Show simple item record

dc.contributor.authorNiewiadomska-Cudak, Małgorzata
dc.date.accessioned2014-07-10T10:40:18Z
dc.date.available2014-07-10T10:40:18Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1427-9657
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5088
dc.description.abstractArtykuł dedykowany jest problemowi reprezentatywności kobiet w procesie modernizacyjnym państwa, który to pozostaje tematem niezwykle obszernym, wciąż szeroko dyskutowanym i wzbudzającym wiele emocji. Problem zwiększenia reprezentacji kobiet w polskiej polityce analizowany jest na przykładzie Rady Miejskiej w Łodzi. Autorka artykułu formułuje tezę, że niska partycypacja kobiet w obszarze polityki bez dalszych zmian legislacyjnych nie ulegnie zmianie. Liczniejsza obecność kobiet w polityce może jednak potęgować u mężczyzn poczucie większej konkurencji. Nie wystarczą jej zdaniem jedynie zapisy kwotowe. Potrzebne są także zmiany w świadomości samych wyborców, iż kobiety sprawdzają się także w tej dziedzinie i warto na nie głosować. Zwiększenie udziału kobiet w procesie modernizacyjnym państwa byłoby – w ujęciu autorki – sprawiedliwym sposobem zmniejszenia dyskryminacji kobiet w życiu publicznym. Akceptacja kobiet w procesie modernizacyjnym państwa poprzez ich liczniejszy udział w samorządowych organach kolegialnych może tylko przyczynić się do większej równości płci w Polsce, a także do lepszej demokratyzacji życia we władzach samorządowych. Proces modernizacyjny powinien przebiegać w kierunku eliminowania wszelkich form przemocy uwarunkowanej płcią, eliminowania stereotypizacji płciowej, promowania równości kobiet i mężczyzn w ramach realizacji polityki państwa.pl_PL
dc.description.abstractThe article deals with the problem of the (un)representativeness of women’s participation in the country’s modernization processes. Based on the example of Łódź City Council, the author contends that the increase of women’s participation in the political sphere requires further legislative action. Furthermore, a major change in social consciousness in needed, questioning the gender stereotypes and stressing women’s competence in the sphere of politics. The enhanced presence of women in local government collegial bodies would contribute to gender equality and democratization of local communities.
dc.description.abstractСтатья посвящена проблеме представительства женщин в модернизационных процессах государства, которая являются необычайно широкой темой, вызывающей активную дискуссию и весьма противоречивые эмоции. Проблема повышения представительства женщин в польской политике анализируется в статье на примере Городского Совета города Лодзь. Автор статьи выдвигает тезис, согласно которому, уровень представительства женщин в политике не изменится без определенных легислационных нововведений. Высший уровень предста- вительства женщин может, однако, вызвать чувство более сильной конкуренции у мужчин. Не достаточно, по мнению автора, ввести только квоты представительства. Необходимы так- же изменения в сознании избирателей, касающиеся того, что женщины справляются в сфере политики так же хорошо как мужчины и что стоит голосовать и за них. Повышение участия женщин в модернизационном процессе государства было бы, по мнению автора, отличным способом снижения дискриминации женщин в публичной сфере. Акцептация женщин в модернизационном процессе государства путем увеличения уровня их представительства в коллегиальных органах местного самоуправления, поспособствует боль- шему равноправия по половому признаку в Польше, а также поспособствует увеличению уровня демократизации местных властей. Модернизационный процесс должен развиваться в сторону исключения всевозможных форм дискриминации по половому признаку, исключе- ния стереотипов, а также продвижения равности мужчин и женщин в процессе реализации государственной политики.
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesEastern Review;tom 2/2013
dc.titleUdział kobiet w procesie modernizacyjnym państwa. Wybrane zagadnienia dotyczące większej reprezentacji kobiet w organach kolegialnych w latach 2002–2010 na przykładzie Rady Miejskiej w Łodzipl_PL
dc.title.alternativeУчастие женщин в модернизационном процессе государства. Избранные аспекты, касающиеся представительства женщин в коллегиальных органах в период 2002–2010 вгг. на примере Городского Совета г. Лодзьpl_PL
dc.title.alternativeParticipation of women in a country’s modernization process. Increased participation of women in collegial bodies between 2002 and 2010 on the example of Łódź City Councilpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number97-113pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Eastern Review Tom 02/2013 [9]
    Rosja i państwa Europy Środkowej i Wschodniej w obliczu wyzwań modernizacji pod red. Alicji Stępień-Kuczyńskiej i Michała Słowikowskiego

Show simple item record