Show simple item record

dc.contributor.authorDuraj, Natasza
dc.date.accessioned2023-02-06T16:39:34Z
dc.date.available2023-02-06T16:39:34Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationDuraj N., Uwarunkowania rozwoju gospodarczego rosyjskiego Dalekiego Wschodu, WUŁ, Łódź 2023, https://doi.org/10.18778/8331-048-0pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/45744
dc.description.abstractDaleki Wschód jest jednym z większych regionów fizycznogeograficznych Rosji. Uznaje się go za terytorium geostrategiczne o kluczowym znaczeniu dla zapewnienia realizacji interesów narodowych i bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej. Obszar Dalekiego Wschodu stanowi – z administracyjnego punktu widzenia – terytorium Dalekowschodniego Okręgu Federalnego. Jest on największym spośród wszystkich ośmiu rosyjskich okręgów federalnych. Daleki Wschód to także otwarte okno na Ocean Spokojny, który wywarł ogromny wpływ na kształtowanie się tego terytorium. Zasadniczym celem monografii jest przedstawienie problematyki dotyczącej rozwoju gospodarczego Dalekiego Wschodu w kontekście zmian, jakie miały miejsce na obszarze zajmowanym w różnych okresach historycznych przez państwo rosyjskie. Praca adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców interesujących się tematyką rozwoju gospodarczego Rosji i rosyjskiego Dalekiego Wschodu.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectDaleki Wschódpl_PL
dc.subjectRosjapl_PL
dc.subjectFederacja Rosyjskapl_PL
dc.subjectrozwój gospodarczy Rosjipl_PL
dc.subjectwyprawy eksploracyjnepl_PL
dc.subjectsurowce mineralne Dalekiego Wschodupl_PL
dc.titleUwarunkowania rozwoju gospodarczego rosyjskiego Dalekiego Wschodupl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number236pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8331-048-0
dc.referencesAdamczewski P., Sprawa budowy kościoła katolickiego w Nikolsku Ussuryjskim (Ussuryjsku) w świetle dokumentów przechowywanych w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym Dalekiego Wschodu we Władywostoku, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2017, t. 52, nr 1.pl_PL
dc.referencesAlexandrowicz S.W., Analiza malakologiczna. Metody badań i interpretacji, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesAzatjan A.A., Biełow M.I., Gwozdiecki N.A., Kamanin L.G., Murzajew E.M., Jugaj R.L., Historia poznania radzieckiej Azji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesBarański N., Geografia gospodarcza ZSRR, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesBartnicki M., U źródeł legendy o „czapce Monomacha”. Włodzimierz Monomach w średniowiecznym piśmiennictwie ruskim XII–XV wieku, „Almanach Historyczny” 2020, t. 22.pl_PL
dc.referencesBazylow L., Historia Rosji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesBazylow L., Syberia, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesBerger P., Luckman Th., Społeczne tworzenie rzeczywistości, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesBojko K., Polska a imperium mongolskie oraz Złota Orda w latach 1241–1502, „Perspektywy Kultury” 2020, nr 31.pl_PL
dc.referencesBonusiak G., Czukcze w Federacji Rosyjskiej, [w:] T. Bodio, J. Marszałek-Kawa (red.), Z badań nad historią i współczesnością Rosji, Azji Centralnej i Kaukazu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020.pl_PL
dc.referencesBrzeski K., Biro-Bidżan. Państwo żydowskie na Dalekim Wschodzie. Baśń czy rzeczywistość?, Biblioteka Popularno-Oświatowa, Warszawa 1934.pl_PL
dc.referencesBurdelski M., Spór terytorialny w stosunkach rosyjsko-japońskich o przynależność południowych Wysp Kurylskich, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 2013, nr 3.pl_PL
dc.referencesCaiza M., Gonzales C., Toulkeridis T., Bonifraz H., Właściwości fizyczne pumeksu i jego zachowanie jako kruszywo grube w betonie, „Cement, Wapno, Beton” 2018, nr 6.pl_PL
dc.referencesCharkiewicz Z., Niedołużko W., Wkład Michała Jankowskiego w rozwój botaniki na Dalekim Wschodzie, „Wiadomości Botaniczne” 1993, nr 37 (1/2).pl_PL
dc.referencesChmielewski W., Czy istnieje kultura soańska w Indiach?, [w:] W. Chmielewski (red.), Z polskich badań nad epoką kamienia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesCzechow A., Wyspa Sachalin. Notatki z podróży, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 2022.pl_PL
dc.referencesCzerniecow W.N., Moszyńska W.I., W poszukiwaniu starożytnej ojczyzny ludów ugryjskich, [w:] Śladami dawnych kultur. Od Wołgi do Oceanu Spokojnego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesCzornik K., Bliski Wschód w nauce o stosunkach międzynarodowych: aspekty teoretyczne, [w:] A. Czyż, S. Kubas (red.), Na drodze do wyjaśnienia problemów teoretycznych: księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Markowi Barańskiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl (dostęp: 3.01.2022).pl_PL
dc.referencesFiodorow A.S., Płotkin S.J., 250 lat Akademii Nauk w ZSRR, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1974, nr 2.pl_PL
dc.referencesFranaszek A., Żydowski Obwód Autonomiczny w Birobidżanie (ZSRR) w relacjach krakowskiego „Nowego Dziennika”, „Studia Historyczne” 2011, z. 3–4.pl_PL
dc.referencesFurier A., Kozacy w społeczeństwie rosyjskim, „Przegląd Zachodni” 1998, nr 2.pl_PL
dc.referencesGafurow B., Dzieje i kultura ludów Azji Centralnej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesGiżejewska M., Polacy na Kołymie w latach 1940–1958, „Niepodległość i Pamięć” 1996, nr 2 (6).pl_PL
dc.referencesGraczyk B., Petersburg jako ośrodek akademicki przełomu XIX i XX wieku, „Studia Ekonomiczne” 2016, nr 277.pl_PL
dc.referencesGradziński R., Kostecka A., Radomski A., Unrung R., Sedymentologia, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesGradziński R., Kostecka A., Radomski A., Unrung R., Zarys sedymentologii, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesGralik D., Nie tylko „generał Mróz”. Wpływ czynników pogodowych na przebieg kampanii rosyjskiej Napoleona na wybranych przykładach, [w:] W. Jarno, J. Kita (red.), Oblicza wojny, t. I, Armia kontra natura, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.pl_PL
dc.referencesGraniczny M., Urban H., Wołkowicz S., Wołkowicz K., Służba geologiczna Rosji – wczoraj i dziś, „Przegląd Geologiczny” 2011, nr 5, vol. 59.pl_PL
dc.referencesGraniczny M., Wołkowicz K., Urban H., Wołkowicz S., Wkład geologów polskich w odkrycia złóż surowców mineralnych Syberii i Dalekiego Wschodu, „Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego” 2010, nr 439.pl_PL
dc.referencesGunia P., Krueger M., Lisowska E., Ceramika – badania petroarcheologiczne, [w:] A. Kurzawska, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Mikroprzeszłość. Badania specjalistyczne w archeologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2021.pl_PL
dc.referencesHawlena J., Turystyka kolejowa – luksusowe pociągi. Kolejowe szlaki Azji, „Technika Transportu Szynowego” 2015, nr 9.pl_PL
dc.referencesHerma M., Rosyjska flota wojenna na Bałtyku w latach 1905–1917, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesHistoria Wielkiej Wojny Narodowej Związku Radzieckiego 1941–1945, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1965, t. 5.pl_PL
dc.referencesJakimowicz R., Japońsko-rosyjski spór regionalny po upadku Związku Radzieckiego, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2000, nr 548.pl_PL
dc.referencesJakubowski W., Włodarczyk M., Zdaniuk B., Historia do 1918 roku. Perspektywa kulturowo-cywilizacyjna, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesJazykowa E., Górnokredowe amonity Sachalinu: stratygrafia, paleobiogeografia, „Przegląd Geologiczny” 2003, vol. 51, nr 3.pl_PL
dc.referencesKaja J., Gospodarka Japonii jako źródło inspiracji narodzin metodologii deskryptywnej. Ujęcie historyczne, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2014, z. 137.pl_PL
dc.referencesKajdański E., Jedwabne szlaki i inżynier Kazimierz Grochowski, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 2015, nr 7.pl_PL
dc.referencesKaleta T., Wielkie koty wobec człowieka: przypadek tygrysa (Panthera Tigris), „Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych” 2018, t. 67, nr 3.pl_PL
dc.referencesKałuski M., Polacy w rosyjskiej Mandżurii, „Studia Polonijne” 2001, t. 22.pl_PL
dc.referencesKamiński R.B., Datacja „Pouczenia” Włodzimierza Monomacha w opiniach historyków rosyjskich i radzieckich, „Rocznik Lubelski” 1987–1988, nr 29–30.pl_PL
dc.referencesKardaś Sz., Łoskot-Strachota A., Wiśniewska I., Krach i jego konsekwencje. Rynek ropy w dobie pandemii, „Komentarze OSW” 2020, nr 337.pl_PL
dc.referencesKil J., Graczyk K., Kolonia polska w Mandżurii: analiza historycznoprawna, „Z Dziejów Prawa” 2013, t. 6.pl_PL
dc.referencesKołodziej B., Adamski Z., Kwaśne ługowanie polimetalicznych rud kobaltu, „Physico-chemical Problems of Mineral Processsing” 1999, vol. 33 (1).pl_PL
dc.referencesKomar W.I. (red.), Ural, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesKowalska E., Przed Birobidżanem. Losy ludności żydowskiej osiadłej na roli w Rosji carskiej oraz w pierwszych latach Związku Radzieckiego, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2015, nr 19.pl_PL
dc.referencesKozłowska D., Wkład Leonarda Jaczewskiego w tworzenie nauki o wiecznej marzłoci, „Analecta” 1994, nr 3/2 (6).pl_PL
dc.referencesKrasiński J., Dziedzictwo Mohylewa, „Studia Theologica Varsaviensia” 1998, nr 1.pl_PL
dc.referencesKubiak K., Czarny R., Historyczny wymiar rosyjskiej obecności w Arktyce. Przykład „Ziemi Sannikowa”, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2015, vol. 9, nr 2.pl_PL
dc.referencesKuczyński A., Bronisław Piłsudski (1866–1918) zesłaniec i badacz kultury ludów Dalekiego Wschodu, „Niepodległość i Pamięć” 2015, nr 2 (50).pl_PL
dc.referencesKuczyński A., Góra Piłsudskiego na Sachalinie, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2004, nr 49/3–4.pl_PL
dc.referencesKurnatowski J., Spółdzielczość w Rosji Sowieckiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1934, nr 3.pl_PL
dc.referencesKurzawska A., Śmietniska muszlowe na terenie Polski, „Środowisko i Kultura” 2008, t. 5.pl_PL
dc.referencesKuśmierek J., Góry i wyżyny Azji Środkowej i północno-wschodniej – typy krajobrazów i swoistych cech przyrody nieożywionej, „Geoturystyka” 2004, nr 1.pl_PL
dc.referencesKwaśniewski K., Autochtonizm i autochtonizacja, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1987, r. XLIX, z. 1.pl_PL
dc.referencesLepecki M., Birobidżan. Żydowski Obwód Autonomiczny w ZSRR, Związek Pisarzy i Publicystów Emigracyjnych, Warszawa 1937.pl_PL
dc.referencesLeśny P., Rosja poza granicami…, „Postępy Techniki Jądrowej” 2020, vol. 63, z. 1.pl_PL
dc.referencesLewicka E., Kobalt – wyjątkowy metal wielu zastosowań, „Gospodarka Surowcami Mineralnymi” 2007, t. 23, z. 2.pl_PL
dc.referencesLipiński W., Starożyłowie z Jakucji. Między tradycją tubylczą a kolonialną, „Etnografia Polska” 2012, t. LVI, z. 1–2.pl_PL
dc.referencesLizut J., Akcje ratunkowe jako kreator współpracy międzynarodowej w Arktyce do 1945 r., „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2014, nr 8.pl_PL
dc.referencesLubina M., Rosyjski Daleki Wschód a Chiny, https://polska-azja.pl (dostęp: 13.06.2022).pl_PL
dc.referencesŁarkow S., Romanienko F., Najdalej na północ położona „wyspa” „archipelagu GUŁAG”, „Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego” 2020, nr 12.pl_PL
dc.referencesŁodziński M., Atrakcje geoturystyczne grupy wulkanów Kluczewskiej Sopki, północna Kamczatka, Rosja, „Geoturystyka” 2010, nr 1.pl_PL
dc.referencesMaciejewski M., Metal – granica – rytuał. Badania nad depozytami przedmiotów metalowych w kontekście sieci osadniczej, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2016.pl_PL
dc.referencesMadej A., Chińska obecność na rosyjskim Dalekim Wschodzie: uwarunkowania i stereotypy, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2015, nr IV.pl_PL
dc.referencesMadej L., Społeczno-gospodarcze aspekty ewolucji kozaczyzny w ramach państwa rosyjskiego (XVI – początek XX wieku), „Studia Historyczne” 2012, z. 2 (218).pl_PL
dc.referencesMahathir bin Mohamad, Rozważania o wartościach azjatyckich, „Azja-Pacyfik” 1999, nr 2/99.pl_PL
dc.referencesMaj S., Pierwsza polska wyprawa polarna na Wyspę Niedźwiedzią (1932–1933), „Przegląd Geofizyczny” 2014, z. 3–4.pl_PL
dc.referencesMakowski A., Perspektywy i problemy wykorzystania Północnej Drogi Morskiej w żegludze międzynarodowej, „Prawo Morskie” 2012, t. XXVIII.pl_PL
dc.referencesMaksymowicz A., Rynek złota, „Przegląd Geologiczny” 2018, vol. 66, nr 11.pl_PL
dc.referencesMamcarz A., Kozłowski J., Poczyczyński P., Własow T., Długosz M., Podchów ryb siejowatych (Coregoniale) w warunkach pogarszającego się środowiska wodnego, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu” 1992, t. 37.pl_PL
dc.referencesMarciniak W., Problematyka pracy w łagrach na Kołymie w relacjach polskich więźniów z lat 1944–1956, [w:] M. Bielak, Ł. Kamiński (red.), Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2008. Referaty, IPN, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesMaryański A., Migracje ludności w ZSRR po drugiej wojnie światowej, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny” 1958, z. 8.pl_PL
dc.referencesMasiarz W., Początki miast na Syberii XVI–XVII wieku, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis” 2004, „Studia Historica” III, folia 21.pl_PL
dc.referencesMaterski W., Republika Dalekiego Wschodu (1920–1922) – bolszewicki „manewr opóźniający”, „Dzieje Najnowsze” 2000, R. XXXII.pl_PL
dc.referencesMazuś M., Koncepcje ideologiczne „Moskwa-III Rzym” oraz „Kijów-II Jerozolima” w ujęciu porównawczym, „Slavia Orientalis” 2015, nr 3, t. LXIV.pl_PL
dc.referencesMitrofanow A., Rosyjskie lodołamacze. Część II, „Okręty Wojenne” 2011, nr 2 (106).pl_PL
dc.referencesMyga-Piątek U., Uwagi o przyrodniczych aspektach atrakcyjności turystycznej Japonii, „Czasopismo Techniczne. Architektura” 2010, z. 12.pl_PL
dc.referencesNestor, Powieść minionych lat. Latopis, Armoryka, Sandomierz 2018.pl_PL
dc.referencesOkładnikow A.P., U źródeł kultury ludów Dalekiego Wschodu, [w:] Śladami dawnych kultur. Od Wołgi do Oceanu Spokojnego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesOlędzki J.R., Teledetekcja a zmiany środowiska, „Prace Instytutu Geodezji i Kartografii” 2001, t. XLVIII, z. 104.pl_PL
dc.referencesPachytel R., Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego, „Przegląd Geologiczny” 2020, vol. 68, nr 5.pl_PL
dc.referencesPastusiak T., Styszyńska A., Intensywny dryf lodu w rejonie Wyspy Wrangla, zjawiska z nim związane i konsekwencje dla bezpieczeństwa żeglugi, „Problemy Klimatologii Polarnej” 2013, nr 23.pl_PL
dc.referencesPatek A., Birobidżan. Sowiecka ziemia obiecana? Żydowski Obwód Autonomiczny w ZSRR, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 1997.pl_PL
dc.referencesPatek A., Birobidżan. Z metod rozwiązania kwestii żydowskiej w ZSRR, [w:] M. Pułaski (red.), Między dwoma totalitaryzmami. Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia w latach 1933–1956, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1997.pl_PL
dc.referencesPawłowski S., O emigracji Żydów z Polski i o ich kolonizacji, Liga Morska i Kolonialna, Warszawa 1937.pl_PL
dc.referencesPawłowski S., Ziemskie tektodromy, „Kwartalnik Geologiczny” 1971, vol. 15, nr 3.pl_PL
dc.referencesPerkowska A., Przedradziecka tożsamość narodowa w Azji Centralnej w kontekście polityki narodowościowej w ZSRR. Przegląd badań, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2015, t. 50, nr 1.pl_PL
dc.referencesPiasecki K., Światy nieistniejące. Urojone planety i arktyczne lądy, „The Peculiarity of Man” 2018, nr 28.pl_PL
dc.referencesPiaskowski J., Podręcznik metalurgii M.W. Łomonosowa z 1763 r., „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1962, nr 1–2.pl_PL
dc.referencesPiegzik M.A., Konstytucja Japonii w 1946 r. – droga i proces ustrojodawczy, „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” 2015, vol. 4 (1).pl_PL
dc.referencesPiegzik M.A., U źródeł japońskiego nacjonalizmu i militaryzmu – doktryna kokutai w życiu politycznym Cesarstwa Japonii w latach 1867–1945, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2018, nr 3840.pl_PL
dc.referencesPietrasiak M., Dacyszen W., Regionalny aspekt historii stosunków rosyjsko-chińskich, Wydawnictwo Naukowe Ibidem, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesPiękno Rosji: Dolina Gejzerów na Kamczatce, https://pl.sputniknews.com (dostęp: 27.02.2022).pl_PL
dc.referencesPływająca elektrownia jądrowa już produkuje prąd dla Czukotki, https://nuclear.pl (dostęp: 13.05.2022).pl_PL
dc.referencesPodhorodecki L., Kulikowe Pole 1380, Bellona, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesPodstawowe informacje o miedzi, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, https://pgi.gov.pl (dostęp: 29.07.2022).pl_PL
dc.referencesPoppe A., O tytule wielkoksiążęcym na Rusi, „Przegląd Historyczny” 1984, nr 3.pl_PL
dc.referencesPotocka E., Polityczne i militarne aspekty przystąpienia Związku Radzieckiego do wojny z Japonią, „Dzieje Najnowsze” 2000, nr 32/1.pl_PL
dc.referencesPotulski J., Islam i ZSRR. Polityka bolszewików wobec muzułmanów w okresie kształtowania się państwa radzieckiego, „Cywilizacja i Polityka” 2017, nr 15, t. 15.pl_PL
dc.referencesPrzewalski M., Podróż po Kraju Ussuryjskim, Wydawnictwo ATRA, Warszawa 2018.pl_PL
dc.referencesRadomska E., Rozwój Dalekiego Wschodu w polityce Federacji Rosyjskiej, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2018, nr 1.pl_PL
dc.referencesRadomski A., Gasiński M.A., Elementy oceanologii. Wprowadzenie do środowisk morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesRajchel J., Lotnictwo transportowe w operacjach reagowania kryzysowego, „Przegląd Nauk o Obronności” 2017, nr 3.pl_PL
dc.referencesRumianek R., „Gog z krainy Magog” (Ez 38,2), „Studia Theologica Varsaviensia” 1998, nr 36/2.pl_PL
dc.referencesRybakow B., Pierwsze wieki historii Rusi, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesRzymkowski K., Pływające elektrownie jądrowe, „Postępy Techniki Jądrowej” 2016, vol. 59, z. 3.pl_PL
dc.referencesSachalin rozpoczął skraplanie gazu, https://inzynieria.com (dostęp: 2.02.2022).pl_PL
dc.referencesSakowicz E., Maciak M., Biuletyn misjologiczno-religioznawczy, „Collectanea Theologica” 2012, nr 4.pl_PL
dc.referencesSerczyk W.A., Iwan IV Groźny, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1986.pl_PL
dc.referencesSerczyk W.A., Piotr I Wielki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1990.pl_PL
dc.referencesSieradzan P.J., Wyspy Aleuckie i Komandorskie w kontekście rywalizacji wielkich mocarstw o hegemonię na Północnym Pacyfiku, „Nowa Polityka Wschodnia” 2013, nr 2 (5).pl_PL
dc.referencesSkrynnikow R.G., Wyprawa Jermaka na Syberię, „Sobótka” 1982, s. 3–4.pl_PL
dc.referencesSmirnow A.P., Merpert N.J., Z odległej przeszłości ludów Środkowego Powołża, [w:] Śladami dawnych kultur. Od Wołgi do Oceanu Spokojnego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesStajszczyk M., Jeleń wschodni – gatunek inwazyjny, „Biologia” 2018, nr 29, https://czasopismobiologia.pl (dostęp: 1.04.2022).pl_PL
dc.referencesStaszewski J., Nazwa Europy i Azji. Kartka z dziejów geografii starogreckiej, „Przegląd Geograficzny” 1955, t. XXVII, z. 2.pl_PL
dc.referencesSudnik-Wójcikowska B., Park narodowy w kraterze wulkanu – rośliny Yellowstone tolerujące wysokie temperatury, „Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych” 2011, t. 60, nr 3–4.pl_PL
dc.referencesSukiennicki W., Ustrój radziecki a konstytucja stalinowska, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1937, nr 2.pl_PL
dc.referencesSurowiec K., Razin A., Założenia geopolityki Iwana IV Groźnego i jej realizacja w Rosji w latach 1547–1584. Cz. II, „Humanities and Social Sciences” 2016, vol. XXI.pl_PL
dc.referencesSusłow S.P., Geografia fizyczna azjatyckiej części ZSRR, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1961.pl_PL
dc.referencesSzaniawska L., Mapa dokumentem rosyjskiej kolonizacji Syberii do połowy XVIII wieku, „Z Dziejów Kartografii” 2017, t. XXI.pl_PL
dc.referencesSzczuciński W., Co znajduje się na dnie mórz i oceanów?, „Laboratoria, Aparatura, Badania” 2007, R. 12, nr 1.pl_PL
dc.referencesSzemczyszczyn M., Nielegalna emigracja Żydów z Polski 1944–1947 – kontekst międzynarodowy, „Dzieje Najnowsze” 2018, R. L.pl_PL
dc.referencesSzubtarski G., Antykościelne ustawodawstwo w ZSRR za rządów Włodzimierza Lenina (1917–1923), „Kościół i Prawo” 2013, nr 2.pl_PL
dc.referencesSzupryczyński J., Pierwsza polska wyprawa polarna, „Przegląd Geograficzny” 2013, t. 85, z. 1.pl_PL
dc.referencesŚwięch E., Wandycz P., Różne metody tłumienia fali powierzchniowej jako głównej składowej szumu koherentnego, [w:] M. Olkiewicz, M. Drewniak (red.), Nauka i wiedza kluczem do poznania świata, Wydawnictwo Network Solution, Słupsk 2015.pl_PL
dc.referencesTomczyk P.P., Beringia – zaginiony ląd, „Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych” 2019, t. 68, nr 1.pl_PL
dc.referencesTopczijew A., Michał Łomonosow w 250-lecie urodzin 1711–1961, „Kwartalnik Historii, Nauki i Techniki” 1962, nr 3.pl_PL
dc.referencesTrepińska J., Górskie klimaty, Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesWaldenberg M., Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzieje, Idee, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesWęsławski J.M., Współczesne badania Oceanu Arktycznego, „Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych” 1998, t. 47, nr 4.pl_PL
dc.referencesWiecko E., W dalekowschodnich lasach Chabarowskiego Kraju, „Sylwan” 1969, nr 4.pl_PL
dc.referencesWilinbachow W.B., Słowianie nadbałtyccy a Ruś w ujęciu historiografii rosyjskiej, „Przegląd Historyczny” 1971, nr 3.pl_PL
dc.referencesWiśniewski R., Przemiany terytorialne państwa rosyjskiego – aspekt historyczny, [w:] P. Eberhardt (red.), Studia nad geopolityką XX wieku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesWites T., Kobiety w migracjach Żydowskiego Obwodu Autonomicznego, [w:] J.E. Zamojski (red.), Kobiety i młodzież w migracjach, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesWites T., Peryferyjność a potencjał turystyczny Wysp Kurylskich, [w:] B. Meyer (red.), Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.pl_PL
dc.referencesWites T., Starzenie się ludności Rosji po rozpadzie Związku Radzieckiego, [w:] J.T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesWojna R., Między komunizmem wojennym a nepem (1920–1922), „Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej” 1983, t. XIX.pl_PL
dc.referencesWojna R., Początki rewolucji kulturalnej na narodowościowych obszarach ZSRR (1917–1927), „Kwartalnik Historyczny” 1984, nr 2.pl_PL
dc.referencesWołoszyn E., Meteorologia i klimatologia w zarysie, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009.pl_PL
dc.referencesWójcik A.J., Geologia stosowana w badaniach Karola Bohdanowicza i jego polskich uczniów na Syberii na przełomie XIX i XX wieku, „Studia Historiae Scientiarum” 2016, nr 15.pl_PL
dc.referencesZajączkowski W., Rosja i narody. Ósmy kontynent. Szkic dziejów Eurazji, Wydawnictwo MG, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesZamecki S., Klasyfikacja pierwiastków chemicznych a prawo okresowości Dymitra Mendelejewa: w setną rocznicę odkrycia prawa okresowości w chemii, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1969, nr 2.pl_PL
dc.referencesZamecki S., Pierwszy układ okresowy pierwiastków D.I. Mendelejewa w metodologicznym aspekcie, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1988, nr 1.pl_PL
dc.referencesZapór M., Nie tylko Kuryle (Rosja a Japonia), „Eurazja” 1994, nr 5–6.pl_PL
dc.referencesZblewski S., A.A. Marsz, Przebieg wskaźnika oceanizmu w rejonie Cieśniny Beringa w drugiej połowie XX i początku XXI wieku, „Problemy Klimatologii Polarnej” 2013, nr 23.pl_PL
dc.referencesZbrujewa A.W., Ludność wybrzeży Kamy w odległej przeszłości, [w:] Śladami dawnych kultur. Od Wołgi do Oceanu Spokojnego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesŻak J., Aleksiej Pawłowicz Okładnikow (1908–1981), „Folia Praehistorica Posnaniensia” 1984, t. 1.pl_PL
dc.referencesŻelaźniewicz A., Aleksandrowski P., Buła Z., Karnkowski P.H., Konon A., Oszczypko N., Ślączka A., Żaba J., Żytko K., Regionalizacja tektoniczna Polski, Komitet Nauk Geologiczny PAN, Wrocław 2011.pl_PL
dc.referenceshttps://kresy.pl (dostęp: 1.05.2022).pl_PL
dc.referencesАлексеев А.И., Морозов Б.Н., Освоение русского Дальнего Востока (конец XIX в.–1917 г.), Наука, Москва 1989.pl_PL
dc.referencesАнаньева E.E., Бакланов П.Я., Качур А.Н., Проблемы озера Ханка и его бассейна на рубеже столетий, [w:] Ю.Н. Журавлёв, С.В. Клышевская (red.), Трансграничное озеро Ханка: причины повышения уровня воды и экологи- ческие угрозы, Материалы I Дальневосточной конф. 27–29 апреля 2016 г., Дальнаука, Владивосток 2016.pl_PL
dc.referencesАнаньева E.E., Озеро Ханка: колебания уровня и их причины, „Астраханский вестник экологического образования” 2016, № 4 (38).pl_PL
dc.referencesАнтонов А.Л., Разнообразие рыб и структура ихтиоценозов горных водосборов бассейна Амура, „Вопросы ихтиологии” 2012, т. 52, № 2.pl_PL
dc.referencesАртемьева Н.Г., Домостроительство чжурчжэней Приморья (XII–XIII вв.), Дальпресс, Владивосток 1998.pl_PL
dc.referencesАтлас Сибири Семена Ремезова, https://kp.rusneb.ru/item/material/atlas-sibirisemena-remezova (dostęp: 17.06.2022).pl_PL
dc.referencesБацаев И.Д., Козлов А.Г., Дальстрой и Севвостлаг ОГПУ-НКВД в цифрах и документах, СВКНИИ ДВО РАН, Магадан 2002.pl_PL
dc.referencesБеренбойм Б.И., Камчатский краб в Баренцевом море, ПИНРО, Мурманск 2003.pl_PL
dc.referencesБерг Л.С., История русских географических открытий, Издательство Академии наук СССР, Москвa 1962.pl_PL
dc.referencesБеспрозванных Е.Л., Приамурье в системе русско-китайских отношений, XVII – середина XIX в., Наука, Москва 1983.pl_PL
dc.referencesБогораз В.Г., Материалы по изучению чукотскаго языка и фольклора, собранные в Колымском округе В.Г.Богоразом. Часть I-ая [единственная]. Образцы народной словесности чукоч (тексты с переводом и пересказы), Типография Императорской Академии наук, Санкт-Петербург 1900.pl_PL
dc.referencesБолдин В.И., Бохайские городища в Приморье, „Россия и АТР” 1992, № 2.pl_PL
dc.referencesБрагин A.Г., Кольцов M.E., Судьба еврейских масс в Советском Союзе, ГИЗ, Москвa 1924.pl_PL
dc.referencesБренер И.С., Заремба A.B., Биробиджанский проект в научных исследованиях. Ценности и интересы в истории Еврейской автономной области, Золотые ворота, Киев 2013.pl_PL
dc.referencesБугай Н.Ф., Переселения и депортация еврейского населения в СССР, „Отечественная история” 1993, № 4.pl_PL
dc.referencesБыкасов B.E., К вопросу о „феномене С.П. Крашенинникова”, „Россия и АТР” 2012, № 2.pl_PL
dc.referencesБуйницкий В.Х., Владимир Юльевич Визе, Издательствo Ленинградского университетa, Ленинград 1969.pl_PL
dc.referencesB Сахалинской области за сутки произошло пять землетрясений, https://tass.ru/proisshestviya/11875631 (dostęp: 21.02.2022).pl_PL
dc.referencesВаженин Б.П., Магадан: к историческим истокам названия, СВКНИИ ДВО РАН, Магадан 2003.pl_PL
dc.referencesВанеев Е.И., Биро-Биджан: историческая справка, география, природные богатства, пути сообщения, население, хозяйство, колонизация, ОГИЗ, Хабаровск 1931.pl_PL
dc.referencesВиноградов B.H., Современное оледенение районов активного вулканизма, Наука, Москва 1975.pl_PL
dc.referencesВоробьев M.B., Культура чжурчжэней и государства Цзинь, Наука, Москва 1983.pl_PL
dc.referencesВоробьев M.B., Чжурчжэни и государство Цзинь, ГРВЛ, Москва 1975.pl_PL
dc.referencesВоробьева Т.Н., Изучение Восточной Сибири участниками Второй Камчатской экспедиции, „Сибирский географический сборник” 1964.pl_PL
dc.referencesВоскресенский А.Д., Китай и Россия в Евразии. Историческая динамика политических взаимовлияний, Издательство Восток-Запад, Москва 2004.pl_PL
dc.referencesВсероссийская перепись населения 2002 года, http://www.demoscope.ru (dostęp: 18.03.2022).pl_PL
dc.referencesВсероссийская перепись населения 2010 года, http://www.demoscope.ru (dostęp: 18.03.2022).pl_PL
dc.referencesВсесоюзная перепись населения 1939 года, http://www.demoscope.ru (dostęp: 15.03.2022).pl_PL
dc.referencesВсесоюзная перепись населения 1959 года, http://www.demoscope.ru (dostęp: 15.03.2022).pl_PL
dc.referencesГавриленков B.M., Русский путешественник Н.М. Пржевальский, Московский рабочий, Москва 1974.pl_PL
dc.referencesГаккель Я.Я., Природное „моделирование” тектонических деформаций на ледяной коре, „Известия ВГО” 1959, т. 91, № 1.pl_PL
dc.referencesГанзей К.С., Геосистемы Южных и Средних Курильских островов, „География и природные ресурсы” 2008, № 3.pl_PL
dc.referencesГельман Е.И., Взаимодействие центра и периферии в Бохае (на примере некоторых аспектов материальной культуры), [w:] Ж.В. Андреева (red.), Российский Дальний Восток в древности и средневековье: открытия, проблемы, гипотезы, Дальнаука, Владивосток 2005.pl_PL
dc.referencesГельман Е.И., Центр и периферия северо-восточной части государства Бохай, „Россия и АТР” 2006, № 3.pl_PL
dc.referencesГеопортал Русского географического общества, https://geoportal.rgo.ru (dostęp: 5.01.2022–13.03.2022).pl_PL
dc.referencesГидротермы Сахалина и Курильских островов, https://www.sakhhotsprings.com (dostęp: 22.03.2022).pl_PL
dc.referencesГмелин И.Г., Flora Sibirica sive historia plantarum Sibiriae (т. 1–4), Petropol 1747–1759.pl_PL
dc.referencesГмелин И.Г., Путешествие в Сибирь, Соликамск 2012.pl_PL
dc.referencesГольденберг Л.А., Семён Ульянович Ремезов: Сибирский картограф и географ. 1642 – после 1720 г., Наука, Москва 1965.pl_PL
dc.referencesГосударственный доклад „О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федерации в 2018 году”, https://water-rf.ru/water/gosdoc/587.html (dostęp: 13.02.2022).pl_PL
dc.referencesГригорьева E.A., Климатическая дискомфортность Дальнего Востока России и заболеваемость населения, „Региональные проблемы” 2018, т. 21, № 2.pl_PL
dc.referencesГулидов P.B. (red.), Социально-экономическое развитие регионов Дальнего Востока России: состояние, ограничения и потенциал роста, ФАНУ „Востокгосплан”, Хабаровск 2021.pl_PL
dc.referencesГурьянова Е.Ф., Профессор К.М. Дерюгин, „Вестник ЛГУ” 1949, т. 1, № 8.pl_PL
dc.referencesДементьев Г.П., Пётр Симон Паллас (1741–1811), „Русский орнитологический журнал” 2012, т. 21.pl_PL
dc.referencesДерюгин К.М., Исследование дальневосточных морей, „Природа” 1933, № 10.pl_PL
dc.referencesЕвтеев O.A., Первые русские геодезисты на Тихом океане: экспедиция И. Евреинова и Ф. Лужина на Камчатку и Курильские острова, 1719–1722 гг., Географгиз, Москва 1950.pl_PL
dc.referencesЗасельский В.И., Развитие морских биологических исследований на Дальнем Востоке в 1923–1941 гг., ИздательствоАН СССР, Владивосток 1984.pl_PL
dc.referencesЗеляк В.Г., Пять металлов Дальстроя: история горнодобывающей промыш- ленности Северо-Востока в 30–50–е гг. ХХ в., Кордис, Магадан 2004.pl_PL
dc.referencesИвасита A., 4000 километров проблем. Российско-китайская граница, Восток-Запад, Москва 2006.pl_PL
dc.references„Известия Императорского Русского географического общества” 1871, № 2, типография В. Безобразова и комп. Санкт-Петербург 1871.pl_PL
dc.referencesИллюстрированный энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, Эксмо, Москва 2007.pl_PL
dc.referencesКабанов Н.Е., Сто лет со дня рождения Владимира Леонтьевича Комарова. 1869–1969, Наука, Ленинград 1972.pl_PL
dc.referencesКалинин М.И., Вопросы советского строительства: статьи и речи (1919–1946), Госполитиздат, Москвa 1958.pl_PL
dc.referencesКалинин М.И., Избранные произведения (1917–1925 гг.), Госполитиздат, Москвa 1960.pl_PL
dc.referencesКараганов C.A., Макаров И.А., Поворот на Восток: итоги и задачи, „Журнал Сибирского федерального университета”, Серия „Гуманитарные науки” 2015, т. 8.pl_PL
dc.referencesКемкин И.В., Геодинамическая эволюция Сихотэ-Алиня и Япономорского региона в мезозое, Наука, Москва 2006.pl_PL
dc.referencesКолтунов A.M., Тищенко П.Я., Звалинский В.И., Чичкин Р.В., Карбонатная система амурского лимана и прилегающих морских акваторий, „Океанология” 2009, т. 49, № 5.pl_PL
dc.referencesКомаров В.Л., Путешествие по Камчатке в 1908–1909 г., Типография П.П. Рябушинского, Москва 1912.pl_PL
dc.referencesКомаров В.Л., Флора Полуострова Камчатки, Издательство АН СССР, Ленинград 1927.pl_PL
dc.referencesКорсун С.А., Полевые материалы по алеутам командорских островов, http://kunstkamera.ru/lib (dostęp: 13.05.2022).pl_PL
dc.referencesКосвен M.O., Этнографические результаты Великой Северной экспедиции 1733–1743 гг., Сибирский этнографический сборник” 1961.pl_PL
dc.referencesКостенков Н.М., Ознобихин В.И., Шляпников C.A., Атлас Курильских островов, Институт географии ДВО РАН, Москва-Владивосток 2008.pl_PL
dc.referencesКрадин H.H., О формационной природе бохайского государства, [w:] H.H. Крадин (red.), Материалы по средневековой археологии и истории Дальнего востока СССР, ДВО РАН, Владивосток 1990.pl_PL
dc.referencesКрадин H.H., Политическая антропология, Логос, Москва 2004.pl_PL
dc.referencesКрадин Н.Н., Становление и эволюция средневековой государственности, [w:] Ж.В. Андреева (red.), Российский Дальний Восток в древности и средневековье: открытия, проблемы, гипотезы, Дальнаука, Владивосток 2005.pl_PL
dc.referencesКрасноштанов Г.Б., Ерофей Павлович Хабаров: документальное повествование, РИОТИП, Хабаровск 2008.pl_PL
dc.referencesКрашенинников С.П., Описание земли Камчатки, Санкт-Петербург 1755, https://www.prlib.ru/item/434710 (dostęp: 13.04.2022).pl_PL
dc.referencesКрепс E.M., „Витязь” в Индийском океане, Географгиз, Москва 1963.pl_PL
dc.referencesКрепс E.M., На „Витязе” к островам Тихого океана, Географгиз, Москва 1959.pl_PL
dc.referencesКрепс E.M., Последняя экспедиция „Витязя”, Мысль, Москва 1983.pl_PL
dc.referencesКрестов П.В., Баркалов В.Ю., Таран A.A., Ботанико-географическое райони- рование острова Сахалин, Дальнаука, Владивосток 2004.pl_PL
dc.referencesКроноцкий заповедник. История, https://kronoki.ru/ru/kamchatka/kronotskiy-zapovednik/160.html (dostęp: 27.02.2022).pl_PL
dc.referencesКучеренко С.П., Рыбы Амура, Приамурские ведомости, Хабаровск 2005.pl_PL
dc.referencesЛапицкий K.C., Малыхин A.A., Применение местных углей на ТЭС Хабаровского края, „Международный студенческий научный вестник” 2015, № 3–1.pl_PL
dc.referencesЛебедев Д.М., Есаков B.A., Русские географические открытия и исследования с древних времен до 1917 года, Мысль, Москва 1971.pl_PL
dc.referencesЛеликов Е.П., Емельянова T.A., Баранов Б.В., Магматизм подводного хребта Витязя (тихоокеанский склон Курильской островной дуги), „Океанология” 2008, т. 48, № 2.pl_PL
dc.referencesЛеликов Е.П., Цой И.Б., Емельянова T.A., Геологическое строение подводного хребта Витязя в районе „сейсмической бреши” (Тихоокеанский склон Курильской островной дуги), „Тихоокеанская геология” 2008, т. 27, № 2.pl_PL
dc.referencesЛеонов A.B., Систематизация названий основных объектов в районе Долины гейзеров (Кроноцкий заповедник, Камчатка), „Вестник Камчатской региональной ассоциации Учебно-научный центр” 2012, № 1.pl_PL
dc.referencesЛеонтьева Г.А., Землепроходец Ерофей Павлович Хабаров, Просвещение, Москва 1991.pl_PL
dc.referencesЛомоносов M.B., Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию, [w:] М.В. Ломоносов, Полное собрание сочинений, т. 6, Издательство АН СССР, Москва–Ленинград 1952.pl_PL
dc.referencesЛомтев В.Л., К строению и истории Курило-Камчатского глубоководного желоба (СЗ Пацифика), „Геология и полезные ископаемые Мирового океана” 2012, № 3.pl_PL
dc.referencesЛукин A.B., Медведь наблюдает за драконом. Образ Китая в России в ХVII–ХХI веках, Издательство Восток-Запад, Москва 2007.pl_PL
dc.referencesЛюбимова Т.Г., Биологические ресурсы Южного океана, Агропромиздат, Москва 1985.pl_PL
dc.referencesМайдель Г.Л., Путешествие по Северо-Восточной части Якутской области в 1868–1870 годах, Типография Императорской Академии наук, Санкт-Петербург 1894–1896.pl_PL
dc.referencesМартыненко B., Камчатский берег: историческая лоция, Дальневосточное книжное издательство, Петропавловск-Камчатский 1991.pl_PL
dc.referencesМартыненко А.И., Пионер русской картографии, „Геодезия и картогроафия” 1971, № 4.pl_PL
dc.referencesМасуренков Ю.П. (red.), Долгоживущий центр эндогенной активности Южной Камчатки, Наука, Москва 1980.pl_PL
dc.referencesМедведев B.E., Приамурье в конце – начале II тысячелетия (Чжурчжэньская эпоха), Наука, Новосибирск 1986.pl_PL
dc.referencesМелекесцев И.В., Брайцева O.A., Эрлих Э.Н., Шанцер А.Е., Челебаева А.И., Лупикина Е.Г., Егорова И.А., Кожемяка И.Н., Камчатка, Курильские и Командорские острова. История развития рельефа Сибири и Дальнего Востока, Недра, Москва 1974.pl_PL
dc.referencesМиддендорф А.Ф., Путешествие на север и восток Сибири, Санкт-Петербург 1860.pl_PL
dc.referencesМиллер Г.Ф., История Сибири, Издательская фирма „Восточная литература” РАН, Москва 1999.pl_PL
dc.referencesМиллер Г.Ф., Описание морских путешествий по Ледовитому и по Восточному морю, с Российской стороны учиненных, Императорская академия наук, Санкт-Петербург 1758.pl_PL
dc.referencesМиллер Г.Ф., Описание о торгах сибирских, Альфарет, Санкт-Петербург 2009.pl_PL
dc.referencesМинакир П.А., Прокапало О.Н., Российский Дальний Восток: экономические фобии и геополитические амбиции, „ЭКО” 2017, № 47 (4).pl_PL
dc.referencesМинистерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, https://minvr.gov.ru (dostęp: 23.02.2022).pl_PL
dc.referencesМирзоев В.Г., Историография Сибири (домарксистский период), Мысль, Москва 1970.pl_PL
dc.referencesМихайлов M., Сибирь. Физико-географический очерк, Государственное издательство географической литературы, Москва 1956.pl_PL
dc.referencesМорева О.Л., Попов А.Н., Фукуда M., Керамика с веревочным орнаментом в неолите Приморья, [w:] Н.Н. Крадин (red.), Археология и культурная антропология Дальнего Востока и Центральной Азии, ДВО РАН, Владивосток 2002.pl_PL
dc.referencesМосквин А.Г., Месторождения природного асфальта как резерв мировой энергетики, „Минеральные ресурсы России. Экономика и управление” 2006, № 1.pl_PL
dc.referencesМурзаев Э.М., Н.М. Пржевальский, Географгиз, Москва 1953.pl_PL
dc.referencesНазаренко A.A., Летняя фауна птиц высокогорного пояса Тордоки-Яни (центрально-северный Сихотэ-Алинь) по наблюдениям 1980 года, „Русский орнитологический журнал” 2019, т. 28.pl_PL
dc.referencesНациональная программа социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 г. и на перспективу до 2035 г., Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2020 г. № 2464–р.pl_PL
dc.referencesНизяев С.А., Букин С.Д., Клитин А.К., Пособие по изучению промысловых ракообразных дальневосточных морей России, СахНИРО, Южно-Сахалинск 2006.pl_PL
dc.referencesНовомодный Г.В., Золотухин С.Ф., Шаров П.О., Рыбы Амура: богатство и кризис, Апельсин, Владивосток 2004.pl_PL
dc.referencesНосов M., Поворот на Восток: итоги пяти лет, „Научно-аналитический вестник ИЕ РАН” 2019, № 2.pl_PL
dc.referencesОбручев B.A., Академик А.Ф. Миддендорф. К 50-летию со дня его смерти и 100-летию окончания путешествия в Сибирь, „Природа” 1946, № 4.pl_PL
dc.referencesОзеро Ханка – новый Арал?, „Аргументы и Факты” № 43, 21.10.2020, https://vl.aif.ru (dostęp: 5.05.2022).pl_PL
dc.referencesОкладников А.П., Далекое прошлое Приморья (очерки по древней и средневе- ковой истории Приморского края), Приморское книжное издательство, Владивосток 1959.pl_PL
dc.referencesОкладников А.П., Петроглифы нижнего Амура, Наука, Ленинград 1971.pl_PL
dc.referencesПетров Е.И., Тетенькин Д.Д. (red.), Государственный доклад „О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2020 году, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство по недропользованию (РОСНЕДРА), Москва 2021.pl_PL
dc.referencesПетров O.B. (red.), 125 лет Геолкому ВСЕГЕИ, 1882–2007, ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург 2006.pl_PL
dc.referencesПетров O.B., Толмачёва Т.Ю., Колбанцев Л.Р., 140 лет Геолкому – ВСЕГЕИ, „Региональная геология и металлогения” 2022, № 89.pl_PL
dc.referencesПетрова B.B., Рашидов B.A., Аникин Л.П., Возгоны вулкана Алаид (о. Атласова, Курильская островная дуга), [w:] А.Ю. Озеров (red.), Вулканизм и связанные с ним процессы (Материалы XXIII Региональной научной конференции посвященной Дню вулканолога), ИВиС ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский 2020.pl_PL
dc.referencesПинчуков M.A., Баканев C.B., Павлов B.A., Камчатский краб, ПИНРО, Мурманск 2011.pl_PL
dc.referencesПоздняк Г.В. (red.), Атлас России географический, Производственное картосоставительское объединение „Картография”, Москва 2005.pl_PL
dc.referencesПолевой Б.П., Забытые сведения спутников В.Д Пояркова о Сахалине (1644–1645 гг.), „Известия Всесоюзного Географического Общества” 1958, т. 90, № 6.pl_PL
dc.referencesПолевой Б.П., Новое об амурском походе В.Д. Пояркова (1643–1646 гг.), [w:] Вопросы истории Сибири досоветского периода, Наука, Новосибирск 1973.pl_PL
dc.referencesПолевой Б.П., Новое об открытии Камчатки, Камчатский печатный двор, Петропавловск-Камчатский 1997.pl_PL
dc.referencesПолевой Б.П., Новый документ о первом русском походе на Тихий океан („Распросные речи” И.Ю. Москвитина и Д.Е. Копылова, записанные в Томске 28 сентября 1645 г.), „Труды Томского областного краеведческого музея” 1963, т. VI.pl_PL
dc.referencesПослание Президента Федеральному Собранию, http://kremlin.ru/events/president/news/17118 (dostęp: 23.02.2022).pl_PL
dc.referencesПостановление от 10 августа 1998 г. № 919 „О Федеральной целевой программе „Мировой Океан”.pl_PL
dc.referencesПостановление Правительства РФ от 30 марта 2021 г. № 484 „Об утверждении государственной программы Российской Федерации „Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации”.pl_PL
dc.referencesПоэзия народов Крайнего Севера и Дальнего Востока России, Северные просторы, Москва 2002.pl_PL
dc.referencesПржевальский H.M., Путешествие в Уссурийском крае. 1867–1869 г., Санкт-Петербург 1870.pl_PL
dc.referencesПржевальский Н.М., Путешествие в Уссурийском крае. 1867–1869 г., Президентская библиотека, https://www.prlib.ru/item/690119 (dostęp: 1.02.2022).pl_PL
dc.referencesПташинский A.B., Предварительные результаты исследований на Острове Беринга, „Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные науки” 2016, № 1(27).pl_PL
dc.referencesРазмещение населения коренных малочисленных народов Российской Федерации, Федеральная служба государственной статистики, https://www.gks.ru (dostęp: 1.06.2022).pl_PL
dc.referencesРаков И., Кошачьи истории „Земли леопарда”, „Мордовский заповедник” 2016, № 11.pl_PL
dc.referencesРаковская Э.М., Давыдова М.И., Физическая география России. Учебное пособие, ВЛАДОС, Москва 2001.pl_PL
dc.referencesРаспоряжение Правительства РФ от 17.04.2006 № 536–р „Об утверждении перечня коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации”.pl_PL
dc.referencesРашидов B.A., Малик Н.А., Фирстов П.П., Активизация вулкана Алаид (Курильские острова) в 2012 г., „Вестник Камчатской региональной ассоциации Учебно-научный центр” 2012, № 2.pl_PL
dc.referencesРегионы России. Основные социально-экономические показатели городов 2020. Статистический сборник, Федеральная служба государственной статистики, Москва 2020.pl_PL
dc.referencesРозломий Н.Г., Гозиев Ф.Д., Современная оценка состояния памятников при- роды на территории уссурийского городского округа (Приморский край), „Colloquium-Journal” 2018, nr 5–1 (16).pl_PL
dc.referencesРоссийский статистический ежегодник 2021, Федеральная Служба Государственной Статистики (Росстат), Москва 2021.pl_PL
dc.referencesРусское географическое общество, https://elib.rgo.ru (dostęp: 14.08.2022).pl_PL
dc.referencesСанаторно-курортный комплекс „Дальневосточный” ФГКУ, https://skk-dv.ru (dostęp: 3.05.2022).pl_PL
dc.referencesСафонов Ф.Г., Ерофей Хабаров: Рассказ о судьбе русского землепроходца, Хабаровское книжное издательство, Хабаровск 1983.pl_PL
dc.referencesСахалинская область. Общие географические и исторические сведения, http://www.mnr.gov.ru (dostęp: 5.02.2022).pl_PL
dc.referencesСвешников B.B. (red.), Национальный атлас России, Роскартография, Москва 2004.pl_PL
dc.referencesСеменов-Тян-Шанский П.П., Географическо-статистический словарь Российской империи, Санкт-Петербург 1863–1885.pl_PL
dc.referencesСмирнов Ю.И., Русская эпическая поэзия Сибири и Дальнего Востока, Наука, Новосибирск 1991.pl_PL
dc.referencesСоловьев M.M., Памяти профессора К.М. Дерюгина, „Природа” 1939, № 3.pl_PL
dc.referencesСправочник по физической географии Сахалинской области, Сахалинское книжное издательство, Южно-Сахалинск 2003.pl_PL
dc.referencesСухова Н.Г., Сибирская экспедиция Миддендорфа, „Вестник ЛГУ”, Сер. „Геология и география” 1961, № 6.pl_PL
dc.referencesТетерин Г.Н., История геодезии (до ХХ века), ООО „Альянс-Регион”, Новосибирск 2016.pl_PL
dc.referencesТетерин Г.Н., История геодезии, картографии и землеустройства в России с древнейших времен и до наших дней (XI–XXI вв.), ООО „Альянс-Регион”, Новосибирск 2018.pl_PL
dc.referencesТихонов И.Н., Левин Б.В., Прогноз сильных землетрясений сахалинской области: история, результаты и перспективы, [w:] Б.В. Левин, О.Н. Лихачевa (red.), Геодинамические процессы и природные катастрофы. Опыт Нефтегорска, Федеральное государственное унитарное предприятие „Издательство Дальнаука”, Владивосток 2015.pl_PL
dc.referencesТопографическая карта Приморья и Дальнего Востока, https://www.etomesto.ru/map-atlas_topo-russia-vostok (dostęp: 2.01.2022–5.03.2022).pl_PL
dc.referencesУшаков П.В., Константин Михайлович Дерюгин, „Океанология” 1971, т. 11.pl_PL
dc.referencesФедеральное бюджетное учреждение „Администрация Амурского бассейна внутренних водных путей”, https://www.amurvodput.ru (dostęp: 22.03.2022).pl_PL
dc.referencesФедеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Оке- анологии им. П.П. Ширшова Российской Академии Наук, https://ocean.ru (dostęp: 21.02.2022).pl_PL
dc.referencesФедеральное государственное бюджетное учреждение науки, Институт филологии Сибирского отделения Российской академии наук (ИФЛ СО РАН), https://www.philology.nsc.ru/departments/folklor/books/index.php (dostęp: 2.04.2022).pl_PL
dc.referencesФедотов C.A., Долгосрочный сейсмический прогноз для Курило-Камчатской дуги, Наука, Москва 2005.pl_PL
dc.referencesФедотов C.A., Вулканизм и сейсмичность, наука, общество, события и жизнь (статьи, беседы и выступления 1952–2002 гг.), Новая Книга, Петропавловск-Камчатский 2003.pl_PL
dc.referencesФель C.E., Картография России XVIII в., Геодезиздат, Москва 1960.pl_PL
dc.referencesХанчук А.И., Геодинамика, магматизм и металлогения Востока России, Дальнаука, Владивосток 2006.pl_PL
dc.referencesЧернобаев A.A., Г.Ф. Миллер в новейшей российской историографии, [w:] Д. Дальман, Г. Смагина (red.), Герард Фридрих Миллер и русская культура, Росток, Санкт-Петербург 2007.pl_PL
dc.referencesЧернов А.Г., В.Л. Комаров, Знание, Москва 1969.pl_PL
dc.referencesШевкомуд И.Я., Поздний неолит нижнего Амура, ДВО РАН, Владивосток 2004.pl_PL
dc.referencesШироков А.И., Дальстрой: предыстория и первое десятилетие, Кордис, Магадан 2000.pl_PL
dc.referencesШунтов В.П., Биология дальневосточных морей России, Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству, Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр (ТИНРО-центр), т. 1, ТИНРО-центр, Владивосток 2001.pl_PL
dc.referencesЭлерт А.Х., Экспедиционные материалы Г.Ф. Миллера как источник по истории Сибири, Наука, Новосибирск 1990.pl_PL
dc.referencesЮсов Б.В., Н.М. Пржевальский, Просвещение, Москва 1985.pl_PL
dc.referencesЯрошевич M.C., Природные битумопроявления на Северном Сахалине, [w:] М.С. Ярошевич, Т.Н. Кравченко (red,) Природные битумы – дополнительный источник углеводородного сырья, Сборник научных трудов, Издательство ИГиРГИ, Москва 1984.pl_PL
dc.referenceshttp://az.lib.ru/k/komarow_w_l/text_1911_puteshesvie_po_kamchatke.shtml (dostęp: 3.05.2022).pl_PL
dc.referenceshttps://water-rf.ru (dostęp: 22.02.2022).pl_PL
dc.referenceshttps://www.kolagmk.ru (dostęp: 10.06.2022).pl_PL
dc.referenceshttps://www.solov.ru (dostęp: 9.06.2022).pl_PL
dc.referenceshttp://rus-atlas.ru/map832642_0_0.htm (dostęp: 12.08.2022).pl_PL
dc.referenceshttps://world-karta.ru/vostok-russia.html (dostęp: 12.08.2022).pl_PL
dc.referenceshttp://www.mapsmaps.ru/wp-content/uploads/2013/03/geological-and-economic-map-of-the-far-east.jpg (dostęp: 12.08.2022).pl_PL
dc.referenceshttps://www.prlib.ru/item/329438 (dostęp: 14.08.2022).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8331-048-0


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe