Show simple item record

dc.contributor.authorKacprzak, Andrzej
dc.contributor.editorBunio-Mroczek, Paulina
dc.contributor.editorKacprzak, Andrzej
dc.date.accessioned2023-10-24T13:05:40Z
dc.date.available2023-10-24T13:05:40Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationKacprzak A., Glajchszalt resocjalizacyjny – opinie skazanych kobiet i mężczyzn na temat przygotowania do życia na wolności w warunkach polskiego więzienia, [w:] Badania problemów społecznych w (przed)pandemicznej rzeczywistości, Bunio-Mroczek P., Kacprzak A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2023, s. 159-176, https://doiorg/10.18778/8331-185-2.10pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8331-185-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/48168
dc.description.abstractPolska jest krajem o największej liczbie więźniów w Unii Europejskiej, a ich liczba od kilku lat znów stale rośnie. Tendencja ta ma miejsce pomimo powszechnego kwestionowania skuteczności systemu resocjalizacyjnego, za czym przemawiają chociażby wysokie wskaźniki recydywy. Powrotność byłych skazanych do przestępczości, sądów i więzień ma miejsce w specyficznym kontekście polskiej penitencjarystyki. Po wyjściu na wolność byli więźniowie doświadczają wielu trudności w staraniach o zabezpieczenie swoich zasobów społecznych i ekonomicznych, co – zwłaszcza przy deficycie wsparcia – niejednokrotnie przyczynia się do ich powtórnej kryminalizacji. Tekst podejmuje problematykę resocjalizacji i pomocy postpenitencjarnej w Polsce z perspektywy mężczyzn i kobiet odbywających karę pozbawienia wolności. Podstawę empiryczną podjętych analiz stanowią zogniskowane wywiady grupowe przeprowadzone z udziałem recydywistek i recydywistów odbywających karę pozbawienia wolności na terenie zakładów karnych w Polsce.pl_PL
dc.description.abstractPoland is the country with the largest number of prisoners in the European Union, and their number has been constantly growing again for several years. This tendency takes place despite the widespread questioning of the effectiveness of the social rehabilitation system, which is supported by, for example, high rates of recidivism. The return of former convicts to crime, courts and prisons takes place in the specific context of Polish penitentiary and post-penitentiary studies. After being released, former prisoners experience many difficulties in trying to secure their social and economic resources, which - especially with a deficit of support - often contributes to their repeated criminalization. The text deals with the issues of social rehabilitation and post-penitentiary aid in Poland from the perspective of men and women serving prison sentences. The empirical basis of the analyzes are focused group interviews conducted with recidivists and recidivists serving imprisonment in prisons in Poland.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofBunio-Mroczek P., Kacprzak A. (red.), Badania problemów społecznych w (przed)pandemicznej rzeczywistości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2023;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectresocjalizacjapl_PL
dc.subjectreadaptacja społecznapl_PL
dc.subjectwykluczenie społecznepl_PL
dc.subjectskazanipl_PL
dc.subjectpomoc postpenitencjarnapl_PL
dc.subjectrecydywapl_PL
dc.subjectzogniskowany wywiad grupowypl_PL
dc.subjectprisoner rehabilitationpl_PL
dc.subjectprisoner reentrypl_PL
dc.subjectsocial exclusionpl_PL
dc.subjectex-prisonerspl_PL
dc.subjectpost-release servicespl_PL
dc.subjectrecidivismpl_PL
dc.subjectfocus group interviewpl_PL
dc.titleGlajchszalt resocjalizacyjny – opinie skazanych kobiet i mężczyzn na temat przygotowania do życia na wolności w warunkach polskiego więzieniapl_PL
dc.title.alternativeSocial rehabilitation glitch - opinions of convicted men and women on preparation for life outside prisonpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023pl_PL
dc.page.number159-176pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8331-186-9
dc.contributor.authorBiographicalnoteAndrzej Kacprzak - doktor nauk społecznych w dziedzinie socjologii, adiunkt w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi badania w obszarach kryminologii i socjologii problemów społecznych. Autor i współautor ponad 30 artykułów naukowych i 3 monografii. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, współzałożyciel i członek Rady Naukowej Centrum Innowacji Społecznych UŁ, senator UŁ w kadencji na lata 2020–2024. Obecnie kierownik projektu „The Golden Thread: Building Family Bonds and Parenting Skills as a Means to Reduce Recidivism in European Prisons” finansowanego w ramach funduszy Partnerstw Strategicznych Erasmus+, którego celem jest wypracowanie metodyki wspierania rozwoju kompetencji społecznych, umiejętności rodzicielskich i więzi rodzinnych matek i ojców odbywających karę pozbawienia wolności.pl_PL
dc.referencesBałandynowicz A. (2011), Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa. Konteksty antropologiczno-filozoficzne, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.pl_PL
dc.referencesBorzycki M., Makkai T. (2007), Prisoner Reintegration Post-release, Canberra: Australian Institute of Criminology.pl_PL
dc.referencesCampbell K.C. (2005), Rehabilitation Theory, [w:] M. Bosworth (red.), Encyclopedia of Prisons & Correctional Facilities, Thousand Oaks, CA: Sage Publications, s. 833–834.pl_PL
dc.referencesCiosek M. (2001), Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesGajdus D., Gronowska B. (1998), Europejskie standardy traktowania więźniów, Toruń: Dom Organizatora.pl_PL
dc.referencesGiordano P.C., Cernkovich S.A., Rudolph J.L. (2002), Gender, Crime, and Desistance: Toward a Theory of Cognitive Transformation, American Journal of Sociology, 107(4): 990–1064.pl_PL
dc.referencesGoffman E. (1975), Charakterystyka instytucji totalnych, [w:] W. Dereczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 150–177.pl_PL
dc.referencesGoffman E. (2011), Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.pl_PL
dc.referencesGranosik M., Gulczyńska A., Szczepanik R. (2015), Przekształcanie klimatu społecznego ośrodków wychowawczych dla młodzieży nieprzystosowanej społecznie (MOS i MOW), czyli o potrzebie rozwoju dyskursu profesjonalnego oraz działań upełnomocniających, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesJaroch W. (2012), Polityka karna – strategia punitywna czy liberalna?, Studia Prawnoustrojowe, 15: 49–61.pl_PL
dc.referencesJaworska A. (2012), Leksykon resocjalizacji, Kraków: Impuls.pl_PL
dc.referencesJaworska A. (2016), Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań penitencjarnych, Kraków: Impuls.pl_PL
dc.referencesKacprzak A. (2016), Kara pozbawienia wolności i jej (dys)funkcjonalność. Krytyka polskiej polityki karnej i resocjalizacyjnej w świecie akademickim, Władza Sądzenia, 10: 111–129.pl_PL
dc.referencesKozłowski M. (2009), Wstęp, [w:] L. Wacquant, Więzienia nędzy, Warszawa: Wydawnictwo Książka i Prasa, s. 4–12.pl_PL
dc.referencesLeszczyńska A. (2017), Powrotność skazanych do zakładów karnych, Przegląd Więziennictwa Polskiego, 96: 53–68.pl_PL
dc.referencesMartinson R. (1974), What Works? Questions and Answers about Prison Reform, The Public Interest, 35: 22–54.pl_PL
dc.references(MS) Ministerstwo Sprawiedliwości (2020), Prawomocne skazania osób dorosłych w latach 1946–2018, edycja III, Departament Strategii i Funduszy Europejskich, Warszawa, dostęp online: https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/ (dostęp: 24.03.2022).pl_PL
dc.references(MS) Ministerstwo Sprawiedliwości, (CZSW) Centralny Zarząd Służby Więziennej (2022), Statystyka roczna za rok 2021, Warszawa, dostęp online: http://www.sw.gov.pl/strona/statystyka-roczna (dostęp: 24.03.2022).pl_PL
dc.referencesMoore K.E., Stuewig J.B., Tangney J.P. (2016), The Effects of Stigma on Criminal Offenders Functioning: A Longitudinal Mediational Model, Deviant Behavior, 37(2): 196–218.pl_PL
dc.referencesMorenoff J.D., Harding D.J. (2014), Incarceration, Prisoner Reentry, and Communities, Annual Review of Sociology, 40: 411–429.pl_PL
dc.references(NIK) Najwyższa Izba Kontroli (2015), Readaptacja społeczna skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności. Informacja o wynikach kontroli, Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dostęp online: https://www.nik.gov.pl/plik/id,9730,vp,12100.pdf (dostęp: 24.03.2022).pl_PL
dc.referencesPękala-Wojciechowska A., Kacprzak A., Pękala K., Pękala Wojciechowska A., Kacprzak A., Pękala K., Chomczyńska M., Chomczyński P., Marczak M., Kozłowski R., Timler D., Lipert A., Ogonowska A., Rasmus P. (2021), Mental and Physical Health Problems as Conditions of Ex-Prisoner Re-Entry, International Journal of Environmental Research and Public Health, 18: 7642.pl_PL
dc.referencesPikulski S. (2009), Polityka karna w Polsce z perspektywy międzynarodowej, [w:] E.W. Pływaczewski (red.), Współczesne zagrożenia przestępczością i innymi zjawiskami patologicznymi a prawo karne i kryminologia, Białostockie Studia Prawnicze, 6: 13–21.pl_PL
dc.referencesRobinson G., Crow I. (2009), Offender Rehabilitation. Theory, Research and Practice, London: SAGE Publications Ltd.pl_PL
dc.references(RPO) Rzecznik Praw Obywatelskich (2017), Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w roku 2016, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, 4, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.pl_PL
dc.referencesStępniak P. (2017), Resocjalizacja (nie)urojona. O zawłaszczaniu przestrzeni penitencjarnej, Warszawa: Difin.pl_PL
dc.referencesSzymanowski T. (2017), Prawo karne wykonawcze, Warszawa: Wolters Kluwer.pl_PL
dc.referencesUggen C., Manza J., Behrens A. (2011), Less than the Average Citizen: Stigma, Role Transition and the Civic Reintegration of Convicted Felons, [w:] S. Maruna, R. Immarigeon (red.), After Crime and Punishment. Pathways to Offender Reintegration, London–New York: Routledge, s. 258–290.pl_PL
dc.referencesWysocka E. (2015), Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Model teoretyczny i metodologiczny, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.pl_PL
dc.referencesec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/GOV_10A_EXP__custom_1604078/default/table?lang=en (dostęp: 24.03.2022).pl_PL
dc.referenceshttps://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp (dostęp: 24.03.2022).pl_PL
dc.referenceshttps://www.prisonstudies.org (dostęp: 24.03.2022).pl_PL
dc.referenceshttps://www.sw.gov.pl/strona/statystyka-roczna (dostęp: 24.03.2022).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8331-185-2.10
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe