Show simple item record

dc.contributor.authorMajdzińska, Anna
dc.date.accessioned2023-02-27T08:05:09Z
dc.date.available2023-02-27T08:05:09Z
dc.date.issued2022-12-07
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/46124
dc.description.abstractThe Eastern Poland Macroregion – which comprises the Lublin Voivodeship, the Subcarpathia Voivodeship, and the Podlasie Voivodeship – has seen a real annual decline in the population since 1999, which resulted mainly from the migration loss (an annual natural decline has occurred since 2013). These are areas that are rather unattractive in terms of settlement: all three of the above-mentioned voivodeships have shown a negative migration balance for over two decades. Additionally, in the regions of Lublin and Podlasie, the effect of the migration loss is amplified by the natural loss. These two voivodeships differ in terms of the course and intensity of depopulation processes in urban and rural areas. Within each of them there are poviats and municipalities which have experienced depopulation in a long period, as well as those in which an actual population increase is observed.The study seeks to analyse the intensity of the depopulation process in voivodeships, poviats, and municipalities of the Eastern Macroregion, including the identification of those administrative units which experienced an annual decline in population in the second decade of the 21st century. An additional goal was to assess the advancement of demographic ageing and the progress of this process in the depopulation municipalities of the Macroregion in the period of 2011–2020. The study employed dynamics indices, intensity indices, and relative frequencies. The analyses were based on statistical data from the Central Statistical Office.Summarising briefly the results, it should be stated that in the second decade of the 21st century, a relatively least favourable demographic situation could be observed in the municipalities (mainly rural ones) of the Lublin and Podlasie voivodeships, in most cases characterised by a significant, long-term intensity of the depopulation process as well as a high level of advancement of demographic old age. On the other hand, the areas surrounding the cities (especially large in terms of the number of inhabitants) were in a relatively favourable situation.en
dc.description.abstractMakroregion wschodni, tworzony przez województwa lubelskie, podkarpackie i podlaskie, doświadcza corocznego ubytku rzeczywistego populacji od 1999 r. Jest to obszar mało atrakcyjny osiedleńczo (wspomniane jednostki administracyjne od ponad dwóch dekad odznaczają się ujemnym saldem migracji, a w lubelskim i podlaskim obserwowany jest również ubytek naturalny ludności). Makroregion ten cechuje się znacznym wewnątrzregionalnym zróżnicowaniem, zarówno pod względem natężenia ubytku ludności, jak i zaawansowania starości demograficznej.Podstawowy cel opracowania stanowiła analiza natężenia procesu depopulacji w województwach, powiatach i gminach makroregionu wschodniego, w tym identyfikacja tych jednostek administracyjnych, które w drugiej dekadzie bieżącego stulecia doświadczały corocznego ubytku ludności. Celem dodatkowym była ocena zaawansowania starości demograficznej i postępu tego procesu w gminach depopulacyjnych. W badaniu zastosowano indeksy dynamiki, wskaźniki natężenia oraz wskaźniki struktury. Podstawę analiz stanowiły dane statystyczne GUS.Uzyskane wyniki wykazały, że w drugiej dekadzie XXI w. najmniej korzystną sytuacją demograficzną charakteryzowały się gminy (głównie wiejskie) położone w obrębie województw lubelskiego i podlaskiego doświadczające długotrwałej depopulacji.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesSpace – Society – Economy;33pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectdepopulacjapl
dc.subjectproces starzenia się populacjipl
dc.subjectmakroregion wschodnipl
dc.subjectwojewództwa lubelskiepl
dc.subjectpodkarpackie i podlaskiepl
dc.subjectdepopulationen
dc.subjectpopulation ageingen
dc.subjectthe Eastern Poland Macroregionen
dc.subjectthe Lublin Voivodeshipen
dc.subjectthe Subcarpathia Voivodeshipen
dc.subjectthe Podlasie Voivodeshipen
dc.titleDepopulacja i demograficzne następstwa tego procesu w makroregionie wschodnim Polski w drugiej dekadzie XXI wiekupl
dc.title.alternativeDepopulation in the Eastern Poland Macroregion and the Demographic Consequences of this Process in the Second Decade of the 21st Centuryen
dc.typeArticle
dc.page.number65-96
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Demografii, ul. Rewolucji 1905 r. 41, 90-214 Łódźpl
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesAbramowska-Kmon A., 2011, O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności, „Studia Demograficzne”, 159(1): 3–22.pl
dc.referencesBański J., 2008, Problemy demograficzne obszarów wiejskich, „Studia i Raporty IUNG – PIB”, 12: 93–102, https://doi.org/10.26114/sir.iung.2008.12.08pl
dc.referencesBański J., Wesołowska M., Łoboda K., 2020, Wsie zanikające – identyfikacja i analiza wybranych cech społeczno-ekonomicznych, „Przegląd Geograficzny”, 92(2): 175–189, https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.2.1pl
dc.referencesCelińska-Janowicz D., Miszczuk A., Płoszaj A., Smętkowski M., 2010, Aktualne problemy demograficzne regionu Polski wschodniej, Raporty i Analizy EuroReg, 5, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, Warszawa.pl
dc.referencesCienkosz E., 2020, Demograficzny aspekt kurczenia się polskich miast, „Urban Development Issues”, 67: 45–56, https://doi.org/10.2478/udi-2020-0033pl
dc.referencesDługosz Z., 1998, Próba określenia zmian starości demograficznej Polski w ujęciu przestrzennym, „Wiadomości Statystyczne”, 43(3): 15–27.pl
dc.referencesEberhardt P., 1989, Regiony wyludniające się w Polsce, „Prace Geograficzne”, 148, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Wrocław.pl
dc.referencesEberhardt P., 2011, Problematyka demograficzna tzw. ściany wschodniej Rzeczypospolitej Polskiej, „Roczniki Nauk Społecznych”, 3(39): 271–291.pl
dc.referencesFlaga M., Łoboda K., 2011, Sytuacja demograficzna Polesia Lubelskiego jako skutek i przyczyna marginalizacji regionu, „Barometr Regionalny”, 3(25): 67–78.pl
dc.referencesFundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027 (projekt), załącznik do uchwały nr 5/2022 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2022 r., Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, https://www.polskawschodnia.gov.pl/media/106549/Projekt_programu_do_KE.pdf (dostęp: 18.06.2022).pl
dc.referencesGawryszewski A., 1989, Wiejskie obszary wyludniające się, 1961–1985, [w:] P. Korcelli, A. Gawryszewski (red.), Współczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce, „Prace Geograficzne”, 152, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Wrocław: 91–106.pl
dc.referencesGłówny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK), http://www.gugik.gov.pl/pzgik/dane-bez-oplat/dane-z-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-kraju-prg (dostęp: 30.05.2022).pl
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny (GUS), 2021a, Klasyfikacja NUTS w Polsce, https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/klasyfikacja-nuts/klasyfikacja-nuts-w-polsce/ (dostęp: 30.01.2022).pl
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny (GUS), 2021b, Rewizja klasyfikacji NUTS 2016, https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/klasyfikacja-nuts/rewizja-klasyfikacji-nuts-2016/ (dostęp: 30.01.2022).pl
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny (GUS), 2021c, Trwanie życia w 2020 roku, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/trwanie-zycia/trwanie-zycia-w-2020-roku,2,15.html (dostęp: 20.03.2022).pl
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (GUS BDL), https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start (dostęp: 30.05.2022).pl
dc.referencesHeffner K., 1990, Przebieg procesów depopulacyjnych na Opolszczyźnie, [w]: K. Heffner (red.), Procesy wyludniania się wsi w regionie opolskim, Instytut Śląski, Opole: 7–50.pl
dc.referencesHeffner K., Latocha A., 2021, Depopulacja i zanikające wsie w strukturze obszarów wiejskich pogranicza polsko-czeskiego, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, 55: 67–89, https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.55.06pl
dc.referencesHolzer J.Z., 2003, Demografia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl
dc.referencesHrynkiewicz J., 2020, Depopulacja wyzwaniem polityki ludnościowej, [w:] J. Hrynkiewicz, G. Ślusarz (red.), Depopulacja. Uwarunkowania i konsekwencje, „Biblioteka Wiadomości Statystycznych”, 68, Główny Urząd Statystyczny, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa: 19–37.pl
dc.referencesHrynkiewicz J., Potrykowska A. (red.), 2017a, Sytuacja demograficzna Podlasia jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.pl
dc.referencesHrynkiewicz J., Potrykowska A. (red.), 2017b, Sytuacja demograficzna województwa lubelskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.pl
dc.referencesHrynkiewicz J., Potrykowska A. (red.), 2017c, Sytuacja demograficzna Podkarpacia jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.pl
dc.referencesHut P., 2021, Współczesne migracje międzynarodowe, [w:] Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2020–2021, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa: 198–227.pl
