Show simple item record

dc.contributor.authorAnielak-Sobczak, Karolina
dc.date.accessioned2023-11-02T07:42:22Z
dc.date.available2023-11-02T07:42:22Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationAnielak-Sobczak K., Kapitał intelektualny a konkurencyjność banków w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2023, https://doi.org/10.18778/8331-273-6pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/48236
dc.description.abstractWspółczesne banki działające w gospodarce opartej na wiedzy nieustannie poszukują źródeł poprawy swojej konkurencyjności i atrakcyjności w stosunku do sektora bankowego. Niezbędna staje się zatem umiejętność elastycznego reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym oraz kreatywne wykorzystywanie posiadanych zasobów i doświadczeń. Współcześnie na rynku usług bankowych występuje zbliżona oferta produktowa, podobna funkcjonalność dostępnych kanałów dystrybucji, co powoduje zwrócenie uwagi zarządzających na tzw. miękkie czynniki przewagi konkurencyjnej. Kapitał intelektualny jest źródłem zasobów niematerialnych banku, takich jak wiedza, umiejętności pracowników, jakość obsługi, relacje i wizerunek społeczny oraz innowacje. W niniejszej monografii skupiono się na strukturze kapitału intelektualnego, a także jego wpływu na konkurencyjność banków. Przedstawiono koncepcję podziału kapitału intelektualnego banku na trzy podsystemy: kapitał organizacyjny (KORG), kapitał innowacyjny (KINN) oraz kapitał instytucjonalny (KINS). Autorka w monografii wykorzystała wielowymiarową analizę statyczną, w ramach której zbudowany został autorski miernik syntetyczny konkurencyjności banków. Obliczony został na podstawie 26 wskaźników diagnostycznych, związanych z oceną kapitału intelektualnego i ekonomicznego, które według autorki najbardziej wpływają na konkurencyjność. Dzięki temu stworzyła rankingi pod względem ich konkurencyjności, dla grupy 10 giełdowych banków komercyjnych w Polsce w latach 2009–2020.pl_PL
dc.description.abstractContemporary banks operating in the knowledge-based economy are constantly looking for sources to improve their competitiveness and attractiveness in relation to the banking sector. Therefore, it becomes necessary to be able to react flexibly to changes in the market environment and to creatively use one's resources and experience. Nowadays, the banking services market has a similar product offer, similar functionality of the available distribution channels, which draws the managers' attention to the so-called soft factors of competitive advantage. Intellectual capital is the source of the bank's intangible resources, such as knowledge, employee skills, quality of service, relationships and social image as well as innovations. This monograph focuses on the structure of intellectual capital and its impact on the competitiveness of banks. The concept of dividing the bank's intellectual capital into three subsystems was presented: organizational capital (KORG), innovative capital (KINN) and institutional capital (KINS). In the monograph, the author used a multidimensional static analysis, as part of which a proprietary synthetic measure of the competitiveness of banks was built. It was calculated on the basis of 26 diagnostic indicators related to the assessment of intellectual and economic capital, which, according to the author, have the greatest impact on competitiveness. Thanks to this, she created rankings in terms of their competitiveness for a group of 10 listed commercial banks in Poland in 2009-2020.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkapitał intelektualnypl_PL
dc.subjectbankpl_PL
dc.subjectkonkurencyjnośćpl_PL
dc.subjectmiernik syntetycznypl_PL
dc.subjectwielowymiarowa analiza statystycznapl_PL
dc.subjectinnowacyjnośćpl_PL
dc.subjectintellectual capitalpl_PL
dc.subjectcompetitivenesspl_PL
dc.subjectsynthetic measurepl_PL
dc.subjectmultidimensional statistical analysispl_PL
dc.subjectinnovationpl_PL
dc.titleKapitał intelektualny a konkurencyjność banków w Polscepl_PL
dc.title.alternativeIntellectual capital and the competitiveness of banks in Polandpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Karolina Anielak-Sobczak, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023pl_PL
dc.page.number168pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Biznesu i Handlu Międzynarodowegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8331-273-6
dc.referencesAdamska M. (2019), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w erze gospodarki cyfrowej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole.pl_PL
dc.referencesBaka W. (1998), Polski sektor bankowy na tle bankowości europejskiej, [w:] Integracja europejska a strategie banków komercyjnych, red. W. Baka, Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów, Katowice.pl_PL
dc.referencesBalicki A. (2009), Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesBartosik-Purgat M., Linkiewicz A. (2017), Konsument oraz proces decyzyjny w warunkach globalizacji, [w:] Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe, red. M. Bartosik-Purgat, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBartoszewski B., Pniewski K. (2000), Pomiar tworzenia wartości w systemie zarządzania wartością, [w:] Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewski, Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBiałasiewicz M. (2000), Konkurencyjność przedsiębiorstw – istota i podejścia do strategii konkurencji, [w:] Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, red. M. Białasiewicz, Economicus, Szczecin.pl_PL
dc.referencesBratnicki M. (2001), Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach–Wydawnictwo Gnome, Katowice.pl_PL
dc.referencesBrdulak J. J. (2005), Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrooking A. (1999), Corporate Memory. Strategies for Knowledge Memory, International Thomson Business Press, London.pl_PL
dc.referencesBurton R. M., Obel B., Hakonsson D. D. (2020), Organizational design: A step by step approach, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesCanals J. (1993), Competitive Strategies in European Banking, Clarendon Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesCantatore F., Crawford-Spencer E. (2018), Effective Intellectual Property Management for Small to Medium Business and Social Enterprises, Brown Walker Press, Irvine–Boca Raton.pl_PL
dc.referencesCapiga M. (2003), Ocena działalności placówki operacyjnej banku. Dylematy metodologiczne i praktyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesCapiga M. (2005), Kapitał klienta banku. Wybrane aspekty zarządzania i oceny, Biblioteka Bankowca, Łódź.pl_PL
dc.referencesChansarn S. (2008), The relative efficiency of commercial banks in Thailand: DEA approach, Research Institute of Bangkok University, Bangkok.pl_PL
dc.referencesChybalski F. (2012), Skuteczność i efektywność systemu emerytalnego. Koncepcja analizy i próba pomiaru, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.pl_PL
dc.referencesDavis K. (2007), Banking concentration, financial stability and public policy. Structure and resilience of the financial system, [w:] The Structure and Resilience of the Financial System, red. Ch. Kent, J. Lawson, Reserve Bank of Australia, Sydney.pl_PL
dc.referencesDuho K. C. T., Onumah J. M. (2018), The Determinants of Intellectual Capital Performance of Banks in Ghana. An Empirical Approach, University of Ghana, Accra.pl_PL
dc.referencesDuraj J., Papiernik-Wojdera M. (2010), Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDurlik D. (2007), Inżynieria zarządzania: strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, cz. 1, Placet, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDziechciarz J. (2002), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesEdvinsson L., Malone M. (1997), Intellectual Capital: Realizing Your Company’s True Value by Finding Its Hidden Brainpower, Harper Business, New York.pl_PL
dc.referencesEdvinsson L., Malone M. (2001), Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swojego przedsiębiorstwa, odnajdując jego ukryte korzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGatnar E., Walesiak M. (2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesGigante G., Previati D. A. (2013), Empirical Analysis of Intellectual Capital Disclosure Practices in Banks in Spain, Portugal and Greece, Palgrave Macmillan, London.pl_PL
dc.referencesGodziszewski B. (1999), Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej i podstawa stosowanych instrumentów konkurowania, [w:] Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. M. J. Stankiewicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń.pl_PL
dc.referencesGodziszewski B. (2001), Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.pl_PL
dc.referencesGostomski E. (2019), Bankowość spółdzielcza. Warto znać, warto korzystać, Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji, Poznań.pl_PL
dc.referencesGrabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGross-Gołacka E., Jefmański B., Spałek P. (2020), Kapitał intelektualny przedsiębiorstw w Polsce – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrudzewski W., Hejduk I. (2002), Przedsiębiorstwo przyszłości – wizja strategiczna, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk W. (1997), Strategie marketingowe banków, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrzybowska K., Awasthi A. (2020), Literature review on sustainable logistics and sustainable production for Industry 4.0., [w:] Sustainable Logistics and Production in Industry 4.0. New Opportunities and Challenges, red. K. Grzybowska, A. Awasthi, R. Sawhney, Springer, New York.pl_PL
dc.referencesHaffer R. (2002), Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.pl_PL
dc.referencesHarasim J. (2004), Strategie marketingowe w bankowości detalicznej w Polsce, Biblioteka Menedżera i bankowca, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHarasim J. (2007), Strategie marketingowe w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesHarasim J.(2009), Konkurencyjność i efektywność działania banku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesHatch M. J. (2002), Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHofmann J. (2007), Financing Based on Intellectual Capital, Valuation and Vehicles, Deutsche Bank Research, Berlin.pl_PL
dc.referencesIwanicz-Drozdowska M. (1999), Metody oceny działalności banku, Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJanuszkiewicz W. (2001), Konkurencyjność polskiego sektora usług, [w:] Przedsiębiorczość i konkurencyjność, red. J. Kotowicz-Jawor, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJaworski W. L. (1998), Banki polskie – warunki przetrwania, [w:] Finanse i bankowość – dźwignie wzrostu gospodarczego, t. 1, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin–Międzyzdroje.pl_PL
dc.referencesJaworski W. L., Zawadzka Z. (red.) (2006), Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJonas A. (2002), Strategie konkurencji na rynku usług bankowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaplan R. S., Norton D. P. (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKasiewicz S. (2006), Zmiany warunków konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Kapitał intelektualny, spojrzenie perspektywy interesariuszy, red. S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesKawa P. (2010), Wybrane problemy i aspekty zarządzania. Teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesKehle K. E. (2016), A Dissertation Submitted in Fulfilment of the Requirements for the Degree of Master of Commerce, University of Kwazulu-Natal, Pinetown.pl_PL
dc.referencesKieżel M. (2004), Strategie promocji detalicznych produktów bankowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesKing M., Nesbitt R. (2020), The Technological Revolution in Financial Services: How Banks, FinTechs, and Customers Win Together, University of Toronto Press, Toronto.pl_PL
dc.referencesKleer J. (2000), Czym jest G.O.W.?, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, red. A. Kukliński, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKlimontowicz M. (2013), Znaczenie innowacji dla konkurencyjności banku – wyniki badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesKorenik D. (2009), Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKorsakiene R., Grybaite V. (2017), Strateginis organizacijų valdymas: mokomoji knyga, Technika, Vilnius.pl_PL
dc.referencesKosiński B. (1999), Zarządzanie przedsiębiorstwem bankowym, Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKosiński B. (2007), Tendencje rozwojowe na rynku usług bankowych, [w:] Bankowość na świecie i w Polsce – stan obecny i tendencje rozwojowe, red. I. Oręziak, B. Pietrzak, Instytut Naukowo-Wydawniczy Olympus, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKwiatkowska K. (2012), Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej banków spółdzielczych, [w:] Wybrane historyczne i współczesne aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce, red. M. Stefański, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek.pl_PL
dc.referencesLaanti M. (2017), Agile Transformation Model for Large Software Development Organizations, [w:] XP’17: Proceedings of the XP2017 Scientific Workshops, Association for Computing Machinery, New York.pl_PL
dc.referencesLev B. (2001), Intangibles: Management, Measurement and Reporting, Brookings Institution Press, Washington.pl_PL
dc.referencesLev B. (2001), Intangibles: Management, Measurement and Reporting, Brookings Institution Press, Washington.pl_PL
dc.referencesLuthy D. H. (1998), Intellectual Capital and its Measurement, College of Business.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M. (2006), Wykorzystanie zasobów niematerialnych w tworzeniu wartości banków, [w:] Bankowość, red. J. Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M. (2007a), Kapitał intelektualny jako czynnik przewagi konkurencyjnej banków, [w:] Kapitał intelektualny w realizacji celów Strategii Lizbońskiej, red. J. Bieliński, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M. (2007b), Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M. (2013), Kapitał relacyjny banku, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMcKinsey Global Institute (2020), Getting Tangible About Intangibles: The Future of Growth and Productivity?, Discussion Paper, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesMiklaszewska E. (2010), Wpływ deregulacji rynków finansowych na strategie banków komercyjnych, [w:] Bank na rynku finansowym: problemy skali, efektywności i nadzoru, red. E. Miklaszewska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMikulec A. (2011), Wielowymiarowa analiza efektywności inwestycji, [w:] Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte Fundusze Emerytalne, red. Cz. Domański, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMłodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMroziewski M. (2008), Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNadler D. A, Tushman M. L. (1986), Managing Strategic Organizational Change, Delta Consulting Group, New York.pl_PL
dc.referencesNocoń B., Zborowski B. (2015), Bankowość mobilna i płatności mobilne, [w:] Wyzwania informatyki bankowej, red. A. Kawiński, A. Sieradz, Europejski Kongres Finansowy, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesNowosielski S. (2008), Skuteczność i efektywność realizacji procesów gospodarczych, [w:] Mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, red. T. Dudycz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesOstasiewicz W. (1998), Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPawłowska M. (2014), Konkurencja w sektorze bankowym. Teoria i wyniki empiryczne, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPawłowska M. (2017), Konkurencja w sektorze bankowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPietruszka-Ortyl A. (2002), Kapitał intelektualny wyznacznikiem poziomu zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.pl_PL
dc.referencesPietrzak J. (2002a), Czynniki przewagi konkurencyjnej na rynku bankowych usług detalicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesPioch J. (2008), Metodologia wyceny kapitału intelektualnego – zagadnienia wybrane, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, red. J. Bieliński, M. Czerwińska, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.pl_PL
dc.referencesPiwowarczyk J. (2011), Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesPorter M. E. (1985), Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance: with a New Introduction Advantage of Nations, Free Press, New York.pl_PL
dc.referencesPrzybyła M. (2007), Zarządzanie: kontekst strategiczny, kulturowy i zasobowy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPrzybyszewski R. (2007), Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRogowski W. (2006), Kapitał intelektualny jako generator nowych czynników konkurencyjnych, [w:] Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, red. S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesRose P. (1997), Zarządzanie bankiem komercyjnym. Wytwarzanie i sprzedaż usług finansowych, Związek Banków Polskich, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRosińska-Bukowska M. (2007), Globalna sieć biznesowa jako konsekwencja nowego paradygmatu konkurencyjności w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Region w gospodarce opartej na wiedzy, red. A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesRosińska-Bukowska M. (2012a), Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesRosińska-Bukowska M. (2012b), Społeczna odpowiedzialność biznesu w procesie kreacji wartości dodanej przedsiębiorstwa, [w:] Kreacja wartości przedsiębiorstw. Nowe trendy i kierunki rozwoju, red. M. Jabłoński, K. Zamasz, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.pl_PL
dc.referencesRosińska-Bukowska M. (2014a), Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu wartości współczesnych przedsiębiorstw, [w:] Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw. Finanse – strategie – kompetencje, red. M. Jabłoński, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.pl_PL
dc.referencesRosińska-Bukowska M. (2020a), Corporate finance – China’s big four banks, [w:] China’s Economic Growth – Selected Financial Aspects, red. M. Rosińska-Bukowska, K. Zielińska-Lont, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesRoszyk-Kowalska G. (2005), Kapitał intelektualny – wartość przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesRzempała J. (2007), Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 453, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.pl_PL
dc.referencesRzempała J. (2007), Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 453, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.pl_PL
dc.referencesSchumpeter J. A. (1934), The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credits, Interest, and the Business Cycle, Transaction Publishers, Piscataway.pl_PL
dc.referencesSkawińska E. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkikiewicz R. (2007), Jakość usług a konkurencyjność banków, [w:] Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, red. S. Młynarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesSkikiewicz R. (2007), Jakość usług a konkurencyjność banków, [w:] Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, red. S. Młynarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesSkrzypek E. (2006), Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w globalnym otoczeniu, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w dynamicznym i globalnym otoczeniu, red. W. Sitko, Lubelskie Centrum Marketingu, Lublin.pl_PL
dc.referencesSkrzypek E. (2006), Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w globalnym otoczeniu, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w dynamicznym i globalnym otoczeniu, red. W. Sitko, Lubelskie Centrum Marketingu, Lublin.pl_PL
dc.referencesSobczak A., Strojny M. (2004), Zarządzanie wiedzą jako czynnik zwiększania konkurencyjności organizacji gospodarczych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSobolewska S. (2006), Zarządzanie wiedzą o kliencie źródłem wartości przedsiębiorstwa, [w:] Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSokołowska A. (2005), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym i średnim przedsiębiorstwie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSokołowska A. (2006), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSopińska A. (2005a), Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, [w:] Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, red. P. Wachowiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSopińska A. (2005b), Przewaga konkurencyjna, [w:] Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, red. P. Wachowiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStankiewicz M. J. (2005), Elementy wiedzy kluczowe dla konkurencyjności przedsiębiorstw – w świetle badań empirycznych, [w:] Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, red. B. Godziszewski, M. Haffer, M. Stankiewicz, Dom Organizatora, Toruń.pl_PL
dc.referencesStankiewicz M. J. (2006), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń.pl_PL
dc.referencesStec M. (2021), Dokładność danych statystycznych w badaniach zjawisk złożonych. Wpływ na wyniki oceny zrównoważonego rozwoju województw Polski, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSteward T. A. (1997), Intellectual Capital, Bantam Doubleday Dell Publishing Group, New York.pl_PL
dc.referencesStewart A. (2001), The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization, Nicholas Brealey Publishing, London.pl_PL
dc.referencesStrahl D. (1997), Modele zarządzania bankiem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesStrahl D. (2006), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesStrojny M. (2003), Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego, [w:] Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie, red. D. Dobija, Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSveiby K. E. (1997), The Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge Based Assets, Barnet-Koehler Publisher, San Francisco.pl_PL
dc.referencesSwadźba S. (2006), Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesSzałkowski A. (2005), Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesSzpringer W. (2017), Nowe technologie a sektor finansowy. FinTech jako szansa i zagrożenie, Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚledzik K. (2011), Kapitał intelektualny a wartość rynkowa banków giełdowych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesToffler A. H. (1986), Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesToffler A. H. (1996), Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesToffler A. H. (1999), Szok przyszłości, Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesTrompenaars A. (2000), Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.pl_PL
dc.referencesUNDP (2021), Human Development Report 2020, https://hdr.undp.org/en/2020-report (dostęp: 13.01.2021).pl_PL
dc.referencesUrbanek G. (2007), Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWalesiak M. (2000), Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesWEF (2021), Global Competitivness Index, https://www.vision2021.ae/en/national-agenda-2021/list/card/global-competitiveness-index (dostęp: 12.11.2021).pl_PL
dc.referencesWierzba R., Czerwińska M., Śledzik K. (red.) (2010), Kapitał intelektualny jako generator konkurencyjności banków, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 4 (3), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesWIPO (2021), Global Innovation Index 2021, https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2021 (dostęp: 10.12.2021).pl_PL
dc.referencesZaborowska R. (2009), Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie, Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars Boni et Aequi, Poznań.pl_PL
dc.referencesZaleska M. (2002), Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZaleska M. (2007), Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej banku, [w:] Współczesna bankowość, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZBP (2020), Polska i Europa. Nowe rozdanie gospodarcze, Bankowcy dla Edukacji, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZBP (2021), Banki 2021. Raport o sytuacji ekonomicznej banków, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZeliaś A. (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesZeliaś A. (2004), Poziom życia w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2002), Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZimniewicz K. (2001), Możliwości wykorzystania współczesnych koncepcji zarządzania w celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej, red. A. Limański, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice.pl_PL
dc.referencesAdamowicz T. (2002), Analiza zmian efektywności „dużego” banku na podstawie modelu dekompozycji wskaźnikowej Davida Cole’a, „Bank i Kredyt”, nr 4, s. 63–72.pl_PL
dc.referencesAdams M. (2010), The intangibles decade: Looking forward to 2020, “Intellectual Asset Management”, vol. 1, s. 24–27.pl_PL
dc.referencesAfridi M. A., Khan I., Khan M. (2021), The relationship between intellectual capital and bank’s productivity in Pakistan, “Abasyn Journal of Social Sciences”, vol. 14 (1), s. 158–169.pl_PL
dc.referencesAhmad N. H., Ramayah T., Wilson C., Kummerow L. (2010), Is entrepreneurial competency and business success relationship contingent upon business environment? A study of Malaysian SMEs, “International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research”, vol. 16 (3), s. 182–203.pl_PL
dc.referencesAlAli M. S. (2020), Staff efficiency effects on financial performance. A case study on Kuwaiti Banks, “International Journal of Business and Applied Social Science, vol. 6 (8), s. 59–63.pl_PL
dc.referencesAllameh S., Abbasi S., Shokrani S. (2010), The mediating role of organizational learning capability between intellectual capital and job satisfaction, “European Journal of Social Sciences”, vol. 17 (1), s. 1–12.pl_PL
dc.referencesAmit R., Schoemaker P. (1993), Strategic and organizational rent, “Strategic Management Journal”, vol. 14 (1), s. 33–46.pl_PL
dc.referencesAndriessen D. (2001), Weightless wealth: Four modifications to standard IC theory, “Journal of Intellectual Capital”, vol. 2 (3), s. 204–214.pl_PL
dc.referencesAnginer D., Demirguç-Kunt A., Zhu M. (2012), How does bank competition affect systemic stability?, “Policy Research Working Paper”, vol. 5981, s. 1–39.pl_PL
dc.referencesAnielak-Sobczak K. (2022), A bank’s intellectual capital and its importance in building competitiveness on the example of Polish listed banks, “Economics and Law”, vol. 21 (1), s. 5–24.pl_PL
dc.referencesAnisah R. N. (2016), The effect of intellectual capital toward company financial performance with competitive advantage as intervening variable, “Jurnal Akuntansi & Investasi”, vol. 17 (2), s. 215–226.pl_PL
dc.referencesAthanasoglou P. P., Brissimis S. N., Delis M. D. (2008), Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability, “Journal of International Financial Markets, Institutions and Money”, vol. 18 (2), s. 121–136.pl_PL
dc.referencesAuka D. O., Bosire J. N., Matern V. (2016), Perceived service quality and customer loyalty in retail banking in Kenya, “British Journal of Marketing Studies”, vol. 1 (3), s. 32–61.pl_PL
dc.referencesBaima G., Forliano C., Santoro G., Vrontis D. (2021), Intellectual capital and business model: A systematic literature review to explore their linkages, “Journal of Intellectual Capital”, vol. 22 (3), s. 653–679.pl_PL
dc.referencesBaima G., Forliano C., Santoro G., Vrontis D. (2021), Intellectual capital and business model: A systematic literature review to explore their linkages, “Journal of Intellectual Capital”, vol. 22 (3), s. 653–679.pl_PL
dc.referencesBenston G. J., Hunter W. C., Wall L. D. (1995), Motivations for bank mergers and acquisitions: Enhancing the deposit insurance put option versus earnings diversification, “Journal of Money, Credit and Banking”, vol. 27 (3), s. 777–788.pl_PL
dc.referencesBeyer K. (2010), Kapitał intelektualny jako zasób przedsiębiorstwa – koncepcja i modele zarządzania, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 571, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 17, s. 171–182.pl_PL
dc.referencesBeyer K. (2016), A case study of intellectual capital management in a Polish commercial bank, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 4 (82), cz. 2, s. 669–677.pl_PL
dc.referencesBikker J. A., Haaf K. (2002), Competition, concentration and their relationship: An empirical analysis of the banking industry, “Journal of Banking and Finance”, vol. 26 (11), s. 2191–2214.pl_PL
dc.referencesBontis N. (1999), Managing organizational knowledge by diagnosing intellectual capital: Framing and advancing the state of the field, “International Journal of Technology Management”, vol. 18 (5–8), s. 433–463.pl_PL
dc.referencesBontis N., Cabrita M. (2008), Intellectual capital and business performance in the Portuguese banking industry, “International Journal of Technology Management”, vol. 43 (1–3), s. 212–237.pl_PL
dc.referencesBontis N., Chua W., Richardson S. (2000), Intellectual capital and nature of business in Malaysia, “Journal of Intellectual Capital”, vol. 1 (1), s. 85–100.pl_PL
dc.referencesBoone J. (1999), Intensity of competition and the incentive to innovate, “International Journal of Industrial Organization”, vol. 19 (1), s. 705–726.pl_PL
dc.referencesBurton R. M. (2015), Extraordinary survival from ordinary resources – how so?, “Management and Organization Review”, vol. 11 (3), s. 413–417.pl_PL
dc.referencesBuszko A. (2011), Wpływ kapitału intelektualnego na pozycję konkurencyjną banków komercyjnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 171, s. 136–147.pl_PL
dc.referencesCapiga M. (2002), Efektywność jako kryterium oceny banku, „Bank”, nr 3, s. 48–51.pl_PL
dc.referencesCapiga M., Harasim J. (2002), Cele strategiczne a wskaźniki oceny banku w relacji centrala – oddział, „Prace Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Katowicach”, nr 1 (1), s. 13–22.pl_PL
dc.referencesCaprio G., Demirguç-Kunt A., Kane E. J. (2010), The 2007 meltdown in structured securitization: Searching for lessons, not scapegoats, “The World Bank Research Observer”, vol. 25 (1), s. 125–155.pl_PL
dc.referencesChen T. (1999), Critical success factors for various strategies in the banking industry, “International Journal of Bank Marketing”, vol. 17 (2), s. 83–91.pl_PL
dc.referencesChinoperekweyi J. (2019), Comparative analysis of organizational effectivness in banking. A case study of the Zimbabwean banking sector, “International Journal of Commerce and Management Research”, vol. 5 (1), s. 13–21.pl_PL
dc.referencesChoudhary J. (2010), Performance impact of intellectual capital: A study of Indian IT sector, “International Journal of Business and Management”, vol. 5 (9), s. 72–80.pl_PL
dc.referencesChung K. H., Pruitt S. W. (1994), A simple approximation of Tobin’s q, “Financial Management”, vol. 23 (3), s. 70–74.pl_PL
dc.referencesCollis D. J., Montgomery C. A. (2009), Competing on resources, “Harvard Business Review”, vol. 86 (7–8), s. 140–150.pl_PL
dc.referencesCornaggia J., Mao Y., Tian X., Wolfe B. (2015), Does banking competition affect innovation?, “Journal of Financial Economics”, vol. 115, s. 519–538.pl_PL
dc.referencesCzech T., Szlachetka E. (2008), Outsourcing działalności firm inwestycyjnych według MIFID (cz. II), „Prawo Bankowe”, nr 3 (1), s. 23–45.pl_PL
dc.referencesDąbrowa M. (2018), Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI) jako miernik poziomu życia. Wykorzystanie metody dystansowej, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, nr 39 (3), s. 159–172.pl_PL
dc.referencesDepta A., Wojtaszek H. (2015), Analiza aspektów motywacyjnych i organizacyjnych banku XYZ, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej”, nr 1203, s. 23–36.pl_PL
dc.referencesDevlin J., Ennew C. T. (1997), Understanding competitive advantage in retail financial services, “International Journal of Bank Marketing”, vol. 15 (3), s. 73–82.pl_PL
dc.referencesDietz M., Jenkins P., Kapashi R., Lemerle M., Mehta A., Quetti L. (2018), New rules for an old game: Banks in a changing world of financial intermediation, McKinsey Global Banking Annual Review.pl_PL
dc.referencesDwojacki P., Nogalski B., Sikorski C. (1999), Zarządzanie w nowych czasach, „Przegląd Organizacji”, nr 9, s. 14–18.pl_PL
dc.referencesForte W., Tucker J., Matonti G., Nicolo G. (2017), Measuring the intellectual capital of Italian listed companies, “Journal of Intellectual Capital” 2017, vol. 18 (4), s. 710–732.pl_PL
dc.referencesFungacova Z., Solanko L., Weill L. (2014), Does competition influence the bank lending channel in the euro area?, “Journal of Banking & Finance”, vol. 49, s. 356–366.pl_PL
dc.referencesGalende J., de la Fuente J. (2013), Internal factors determining a firm’s innovative behavior, “Research Policy”, vol. 32 (5), s. 715–736.pl_PL
dc.referencesGan K., Saleh Z. (2017), Intellectual capital and corporate performance of technology intensive companies: Malaysia evidence, “Asian Journal of Business and Accounting”, vol. 1 (1), s. 113–130.pl_PL
dc.referencesGaranina T., Hussinki H., Dumay J. (2021), Accounting for intangibles and intellectual capital: A literature review from 2000 to 2020, “Accounting & Finance” 2021, vol. 61 (4), s. 111–140.pl_PL
dc.referencesGaston-Gelos R., Roldos J. (2002), Consolidation and market structure in emerging market banking system, “IMF Working Paper”, no. 186, s. 1–29.pl_PL
dc.referencesGigante G. (2013), Intellectual capital and bank performance in Europe, “Accouting and Finance Research”, vol. 2 (4), s. 20–28.pl_PL
dc.referencesGoh P. C. (2005), Intellectual capital performance of commercial banks in Malaysia, “Journal of Intellectual Capital”, vol. 6 (3), s. 385–396.pl_PL
dc.referencesGomber P., Kauffman R. J., Parker C., Weber B. W. (2018), On the Fintech revolution: Interpreting the forces of innovation, disruption and transformation in financial services, “Journal of Management Information Systems”, vol. 35 (1), s. 220–265.pl_PL
dc.referencesGonzales M. V. R., Guerrero M. M. (2004), New competitors in banking services, “Journal of Financial Services Marketing”, vol. 9, s. 126–137.pl_PL
dc.referencesGospodarowicz M. (2000), Procedury analizy i oceny banków komercyjnych, „Materiały i Studia NBP”, nr 113, s. 87–96.pl_PL
dc.referencesGostomski E. (2017), Digitalizacja a działalność banków spółdzielczych, „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, nr 2, s. 11–59.pl_PL
dc.referencesGradoń W., Szustak G. (2016), Wybrane determinanty wartości banku, „Zarządzanie i Finanse”, nr 14 (3), s. 37–54.pl_PL
dc.referencesGrigorian D., Manole V. (2002), Determinants of commercial bank performance in transition, “World Bank Policy Research Paper”, no. 2850, s. 1–28.pl_PL
dc.referencesHalkos G., Tzeremes N. (2013), Estimating the degree of operating efficiency gains from a potential bank, merger and acquisition: A DEA bootstrapped approach, “Journal of Banking & Finance”, vol. 37 (5), s. 1658–1668.pl_PL
dc.referencesHamel G., Prahalad C. K. (1993), Strategy as stretch and leverage, “Harvard Business Review”, vol. 71 (2), s. 75–84.pl_PL
dc.referencesHarasim J. (2008), The role of intangible assets in banks competitiveness and effectiveness, “Journal of Economics and Management”, no. 4, s. 41–57.pl_PL
dc.referencesInkinen H., Kianto A., Vanhala M., Ritala P. (2017), Structure of intellectual capital – an international comparison, “Accounting, Auditing & Accountability Journal”, vol. 30 (5), s. 1160–1183.pl_PL
dc.referencesIsaac R., Herremans I., Kline T. (2010), Intellectual capital management enablers: A structural equation modeling analysis, “Journal of Business Ethics”, vol. 93 (3), s. 373–391.pl_PL
dc.referencesIwanicz-Drozdowska M., Bongini P., Smaga P., Witkowski B. (2017), Rola kapitału zagranicznego w sektorze bankowym dla stabilności finansowej i rozwoju gospodarczego krajów, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H (Oeconomia)”, vol. 51 (5), s. 129–137.pl_PL
dc.referencesJarin A., Rahat M., Kashem M. A. (2014), Eco-banking strategies for competitive advantages, “European Journal of Business and Management”, vol. 6 (3), s. 84–91.pl_PL
dc.referencesJayakumar M., Pradhan R. P., Dash S., Maradana R. P., Gaurav K. (2018), Banking competition, banking stability, and economic growth: Are feedback effects at work?, “Journal of Economics and Business”, vol. 96, s. 15–41.pl_PL
dc.referencesJoshi M., Cahill D., Sidhu J. (2010), Intellectual capital performance in the banking sector: An assessment of Australian owned banks, “Journal of Human Resource Costing & Accounting”, vol. 14 (2), s. 151–170.pl_PL
dc.referencesKamath G. B. (2007), The intellectual capital performance of Indian banking sector, “Journal of Intellectual Capital”, vol. 8 (1), s. 96–123.pl_PL
dc.referencesKamukama N. (2013), Intellectual capital: Company’s invisible source of competitive advantage, „Competitiveness Review”, vol. 23 (3), s. 260–283.pl_PL
dc.referencesKasasbeh E., Harada Y., Noor I. (2017), Factors influencing competitive advantage in banking sector: A systematic literature review, “Research Journal of Business Management”, vol. 11 (2), s. 67–73.pl_PL
dc.referencesKelner B., Finegold D. (1996), Adding value in banking, “Solan Management Review”, no. 38, s. 57–68.pl_PL
dc.referencesKhan M. H. U. Z., Islam M. A., Fatima J. K., Ahmed K. (2011), Corporate sustainability reporting of major commercial banks in line with GRI: Bangladesh evidence, “Social Responsibility Journal”, vol. 7 (3), s. 347–362.pl_PL
dc.referencesKick T., Prieto E. (2015), Bank risk and competition: Evidence from regional banking markets, “Review of Finance”, vol. 19 (3), s. 1185–1222.pl_PL
dc.referencesKieżel M., Kwiecień A. (2012), Kapitał relacyjny i „Customer Relationships Management” w kontekście tworzenia wartości (z uwzględnieniem specyfiki sektora bankowości detalicznej), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 55 (1), s. 585–593.pl_PL
dc.referencesKisielewska M. (2005), Charakterystyka wybranych metod pomiaru efektywności bazujących na krzywych efektywności, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 4 (17), s. 4–6.pl_PL
dc.referencesKlimontowicz M. (2011), Identyfikacja kapitału intelektualnego w banku, „Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska. Sectio H (Oeconomia)”, nr 45 (2), s. 195–202.pl_PL
dc.referencesKnezević M., Lukić A. (2012), Electronic business operational on the banking market in Serbia and countries in the region, “International Journal of Advances in Management and Ecomics”, vol. 1, s. 102–107.pl_PL
dc.referencesKoellinger P. (2008), Why are some entrepreneurs more innovative than others? “Small Business Economics”, vol. 31 (1), s. 21–37.pl_PL
dc.referencesKopański A., Porębski D. (2015), Próba oceny efektywności banków komercyjnych za pomocą metody DEA, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H (Oeconomia)”, nr 49 (4), s. 257–267.pl_PL
dc.referencesKopczewski T. (2000), Efektywność technologiczna i kosztowa banków komercyjnych w Polsce w latach 1997–2000, „Materiały i Studia NBP”, nr 113, s. 14-35.pl_PL
dc.referencesKopiński A. (2017), Analiza rentowności wybranych banków komercyjnych w Polsce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H (Oeconomia)”, nr 50 (4), s. 225–236.pl_PL
dc.referencesKorzeb Z., Samaniego-Medina R. (2019), Sustainability performance. A comparative analysis in the Polish banking sector, „Sustainability”, vol. 11 (3), s. 1–16.pl_PL
dc.referencesKowalewski T. (2005), Zagadnienie kapitału ludzkiego w kontekście funkcjonowania banku, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 2005, vol. 5, s. 377–382.pl_PL
dc.referencesKrasodomska J. (2012), Znaczenie społecznej odpowiedzialności banków dla bezpieczeństwa systemu finansowego, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”, nr 12, s. 151–159.pl_PL
dc.referencesKrzyżanowska M. (2009), Marketing a inne sposoby budowania przewagi konkurencyjnej, „Marketing i Rynek”, nr 1, s. 2–8.pl_PL
dc.referencesKukuła K., Luty L. (2015), Propozycja procedury wspomagającej wybór metody porządkowania liniowego, „Przegląd Statytyczny”, nr 62 (2), s. 219–231.pl_PL
dc.referencesLagasio V., Cucari N., Aberg C. (2021), How corporate social responsibility initiatives affect the choice of a bank: Empirical evidence of Italian context, “Corporate Social Responsibility and Environmental Management”, vol. 28 (4), s. 1348–1359.pl_PL
dc.referencesLiu E. X. (2021), Stay competitive in the digital age: The future of banks, “IMF Working Papers”, vol. 46 (1), s. 1–42.pl_PL
dc.referencesLuca D., Dolga V. (2021), From Industry 3.0 to Industry 4.0, “The International Journal of Engineering and Science (IJES)”, vol. 10 (9), s. 44–52.pl_PL
dc.referencesŁukasiewicz G. (2013), Zakres i skutki raportowania kapitału intelektualnego we współczesnych organizacjach, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 386, s. 134–150.pl_PL
dc.referencesMacias J. (2008), Nowe koncepcje przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji”, nr 9, s. 11–14.pl_PL
dc.referencesMahmood T., Mubarik M.S. (2020), Balancing innovation and exploitation in the fourth industrial revolution: Role of intellectual capital and technology absorptive capacity, “Technological Forecasting and Social Change”, vol. 160 (1), s. 23–38.pl_PL
dc.referencesMalina T., Zeliaś A. (1997), On building taxonometric measures of living condition, “Statistics in Transitions: An International Journal of the Polish Statistical Association”, vol. 3, s. 523–544.pl_PL
dc.referencesMantorska J. (2020), Kapitał intelektualny jako wartość w przedsiębiorstwie, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, vol. 3 (1), s. 55–67.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M. (2012), Innowacje finansowe w bankach, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 266, s. 71–96.pl_PL
dc.referencesMarek D., Blazek J. (2016), The challenge of breaking the academia – business firewall in Czechia: Comparing the role of differentiated knowledge bases in collaborative R&D projects, “European Planning Studies”, vol. 24 (4), s. 809–831.pl_PL
dc.referencesMassoc E. (2021), Banks, power, and political institutions: The divergent priorities of European states towards too-big-to-fail banks: The cases of competition in retail banking and the banking structural reform, “Business and Politics”, vol. 22 (1), s. 135–160.pl_PL
dc.referencesMavridis D. G. (2004), The intellectual capital performance of the Japanese banking sector, “Journal of Intellectual Capital”, vol. 5 (4), s. 92–115.pl_PL
dc.referencesMeles A., Porzio C., Sampagnaro G., Verdoliva V. (2016), The impact of the intellectual capital efficiency on commercial banks performance: Evidence from the US, “Journal of Multinational Financial Management”, vol. 36, s. 64–74.pl_PL
dc.referencesMentorska J. (2020), Kapitał intelektualny jako wartość w przedsiębiorstwie, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 3 (1), s. 55–67.pl_PL
dc.referencesMieszała R. (2019), Impact of the collapse of the Lehman Brothers bank and the 2008 financial crisis on global economic security, “Scientific Journal of the Military University of Land Forces”, vol. 51 (1), s. 146–154.pl_PL
dc.referencesMohd J., Abid H. (2021), Critical components of Industry 5.0 towards a successful adoption in the field of manufacturing, “Journal of Industrial Integration and Management”, vol. 5 (3), s. 327–348.pl_PL
dc.referencesMroziewski M. (2012), Aksjonormatywność w zarzadzaniu jako czynnik kreatywności, „Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”, vol. 114(1), s. 40–50.pl_PL
dc.referencesMurinde V., Rizopoulos E., Zachariadis M. (2022), The impact of the FinTech revolution on the future of banking: Opportunities and risks, “International Review of Financial Analysis”, vol. 81 (1), s. 1–27.pl_PL
dc.referencesNakamura L. (2000), Economics and the New Economy: The invisible hand meets creative destruction, “Business Review, Federal Reserve Bank of Philadelphia”, July/August, s. 15–30.pl_PL
dc.referencesNawaz T., Haniffa R. (2018), Determinants of financial performance of Islamic banks: An intellectual capital perspective, “Journal of Islamic Accounting and Business Research”, vol. 8 (2), s. 130–142.pl_PL
dc.referencesNitoi M., Spulbar C. (2015), An examination of banks’ cost efficiency in Central and Eastern Europe, “Procedia Economics and Finance”, vol. 22 (1), s. 544–551.pl_PL
dc.referencesNorthcott C. A. (2004), Competition in banking: A review of the literature, “Bank of Canada Working Paper” 24, s. 1–35.pl_PL
dc.referencesNosowski A. (2013), Modelowanie zorientowane biznesowo a kapitał intelektualny banku, „Zarzadzanie i Finanse” 2013, nr 2 (1), s. 406–417.pl_PL
dc.referencesO’Regan P., O’Donnel D., Kennedy T., Bontis N., Cleary P. (2001), Perceptions of intellectual capital. Irish evidence, “Journal of Human Resource Costing and Accounting”, vol. 6 (2), s. 29–38.pl_PL
dc.referencesOctavio D. Q., Soesetio Y. (2019), Intellectual capital and bank profitability: Evidence from conventional and Islamic bank in Indonesia, “Journal Keuangan dan Perbankan”, vol. 23 (2), s. 191–205.pl_PL
dc.referencesOzkan N., Cakan S., Kayacan M. (2017), Intellectual capital and financial performance: A study of the Turkish Banking Sector, “Borsa Istanbul Review”, vol. 17 (3), s. 190–198.pl_PL
dc.referencesPatalas-Maliszewska J. (2010), Nowe spojrzenie na strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, https://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/769, vol. 4 (36), s. 1–9.pl_PL
dc.referencesPawlak J. (2001), Koszty a efektywność w firmie zarządzanej przez jakość, „Problemy Jakości” nr 1, s. 39–42.pl_PL
dc.referencesPawłowska M. (2003), Wpływ fuzji i przejęć na efektywność w sektorze banków komercyjnych w Polsce w latach 1997–2001, „Bank i Kredyt”, nr 2 (1), s. 20–34.pl_PL
dc.referencesPawłowska M. (2005), Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych, „Materiały i Studia NBP”, nr 192, s. 24–42.pl_PL
dc.referencesPeteraf M. A. (1993), The cornerstones of competitive advantage. A resource-based view, “Strategic Management Journal”, no. 14, s. 179–191.pl_PL
dc.referencesPietrzak J. (2002b), Wpływ modelu dystrybucji na konkurencyjność banków, „Bank i Kredyt”, vol. 3 (1), s. 35–43.pl_PL
dc.referencesPiocha S., Radlińska K. (2008), Konkurencja i konkurencyjność sektora banków komercyjnych, „Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania”, vol. 12 (1), s. 119–132.pl_PL
dc.referencesPorter M. E. (2008), The five competitive forces that shape strategy, “Harvard Business Review”, vol. 86 (1), s. 79–93.pl_PL
dc.referencesPoznańska K. (2010), Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw, „Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej”, nr 82 (1), s. 65–79.pl_PL
dc.referencesProcter R., Rouncefield M., Poschen M., Lin Y., Voss A. (2011), Agile project management: A case study of a Virtual Research Environment development project. Computer supported cooperative work, “Computer Supported Cooperative Work. The Journal of Collaborative Computing and Work Practices”, vol. 20 (3), s. 197–225.pl_PL
dc.referencesPulic A. (2000), VAIC – an accounting tool for IC management, “International Journal of Technology Management”, vol. 20 (5–7), s. 702–714.pl_PL
dc.referencesRahman M., Akhter B. (2021), The impact of investment in human capital on bank performance: Evidence from Bangladesh, „Future Business Journal”, vol. 61 (7), s. 1–13.pl_PL
dc.referencesRajan R. G., Zingales L. (2001), The influence of the financial revolution on the nature of firms, “Amercian Economic Review”, vol. 91 (2), s. 206–211.pl_PL
dc.referencesRamaseshan B., Caruana A., Pang L. S. (2002), The effect of market orientation on new product performance: A study among Singaporean firm, “Journal of Product & Brand Management”, vol. 11 (6), s. 399–409.pl_PL
dc.referencesRamesh K., Saha R., Goswami S., Dahiya R. (2019), Consumer’s response to CSR activities: Mediating role of brand image and brand attitude, “Corporate Social Responsibility and Environmental Management”, vol. 26 (2), s. 377–387.pl_PL
dc.referencesRochmadhona B. N., Suganda T. R., Cahyadi S. (2018), The competitive advantage between intellectual capital and financial performance of banking sector in ASEAN, “Journal Keuangan dan Perbankan”, vol. 2 (22), s. 321–334.pl_PL
dc.referencesRoos G., Roos J. (1997), Measuring your company’s intellectual performance, “Long Range Planning”, no. 30 (3), s. 413–426.pl_PL
dc.referencesRosińska-Bukowska M. (2014b), Internacjonalizacja przedsiębiorstw – istota budowania konkurencyjności w dobie globalizacji korporacyjnej, „Ekonomia Międzynarodowa”, nr 8, s. 153–171.pl_PL
dc.referencesRosińska-Bukowska M. (2017a), Strategic changes in transnational corporation as an adjustment to the challenges of the 21st century, “Entrepreneurial Business and Economics Review (EBER)”, vol. 5 (2), s. 143–157.pl_PL
dc.referencesRosińska-Bukowska M. (2017b), The model of competitiveness assessment of coopetition network systems – competition and cooperation of enterprises in the global economy, “Journal of Economics & Management”, vol. 24 (2), s. 5–13.pl_PL
dc.referencesRosińska-Bukowska M. (2020b), The significance of intellectual capital in strategies of transnational corporations, “International Journal of Management and Economics”, vol. 56 (4), s. 291–306.pl_PL
dc.referencesRosińska-Bukowska M. (2022), Evolution of corporate social responsibility standards and their implementation in the strategies of the most powerful corporations: Guidelines for the CSR 5.0 concept, “International Entrepreneurship Review”, vol. 8 (2), s. 25–35.pl_PL
dc.referencesRosolińska A. (2007), Kapitał intelektualny w ocenie ryzyka kredytowego, “Journal of Management and Business Administration. Central Europe”, vol. 15 (1), s. 41–46.pl_PL
dc.referencesRuiz-Rodriguez M.C., Castilla-Polo F. (2019), The intangible index in bank management, “Intangible Capital”, vol. 15 (8), s. 3–28.pl_PL
dc.referencesRydzewska-Włodarczyk M., Sobieraj M. (2015), Pomiar efektywności procesów za pomocą kluczowych wskaźników efektywności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 76 (2), s. 333–347.pl_PL
dc.referencesSaltelli A. (2007), Composite indicators between analysis and advocacy, “Social Indicators Research”, vol. 81 (1), s. 65–77.pl_PL
dc.referencesSaruchi S. A., Zamil A. M., Basiruddin R., Rasid S. Z., Ahma N. F. G. (2019), Empirical linkage of intellectual capital and performance of Islamic banks, “International Journal of Engineering and Advanced Technology”, vol. 8 (1), s. 677–684.pl_PL
dc.referencesSathye M. (2001), X-efficiency in Australian banking: An empirical investigation, “Journal of Banking And Finance”, no. 25 (3), s. 613–630.pl_PL
dc.referencesSetianto R. H., Sukmana R. (2016), Intellectual capital and Islamic banks performance from Indonesia and Malaysia, “Iqtishadia Journal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam”, vol. 9 (2), s. 376–397.pl_PL
dc.referencesSharabati A. A., Jawad S. N., Bontis N. (2010), Intellectual capital and business performance in the pharmaceutical sector of Jordan, “Management Decision”, vol. 48 (1), s. 105–131.pl_PL
dc.referencesShen C. H., Chen Y., Hsu H., Lin C. (2020), Banking crises and market timing: Evidence from M&As in the banking sector, “Journal of Financial Services Research”, vol. 57 (3), s. 315–347.pl_PL
dc.referencesShih K., Chang C., Lin B. (2010), Assessing knowledge creation and intellectual capital in banking industry, “Journal of Intellectual Capital”, vol. 11 (1), s. 74–89.pl_PL
dc.referencesSiudek T. (2008), Efektywność w teorii i praktyce na przykładzie wybranych banków spółdzielczych w Polsce, „Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 65 (1), s. 5–18.pl_PL
dc.referencesSiudek T., Snarski P., Chodera B. (2013), Konkurencyjność banków komercyjnych i spółdzielczych w Polsce, „Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, nr 100 (2), s. 25–36.pl_PL
dc.referencesSkrzypek E. (1999), Wpływ zarządzania wiedzą na jakość, „Problemy Jakości”, nr 11, s. 4–9.pl_PL
dc.referencesSkrzypek E. (2017), Raportowanie kapitału intelektualnego organizacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, vol. 481 (1), s. 94–105.pl_PL
dc.referencesSkvarciany V., Jureviciene D., Iljins J., Gaile-Sarkane E. (2018), Factors influencing a banks competitive ability: the case of Lithuania and Latvia, “Oeconomia Copernicana”, vol. 9 (1), s. 7–28.pl_PL
dc.referencesSmuda-Kocoń M. (2019), Value added of intellectual capital in banks and the hysteresis effect, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie”, nr 136, s. 551–563.pl_PL
dc.referencesSobolewski M., Stępień K. (2015), Zmiany efektywności banków w Polsce w latach 1996–2009, “Modern Mangement Review”, vol. XX, 22 (3), s. 199–212.pl_PL
dc.referencesSoewarno N., Tjahjadi B. (2020), Measures that matter: An empirical investigation of intellectual capital and financial performance of banking firms in Indonesia, “Journal of Intellectual Capital”, vol. 21 (6) , s. 1085–1106.pl_PL
dc.referencesSotiroski K., Taleska S., Janeska M. (2012), Measuring intellectual capital in the banking sector in the Republic of Macedonia, Conference: „Reseraching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies Redete”, Banja Luka, s. 161–173.pl_PL
dc.referencesSpeed R., Smith G. (1993), Customers, strategy and performance, “International Journal of Bank Marketing”, vol. 11 (5), s. 3–11.pl_PL
dc.referencesStankiewicz, M. J. (2000). Substance and Methods of Evaluation of Enterprise Competitiveness, „Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics”, vol. 161(7), s. 95–111.pl_PL
dc.referencesStrahl D., Walesiak M. (1997), Normalizacja zmiennych w skali przedziałowej i ilorazowej w referencyjnym systemie granicznym, „Przegląd Statystyczny”, nr 44 (1), s. 69–77.pl_PL
dc.referencesStrojny M. (1999), Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym jako nowe źródło przewagi konkurencyjnej, „Problemy Jakości”, nr 12, s. 4–7.pl_PL
dc.referencesStudzińska E. A. (2012), Metody pomiaru efektywności banków, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 264, s. 413–431.pl_PL
dc.referencesSubramaniam M., Youndt M. (2005), The influence of intellectual capital on the types of innovative capabilities, “Academy of Management Journal”, vol. 48 (3), s. 450–463.pl_PL
dc.referencesSzablewski A. (2008), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa – logika i prawidłowości, „Finansowy Kwartalnik e-Finanse”, www.e-finanse.com, nr 3, s. 1–8.pl_PL
dc.referencesSzambelańczyk J. (2010), Stabilność systemu bankowego a paradygmat bankowości, „Finanse”, nr 1 (2), s. 39–65.pl_PL
dc.referencesSzlis I. (2010), Źródła przewagi w bankowości detalicznej w świetle badań, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 55 (3), s. 105–115.pl_PL
dc.referencesSzwacka-Mokrzycka J. (2010), Znaczenie wizerunku w budowaniu pozycji konkurencyjnej banków, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 4 (53), s. 278–286.pl_PL
dc.referencesSzymańska E. (2010), Efektywność przedsiębiorstw – definiowanie i pomiar, „Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G”, nr 97 (2), s. 152–164.pl_PL
dc.referencesŚledzik K. (2008), Wyceny KI w spółkach giełdowych, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1 (6), s. 16–33.pl_PL
dc.referencesŚledzik K. (2012), Wykorzystanie wskaźnika KCE do wyceny poziomu zasobów niematerialnych banków krajowych i banków porównawczych za okres 2005–2010, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 689 (50), s. 71–82.pl_PL
dc.referencesTarka P. (2010), Latent variable models – issues on measurement and finding exact constructs, „Przegląd Statystyczny”, nr 4 (1), s. 142–167.pl_PL
dc.referencesTeece D. J., Pisano G., Shuen A. (1997), Firm capabilities, resources and the concept of strategy, “Strategic Management Journal”, vol. 18 (7), s. 509–533.pl_PL
dc.referencesTian L., Han L., Mi B. (2020), Bank competition, information specialization and innovation, “Review of Quantitative Finance and Accounting”, vol. 54 (1), s. 1011–1035.pl_PL
dc.referencesTrisnowati Y. (2014), Intellectual capital and market value: Evidence from Indonesia, “Investment Management and Financial Innovations” vol. 16 (4), s.89-112.pl_PL
dc.referencesUjwary-Gil A. (2017), The business model and intellectual capital in the value creation of firms: A literature review, “Baltic Journal of Management”, vol. 12 (3), s. 368–386.pl_PL
dc.referencesUrbanowska-Sojkin E. (2004), Niematerialne czynniki konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”, nr 43, s. 43–60.pl_PL
dc.referencesVial G. (2019), Understanding digital transformation: A review and a research agenda, “Journal of Strategic Information Systems”, vol. 28 (2), s. 118–144.pl_PL
dc.referencesWęgrzyn P. (2020), Strategie biznesowe a główne kierunki rozwoju banków komercyjnych w Polsce, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, nr 2 (1), s. 177–191.pl_PL
dc.referencesWiig K. W. (1997), Integrating intellectual capital with knowledge management, “Long Range Planning”, vol. 30 (3), s. 399–405.pl_PL
dc.referencesWodnicka M. (2021), Wpływ czwartej rewolucji przemysłowej na innowacyjność usług, „Optimum Economic Studies” 2021, vol. 3 (105), s. 48–59.pl_PL
dc.referencesWojnarowska H., Adamska I. (2001), Proces kształtowania lojalności klientów indywidualnych, „Marketing i Rynek”, nr 12, s. 6–11.pl_PL
dc.referencesWysocki F., Łuczak A. (2001), Klasyfikacja typologiczna banków według ich sytuacji finansowej, „Wiadomości Statystyczne”, nr 12, s. 33–46.pl_PL
dc.referencesYang C., Lin C. (2009), Does intellectual capital mediate the relationship between HRM and organizational performance? Perspective of a healthcare industry in Taiwan, “The International Journal of Human Resource Management”, vol. 20 (9), s. 1965–1984.pl_PL
dc.referencesZeliaś A. (2002), Some notes on the selection of normalization of diagnostic variables, “Statistics in Transition”, vol. 5 (5), s. 787–802.pl_PL
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe