Show simple item record

dc.contributor.authorĆwikła, Łukasz
dc.date.accessioned2024-03-01T13:14:49Z
dc.date.available2024-03-01T13:14:49Z
dc.date.issued2023-04-12
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/50506
dc.description.abstractThe text presents research problems regarding small towns of the Łęczyca land in the Middle Ages and the early modern era. Based on selected examples, the following difficulties were shown and discussed: the lack of city books, the ambiguity of Latin terms, disturbances in the chronology of sources, identification of people, distinguishing between villages and cities with the same names. Written sources containing information on small towns were also characterised. In the light of the indicated problems, it is the town and land ledgers as well as tax registers that remain the basic sources for researching their history.en
dc.description.abstractW tekście zaprezentowano problemy badawcze odnośnie do małych miast ziemi łęczyckiej w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej. Na podstawie wybranych przykładów ukazano i omówiono takie trudności jak: brak ksiąg miejskich, niejednoznaczność łacińskich terminów, zaburzenia w chronologii źródeł, identyfikacja osób, odróżnienie wsi od miast o takich samych nazwach. Dokonano również charakterystyki źródeł pisanych, w których znajdują się informacje na temat małych miast. W obliczu wskazanych problemów to właśnie księgi grodzkie i ziemskie oraz rejestry podatkowe pozostają podstawowymi źródłami do badania dziejów tych terenów.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesSpace – Society – Economy;34pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectsmall towns of the Łęczyca landen
dc.subjectPolanden
dc.subjectthe Middle Agesen
dc.subjectearly modern eraen
dc.subjecttownspeopleen
dc.subjectmiasta ziemi łęczyckiejpl
dc.subjectPolskapl
dc.subjectśredniowieczepl
dc.subjectwczesna epoka nowożytnapl
dc.subjectmieszczaniepl
dc.titleMałe miasta ziemi łęczyckiej w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej - wybrane problemy badawczepl
dc.title.alternativeSmall towns of the Łęczyca land during the Middle Ages and the early modern era: Selected research problemsen
dc.typeArticle
dc.page.number31-41
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Średniowiecznejpl
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Księgi grodzkie łęczyckie, ks. 8.pl
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Księgi ziemskie brzezińskie, ks. 1–2, 3–4.pl
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Księgi ziemskie orłowskie, ks. 2A, 3.pl
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Metryka Koronna, ks. 21.pl
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi, Akta Rządu Gubernialnego Piotrkowskiego, sygn. 48.pl
dc.referencesKsięgi sądowe łęczyckie od 1385 do 1419, 1897, cz. 2, [w:] Teki A. Pawińskiego, t. 4, Księgarnia Gebethnera i Wolffa, Warszawa.pl
dc.referencesLites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, 1890, t. 1, wyd. I. Zakrzewski, Biblioteka Kórnicka, Poznań.pl
dc.referencesŁaski J., 1881, Liber beneficiorum archidiecezyi gnieźnieńskiej, wyd. J. Łukowski i J. Korytkowski, t. 2, nakładem i drukiem J.B. Langiego, Gniezno.pl
dc.referencesMatricularum Regni Poloniae Summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur, 1908, wyd. T. Wierzbowski, cz. III, Typis Officinae C. Kowalewski, Warszawa.pl
dc.referencesMetryka, czyli album Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1509–1551, 2010, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek, I. Skierska, przy współpracy R. Grzesika, Wydawnictwo Neriton, Warszawa.pl
dc.referencesMetryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400–1508, 2004, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek, I. Skierska, przy współpracy R. Grzesika, t. 1, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków.pl
dc.referencesNajstarsza księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1402–1541, 2011, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek, I. Skierska, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.pl
dc.referencesPolska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. 2, Wielkopolska, [w:] Źródła dziejowe, t. 13, wyd. A. Pawiński, Warszawa 1883.pl
dc.referencesAnusik Z. (red.), 2014, Sieradz. Dzieje miasta do 1793 roku, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź–Sieradz.pl
dc.referencesBogucka M., Samsonowicz H., 1986, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl
dc.referencesBołdyrew A., 2007, Rzemiosło zbrojeniowe w Łęczyckiem, Sieradzkiem i Wieluńskiem w XVI w., „Rocznik Łódzki”, 54: 11–44.pl
dc.referencesBorek A., 2019, Liber beneficiorum Jana Łaskiego – przyczynek do krytyki źródłoznawczej gnieźnieńskiej księgi uposażeń, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 112: 43–72.pl
dc.referencesBoroda K., 2014, O przydatności rejestrów poborowych z XVI wieku w badaniach demograficznych, „Przeszłość Demograficzna Polski”, 33: 21–38.pl
dc.referencesBorysiak E., 1996, Bielawska Wieś, [w:] K. Rymut (red.), Nazwy miejscowe Polski. Historia, pochodzenie, zmiany, t. 1, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków: 171.pl
dc.referencesCzacharowski A., 1976, Zagadnienia socjotopografii późnośredniowiecznego Torunia, [w:] A. Gieysztor, T. Rosłanowski (red.), Miasta doby feudalnej w Europie Środkowo-Wschodniej: przemiany społeczne a układy przestrzenne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 137–146.pl
dc.referencesCzaja R., 1992, Socjotopografia miasta Elbląga w średniowieczu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl
dc.referencesĆwikła Ł., 2021, Miasta i mieszczanie Polski Centralnej wobec napaści krzyżackiej w 1331 roku, [w:] T. Grabarczyk, M. Pogońska-Pol (red.), Oblicza wojny, t. 4, Miasto i wojna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 53–71.pl
dc.referencesGoliński M., 1997, Socjotopografia późnośredniowiecznego Wrocławia (przestrzeń – podatnicy – rzemiosło), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl
dc.referencesGrabarczyk T., Nowak T., 2008, Mieszczanie wieluńscy do początków XVI wieku. Biogramy, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Łódź–Wieluń.pl
dc.referencesGrygiel R., Jurek T. (red.), 2014, Początki Łęczycy, t. 3, W kręgu historii i historii sztuki, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Łódź.pl
dc.referencesLiszewski S. (red.), 2009, Łódź. Monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl
dc.referencesMikulski K., 2015, Socjotopografia przedmieść toruńskich w XIV–XVIII wieku – przypadek Żabieńca, „Archaeologia Historica Polona”, 23: 57–82.pl
dc.referencesNowak T., 2008, Mieszczanie Oporowa do połowy XV wieku, [w:] G. Kin-Rzymkowska (red.), Oporów. Stan badań II. Materiały sesji naukowej zorganizowanej 10 listopada 2003 r. z okazji 550-lecia Konwentu Ojców Paulinów w Oporowie oraz 550. rocznicy śmierci fundatora Prymasa Władysława Oporowskiego, Muzeum – Zamek w Oporowie, Oporów: 275–286.pl
dc.referencesNowak T., 2019, Mieszczanie Brzezin w późnym średniowieczu – wybrane problemy, [w:] L. Tyszler (red.), Brzeziny i region. Przeszłość w narracji interdyscyplinarnej. Archeologia – architektura – sztuka – historia, Muzeum Regionalne w Brzezinach, Urząd Miasta Brzeziny, Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi, Brzeziny–Łódź: 159–169.pl
dc.referencesPietras T., 2013, Oporowscy herbu Sulima. Kariera rodziny możnowładczej w późnośredniowiecznej Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl
dc.referencesPlezia M. (red.), 1953–1958, Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, t. 1, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław: 280–282.pl
dc.referencesRutkowski H. (red.), 1998, Atlas historyczny Polski. Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w drugiej połowie XVI wieku, cz. 2, Komentarz, indeksy, Wydawnictwo Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.pl
dc.referencesSowina U., 1991, Sieradz. Układ przestrzenny i społeczeństwo miasta w XV-XVI w., Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa–Sieradz.pl
dc.referencesSzymański M., 2019, Łódź na wodach dziejów. Biografia miasta, Fundacja „Zakręceni Czytaniem”, Łódź.pl
dc.referencesSzymczak J., 1993, Rzemiosło zbrojeniowe w Łęczyckiem, Sieradzkiem i Wieluńskiem w średniowieczu, „Rocznik Łódzki”, 40: 149–177.pl
dc.referencesSzymczak J. (red.), 2003, Łęczyca. Dzieje miasta w średniowieczu i w XX wieku. Suplement do monografii miasta, Oddział Towarzystwa Naukowego Płockiego, Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej, Łęczyca–Łódź.pl
dc.referencesSzymczak J. (red.), 2011, Kutno poprzez wieki, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne, Kutno–Łódź.pl
dc.referencesSzymczak J., 2016, O Wspinkach z Będkowa i podziale ich majątku w 1464 roku raz jeszcze, „Rocznik Łódzki”, 64: 59–79.pl
dc.referencesSzymczak J. (red.), 2021, Miasto Uniejów i region spycimiersko-uniejowski poprzez wieki, t. 1, Do 1918 roku, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Polskie Towarzystwo Historyczne, Łódź–Uniejów.pl
dc.referencesWiesiołowski J., 1997, Socjotopografia późnośredniowiecznego Poznania, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań.pl
dc.referencesZajączkowski S.M., 1976, O lokacjach wsi na prawie niemieckim w Łęczyckiem i Sieradzkiem od końca XIV do początków XVI wieku, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Łódź–Wrocław: 7–57.pl
dc.referencesZajączkowski S.M., 1983, Z dziejów miasta Bielaw i majątkowego kompleksu bielawskiego od XIV do XVI w. Przyczynek do rozwoju wielkiej własności szlacheckiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica”, 14: 97–148.pl
dc.referencesZajączkowski S.M., 1995, Uwagi nad dziejami miasta Żychlina (do lat siedemdziesiątych XVI wieku), [w:] B. Śliwiński (red.), Polska, Prusy, Ruś. Rozprawy ofiarowane prof. zw. dr. hab. Janowi Powierskiemu w trzydziestolecie pracy naukowej, Wydawnictwo „Marpress”, Gdańsk: 213–226.pl
dc.referencesZajączkowski S.M., 1996a, Powiat orłowski do lat siedemdziesiątych XVI wieku. Studia z dziejów osadnictwa, struktury własnościowej i stosunków kościelnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl
dc.referencesZajączkowski S.M., 1996b, Uwagi o przeszłości Orłowa do lat siedemdziesiątych XVI w., „Rocznik Łódzki”, 43: 53–72.pl
dc.referencesZajączkowski S.M., 2000, Dzieje Oporowa w średniowieczu i początkach ery nowożytnej, [w:] G. Kin-Rzymkowska, U. Kowalska, A. Majewska-Rau (red.), Oporów. Stan badań. Materiały sesji naukowej zorganizowanej z okazji 50. rocznicy Muzeum w Oporowie 22 listopada 1999 roku, Muzeum – Zamek w Oporowie, Oporów: 13–36.pl
dc.contributor.authorEmaillukasz.cwikla@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.34.02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0