Show simple item record

dc.contributor.authorGrzegorczyk, Elżbieta
dc.date.accessioned2022-12-05T16:45:24Z
dc.date.available2022-12-05T16:45:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationGrzegorczyk E., Sektor private equity/venture capital w Polsce na tle Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, https://doi.org/10.18778/8142-595-7pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-595-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/44499
dc.descriptionPublikacja została poświęcona analizie rozwoju rynku „private equity”/”venture capital” w krajach Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Zastosowano w niej metody taksonomiczne, które pozwoliły na określenie wskaźnika poziomu rozwoju rynku PE/VC poprzez zespół określających go zobiektywizowanych cech. Dzięki temu możliwe było wskazanie hierarchii krajów Europy pod względem poziomu rozwoju badanego rynku oraz dokonanie grupowania tych państw. Na podstawie wyników przeprowadzonego badania, analizy licznych raportów dotyczących rynku podwyższonego ryzyka oraz obszernych studiów literaturowych zaprezentowano szczegółową charakterystykę poszczególnych grup rynku PE/VC. Ponadto monografia zawiera omówienie barier prawno-organizacyjnych, społecznych i ekonomicznych rozwoju analizowanego rynku wraz z rekomendacjami dla ograniczenia siły ich działania. Książka jest adresowana do pracowników naukowych kierunków finansowych i ekonomicznych, a także do praktyków związanych z rynkiem podwyższonego ryzyka, m.in. inwestorów działających w tym obszarze oraz instytucji publicznych odpowiedzialnych za kształtowanie polityki rozwojowej wspierającej działania innowacyjne z wykorzystaniem finansowania PE/VC.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesFinanse;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectprivate equity/venture capitalpl_PL
dc.subjectinwestorzy “private equity”pl_PL
dc.subjectfundusze "private equity"pl_PL
dc.subjectrynek “private equity”pl_PL
dc.titleSektor private equity/venture capital w Polsce na tle Europypl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Elżbieta Grzegorczyk, Łódź 2019; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2019pl_PL
dc.page.number396pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów, Katedra Finansów i Rachunkowości MSP, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-596-4
dc.referencesAdamczyk M., Współczesny kryzys finansowy – przyczyny i konsekwencje dla gospodarki światowej, [w:] Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego 2012, nr 31.pl_PL
dc.referencesAdamowicz E., Venture capital jako forma finansowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, [w:] D. Zarzecki (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.pl_PL
dc.referencesAłfierowa Z., Jezżewa W., Zastosowanie teorii grafów w rachunku ekonomicznym, PWE, Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesArmour J., Law, Innovation, Finance, [w:] J. A. McCahery, L. Renneboog, Venture Capital Contracting and the Valuation of High Technology Firms, Oxford University Press, New York 2003.pl_PL
dc.referencesBartlett J. W., Fundamentals of Venture Capital, Madison Books, Lanham 1999.pl_PL
dc.referencesBartkowiak B., Flejterski S., Pluskota P., Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesBaygan G., Freudenberg M., The International of Venture Capital Activity in OECD Countries: Implication for Measurement and Policy, OECD Working Papers, DSTI/DOC 2000, No. 7.pl_PL
dc.referencesBąk A., Metody porządkowania liniowego w polskiej taksonomii ‒ pakiet PLLORD, [w:] Taksonomia 20 Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013, nr 278.pl_PL
dc.referencesBąk A., Porządkowanie liniowe obiektów metodą Hellwiga i TOPSIS – analiza porównawcza/ Linear ordering of objects using Hellwig and TOPSIS methods – a comparative analysis, [w:] Taksonomia 26 Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016, nr 426.pl_PL
dc.referencesBąkowska K., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w państwach UE w 2012 roku – napływ i zasoby, Unia Europejska.pl 2014, nr 2 (225).pl_PL
dc.referencesBeaton N. J., Valuing Early Stage and Venture-Backed Companies, John Wiley & Sons, Hoboken 2010.pl_PL
dc.referencesBengtsson O., Sensoy B. A., Investor Abilities and Financial Contracting: Evidence from venture capital, Journal of Financial Intermediation 2011, Vol. 20, Issue 4.pl_PL
dc.referencesBiała Księga. Inwestycje w private equity dla polskich inwestorów instytucjonalnych, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych PSIK, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesBjørndal E., Bjørndal M., Pardalos P. M., Rönnqvist M. (eds.), Energy, Natural Resources and Environmental Economics, Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, 2010.pl_PL
dc.referencesBojańczyk M., Fundusze inwestycyjne jako uczestnicy rynku kapitałowego, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesBrzozowska K., Business angels na rynku kapitałowym, Wydawnictwa CeDeWu, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesBygrave W. D., Timmons J. A., Venture Capital at the Crossroads, Harvard Business School Press, Boston Massachusetts 1992.pl_PL
dc.referencesCamp J. J., Venture Capital Due Diligence ‒ A Guide to making smart investment choices and increasing your portfolio returns, John Wiley and Sons, Inc., 2002.pl_PL
dc.referencesCecelak J., Rynek aniołów biznesu w Europie, Nauki Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku 2015, t. XXI.pl_PL
dc.referencesChrzanowski K., Polski przemysł high-tech ‒ możliwości i bariery rozwoju, Sprawy Nauki 2013, nr 4, s. 179.pl_PL
dc.referencesCichy J., Bank na rynku kapitału wysokiego ryzyka. Postulaty aktywnego uczestnictwa, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 2015, t. XLIX, nr 4.pl_PL
dc.referencesCieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesDas U. S., Mazarei, A., Horrn H. (eds.), Economics of Sovereign Wealth Funds. Issues for Policymakers, International Monetary Fund, Washington 2010.pl_PL
dc.referencesDąbkowski A., Nowe źródła kapitału dla MSP – fundusze mezzanine i fundusze hedgingowe, Kwartalnik Naukowy KNUV 2015, nr 1 (43).pl_PL
dc.referencesDepta A., Zastosowanie metod statystycznych do oceny ryzyka na przykładzie rynków kapitałowych, rozprawa doktorska pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab. Czesława Domańskiego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesDrewniak Z., Private equity czy venture capital – rozważania teoretyczne o właściwym stosowaniu terminologii, Copernican Journal of Finance & Accounting 2013, Vol. 2, Issue 1.pl_PL
dc.referencesDrogą na giełdę. Jak przygotować spółkę do emisji publicznej, praca zbiorowa ekspertów BDO, Difin, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesDuda J., Wolak-Tuzimek A., Ventures capital jako źródło finansowania inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Ekonomia Menedżerska 2008, nr 3.pl_PL
dc.referencesDuliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesDutta S., Culkin S., The World’s Top innovators, World Business and INSEAD, JAN-FEB 2007.pl_PL
dc.referencesFałat-Kilijańska I., Prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania funduszy private equity. Przegląd przyjętych rozwiązań w wybranych krajach europejskich, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 2011, nr 11.pl_PL
dc.referencesFierich J., Próba zastosowania metod taksonomicznych do rejonizacji systemów rolniczych w województwie krakowskim, Myśl Gospodarcza 1957, nr 1.pl_PL
dc.referencesFitzpatrick P., Timing of Venture Capital Financing, Potomac MD 1991.pl_PL
dc.referencesFraser-Sampson G., Private Equity as an Asset Class, John Wiley & Sons, 2007.pl_PL
dc.referencesGladstone D., Gladstone L., Venture Capital Handbook: An Entrepreneurs Guide to Raising Venture Capital, Financial Times Prentice Hall, London‒New York 2001.pl_PL
dc.referencesGlogowski E., Münch M., Nowe usługi finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesGoldstein J. L., Venture Science: Climbing the ladder to telomerase, cognitive therapy and in situ hybridization, Nature Medicine 2006, Vol. 12, No. 10.pl_PL
dc.referencesGompers P. A., Lerner J., The Money of Invention: How venture Capital Creates New Wealth, Harvard Business School Press, 2001.pl_PL
dc.referencesGorynia M., Kowalski T., Nauki ekonomiczne i ich klasyfikacja a wyzwania współczesnej gospodarki, Ekonomista 2013, nr 4.pl_PL
dc.referencesGrabiński T., Metody taksonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesGrabiński T., Podstawy kwantyfikacji zmiennych przestrzennych, [w:] S. Mynarski (red.), Badania przestrzenne rynku i konsumpcji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesGrabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesGrajewska M., Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 2003–2009, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2013, nr 64/2.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk E., Dokapitalizowanie rynku Private Equity/Venture Capital przez środki publiczne drogą do rozwoju innowacji w Polsce, Journal of Capital Market and Behavioral Finance 2014, t. 1 (1).pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk E., Jabłońska M., Prospects for Financing of Seed and Start-up Enterprises in Poland, [w:] A. Kuciński (red.), Finanse i rynki finansowe – wybrane problemy, Studia i Prace Instytutu Ekonomicznego, Gorzów Wielkopolski 2012, nr 2.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk E., Krawczyk M., Aktualny stan rynku private equity/venture capital w Polsce oraz bariery jego rozwoju, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 2013, t. XLVII, nr 3.pl_PL
dc.referencesGrzywacz J., Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesGrzywacz J., Koncepcja venture capital a funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Rozdział 1, [w:] J. Grzywacz, A. Okońska (red.), Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesGrzywacz J., Rola czynników zewnętrznych z tworzeniu oraz rozwoju środowiska sprzyjającego współpracy podmiotów rynku PE/VC oraz małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Rozdział 3, [w:] J. Grzywacz, A. Okońska (red.), Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesGualandri E., Equity Gap and Innovative SMEs, [w:] E. Gualandri, V. Venturelli (eds.), Bridging the Equity Gap for Innovative SMEs, Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions, 2008.pl_PL
dc.referencesGuide on Private Equity and Venture Capital for Entrepreneurs, EVCA Special Paper, 2007.pl_PL
dc.referencesGwizdała J. P., Fundusze private equity jako źródło pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa w Polsce, Zarządzanie i Finanse 2015, r. 13, nr 3.pl_PL
dc.referencesHarrison R., Mason C. (eds.), Informal Venture Capital. Evaluating the Impact of Business Introduction Services, Prentice Hall Woodhead-Faulkner, 1996.pl_PL
dc.referencesHealy J. J., European Integration: Venture Capital in Europe, The International Executive 1991, Vol. 33.pl_PL
dc.referencesHeirman A., Clarysse B., Which Tangible and Intangible Assets Matter for Innovation Speed in Start-Up?, The Journal of Product Innovation Management 2007, No. 24.pl_PL
dc.referencesHellwig Z., Taksonometria ekonomiczna, jej osiągnięcia, zadania i cele, [w:] J. Pociecha (oprac.), Taksonomia – teoria i jej zastosowania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1990.pl_PL
dc.referencesHellwig Z., Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, [w:] W. Welfe (red.), Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, PWE, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesHellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny 1968, t. 15, nr 4.pl_PL
dc.referencesHerrmann C., Terhechte J. P., European Yearbook of International Economic Law 2011, Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, 2011.pl_PL
dc.referencesHolton G. A., Defining Risk, Financial Analyst Journal 2004, Vol. 60, No. 6.pl_PL
dc.referencesIvanov V. I., Xie F., Corporate Venture Capital, [w:] D. Cumming, Venture Capital Investment Strategies, Structures and Policies, John Wiley & Sons, New Jersey 2010.pl_PL
dc.referencesJajuga K. (red.), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesJanasz W., Innowacje z rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesJanik S., Czym jest private equity i venture capital, Podatki i Rachunkowość 2010, nr 6 (32).pl_PL
dc.referencesJanik S., Strategie wyjść funduszy PE/VC z inwestycji, Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2010, nr 9 (101).pl_PL
dc.referencesJanik W., Finansowe uwarunkowania rozwoju małych przedsiębiorstw, [w:] B. Mikołajczyk (red.), Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesJanowska I. A., Turowski K., Inwestycje w działalność B+R a rozwój sektora high-tech, [w:] D. Kopycińska, Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego Świata, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.pl_PL
dc.referencesJevons W. S., Zasady nauki. Traktat o logice i metodzie naukowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesJóźwik T., Złoty czas dla venture kapitalistów, Forbes 2010, nr 9.pl_PL
dc.referencesKahneman D., Tversky A., Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, Science. New Series, Vol. 185, No. 4157, 1974.pl_PL
dc.referencesKaplan S., Strömberg P., Financial Contracting Theory Meets the Real World: An Empirical Analysis of Venture Capital Contracts, National Bureau of Economic Research Working Paper No. 7660.pl_PL
dc.referencesKaplan S. N., Strömberg P., Leveraged Buyouts and Private Equity, Journal of Economic Perspectives 2008, Vol. 22, No. 4.pl_PL
dc.referencesKnill A., Should Venture Capitalists Put all Their Eggs in One Basket? Diversification versus Pure-Play Strategies in Venture Capital, Financial Management 2009, Vol. 38, Issue 3.pl_PL
dc.referencesKornasiewicz A., Venture capital w krajach rozwiniętych i w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesKortum S., Lerner J., Assessing the Contribution of Venture Capital to Innovation, Rand Journal of Economics 2000, Vol. 31.pl_PL
dc.referencesKrakowiak-Bal A., Wykorzystanie wybranych miar syntetycznych do budowy miary rozwoju infrastruktury technicznej, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2005, nr 3.pl_PL
dc.referencesKrawczyk M., Gotowość inwestycyjna determinantą innowacyjności przedsiębiorstw – próba pomiaru, [w:] T. Dudycz, B. Osbert-Pociecha, B. Brycz (red.), Efektywność ‒ rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012, nr 261.pl_PL
dc.referencesKrawczyk M., Instytucje finansowe na polskim rynku wysokiego ryzyka, [w:] A. Bogus, M. Wypych (red.), Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, Difin, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesKrawczyk M., Znaczenie aniołów biznesu w realizacji Strategii Lizbońskiej, [w:] B. Mikołajczyk (red.), Instrumenty finansowe a rozwój przedsiębiorczości, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2010, nr 233.pl_PL
dc.referencesKrebs J., Syndizierung von Venture-Capital-Investitionen; Eine Analyse der Zusammerhange mit dem Beteiligungsefrolf. Schriften zum europaischen Management, Gabler Verlag, Wiesbaden 2012.pl_PL
dc.referencesKubiak J., Hierarchia źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.pl_PL
dc.referencesKuryłek Z., Finansowanie mezzanine w wykupach lewarowanych na przykładzie Zaberd SA, rozprawa doktorska pod opieką prof. zw. dr hab. Wiesława Pluty, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów, Wrocław 2013.pl_PL
dc.referencesKwiecińska A., Venture capital, Deal 2010, No. 1 (9).pl_PL
dc.referencesLoftin S., Introduction to Venture Capital, Datamation 1996, No. 11.pl_PL
dc.referencesLuciński W., Możliwości stymulowania polskiej gospodarki poprzez fundusze Private Equity wspierane przez sektor banków komercyjnych, Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe 2009, nr 1053, z. 385.pl_PL
dc.referencesLulek I., Rozwój rynku venture capital/private equity w Polsce, Copernican Journal of Finance & Accounting 2013, Vol. 2, Issue 1.pl_PL
dc.referencesŁuczka T., Makro- i mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.pl_PL
dc.referencesŁuczka T., Wiek przedsiębiorstwa jako makroekonomiczna determinanta struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] Bielawska A. (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015, Zeszyty Naukowe nr 848, Ekonomiczne Problemy Usług nr 116, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.pl_PL
dc.referencesMarszałek J., Hybrydowe instrumenty dłużne w finansowanie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.pl_PL
dc.referencesMarszałek J., Wyzwania i nadzieje business angels w finansowaniu przedsiębiorstw, [w:] B. Mikołajczyk (red.), Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP, Difin, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesMikołajczyk B., Finansowanie rozwoju MSP w krajach Unii Europejskiej, [w:] E. Stawasz (red.), Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesMikołajczyk B., Finansowanie firm innowacyjnych poprzez venture capital, [w:] Z. Dresler (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesMikołajczyk B., Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesMikołajczyk B., Meandry venture capital, [w:] K. Znaniecka (red.), Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, t. II, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.pl_PL
dc.referencesMikołajczyk B., Strategia finansowa Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw, Acta Univesitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2002, nr 161.pl_PL
dc.referencesMikołajczyk B., Krawczyk M., Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesMikołajczyk B., Krawczyk M., Komplementarność i substytucyjność aniołów biznesu i operatorów venture capital, Bank i Kredyt 2006, nr 3.pl_PL
dc.referencesMisztal I., Szwajcarski kapitał, włoskie zaangażowanie i szansa dla łódzkiego, Pracuję w Łodzi 2015, nr 4.pl_PL
dc.referencesMożdżyński B., Technologiczne start-upy Gizy, Forbes (Pierwszy Milion) 2016, nr 5.pl_PL
dc.referencesMurphy K. J., Zabojnik J., Managerial Capital and the Market for CEOs, Queen’s Economics Department Working Paper No. 1110.pl_PL
dc.referencesNazarczuk J. M., Wpływ światowego kryzysu finansowego na gospodarkę Polski i jej regionów, [w:] R. Kisiel, M. Wojarska (red.), Wybrane aspekty rozwoju regionalnego, Fundacja Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, Olsztyn 2013.pl_PL
dc.referencesNelken I. (red.), Handbook of Hybrid Instruments: Convertable Bonds, Preferred Shares, Lyons, ELKS, DECS and other Mandatory Convertible Notes, John Wiley & Sons, Chichester 2000.pl_PL
dc.referencesNesheim J., High Tech Start Up, Revised and Updated: The Complete Handbook for Creating Successful New High Tech Companies, Simon & Schuster, Boston 2000.pl_PL
dc.referencesNowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesNowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesNowak E., Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 1997, t. XXXI, s. 115.pl_PL
dc.referencesOkoń-Horodyńska E., Zachorowska-Mazurkiewicz A. (red.), Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesOkońska A., Analiza warunków podejmowania współpracy z funduszem venture capital przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Rozdział 2, [w:] J. Grzywacz, A. Okońska, Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesOstrowska E., Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny. Metody oceny, wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesPanfil M., Fundusze private equity – wpływ na wartość spółki, Difin, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesPearce R., Barnes S., Raising venture capital, John Wiley & Sons, Chichester 2006.pl_PL
dc.referencesPełka W., Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce, [w:] E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz (red.), Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesPietraszewski M., Czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne funduszy private equity/ venture capital, [w:] E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz (red.), Innowacje w rozwoju gospodarki Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa2013.pl_PL
dc.referencesPietraszewski M., Proces inwestycyjny realizowany przez fundusze private equity, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2007.pl_PL
dc.referencesPluta W., Agregatowe zmienne diagnostyczne w badaniach regresyjnych, Przegląd Statystyczny 1976, nr 1.pl_PL
dc.referencesPodręcznik Oslo. Zasady Gromadzenia I Interpretacji Danych Dotyczących Innowacji, wyd. 3, wspólna publikacja OECD i Eurostatu, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesPrędkiewicz K., Granice luki kapitałowej w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2013, nr 901.pl_PL
dc.referencesPrzybylska-Kapuścińska W., Łukowski M., Fundusze private equity i venture capital i ich znaczenie dla gospodarki, [w:] Innowacje a wzrost gospodarczy, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2014, cz. 2, nr 186.pl_PL
dc.referencesPrzybylska-Kapuścińska W., Mozalewski M., Kapitał Wysokiego Ryzyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesPrzybyłowski M., Tamowicz P., