Show simple item record

dc.contributor.authorPrüfer, Paweł
dc.date.accessioned2014-12-15T11:40:34Z
dc.date.available2014-12-15T11:40:34Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2353-4850
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5926
dc.description.abstractArtykuł jest nakreśleniem idei indywidualizmu i wspólnotowości w odniesieniu do religii jako takiej. W nawiązaniu do klasycznej i współczesnej socjologii, zwłaszcza socjologii religii, zostaje przedstawiony obraz rzeczywistości religijnej oraz aktywności indywidualno- -społecznej podejmowanej z pobudek religijnych w wymiarze indywidualnym i społecznym. Istotnym kluczem metodologiczno-epistemologicznym analizy jest pojmowanie socjologii w jej wymiarze „refleksyjności”. Religia i religijność oraz stosunek socjologa do tych wymiarów rzeczywistości transcendentnej w perspektywie wyrażanej jednostkowo-społecznie nawiązują po części do idei socjologii refleksyjnej. W artykule wskazuje się zarówno na proces splatania się i wykluczania potrzeby indywidualnego, jak i zbiorowego wyrażania potrzeby religijnej. Religia jest odzwierciedleniem naturalnej potrzeby samostanowienia (nawet jeśli w odwołaniu do wyższej instancji o charakterze religijnym), jak również podejmowania aktywności z wykorzystaniem doświadczenia wspólnotowości. W obu odniesieniach ma się do czynienia z referencją wobec transcendencji. Celem artykułu jest nakreślenie horyzontu oraz lokującej się w jego tle idei, że wspólnotowość oraz indywidualizm, mimo trudności związanej z ich korelacją, to bardziej komplementarne uzupełnienie dwóch rzeczywistości życia religijnego niż istniejące obok siebie zantagonizowane światy. Analiza ogniskuje się przede wszystkim na percepcji tej komplementarności w przeżyciowo-wyrażeniowych postaciach tożsamości i formach ekspresji, konstytuujących jednostki oraz przez nie eksponowanych, mniej natomiast w przekonaniach i formach wyrażanych przez grupy społeczne i zbiorowości.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 48
dc.subjectreligiapl_PL
dc.subjectwspólnotowośćpl_PL
dc.subjectindywidualizacjapl_PL
dc.subjectrefleksyjnośćpl_PL
dc.titleReligia wspólnotowości a religijność zindywidualizowana – antagonizm czy komplementarne uzupełnienie?pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Edukacji, Wydział Humanistyczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskimpl_PL
dc.referencesBarthes R. (2012), Światło obrazu. Uwagi o fotografii (fragmenty), [w:] M. B o g u n i a-B o r o w s k a, P. S z t o m p k a (red.), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Wydawnictwo Znak, Kraków, s. 405‒420pl_PL
dc.referencesBeckford J. (2006), Teoria społeczna a religia, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.pl_PL
dc.referencesBerger P. L. (1983), Sekularyzacja a problem wiarygodności religii, [w:] F. A d a m s k i (red.), Socjologia religii. Wybór tekstów, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków, s. 374‒385.pl_PL
dc.referencesBerger P. L., Luckmann T. (2010), Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCarrier H. (1997), Dizionario della cultura. Per l’analisi culturale e l’inculturazione, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano.pl_PL
dc.referencesDilthey W. (2008), Rozumienie, [w:] P. Ś p i e w a k (red.), Klasyczne teorie socjologiczne. Wybór tekstów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 97‒123.pl_PL
dc.referencesDurkheim É. (2010), Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDurkheim É. (2011a), O podziale pracy społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDurkheim É. (2011b), Zasady metody socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesElias N. (2008), Społeczeństwo jednostek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFranciszek (papież) (2013), Lumen fidei. Światło wiary, „Gość Niedzielny”, (dodatek), Katolicka Agencja Informacyjna, 14 lipca.pl_PL
dc.referencesFromm E. (1970), Ucieczka od wolności, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGallino L. (1993), Sociologia della religione, [w:] L. G a l l i n o (ed.), Dizionario di Sociologia, TEA. I dizionari UTET, Milano, s. 541‒551.pl_PL
dc.referencesGiddens A. (2004), Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGlock Ch. Y., Stark R. (1965), Religion and Society in Tension, Rand Mcnally, Chicago.pl_PL
dc.referencesGouldner A. W. (2010), Kryzys zachodniej socjologii, Zakład Wydawniczy NOMOS, Krakówpl_PL
dc.referencesKaufmann J.-C. (2004), Ego. Socjologia jednostki. Inna wizja człowieka i konstrukcji podmiotu, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMaffesoli M. (2012), Rytm życia, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.pl_PL
dc.referencesMariański J. (2010), Religia w społeczeństwie ponowoczesnym, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarański J. (2013a), Bricolage, [w:] M. M a r c z e w s k i (red.), Podstawowe pojęcia socjo- logii religii w eksplikacji ks. Janusza Mariańskiego, Polihymnia, Lublin, s. 179‒180.pl_PL
dc.referencesMariański J. (2013b), Kościół katolicki w Polsce w przestrzeni życia publicznego. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesMariański J. (2013c), Wartości i normy moralne w świadomości katolików Diecezji Zielonogór- sko-Gorzowskiej, [w:] E. J a r m o c h, W. Z d a n i e w i c z (red.), Postawy religijno-społeczne mieszkańców Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Wydawnictwo Diecezji Zielonogórsko- -Gorzowskiej, Warszawa – Zielona Góra, s. 52‒84.pl_PL
dc.referencesParsons T. (2009), System społeczny, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.pl_PL
dc.referencesPawluczuk W. (2000), Religia, [w:] W. K w a ś n i e w i c z i in. (red.), Encyklopedia socjologii, t. 3, O‒R, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 288‒294.pl_PL
dc.referencesPrüfer P. (2011), Katolicka nauka społeczna a socjologia. Interdyscyplinarne sprzężenie, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.pl_PL
dc.referencesPrüfer P. (2013), Wyobraźnia, terapia, społeczeństwo. Analiza socjologiczno-etyczna, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.pl_PL
dc.referencesRobertson R. (2012), Główne zagadnienia analizy religii, [w:] W. P i w o w a r s k i (red.), Socjologia religii. Antologia tekstów, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, s. 176‒206pl_PL
dc.referencesSirboni S. (1999), La religione a scuola e il rispetto delle coscienze, [w:] E. B r o v e d a n i (ed.), La morale sociale. Riposta alle domande più provocatorie, Edizioni San Paolo, Milano, s. 94‒97.pl_PL
dc.referencesStark R., Bainbridge W. B. (2012), Zaangażowanie religijne – ogólny zarys teorii, [przeł. T. Kunz], [w:] W. P i w o w a r s k i (red.), Socjologia religii. Antologia tekstów, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, s. 122‒150.pl_PL
dc.referencesSzacki J. (2004), Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzacki J. (2005), Indywidualizm i kolektywizm, [w:] W. K w a ś n i e w i c z i in. (red.), Encyklo- pedia socjologii, Suplement, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 84‒91.pl_PL
dc.referencesSztompka P. (2013), Socjologia. Analiza społeczeństwa. Nowe poszerzone wydanie, Wydawnictwo Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesTönnies F. (2008), Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTurner J. H. (1998), Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesWach J. (1961), Socjologia religii, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWeber M. (2010), Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Protestanckie sekty a duch kapitalizmu, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWhite S. (2008), Równość, Wydawnictwo Sic!, Warszawapl_PL
dc.contributor.authorEmailpaweljazz@o2.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record