Show simple item record

dc.contributor.authorBaranowska-Deptuła, Magdalena
dc.contributor.authorFiglus, Tomasz
dc.contributor.authorMusiaka, Łukasz
dc.contributor.editorRykała, Andrzej
dc.date.accessioned2023-03-24T12:43:18Z
dc.date.available2023-03-24T12:43:18Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationBaranowska-Deptuła M., Figlus T., Musiaka Ł.,Historyczne osiedla podłódzkie wzorowane na założeniach idei miast-ogrodów – geneza, przekształcenia morfologiczne i problemy rozwoju, [w:] W kręgu geografii politycznej i dyscyplin „okolicznych”. Studia dedykowane Profesorowi Markowi Sobczyńskiemu, A. Rykała (red.), WUŁ, Łódź 2023, https://doi.org/10.18778/8331-035-0.17pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8331-035-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/46402
dc.description.abstractCelem autorów jest analiza historycznych miejscowości letniskowych, powstałych w okolicach Łodzi, nawiązujących do koncepcji miast-ogrodów, pod kątem przemian morfologicznych, jakich doświadczyły na przestrzeni lat, jak również współczesnych zagrożeń ich substancji zabytkowej, działań podejmowanych w zakresie jej ochrony oraz możliwych kierunków przyszłego rozwoju. Pod uwagę wzięto trzy osiedla – Kolumnę-Las (dawne Miasto-Las Kolumna, obecnie dzielnica Łasku), Tuszyn-Las (historyczne i współczesne osiedle Tuszyna) i Sokolniki-Las (dawne Miasto-Ogród Sokolniki, w okresie powojennym wieś, od lat dziewięćdziesiątych XX wieku osiedle w gminie Ozorków), których układy przestrzenne, w analogii do klasycznych rozwiązań urbanistycznych miast-ogrodów, miały elementy parkowe, promieniste bądź/i koncentryczne.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofW kręgu geografii politycznej i dyscyplin „okolicznych”. Studia dedykowane Profesorowi Markowi Sobczyńskiemu;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectosiedla podłódzkiepl_PL
dc.subjectmiasta-ogrodypl_PL
dc.titleHistoryczne osiedla podłódzkie wzorowane na założeniach idei miast-ogrodów – geneza, przekształcenia morfologiczne i problemy rozwojupl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number459-495pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznychpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznychpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8331-036-7
dc.referencesBaranowska M., Miasta-ogrody, utopia a rzeczywistość, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 2007, t. 8, s. 15–38.pl_PL
dc.referencesBaranowska M., Porównanie koncepcji i rozwoju miast ogrodów w Wielkiej Brytanii i w Polsce na wybranych przykładach (Letchworth, Welwyn Garden City, Las Kolumna, Tuszyn Las, Grotniki, Miasto Ogród Sokolniki, Łagiewniki), maszynopis pracy magisterskiej, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesBaranowska M., Rozwój historyczny podłódzkich miast-ogrodów na przykładzie Miasta- Lasu Kolumny, [w:] M. Kulesza (red.), Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Łódź 2008, s. 196–203.pl_PL
dc.referencesBonisławski R., Miasto-Ogród Sokolniki, „Kwartalnik RPK PTTK Wędrownik” 2001, nr 3(369).pl_PL
dc.referencesBonisławski R., Miasto-Ogród Sokolniki, „Kwartalnik RPK PTTK Wędrownik” 2002, nr 1(371).pl_PL
dc.referencesBöhm A., Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu. O czynniku kompozycji, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesBrzeziński K., Gramsz A., Tuszyn od królewszczyzny do hiperbazaru, Łódź 2003.pl_PL
dc.referencesCzyżewski A., Trzewia Lewiatana. Miasta ogrody i narodziny przedmieścia kulturalnego, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesFiglus T., Musiaka Ł., Analysis of morphological changes of rural settlement patterns after World War II in the metropolitan area of Lodz using a graph theory based method, „Environmental and Socio-Economic Studies” 2020, vol. 8(4), s. 57–72.pl_PL
dc.referencesHejman K., Miasto Las Kolumna i jego historia, Stowarzyszenie „Kolumna”, 2013, https://docplayer.pl/5388148-Konrad-hejneman-miasto-las-kolumna-i-jego-historia-czesc-opracowania.html (dostęp: 30.03.2022).pl_PL
dc.referencesHoward E., Garden Cities of To-Morrow, London 1902.pl_PL
dc.referencesHoward E., Tomorrow: A Peaceful Path to Real Reform, London 1898.pl_PL
dc.referencesHulicka A., Miasto ogród. Analiza możliwości wykorzystania walorów urbanistyczno-krajobrazowych w promocji miasta i budowaniu jego marki na przykładzie wybranych miast polskich, „Polityka i Społeczeństwo” 2014, nr 2(12), s. 112–124.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I., Przemiany miejskiej sieci osadniczej w Polsce w świetle metod matematycznych, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesKansky K.J., Structure of Transport Networks: Relationships between Network Geometry and Regional Characteristics, Chicago 1963.pl_PL
dc.referencesKobojek E., Kobojek S., Wydmy śródlądowe – środowisko przyrodnicze i działalność człowieka na przykładzie województwa łódzkiego, Łódź 2021.pl_PL
dc.referencesKubiak J., Rudziński K., Urbanistyka Podkowy Leśnej, Podkowa Leśna 2000.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., Geneza i rozwój osadnictwa wypoczynkowego w otoczeniu Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm” 1987, nr 3, s. 33–54.pl_PL
dc.referencesLokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016–2023, Łask 2016, https://docplayer.pl/65149969-Uchwala-nr-rady-miejskiej-w-lasku-z-dnia-r-w-sprawie-przyjecia-lokalnego-programu-rewitalizacji-dla-gminy-lask-na-lata.html (dostęp: 30.03.2022).pl_PL
dc.referencesŁuniewski J., Dzieje Sokolnik, czyli wspomnienia mieszkańca, Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesMajdecki L., Historia ogrodów, t. 2: Od XVIII wieku do współczesności, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesMakowska-Iskierka M., Przemiany morfologii osiedla wypoczynkowego na przykładzie miasta-ogrodu Sokolniki, „Turyzm” 2004, nr 14(1), s. 5–19.pl_PL
dc.referencesMakowska-Iskierka M., Włodarczyk B., Podmiejskie letniska Łodzi w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [w:] J. Kowalczyk-Anioł, M. Makowska-Iskierka (red.), Turystyka. Moda na sukces. Warsztaty z Geografii Turyzmu, Łódź 2012, s. 83–112.pl_PL
dc.referencesMatczak A., Próba określenia funkcji wypoczynkowej osiedli podmiejskich na przykładzie Kolumny, „Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm” 1987, nr 3, s. 55–85.pl_PL
dc.referencesMay J., Lamcha L., Rutkowska M., Procesy rewitalizacji w miastach województwa łódzkiego, cz. 1: Miasta powyżej 15 tys. mieszkańców: Aleksandrów Łódzki – Łódź, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesMay J., Lamcha L., Rutkowska M., Procesy rewitalizacji w miastach województwa łódzkiego, cz. 3: Miasta poniżej 15 tys. mieszkańców, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesNewman E.J., Networks: An Introduction, Oxford 2010.pl_PL
dc.referencesPardała W., Problemy funkcjonalne, techniczne i społeczne drewnianej architektury letniskowej okolic Łodzi, „Budownictwo i Architektura” 2015, nr 14(3), s. 59–72.pl_PL
dc.referencesProgram Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Łask na lata 2019–2022, Łask 2019, http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/5865/akt.pdf (dostęp: 30.03.2022).pl_PL
dc.referencesRatajczak W., Metody grafowe w geografii ekonomicznej, [w:] Z. Chojnipl_PL
dc.referencesRewitalizacja Kolumny. Wizja stanu obszaru po przeprowadzonej rewitalizacji opracowana przez mieszkańców dzielnicy Kolumna, 2015, https://docplayer.pl/23337389-Rewitalizacja-kolumny.html (dostęp: 30.03.2022).pl_PL
dc.referencesRóżańska A., Krogulec T., W kręgu idei miasta ogrodu. Przyroda i miasto, t. IV, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesSas-Bojarska A., Walewska A., Od garden city do ecocity, [w:] P. Lorens, I. Mironowicz (red.), Miasto – Metropolia – Region. Wybrane teorie współczesnej urbanistyki, Gdańsk 2013, s. 118–152.pl_PL
dc.referencesSokołowska-Moskwiak J., Idea miasta-ogrodu: na przykładach osiedli miast górnośląskich, Gliwice 2011.pl_PL
dc.referencesStrategia Rozwoju Gminy Tuszyn na lata 2015–2020, Tuszyn 2015, http://docplayer. pl/29851513-Strategia-rozwoju-gminy-tuszyn-na-lata-strategia-rozwoju-gminy-tuszyn-na-lata.html (dostęp: 30.03.2022).pl_PL
dc.referencesStrategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask na lata 2014–2020, Łask 2014, https://www.laskonline.pl/art1421250608,strategia-zrownowazonego-rozwoju-gminy-lask-na-lata-2014-2020 (dostęp: 30.03.2022).pl_PL
dc.referencesStudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ozorków, Ozorków 2015, http://bip.ugozorkow.nv.pl/a,15851,uchwala-nr-xviii13215-rady-gminy-ozorkow-z-dnia-12-listopada-2015-r-w-sprawie-uchwalenia-zmiany-stud.html (dostęp: 30.03.2022).pl_PL
dc.referencesStudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tuszyn, Tuszyn 2011, http://archiwum.tuszyn.info.pl/p,512,_.html (dostęp: 30.03.2022).pl_PL
dc.referencesStudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Łask, Łask 2018, https://bip.lask.pl/779/190/studium-uwarunkowani-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego.html (dostęp: 30.03.2022).pl_PL
dc.referencesSzczepańska M., Miasto Ogród jako przestrzeń zamieszkania, pracy i rekreacji – dawniej i dziś, „Studia Periegetica” 2011, nr 6, s. 77–89.pl_PL
dc.referencesSzmytkie R., Application of graph theory to the morphological analysis of settlements, „Quaestiones Geographicae” 2017, vol. 36(4), s. 65–80.pl_PL
dc.referencesSzmytkie R., Metody analizy morfologii i fizjonomii jednostek osadniczych, „Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego”, nr 35, Wrocław 2014.pl_PL
dc.referencesSzymanek-Szeflińska E.M., Tuszyn-Las osiedle letniskowe, „Tuszyńskie Wiadomości i Poglądy (TWiP) – Niezależny Miesięcznik Lokalny” 1995, R. V, nr 5(21).pl_PL
dc.referencesWierzbowski M., Korzenie Gminy Zgierz, Zgierz 2004.pl_PL
dc.referencesWróbel T., Zarys historii budowy miast, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971.pl_PL
dc.referencesZagożdżon A., Wykorzystanie metod i technik grafowych w analizie struktur przestrzennych, [w:] Z. Chojnicki (red.) Metody ilościowe i modele w geografii, Warszawa 1977, s. 158–169.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8331-035-0.17


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe