ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

1. Memorabilia w Historiach kościelnych Sokratesa i Sozomena - kilka uwag
Sławomir Bralewski
2. Administracja cywilna późnorzymskiej diecezji Tracji za Justyniana Wielkiego (527–565)
Jacek Wiewiorowski
3. Irlandia a kultura religijna Syrii we wczesnym średniowieczu
Ryszarda Maria Bulas
4. Działalność polityczna Jerzego Michała Potockiego w latach 1776–1789. Kariera przedstawiciela opozycji w dobie współrządów królewsko-ambasadorskich
Zbigniew Anusik
5. Idee słowianofilskie wśród elit Królestwa Polskiego (1815–1830)
Tomasz Matlęgiewicz
6. Obchody Święta Niepodległości jako forma aktywności opozycji politycznej w Łodzi w latach 1978–1988
Krzysztof Lesiakowski

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

1. Benedetto Bravo, Artemidio di Efeso geografo e retore. Per la constituzione e l’interpretazione del testo del Papiro di Artemidoro, “Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik” 2009, Bd. 170, s. 43-63
(Jan Prostko-Prostyński
2. Amin Benaissa, Sixteen Letters to Agoranomi from Late First Century Oxyrhynchus, “Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik” 2009, Bd. 170, s. 157–185
(Jan Prostko-Prostyński)
3. Gary B. Nash, Graham Russel, Gao Hodges, Przyjaciele wolności. Tadeusz Kościuszko, Thomas Jefferson, Agrippa Hull, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2009, ss. 344
(Piotr Robak)
4. Społeczeństwo i kultura w regionie świętokrzyskim w XIX i XX wieku, pod red. Urszuli Oettinger i Jerzego Szczepańskiego, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2009, ss. 230
(Jarosław Kita)
5. Paweł Grata, Miejsce monopoli skarbowych w reformie stabilizacyjnej Władysława Grabskiego (1923–1925), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, ss. 215
(Małgorzata Łapa)

KRONIKA NAUKOWA

1. Sprawozdanie z konferencji naukowej Oskar Halecki i jego obraz Europy, Łódź 19–20 listopada 2010 r.
(Rafał Korczak)
2. Sprawozdanie z konferencji naukowej Rola wspólnot wyznaniowych w rozwoju miasta Łodzi, Łódź 8 grudnia 2010 r.
(Małgorzata Łapa)

Recent Submissions