Show simple item record

dc.contributor.authorDrzazga, Dominik
dc.date.accessioned2024-03-01T13:14:49Z
dc.date.available2024-03-01T13:14:49Z
dc.date.issued2023-05-17
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/50505
dc.description.abstractThis article deals with issues relating to the procedures for developing strategies for local communities, municipalities, and regions in the context of the contemporary postulates of a more integrated approach to development planning processes as well as taking into account the spatial dimension within territorially-oriented local and regional strategies. A concise discussion of the theoretical and formal premises of integrated planning in local communities and regions was made, paying attention in the first place to the fundamental differences in the functioning of private and public organisations, resulting in the necessity to adapt the instruments of strategic planning to the specific objectives of public sector organisations. It was also pointed out that municipalities, local or regional communities are public organisations of a very special nature (so-called “macro” level) and so a territorial self-government community is a kind of “organisation of other organisations”, i.e. a group of various entities related to each other by social relations and economic dependencies as well as sharing particular geographical area (land) and its natural and anthropogenic resources. It is this feature that implies the need to take into account the spatial dimension of development processes in the strategic planning of local and regional self-government entities, and thus also to appropriately address these issues in the strategic document. Such an approach – i.e. integrating the socio-economic dimension of development processes with the need to act for the protection of the natural environment and taking into account the spatial dimension of both development and protection activities – is also consistent with, and directly results from, the contemporary paradigm of sustainable development. With regard to the formal premises and practice of strategic planning of local and regional development, its evolution was indicated, consisting in the transition from directive planning (before 1989) to indicative planning, the use of local government strategies mainly as a tool for obtaining external financial resources (after Poland’s accession in 2004 to the European Union), adopting the legal basis for strategic development planning (2006), developing assumptions for the reform of the development planning system towards a more integrated approach (2009), up to the introduction (2020) of changes in the legal provisions regulating the methods of developing local and regional strategies, obliging local governments to include the spatial dimension in it. It was pointed out that despite the legislative changes of 2020, a dichotomous planning system still operates in Poland, in which a local or regional strategy is developed (albeit with spatial dimensions) and (based on separate regulations) master plans of the spatial pattern and land structure of a given local or regional territory. As from 2020, it became obligatory: 1) to include in the development strategies of local communities and regions the so-called model of the functional and spatial structure/pattern; 2) to formulate findings and recommendations in the field of managing spatial policy in the local community or region; as well as 3) to designate areas of strategic intervention. However, the legal regulations do not provide detailed guidelines on these issues, so it is reasonable to discuss the methodology of developing the model of the functional and spatial structure/pattern and its inclusion in the local or regional development strategy as its integral element. With this in mind, the article conceptualises the model of the functional and spatial structure/pattern as a spatial development that meets public interests and is to contribute to the growth of territorial capital. The essential part of the article is – apart from the explanation of the very essence of the model of the functional and spatial structure/pattern – the description of the author’s recommendations regarding what procedures which should be used when developing a local or regional strategy in order to develop the model of the functional and spatial structure/pattern of a local community, municipality or region on the basis of the local government development objectives set in the planning process, as well as adopted tasks and strategic projects. In the final part of the article, reference is made to the issue of formulating (based on the model of the functional and spatial structure/ pattern) arrangements and recommendations in the field of managing spatial policy in local or regional government, indicating in this respect the need to reform the spatial planning system, which ought to consist in the introduction of specialised spatial instruments.en
dc.description.abstractW niniejszym artykule podjęte zostały zagadnienia odnoszące się do procedur opracowywania strategii rozwoju wspólnot samorządowych, w kontekście formułowanych współcześnie postulatów bardziej zintegrowanego podejścia do procesów planowania rozwoju i uwzględniania wymiaru przestrzennego w strategiach jednostek samorządów terytorialnych (JST). Dokonano zwięzłego omówienia przesłanek teoretycznych i formalnych planowania zintegrowanego w JST, zwracając w pierwszej kolejności uwagę na zasadnicze różnice w funkcjonowaniu organizacji prywatnych i publicznych, powodujące konieczność przystosowania instrumentów strategicznego planowania rozwoju do specyfiki celów działania organizacji sektora publicznego. Wskazano również na to, że JST są organizacjami publicznymi o bardzo szczególnym charakterze („makro”), wynikającym z tego, że terytorialna wspólnota samorządowa jest niejako „organizacją – organizacji”, tj. zbiorem różnych podmiotów powiązanych ze sobą relacjami społecznymi i zależnościami ekonomicznymi, użytkujących wspólnie określoną przestrzeń geograficzną i jej naturalne oraz antropogeniczne zasoby. Ta właśnie cecha implikuje konieczność uwzględniania w strategicznym planowaniu JST wymiaru przestrzennego procesów rozwoju, a co za tym idzie – także odpowiedniego ujęcia tych zagadnień w dokumencie strategicznym. Podejście takie – integrujące społeczno-gospodarczy wymiar procesów rozwoju z koniecznością działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i uwzględniania przestrzennego wymiaru działań rozwojowych i ochronnych – jest również zgodne i wprost wynika ze współcześnie przyjmowanego paradygmatu rozwoju sustensywnego (ang. sustainability). W odniesieniu do przesłanek formalnych i praktyki strategicznego planowania rozwoju JST wskazano na jego ewolucję, polegającą na przejściu od planowania dyrektywnego (przed 1989 r.) do planowania indykatywnego, wykorzystywaniu strategii JST głównie jako narzędzia służącego do pozyskiwania zewnętrznych środków pomocowych (po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r.), uchwaleniu podstaw prawnych dla strategicznego planowania rozwoju (2006), opracowaniu założeń reformy systemu planowania rozwoju w kierunku bardziej zintegrowanego podejścia (2009), aż po wprowadzenie (2020) zmian w przepisach prawnych regulujących sposoby opracowywania strategii rozwoju JST, zobowiązujących samorządy terytorialne do uwzględniania w niej wymiaru przestrzennego. Zwrócono uwagę, że mimo zmian legislacyjnych z 2020 r. w Polsce dalej funkcjonuje dychotomiczny system planowania, w którym opracowuje się strategię rozwoju (aczkolwiek w ujęciu przestrzennym) oraz (na podstawie odrębnych przepisów) kierunkowe plany struktury zagospodarowania przestrzennego danej JST. Ponieważ od 2020 r. obligatoryjne stało się: 1) uwzględnianie w strategiach rozwoju JST tzw. modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej (SFP), 2) sformułowanie ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, a także 3) wyznaczenie obszarów strategicznej interwencji, przy czym przepisy prawne nie dają w tych kwestiach szczegółowych wytycznych – zasadne jest podjęcie dyskusji nad metodologią opracowywania modelu SFP i jego ujęcia w strategii rozwoju JST, jako jej integralnego elementu. Mając to na uwadze, w artykule dokonano konceptualizacji modelu SFP jako takiego zagospodarowania przestrzeni, które odpowiada interesom publicznym i ma się przyczyniać do wzrostu kapitału terytorialnego. Zasadniczą częścią artykułu jest – poza wyjaśnieniem samej istoty modelu SFP – sformułowanie autorskich rekomendacji odnośnie do tego, jakie procedury powinny być zastosowane podczas opracowania strategii rozwoju, aby opracować model SFP gminy, miasta czy regionu na podstawie wyznaczonych w procesie planistycznym celów rozwoju JST, a także przyjętych zadań oraz projektów strategicznych. W końcowej części artykułu odniesiono się do kwestii formułowania (na podstawie modelu SFP) ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w JST, wskazując na konieczność przeprowadzenia reformy systemu planowania przestrzennego, polegającej na wprowadzeniu wyspecjalizowanych instrumentów kształtowania przestrzeni.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesSpace – Society – Economy;34pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectspatial developmenten
dc.subjectspatial managementen
dc.subjectfunctional and spatial structureen
dc.subjectspatial patternen
dc.subjectterritorial dimensionen
dc.subjectstrategyen
dc.subjectlocal development strategyen
dc.subjectregional development strategyen
dc.subjectplanningen
dc.subjectspatial planningen
dc.subjecturban planningen
dc.subjectintegrated planningen
dc.subjectterritorial developmenten
dc.subjecturban developmenten
dc.subjectlocal developmenten
dc.subjectregional developmenten
dc.subjectlocal development managementen
dc.subjectregional development managementen
dc.subjectlocal communityen
dc.subjectmunicipalityen
dc.subjecttownen
dc.subjectcityen
dc.subjectcountyen
dc.subjectregionen
dc.subjectfunctional areaen
dc.subjectzagospodarowanie przestrzennepl
dc.subjectgospodarka przestrzennapl
dc.subjectstruktura funkcjonalno-przestrzennapl
dc.subjectstrategiapl
dc.subjectstrategia rozwojupl
dc.subjectplanowaniepl
dc.subjectplanowanie rozwojupl
dc.subjectplanowanie przestrzennepl
dc.subjectplanowanie urbanistycznepl
dc.subjectplanowanie zintegrowanepl
dc.subjectrozwój terytorialnypl
dc.subjectrozwój lokalnypl
dc.subjectrozwój regionalnypl
dc.subjectzarządzanie rozwojempl
dc.subjectzarządzanie rozwojem lokalnympl
dc.subjectzarządzanie rozwojem regionalnympl
dc.subjectjednostka samorządu terytorialnegopl
dc.subjectgminapl
dc.subjectmiastopl
dc.subjectpowiatpl
dc.subjectwojewództwopl
dc.subjectobszar funkcjonalnypl
dc.titleModel struktury funkcjonalno-przestrzennej w strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego lub obszaru funkcjonalnegopl
dc.title.alternativeTerritorial dimension and spatial structure within development strategy for a local community, region or functional areaen
dc.typeArticle
dc.page.number7-29
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Zakład Zarządzania Miastempl
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesCamagni R., 2017a, Integrated Spatial Planning: Why and How?, [w:] R. Capello (red.), Seminal Studies in Regional and Urban Economics. Contributions from an Impressive Mind, Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-319-57807-1pl
dc.referencesCamagni R., 2017b, Territorial Impact Assessment (TIA): A Methodological Proposal, [w:] R. Capello (red.), Seminal Studies in Regional and Urban Economics. Contributions from an Impressive Mind, Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-319-57807-1pl
dc.referencesDrzazga D., 2012, Polityka przestrzenna i podejście terytorialne a koncepcja zrównoważonego rozwoju, „Handel Wewnętrzny”, 2: 30–38 („Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku. Zrównoważony rozwój na poziomie regionalnym. Zrównoważony rozwój na obszarach wiejskich”).pl
dc.referencesDziemianowicz W., Szmigiel-Rawska K., Nowicka P., Dąbrowska A., 2012, Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa.pl
dc.referencesHoinkis D., Cieplak J., Machowski T., Odzimek W., Strategia rozwoju gminy. Poradnik praktyczny, 2021, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa, Warszawa.pl
dc.referencesKot J., 2003, Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl
dc.referencesKudłacz T., Markowski T., 2018, The territorial capital of urban functional areas as a challenge for regional development policy: An outline of the concept, „Zarządzanie Publiczne”, 2(44): 41–55, https://doi.org/10.15678/ZP.2018.44.2.03pl
dc.referencesMarkowski T. (red.), 2015, Zintegrowana strategia rozwoju warszawsko-łódzkiego obszaru funkcjonalnego do roku 2030 (projekt), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Łódź.pl
dc.referencesMarkowski T., 2016, Kapitał terytorialny jako cel zintegrowanego planowania rozwoju, „MAZOWSZE Studia Regionalne”, 18/2016: 111–119, https://doi.org/10.21858/msr.18.08pl
dc.referencesMarkowski T., 2019, Docelowy model struktury funkcjonalno-przestrzennej w zintegrowanym systemie dokumentów strategicznych, ekspertyza dla Ministerstwa Funduszy Strukturalnych i Rozwoju Regionalnego, maszynopis elektroniczny.pl
dc.referencesModele struktury funkcjonalno-przestrzennej w strategiach rozwoju, 2020, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Strategii, https://www.gov.pl/attachment/74aa7aa6-c366-45d6-8aa4-39abaaf90920pl
dc.referencesNoworól A., 2013, Ku nowemu paradygmatowi planowania terytorialnego, CeDeWu, Warszawa.pl
dc.referencesSołtys J., 2008, Metody planowania strategicznego gmin z uwzględnieniem aspektów przestrzennych i rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.pl
dc.referencesSztando A., 2021, Wyzwania systemowej integracji zarządzania przestrzenią z zarządzaniem strategicznym rozwojem w wymiarach lokalnym, subregionalnym i regionalnym, „Samorząd Terytorialny”, 12/2021: 19–33.pl
dc.referencesSztando A., 2022, Czy modele oraz ustalenia i rekomendacje prawidłowo integrują zarządzanie przestrzenią z zarządzaniem strategicznym rozwojem gmin? Potrzebne korekty przepisów i działania edukacyjne, „Samorząd Terytorialny”, 12/2022: 7–23.pl
dc.referencesTurała M., Markowski T. (red.), 2015, Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Podręcznik dla samorządowców dotyczący innowacji, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, wyd. 1, Łódź.pl
dc.referencesZaucha J., Brodzicki T., Ciołek D., Komornicki T., Mogiła Z., Szlachta J., Zaleski J., 2015, Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju, Difin, Warszawa.pl
dc.referencesŻuber P., 2011, Terytorialny wymiar w polityce rozwoju – potrzeba zmian systemowych w świetle nowej generacji dokumentów planistycznych, [w:] T. Markowski, P. Żuber (red.), System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk”, 134: 7–24.pl
dc.referencesUstawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.).pl
dc.referencesUstawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 r. nr 16 poz. 95 z późn. zm.).pl
dc.referencesUstawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 1998 r. nr 91 poz. 578 z późn. zm.).pl
dc.referencesUstawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1990 r. nr 16 poz. 95).pl
dc.referencesUstawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 1998 r. nr 91 poz. 576 z późn. zm.).pl
dc.referencesUstawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r. nr 227 poz. 1658 z późn. zm.).pl
dc.referencesUstawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 379).pl
dc.referencesUstawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1378).pl
dc.contributor.authorEmaildominik.drzazga@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.34.01


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0