dc.referencesJakubowski A., Bronisz U., 2017, Demograficzne obszary problemowe w województwie lubelskim, [w:] J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna województwa lubelskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa: 118–133.pl
dc.referencesJelonek A., 1988, Obszary problemowe w zakresie zagrożeń demograficznych w Polsce, [w:] Problemy geografii osadnictwa i ludności, Seria Geografia, 42: 67–77.pl
dc.referencesJończy R., 2014, Problem nierejestrowanej emigracji definitywnej (emigracji zawieszonej) w badaniu procesów społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 360: 11–18.pl
dc.referencesKantor-Pietraga I., 2014, Systematyka procesu depopulacji miast na obszarze Polski od XIX do XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl
dc.referencesKowaleski J.T., Majdzińska A., 2012, Miary i skale zaawansowania starości demograficznej, [w:] A. Rossa (red.), Wprowadzenie do gerontometrii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 7–34.pl
dc.referencesKrajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030), 2019, https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego (dostęp: 7.06.2022).pl
dc.referencesKrajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej, 2019, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Warszawa, https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/EKONOMIA_SPOLECZNA/KPRES.pdf (dostęp: 17.06.2022).pl
dc.referencesKSRR 2030 (załącznik 1). Zaktualizowana imienna lista 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego (dostęp: 7.06.2022).pl
dc.referencesKSRR 2030 (załącznik 2). Zaktualizowana lista gmin zagrożonych trwałą marginalizacją, programowanie 2021–2027, https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego (dostęp: 7.06.2022).pl
dc.referencesMajdzińska A., 2018, Obszary depopulacyjne w Polsce w latach 2002–2014, „Studia Demograficzne”, 173(1): 23–54, https://doi.org/10.33119/SD.2018.1.2pl
dc.referencesMajdzińska A., 2022, Obszary depopulacyjne w makroregionie centralnym i ich analiza pod kątem zaawansowania starości demograficznej w drugiej dekadzie XXI w., „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, 59.pl
dc.referencesMaksimowicz A., 1990, Przemiany struktury ludności według wieku, [w:] M. Okólski (red.), Teoria przejścia demograficznego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa: 266–289.pl
dc.referencesMarkowski K., 2020, Przyczyny i konsekwencje depopulacji na Lubelszczyźnie, [w:] J. Hrynkiewicz, G. Ślusarz (red.), Depopulacja. Uwarunkowania i konsekwencje, „Biblioteka Wiadomości Statystycznych”, 68, Główny Urząd Statystyczny, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa: 119–138.pl
dc.referencesMiazga M., 1990, Wyludnianie się wsi lubelskiej. Uwarunkowania, następstwa, środki zaradcze, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.pl
dc.referencesMiszczuk A., 2017, Sytuacja demograficzna województwa lubelskiego (debata panelowa), [w:] J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna województwa lubelskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa: 298–299.pl
dc.referencesPięcek B., 2007, Wiejskie obszary wyludniania w Polsce, „Wiadomości Statystyczne”, 12: 34–44.pl
dc.referencesPlan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego 2021–2027+, 2021, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok, https://strategia.wrotapodlasia.pl/pl/ris/plan-rozwoju-przedsiebiorczosci-w-oparciu-o-inteligentne-specjalizacje-wojewodztwa-podlaskiego-na-lata-20212027-zostal-przyjety.html (dostęp: 15.06.2022).pl
dc.referencesPodkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021–2024, 2021, załącznik nr 1 uchwały nr 323/6452/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 października 2021 roku, https://es.rops.rzeszow.pl/wp-content/uplo-ads/2021/10/Podkarpacki-Program-Rozwoju-Ekonomii-Spolecznej-2021-2024-kon-sultacje-spoleczne.pdf (dostęp: 15.06.2022).pl
dc.referencesRegionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku, 2021, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Lublin, https://www.lubelskie.pl/file/2021/03/REGIONALNA-STRATEGIA-INNOWACJI-WOJEW%C3%93DZTWA-LUBELSKIEGO-wersja-ostateczna-dost%C4%99pna-cyfrowo-marzec-2021.pdf (dostęp: 15.06.2022).pl
dc.referencesRegionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021–2030, 2021, Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Rzeszów, https://rsi.podkarpackie.pl/wp-content/uploads/2021/08/Regionalna-Strategia-Innowacji-WP-na-lata-2021-2030-Projekt-1-2.pdf (dostęp: 15.06.2022).pl
dc.referencesRegionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, https://rpo.lubelskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-europejskie-2021-2027/ (dostęp: 15.06.2022).pl
dc.referencesRosset E., 1959, Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa.pl
dc.referencesRosset E., 1967, Ludzie starzy. Studium demograficzne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl
dc.referencesRosset E., 1971, Człowiek stary a społeczeństwo, „Studia Demograficzne”, 25: 5–50.pl
dc.referencesRozwój regionalny Polski – raport analityczny 2021, 2022, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, https://www.gov.pl/attachment/dbe4e00d-9a2b-43a4-ad06-d2d7eabcfb47 (dostęp: 6.06.2022).pl
dc.referencesStrategia Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku, 2021, załącznik do uchwały CCXXIX/4186/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 2 lutego 2021 r., Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Lublin, https://strategia.lubelskie.pl/srwl/2030/srwl.2030.pdf (dostęp: 15.06.2022).pl
dc.referencesStrategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030, 2020, Samorząd Województwa Podkarpackiego, Rzeszów, https://www.podkarpackie.pl/index.php/region/strategia (dostęp: 15.06.2022).pl
dc.referencesStrategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030, 2020, załącznik do uchwały nr XVIII/213/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r., Departament Rozwoju Regionalnego UMWP, Białystok, https://strategia.wrotapodlasia.pl/pl/strategia_rozwoju_wojewdztwa_podlaskiego_2030/ (dostęp: 15.06.2022).pl
dc.referencesSzukalski P., 2015, Demograficzno-społeczne konsekwencje depopulacji w województwie łódzkim, [w:] Problemy społeczne. Polityka społeczna w regionie łódzkim, 15, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Łódź.pl
dc.referencesSzukalski P., 2019a, Depopulacja – wybrane konsekwencje dla lokalnej polityki społecznej, „Polityka Społeczna”, 10: 10–15.pl
dc.referencesSzukalski P., 2019b, Depopulacja: dlaczego o niej nie mówimy? „Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny”, 6: 1–7, https://dspace.uni.lodz.pl/handle/11089/30977 (dostęp: 8.02.2022).pl
dc.referencesSzukalski P., 2019c, Depopulacja w Polsce w 2019 r., „Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny”, 10: 1–5, https://dspace.uni.lodz.pl/handle/11089/31951 (dostęp: 8.02.2022).pl
dc.referencesSzukalski P., 2020, Depopulacja w Polsce – kilka refleksji, [w]: J. Hrynkiewicz, G. Ślusarz (red.), Depopulacja. Uwarunkowania i konsekwencje, „Biblioteka Wiadomości Statystycznych”, 68, Główny Urząd Statystyczny, Rządowa Rada Ludnościowa: 167–170.pl
dc.referencesŚleszyński P., 2016, Współczesne i prognozowane uwarunkowania demograficzno-migracyjne w rozwoju miejskiego systemu osadniczego Polski, „Konwersatorium Wiedzy oMieście”, 29(1): 97–106, https://doi.org/10.18778/2543-9421.01.11pl
dc.referencesŚleszyński P., 2021a, Migracje wewnętrzne, [w:] Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2020–2021, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa: 159–197.pl
dc.referencesŚleszyński P., 2021b, Wpływ pandemii COVID-19 na strukturę przestrzenną i dynamikę w czasie zgonów w Polsce w 2020 roku, ekspertyza wykonana dla Komitetu Nauk Demograficznych PAN, wrzesień 2021, maszynopis.pl
dc.referencesŚleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., 2017, Delimitacja obszarów strategicznej interwencji państwa: obszarów wzrostu i obszarów problemowych, „Prace Geograficzne”, 260, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.pl
dc.referencesŚleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Mazur M., Stępniak M., 2019, Aktualizacja delimitacji obszarów problemowych na 2018 rok, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, https://www.gov.pl/attachment/d5105cc5-e8d0-49e5-a074-e729d0935123 (dostęp: 7.06.2022).pl
dc.referencesŚlusarz G., 2017, Podkarpacie wobec wyzwań demograficznych, [w:] J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna Podkarpacia jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa: 26–39.pl
dc.referencesWesołowska M., 2016, Depopulacja wsi – szansa czy zagrożenie dla przestrzeni wiejskiej?, „Studia KPZK”, 167: 250–273.pl
dc.referencesWesołowska M., Jakubowski A., 2018, Konsekwencje procesów ludnościowych na obszarach wiejskich województw Polski Wschodniej w ujęciu przestrzennym, „Studia Regionalne i Lokalne”, 3(73): 118–146, https://doi.org/10.7366/1509499537306pl
dc.referencesWołyniec Ł., 2019, Małe miasta pod naporem współczesności. Ujęcie demograficzne, [w:] M. Zemło (red.), „Acta Collegii Suprasliensis”, 26, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok: 213–236.pl
dc.referencesZagożdżon A., 1988, Kilka uwag o obszarach problemowych, [w:] Gospodarka przestrzenna, region, lokalność, „Biuletyn KPZK”, 138: 137–147.pl
dc.referenceshttps://www.gov.pl/web/rodzina (dostęp: 15.06.2022).pl
dc.referenceshttps://www.gov.pl/web/zdrowie (dostęp: 15.06.2022).pl
dc.contributor.authorEmailanna.majdzinska@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.33.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0