Show simple item record

dc.contributor.authorZajda, Katarzyna
dc.contributor.authorDzikowska, Ewelina
dc.date.accessioned2014-12-01T09:25:43Z
dc.date.available2014-12-01T09:25:43Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationZajda K., Dzikowska E., 2012, Innovative use of resources and diversification of the economic structure of rural areas on the basis of local action group MROGA experience, Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(25):309-319pl_PL
dc.identifier.issn1899-5241
dc.identifier.issn1899-5772
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5801
dc.descriptionNa obszarach wiejskich do sieci tworzących i wprowadzających innowacje należą lokalne grupy działania. Ich celem jest dywersyfikacja struktury gospodarczej wsi, stymulowanie procesu tworzenia nowych miejsc pracy poza rolnictwem. W realizowanych projektach lokalne grupy działania wykorzystują różne zasoby. Zgodnie z założeniami ekonomii bliskości można z nich korzystać w różny sposób, co przesądza o sposobie ich użytkowania: 1) specyficznym, 2) ogólnym, 3) ogólnym z rysami specyficznymi, 4) banalizującym. O potencjale lokalnych grup działania pod względem wprowadzania innowacji do rozwoju gospodarki wiejskiej świadczy wykorzystanie zasobów lokalnych zgodnie z kierunkiem specyficznym oraz ogólnym z rysami specyficznymi. Obiektem badania było Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MROGA. Postawiono pytanie: Jaki jest potencjał tej lokalnej grupy działania w zakresie innowacyjnego wykorzystania zasobów lokalnych na rzecz tworzenia miejsc pracy poza rolnictwem? Pytaniu ogólnemu towarzyszyły następujące szczegółowe: 1) Jakie zasoby lokalne zostały zidentyfikowane (poddane waloryzacji) przez lokalną grupę działania w dokumencie strategicznym wyznaczającym jej funkcjonowanie? 2) Jaki typ reprezentują te zasoby? 3) Ja- kiego rodzaju projekty, których celem jest tworzenie nowych miejsc pracy (lub wzrost konkurencyjności lokalnych firm), są realizowane przez lokalną grupę działania lub mieszkańców wsi korzystających z jej wsparcia? 4) Czy projekty te wykorzystują poddane waloryzacji zasoby lokalne? 5) Czy są one innowacyjne (czy wykorzystują zasoby zgodnie z trajektorią specyficzną lub ogólną z rysami specyficznymi)? W badaniu zastosowano metodę case study oraz technikę analizy materiałów zastanych (lokalnej strategii rozwoju oraz dokumentacji konkursowej dostępnej na stronie internetowej stowarzyszenia oraz w jego siedzibie). Na podstawie analizy lokalnej strategii rozwoju zidentyfikowano zasoby, jakie mogą być wykorzystane przez stowarzyszenie w różnego rodzaju projektach i określono ich typy. Wykazano, iż niektóre z realizowanych przedsięwzięć (Bitwa Łódzka 1914, Dino-Park) wykorzystują je w sposób innowacyjny, przyczyniający się do powstania nowych miejsc pracy. Analizie poddano również wszystkie konkursy dotyczące realizacji na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MROGA następujących działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Na siedem wniosków poddanych analizie dwa były innowacyjne (powszechne zasoby wykorzystywały w sposób niestandardowy). W trzech wnioskach zadeklarowano utworzenie nowych miejsc pracy. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MROGA wnosi wkład w innowacyjny rozwój obszarów wiejskich. Realizuje projekty wykorzystujące zasoby lokalne w niestandardowy sposób i sprzyja dywersyfikacji lokalnej gospodarki.pl_PL
dc.description.abstractOne of the tasks of local action groups is to support diversification of the economic structure of rural areas. Projects which make use of local resources in unique, non- standard ways (with reference to the achievements of the French school of Economie de la Proximie) may be called innovative. Analysis was applied to one of the local action groups from the Łódź voivodeship – MROGA Association for the Local Community Development. The aim of this analysis was to estimate the potential of this structure as regards innovative use of local resources in diversification of the local economy by creating non-agricultural jobs. The case study method was applied; analysis of secondary materials was carried out (the local development strategy and competition documentation regarding to the development of local economy in the area supported by this organization). The selected association (realising own projects) contributes to the innovative development of rural economy. Moreover, in supported area, new non-agricultural workplaces are created in which local resources are also used in a non-standard way.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherJournal of Agribusiness and Rural Developmentpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectinnovationpl_PL
dc.subjectlocal resourcespl_PL
dc.subjectlocal action groupspl_PL
dc.subjectinnowacjepl_PL
dc.subjectzasoby lokalnepl_PL
dc.subjectlokalne grupy działaniapl_PL
dc.subjectrozwój wielofunkcyjny wsipl_PL
dc.subjectdywersyfikacja ekonomiczna wsipl_PL
dc.titleInnovative use of resources and diversification of the economic structure of rural areas on the basis of local action group MROGA experiencepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number309-319pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Socjologii Wsi i Miasta, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.referencesBudzich-Szukała U., 2008. Program LEADER w Polsce – sposób na aktywizację wsi. W: Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi. Red. J. Wilkin, I. Nurzyńska. FDPA, Warszawapl_PL
dc.referencesCiok S., Dobrowolska-Kaniewska H., 2009. Polityka innowacyjna państwa a regionalny potencjał innowacyjny. Przykład Dolnego Śląska. Uniwersytet Wrocławski, Wrocławpl_PL
dc.referencesFrancik A., 2003. Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji. AE, Krakówpl_PL
dc.referencesFutymski A., Kamiński R., 2008. Budowanie lokalnej strategii rozwoju w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawapl_PL
dc.referencesGaczek M., Komorowski J., 2006. Przewaga konkurencyjna gospodarki wielkiego miasta w regio- nie. W: Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast. Red. J. Słodczyk, E. Szafranek. Uniwersytet Opolski, Opolepl_PL
dc.referencesInnowacja w Leader+. 2006. Leader+ Magazine, Obserwatorium LEADER, Bruksela, 5, 37.pl_PL
dc.referencesKamiński R., Kwatera K., 2005. Jak budować Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilotażowego Programu LEADER+, Fundacja Fundusz Współpracy, Agrolinia, Warszawapl_PL
dc.referencesMichalska S., Zajda K., 2011. Trajektorie wykorzystania zasobów lokalnych w procesie rozwoju partnerstw terytorialnych. Case study lokalnych grup działania Dolina Karpia oraz Kraina Rawki. Wieś Roln. 4, 124pl_PL
dc.referencesNajlepsze wykorzystanie bogactw naturalnych i kulturowych. 2006. Leader+ Magazine, Obser- watorium LEADER, Bruksela,pl_PL
dc.referencesPecqueur B., Zimmermann J.B., 2004. Economie de proximités. Hermès Lavoisier, Parispl_PL
dc.referencesPrzyszłość programu Leader. 2006. Leader+ Magazine, Obserwatorium LEADER, Brukselapl_PL
dc.referencesReichel M., 2006. Potencjał innowacyjny Polski południowo-wschodniej w strukturach subregionalnych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Nowy Sączpl_PL
dc.referencesSchumpeter J., 1960. Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesSiltanen T., 2006. Wzmocnienie innowacji w Leader+: perspektywa fińska. Leader+ Magazine, Obserwatorium LEADER, Brukselapl_PL
dc.referencesTorre A., Rallet A., 2005. Proximity and localization. Reg. Stud. 39, 47-59pl_PL
dc.referencesZajda K., 2011. Nowe formy kapitału społecznego wsi. Studium przypadku lokalnych grup działania z województwa łódzkiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódźpl_PL
dc.contributor.authorEmailkatarzyna.zajda@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska