectvillages from the modern periodpl_PL
dc.subjectsettlement units from the XIX centurypl_PL
dc.subjectcartographic documents analysispl_PL
dc.titleZróżnicowanie morfogenetyczne wsi na obszarze gminy Uniejówpl_PL
dc.title.alternativeMorphogenetic differentation of villages in the community of Uniejówpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number85-110pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationdr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, Zakład Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowegopl_PL
dc.referencesBaranowski B., Gospodarstwo chłopskie i folwarczne we wschodniej Wielkopolsce w XVIII wieku, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesBaranowski B., Rozwój gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej w województwie łęczyckim i wschodniej części województwa sieradzkiego do połowy XVII wieku, „Zeszyty Naukowe UŁ”, Ser. 1, z. 1, 1955.pl_PL
dc.referencesChmielowska A., Badania nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym i jego wiejskim zapleczem na obszarze Polski Środkowej, „Acta Universitatis Lodziensis”, Ser. 1, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 36, 1979.pl_PL
dc.referencesChmielowska A., Osadnictwo w Polsce środkowej w okresie od połowy X do połowy XIII w., „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego w Łodzi. Seria Archeologiczna”, nr 22, 1975.pl_PL
dc.referencesFiglus T., Układy przestrzenne wsi folwarcznych w Polsce. Typy morfogenetyczne i ochrona dziedzictwa ruralistycznego, [w:] W. Wysota i in. (red), Rozwój zrównoważony regionów Polski, Toruń 2011.pl_PL
dc.referencesFiglus T., Z badań na rozwojem osadnictwa i morfogenezą wsi olęderskich w Polsce, [w:] Badania podstawowe i aplikacyjne w naukach geograficznych, red. L. Kasprzak, Poznań 2009.pl_PL
dc.referencesGłosek M., Badania nad grodzisku w Smulsku i osadzie w Boleszczynie, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 21, 1969.pl_PL
dc.referencesGoldberg J., Osadnictwo olęderskie w dawnym województwie łęczyckim i sieradzkim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, Ser. I, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 5, 1957.pl_PL
dc.referencesGrabarczyk T., Kowalska-Pietrzak A., Szymczak J., Uniejowskie strony. Karty z przeszłości odległej, nieznanej i bliskiej gminy Uniejów, Łódź−Uniejów 2008.pl_PL
dc.referencesKamińska J., Grody Polski środkowej w organizacji wczesnopaństwowej, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna”, nr 18, 1971.pl_PL
dc.referencesKamińska J., Grody wczesnośredniowieczne ziem Polski środkowej na tle osadnictwa, Łódź 1953.pl_PL
dc.referencesKamińska J., Przyczynki do osadnictwa wiejskiego z V−X w. n.e. na terenach Polski środkowej, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego w Łodzi. Seria Archeologiczna”, nr 2, 1957.pl_PL
dc.referencesKamler M., Folwark szlachecki w Wielkopolsce w latach 1580–1655, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesKoter M., Fizjonomia, morfologia i morfogeneza miasta. Przegląd rozwoju oraz próba uściślenia pojęć, „Zeszyty Naukowe UŁ”, Ser. 2, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, z. 55, Łódź 1974.pl_PL
dc.referencesKulesza M., Rozwój przestrzenny miasta, [w:] Uniejów. Dzieje miasta, red. J. Szymczak, Uniejów−Łódź 1995.pl_PL
dc.referencesMyszkorowska-Olczyk G., Zespoły folwarczne na terenie gminu Uniejów, „Biuletyn Uniejowski”, t. 2, 2013.pl_PL
dc.referencesNadolski A., Spicymierz nad Wartą – średniowieczny zespół osadniczy, „Archeologia Polski”, t. X, z. 2, 1966.pl_PL
dc.referencesNowak T., Ze studiów nad rozwojem osadnictwa w ziemi łęczyckiej w czasach Władysława Jagiełły, „Przegląd Nauk Historycznych”, R. 2, nr 1(3), 2003.pl_PL
dc.referencesNowakowski A., Wieczorek J., Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na osadzie wczesnośredniowiecznej w Wieścicach, pow. Poddębice, w 1964 r., „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 19, 1967.pl_PL
dc.referencesPoklewski T., Spicymierska włość grodowa w średniowieczu: obraz gospodarczy, Łódź 1975.pl_PL
dc.referencesPoklewski T., Próba archeologiczna rekonstrukcji włości średniowiecznej. Spicymierz nad Wartą, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, nr 3, 1971.pl_PL
dc.referencesRusiński W., Drogi rozwojowe folwarku szlacheckiego, „Przegląd Historyczny”, z. 2, 1956.pl_PL
dc.referencesRutkowski J., Co to były folwarki w dawnej Polsce, [w:] Wieś europejska późnego feudalizmu, red. J. Rutkowski, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesSikora J., Polska Centralna we wczesnym średniowieczu w świetle badań archeologicznych i osadniczych, „Slavia Antiqua, t. 48, 2007.pl_PL
dc.referencesSikora J., Ziemie centralnej Polski we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczno-osadnicze, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesSłownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I−XVI, wyd. B. Chlebowski, F. Sulimierski, W. Walewski, Warszawa 1880−1902.pl_PL
dc.referencesSzulc H., Morfogeneza osiedli wiejskich w Polsce, „Prace Geograficzne”, nr 163, Wrocław 1995.pl_PL
dc.referencesTkocz J., Organizacja przestrzenna wsi w Polsce, „Prace Naukowe UŚ”, nr 1734, Katowice 1998.pl_PL
dc.referencesTopolski J., Rozwój latyfundium arcybiskupstwa gnieźnieńskiego od XVI do XVIII w., Poznań 1955.pl_PL
dc.referencesWachowiak B., Z badań nad genezą gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza”, t. 3, z. 2, 1957.pl_PL
dc.referencesWoźniak K. P., Niemieckie osadnictwo wiejskie między Prosną a Pilicą i Wisłą od lat 70. XVIII wieku do 1866 r. Proces i jego interpretacje, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesWyczański A., Geneza i rozwój gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej, [w:] Zarys historii gospodarstwa wiejskiego, t. II, red. B. Baranowski i J. Topolski, Warszawa 1964.pl_PL
dc.referencesZajączkowski S., Zajączkowski S. M., Materiały do słownika geograficzno-historycznego dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 roku, cz. 2, Łódź 1970.pl_PL
dc.referencesZajączkowski S. M., O lokacjach wsi na prawie niemieckim w Łęczyckiem i Sieradzkiem od końca XIV do początków XVI wieku, Łódź 1974.pl_PL
dc.referencesZajączkowski S. M., Początki folwarku w ziemiach łęczyckiej i sieradzkiej (do początków XVI w.), „Roczniki Dziejów Społeczno-Gospodarczych”, t. 31, 1970.pl_PL
dc.referencesZajączkowski S. M., Sieć osadnicza i struktura własnościowa osadnictwa dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej w początkach XVI w., „Slavia Antiqua”, t. 19, 1972.pl_PL
dc.referencesZajączkowski S., O tzw. osadach służebnych na dawnych ziemiach łęczyckiej i sieradzkiej, „Zeszyty Naukowe UŁ”, Ser. 1, z. 5, 1957.pl_PL
dc.referencesZajączkowski S., Studia nad osadnictwem dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej w XII–XIV w. Uwagi i spostrzeżenia, „Studia z Dziejów Osadnictwa”, t. 4, 1966.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record