Show simple item record

dc.contributor.authorKrawiec-Złotkowska, Krystyna
dc.contributor.editorRykała, Andrzej
dc.date.accessioned2023-03-24T12:46:31Z
dc.date.available2023-03-24T12:46:31Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationKrawiec-Złotkowska K., Locus urbanus w poetyckiej kreacji Wacława z Potoka Potockiego, [w:] W kręgu geografii politycznej i dyscyplin „okolicznych”. Studia dedykowane Profesorowi Markowi Sobczyńskiemu, A. Rykała (red.), WUŁ, Łódź 2023, https://doi.org/10.18778/8331-035-0.18pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8331-035-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/46403
dc.description.abstractTytuł szkicu może sugerować, że odbiorca niniejszego tekstu pozna miasta – polskie, a może i europejskie – przedstawione w poetyckiej deskrypcji Wacława, który pisał się „z Potoka”. Jednak w przypadku spuścizny pana z Łużnej takie założenie jest z gruntu fałszywe. W definicję opisu wpisuje się bowiem znajomość prezentowanego miejsca, charakterystyka jego struktury i morfologii, a czegoś takiego próżno szukać w utworach Potockiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofW kręgu geografii politycznej i dyscyplin „okolicznych”. Studia dedykowane Profesorowi Markowi Sobczyńskiemu;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectWacław z Potoka Potockipl_PL
dc.subjectmiasto w poezjipl_PL
dc.titleLocus urbanus w poetyckiej kreacji Wacława z Potoka Potockiegopl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number497-514pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Pomorska w Słupskupl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8331-036-7
dc.referencesBogucka M., Miasto i mieszczanin w społeczeństwie Polski nowożytnej (XVI–XVIII w.), „Czasy Nowożytne” 2009, t. 22, z. 2, s. 9–49.pl_PL
dc.referencesBogucka M., Obraz miasta w kulturze staropolskiej, [w:] J.A. Chrościcki (red.), J. Głażewski, M. Prejs, K. Mrowcewicz (red. tomu), Corona scientiarum. Studia z historii literatury i kultury nowożytnej ofiarowane Profesorowi Januszowi Pelcowi, Warszawa 2004, s. 201–206.pl_PL
dc.referencesBuszewicz E., Grzegorz Samborczyk i jego pochwała Przemyśla, „Rocznik Przemyski” 2000, t. XXXVI, z. 2: Literatura i język, s. 2–12.pl_PL
dc.referencesBuszewicz E., Idea urbis. Topos miasta w literaturze renesansu, „Universitas” 1997, nr 19/20, s. 50–63.pl_PL
dc.referencesBuszewicz E., Literacki wizerunek Krakowa w łacińskiej poezji humanistycznej, „Rocznik Krakowski” 1992, t. LVIII, s. 31–39.pl_PL
dc.referencesBuszewiczowa E., Miasto w poezji Wacława Potockiego, [w:] W. Walecki (red.), Potocki (1621–1696). Materiały z konferencji naukowej w 300-lecie śmierci poety. Kraków, 4–7 listopada 1996, Kraków 1998, s. 9–20.pl_PL
dc.referencesDeptuła M., Idea podmiotowego sprawstwa w morfologii miast, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 2015, nr 21, s. 85–99.pl_PL
dc.referencesEliade M., Traktat o historii religii, tłum. J. Wierusz-Kowalski, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesForstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, tłum. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesHoracy, Exegi monumentum aere perennius, przeł. L. Rydel, [w:] Horacy, Wybór poezji, oprac. J. Krókowski, Wrocław 1971, s. 137.pl_PL
dc.referencesHuizinga J., Erazm, tłum. M. Kurecka, wstęp M. Cytowska, Warszawa 1964.pl_PL
dc.referencesKarpiński A., Prostytucja w miastach polskich w XVI–XVIII wieku, [w:] A. Żarnowska, A. Szwarc (red.), Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, Warszawa 2006, s. 191–222.pl_PL
dc.referencesKarpiński A., Staropolska poezja ideałów ziemiańskich. Próba przekroju, Wrocław 1983.pl_PL
dc.referencesKarpiński M., Najstarszy zawód świata, Londyn 1997.pl_PL
dc.referencesKochanowski J., Dzieła polskie, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesKoter M., Region polityczny – geneza, ewolucja i morfologia, [w:] M. Barwiński (red.), Geografia historyczna i polityczna w badaniach Marka Kotera. Wybór prac, Łódź 2015, s. 191–211.pl_PL
dc.referencesKrawiec-Złotkowska K., Barokowy hortus ludi w perspektywie geopoetyki (na wybranych przykładach literackich), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 2016, nr 26, s. 21–45.pl_PL
dc.referencesKrawiec-Złotkowska K., Na początku był ogród… Wirydarze w polskiej poezji barokowej na tle kultury dawnej Europy, Słupsk–Wejherowo 2017.pl_PL
dc.referencesKrawiec-Złotkowska K., „Nieszczęsny odpoczynek…” czyli uwag kilka o gospodach w poezji Wacława Potockiego, [w:] K. Krawiec-Złotkowska (red.), Rzeczpospolita domów, t. 5: Karczmy, gospody, zajazdy…, Słupsk 2019, s. 98–108.pl_PL
dc.referencesKrawiec-Złotkowska K., Przestrzenie Wacława Potockiego, Słupsk 2009.pl_PL
dc.referencesKrawiec-Złotkowska K., Shipping and trade on the Vistula River in the 16th century (based on a descriptive and reportage relationship from a trip to Gdansk contained in the poem Flis by Sebastian Fabian Klonowic), [w:] M. Sobczyński, K. Heffner, A. Rykała, B. Solga (red.), Region & Regionalism, vol. 14, Łódź–Opole 2022, s. 137–153.pl_PL
dc.referencesKronenberg A., Geopoetyka. Związki literatury i środowiska, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesKünstler-Langner D., Idea vanitas, jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku, Toruń 1993.pl_PL
dc.referencesLisak A., Miłość staropolska. Obyczaje, intrygi, skandale, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesMichałowska T., Kochanowskiego poetyka przestrzeni, [w:] T. Michałowska, Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesOkoń J., Miasto w poezji Jana Kochanowskiego, [w:] J.A. Chrościcki (red.), J. Głażewski, M. Prejs, K. Mrowcewicz (red. tomu), Corona scientiarum, Studia z historii literatury i kultury nowożytnej ofiarowane Profesorowi Januszowi Pelcowi, Warszawa 2004, s. 219–231.pl_PL
dc.referencesPotocki W., Dzieła, t. I–III, oprac. L. Kukulski, wstęp B. Otwinowska, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesRybicka E., Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014.pl_PL
dc.referencesRybicka E., Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesSławiński J. (red.), Słownik terminów literackich, hasło: Echo, Wrocław 1988.pl_PL
dc.referencesSobczyński M., Granice polityczne w krajobrazie – krajobraz pogranicza, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej” 2018, vol. 7, s. 25–70.pl_PL
dc.referencesSobczyński M., Krajobraz kulturowy, administracyjny i polityczny a region polityczny. Kilka uwag o istocie zjawisk, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej” 2014, vol. 3, s. 49–70.pl_PL
dc.referencesSobczyński M., Studium morfologiczne łódzkich kamienic, [w:] K. Krawiec-Złotkowska (red.), Rzeczpospolita domów, t. 4: Domy miejskie, Słupsk 2015, s. 471–500.pl_PL
dc.references„Studia z Geografii Politycznej i Historycznej” 2017, vol. 6.pl_PL
dc.referencesSzmydtowa Z., Erazm z Rotterdamu a Kochanowski, [w:] Z. Szmydtowa, Poeci i poetyka, Warszawa 1964, s. 68–100.pl_PL
dc.referencesWichowa M., Idea pogardy świata i nędzy człowieka w literaturze polskiego baroku, [w:] A. Nowicka-Jeżowa, M. Hanusiewicz, A. Karpiński (red.), Literatura polskiego baroku. W kręgu idei, Lublin 1995, s. 237–255.pl_PL
dc.referencesZiomek J., Pornografia i obscenium, [w:] J. Ziomek, Powinowactwa literatury. Studia i szkice, Warszawa 1980, s. 289–318.pl_PL
dc.referencesZłotkowska K., Kościół w twórczości Wacława Potockiego, [w:] Z. Abramowicz (red.), Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, Białystok 2003, s. 65–95.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8331-035-0.18


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe