Show simple item record

dc.contributor.authorWalczak-Duraj, Danuta
dc.date.accessioned2014-12-10T11:02:49Z
dc.date.available2014-12-10T11:02:49Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2353-4850
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5873
dc.description.abstractWiodąca teza artykułu sprowadza się do stwierdzenia, że okres kryzysu gospodarczego w społeczeństwach opartych na logice gospodarki rynkowej, funkcjonującej przede wszystkim w paradygmacie neoliberalnym, sprzyja przekonaniu na temat wzrostu nierówności społecznych i ekonomicznych. Przekonanie to odnosi się przede wszystkim do szeroko pojętego zawłaszczania szans życiowych, które wprost nie muszą się odnosić do wzrostu nierówności w dochodach czy płacach. Dzieje się tak głównie dlatego, że w okresie kryzysu gospodarczego następuje wyraźnie obserwowany proces uspołeczniania ryzyka, niepewności i strat związanych z aktywnością ekonomiczną, rozpatrywaną zarówno z perspektywy jednostkowej, jak i grupowej. Szczególnym efektem tego procesu jest zjawisko prywatyzowania zysków przez międzynarodowe, zglobalizowane banki inwestycyjne i przerzucanie kosztów kryzysu na państwo i społeczeństwo. Jednocześnie zmiany zachodzące w strukturze społecznej i strukturze oraz w treści pracy pod wpływem technologii cyfrowych stanowią drugą grupę przesłanek dla rozważań nad istotą i rozmiarami tendencji apropriacyjnych. Zwłaszcza że niektóre kryteria pomiaru wykluczenia społecznego czy zróżnicowania i nierówności ekonomicznych mają charakter względny. Stąd też celem rozważań będą takie zagadnienia, jak: istota i główne przesłanki procesu zawłaszczania szans życiowych we współczesnych społeczeństwach; problem pomiaru wykluczenia, nierówności społecznych i ekonomicznych; wpływ nowych technologii cyfrowych na nierówności społeczne i związane z nimi tendencje do zawłaszczania.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 48
dc.subjectapropriacjapl_PL
dc.subjectszanse życiowepl_PL
dc.subjectkryzyspl_PL
dc.subjectnierówności społecznepl_PL
dc.subjectnierówności ekonomicznepl_PL
dc.subjectwykluczenie społecznepl_PL
dc.subjectpodział cyfrowypl_PL
dc.subjectstruktura społecznapl_PL
dc.titleApropriacja szans życiowych we współczesnych społeczeństwachpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number85-100pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Socjologii Polityki i Moralności, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBanks D., Daus K. (2002), Consumer Community, Wiley, San Franciscopl_PL
dc.referencesBaranowski M. (2009), Apropriacja szans życiowych w kapitalizmie informacyjnym, [w:] K. P o d e m s k i (red.), Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 135‒148pl_PL
dc.referencesBard A., Söderqvist J. (2006), Netokracja. Elita władzy i życie po kapitalizmie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBonfadelli H. (1988), Wissensklassen durch Massenmedien? Entwicklunb, Ertgebnisse und Tragweite der Wissenskluftforschung, [w:] W. D. F r ö h l i c h u.a. (Hrsg.), DieWerstelle Welt. Beiträge zur Medienökologie, Fischer, Frankfurt am Main, s. 140‒152.pl_PL
dc.referencesBrenn B. (2003), Desire, connecting with what customers want, „Fast Company”, February, No. 4, s. 14‒21.pl_PL
dc.referencesBühl A. (1996), Cyber Society. Mythos und Realität der Informationsgesellschaft, Papy-Rossa, Köln.pl_PL
dc.referencesCastells M. (2003), Galaktyka Internetu: Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.pl_PL
dc.referencesCastells M., Himanen P. (2009), Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu. Model fiński. Ze wstępem Edwina Benedykta, [przeł. M. Sutowski, M. Penkala], Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzapiński J. (2013), Wykluczenie społeczne. Rodzaje wykluczenia społecznego, [w:] „Diagnoza Społeczna 2013”. Warunki i jakość życia Polaków ‒ Raport [Special issue], „Contemporary Economics”, vol. 7, s. 379‒407; DOI: 10.5709/ce.1897-9254.118.pl_PL
dc.referencesDahrendorf R. (1979), Life Chances. Approaches to Social and Political Theory, Weidenfeld and Nicolson, London.pl_PL
dc.referencesDertouzos M. (1997), What Will Be: How the new World of Information Will Change our Lives, Harper Collins, New York.pl_PL
dc.referencesThe Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy (2007), http://www.Democracy_Index_2007_ V3.pdf, 20.05.2013.pl_PL
dc.referencesEttema J. S., Kline F. G. (1977), Deficits, Differences and Ceilings. Contingent Conditions for Understanding the Knowledge Gap, „Communication Research”, Vol. 4, s. 178‒190.pl_PL
dc.referencesHorstmann R. (1991), Medieneinflüsse auf politisches Vissen. Zur Tragfähigkeit der Wissenskluft-Hypothese, Deutscher Universitätsverlag, Wiesbadenpl_PL
dc.referencesHrad i l S. (2001), Soziale Ungleichheit in Deutschland, Leske+Budrich, Opladen.pl_PL
dc.referencesHuman Development Report 2006 ‒ Complet Report HDR ‒ Index 1975‒2005 Country Ranking (2002‒2007), http://www.photins.com/rankings/human_development_index_1975_2005. html, 20.05.2013.pl_PL
dc.referencesKarolak J. (2000), Kiedy konsument staje się prosumentem, „Marketing Międzynarodowy”, vol. 18, nr 12, s. 13‒21.pl_PL
dc.referencesKrzysztofek K. (2006), Społeczeństwo w dobie Internetu: refleksyjne czy algorytmiczne?, [w:] Ł. Jonak, P. Mazurek, M. Olcoń, A. Przybylska, A. Tarkowski, J. M. Zając (red.), Re: Internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 12‒28.pl_PL
dc.referencesMarr M., Zillien N. (2013), Cyfrowy podział, [tłum. P. Szulich], [w:] S. F e l (red.), Gospodarka społecznie zakorzeniona. Wybrane problemy z teorii i empirii socjologii gospodarki, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 115‒144.pl_PL
dc.referencesNarbutt M. (2011), Naturalna higiena biznesu, „Rzeczpospolita”, 26‒27 listopada, s. P 5‒6pl_PL
dc.referencesOECD: Ranking państw o największych nierównościach społecznych (2011), http://forsal.pl/ar- tykuly/572631,oecd_ranking_panstw_o_najwiekszych_nierownosciach_spolecznych.html, 20.05.2013.pl_PL
dc.referencesPyӧria P. (2005), Knowledge Workers in the Information Society. Evidence from Finland, University Press, Tampere.pl_PL
dc.referencesRheingold H. (1993), The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier, Addison‒Wesley, Reading (MA).pl_PL
dc.referencesStanding G. (2011), The Precariat. The New Dangerous Class, Bloomsbury Academic, London.pl_PL
dc.referencesStiglitz J. (2004), Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStiglitz J. (2008), Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy, W. W. Northon, New York ‒ London.pl_PL
dc.referencesTichenor P. J., Donohue G. A., Olien C. N. (1970), Mass Media Flow and Differential Growth in Knowlodge, „Public Opinion Quarterly”, Vol. 34, s. 159‒170.pl_PL
dc.referencesWalczak-Duraj D. (2010), Instytucjonalizacja standardów etycznych w gospodarce rynkowej, [w:] D. W a l c z a k-D u r a j (red.), Etyka a moralność. Aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 49‒73.pl_PL
dc.referencesWalczak-Duraj D. (2011), Procesy przewartościowania pracy ‒ główne uwarunkowania i tendencje, [w:] D. W a l c z a k-D u r a j (red.), Przemiany pracy, postaw i ról zawodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 29‒51.pl_PL
dc.referencesWalczak-Duraj D. (2012a), Instytucjonalizacja i instrumentalizacja odpowiedzialności moral- nej w społeczeństwie netokratycznym, [w:] D. W a l c z a k-D u r a j, J. M a r i a ń s k i (red.), Ład czy bezład moralny ‒ ku społeczeństwu bez moralności?, „Acta Universitais Lodziensis”, Folia Sociologica, nr 40, (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź), s. 89‒111.pl_PL
dc.referencesWalczak-Duraj D. (2012b), Rola reputacji i manipulacji w marketingowych strategiach komunikacyjnych przedsiębiorstw, [w:] J. D u r a j (red.), Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, „Acta Universitais Lodziensis”, Folia Oeconomica, nr 272, (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź), s. 25‒48.pl_PL
dc.referencesWalczak-Duraj D. (2013), Ład aksjonormatywny w gospodarce rynkowej ‒ ciągłość czy zmiana?, [w:] J. G r o t o w s k a-L e d e r, E. R o k i c k a (red.), Nowy ład? Dynamika struktur społecznych we współczesnych społeczeństwach. New Order? Dynamics of Social Structures in Contemporary Societies, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 235‒252pl_PL
dc.referencesWeber M. (2002), Gospodarka i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWielecki K. (2012), Kryzys i socjologia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWilkinson R., Pickett K. (2011), Duch równości. Tam gdzie panuje równość, wszystkim żyje się lepiej, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWorld Economic Outlook (2006‒2011), International Monetary Found (IMF), http://www.imf.org/ external/pubs/ft/weo0906.pdf, 30.08.2013.pl_PL
dc.contributor.authorEmaildduraj@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record