Show simple item record

dc.contributor.authorBudzyńska, Ewa
dc.date.accessioned2014-12-08T08:26:09Z
dc.date.available2014-12-08T08:26:09Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2353-4850
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5819
dc.description.abstractSfera aksjonormatywna w społeczeństwach zachodnich ulega dość szybkim przemianom, wpisującym się w paradygmat teorii R. Ingleharta odnoszącej się do przejścia od wartości materialistycznych do postmaterialistycznych, od wartości tradycyjnych do liberalnych. Procesy przemian w systemach wartości uzależnione są od wielu czynników, w tym od procesów socjalizacji pierwotnej w rodzinie. Badania, jakie podjęto nad aksjonormatywnymi wyborami młodzieży studiującej na uniwersytetach w Nitrze oraz w Katowicach, pokazały z jednej strony ‒ stopień podobieństwa pomiędzy pokoleniem rodziców i dzieci w zakresie hierarchii wartości (np. wartości edukacyjno-stabilizacyjnych), a z drugiej strony ‒ stopień międzygeneracyjnego zróżnicowania aksjologicznych wyborów (np. spędzanie wolnego czasu, zainteresowania zawodowe). Badana młodzież wiele wartości zawdzięcza nie tylko rodzicom, ale także dziadkom (wartości moralne i cechy charakteru, historyczną wiedzę, praktyczne umiejętności, a przede wszystkim poczucie bycia kochanymi). Młodzież słowacka charakteryzuje się wyższym poziomem spójności rodzinnej niż młodzież polska (szczególnie w zakresie poziomu zaufania i udzielania pomocy członkom rodziny). Wyniki badań wskazują na większe znaczenie u polskiej i słowackiej młodzieży wartości tradycyjnych i materialistycznych niż liberalnych i postmaterialistycznych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 48
dc.subjectrodzinapl_PL
dc.subjectmiędzypokoleniowa transmisja wartościpl_PL
dc.subjectmłodzieżpl_PL
dc.subjectwybory aksjonormatywnepl_PL
dc.titleMłodzież europejska wobec aksjonormatywnych wyborów. Perspektywa międzygeneracyjnapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number67-84pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicachpl_PL
dc.referencesAtlas of European Values [2013], http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/homepage.php, 15.11.2013.pl_PL
dc.referencesBoguszewski R. (2013), Rodzina ‒ jej współczesne znaczenie i rozumienie, CBOS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDurkheim É. (1999), O podziale pracy społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEuropean Values Study [2013], http://www.jdsurvey.net/evs/EVSAnalize.jsp, 15.11.2013.pl_PL
dc.referencesFatyga B. (1999), Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej, Ośrodek Badań Mło- dzieży, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFeliksiak M. (2013), Zadowolenie z życia, CBOS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHalman L. (2001), The European Values Study. The Third Wave, Tilburg University Press, Tilburg.pl_PL
dc.referencesInglehart R., Basañez M., Moreno A. (1998), Human Values and Beliefs: A Cross-Cul- tural Sourcebook. Political, Religious, Sexual, and Economic Norms in 43 Societies: Findings from the 1990‒1993 World Values Survey, Ann Arbor, The University of Michigan Press, Michigan.pl_PL
dc.referencesJasińska-Kania A. (2002), Indywidualizacja i uspołecznienie: przekształcenia moralności w Polsce i Europie, [w:] A. J a s i ń s k a-K a n i a, M. M a r o d y (red.), Polacy wśród Europejczyków. Wartości społeczeństwa polskiego na tle innych krajów europejskich, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 212‒234.pl_PL
dc.referencesJasińska-Kania A. (2011), Dynamika zmian wartości zmian wartości Polaków na tle europejskim: EVS 1990 ‒ 1999 ‒ 2008, [w:] M. B u c h o l z, S. M a n d e s, T. S z a w i e l, J. W a w r z y n i a k (red.), Polska po 20 latach wolności, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 225‒239.pl_PL
dc.referencesJasińska-Kania A. (2012), Między rygoryzmem a permisywnością: przemiany moralności w Polsce i w Europie, [w:] A. J a s i ń s k a-K a n i a (red.), Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 105–130.pl_PL
dc.referencesJawłowska A. (1995), Ład czy rozpad? Zmiany w sferze aksjonormatywnej, [w:] A. S u ł e k, J. S t y k, I. M a c h a j (red.), Ludzie i instytucje. Stawanie się ładu społecznego. Pamiętnik IX Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Lublin, 27‒30 VI 1994, PTS, Wydawnictwo UMCS, Lublin, vol. 2, s. 15‒25.pl_PL
dc.referencesJuszczyk-Frelkiewicz K. (2013), Kohabitacja w świadomości studentów polskich i słowackich na tle przemian życia rodzinnego. Socjologiczne studium porównawcze opinii wybranych środowisk uniwersyteckich, Uniwersytet Śląski, Katowice, (niepublikowana rozprawa doktorska).pl_PL
dc.referencesKacprowicz G. (2012), Małżeństwo jako obszar przemian zachowań i wartości Europejczyków, [w:] A. J a s i ń s k a-K a n i a (red.), Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 31‒50.pl_PL
dc.referencesKiciński K. (2002), Orientacje moralne społeczeństwa polskiego, [w:] J. M a r i a ń s k i (red.), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo WAM, Polska Akademia Nauk, Kraków, s. 368‒403.pl_PL
dc.referencesKwaśniewicz W. (2001), Kilka refleksji o przemianach moralności w okresie transformacji ustrojowej, [w:] B. G o ł ę b i o w s k i (red.), Moralność Polaków. Etos i etnos. Dylematy współczesne, Oficyna Wydawnicza „Stopka”, Łomża, s. 63‒72.pl_PL
dc.referencesMacIver R. M., Page Ch. H. (1983), Religia a moralność, [w:] F. A d a m s k i (red.), Socjologia religii. Wybór tekstów, WAM, Kraków, s. 158‒164.pl_PL
dc.referencesMariański J. (1995), Młodzież między tradycją i ponowoczesnością, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.pl_PL
dc.referencesMariański J. (2001), Kryzys moralny czy transformacja wartości? Studium socjologiczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.pl_PL
dc.referencesMariański J. (2006), Socjologia moralności, Wydawnictwo KUL, Lublin.pl_PL
dc.referencesMerton R. K. (2002), Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesParsons T. (1969), Struktura społeczna a osobowość, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPoleszczuk J. (2002), Rodzina, małżeństwo, prokreacja: racjonalizacja strategii reprodukcyjnych, [w:] A. J a s i ń s k a-K a n i a, M. M a r o d y (red.), Polacy wśród Europejczyków, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 257‒279.pl_PL
dc.referencesŚwiątkiewicz W. (2010), Między sekularyzacją i deprywatyzacją. Socjologiczne refleksje wokół polskiej religijności w kontekście europejskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesSzafraniec K. (2002), Anomia okresu transformacji a orientacje normatywne młodzieży. Perspektywa międzygeneracyjna, [w:] J. M a r i a ń s k i (red.), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo WAM, PAN, Kraków, s. 453‒480.pl_PL
dc.referencesSztompka P. (1983), Zmiana strukturalna społeczeństwa: szkic teorii, „Studia Socjologiczne”, nr 2, s. 124‒151.pl_PL
dc.referencesSztompka P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesTurowski J. (1995), Podstawy ładu normatywnego w pluralistycznym społeczeństwie, [w:] A. S u ł e k, J. S t y k, I. M a c h a j (red.), Ludzie i instytucje. Stawanie się ładu społecznego. Pamiętnik IX Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Lublin, 27‒30 VI 1994, PTS, Wydawnictwo UMCS, Lublin, vol. 2, s. 9‒14.pl_PL
dc.referencesTurska A. (1993), The Dynamics of Normative Order in Post-Totalitarian Society, „Polish Sociological Review”, No. 3, s. 233‒248.pl_PL
dc.referencesWrzesień W. (2003), Jednostka ‒ rodzina ‒ pokolenie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesZiółkowski M. (1995), Pragmatyzacja świadomości społeczeństwa polskiego, [w:] A. S u - ł e k, J. S t y k, I. M a c h a j (red.), Ludzie i instytucje. Stawanie się ładu społecznego. Pamiętnik IX Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Lublin, 27‒30 VI 1994, PTS, Wydawnictwo UMCS, Lublin, vol. 2, s. 27‒47.pl_PL
dc.referencesZnaniecki F. (1992), Nauki o kulturze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailewa.budzynska@us.edu.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record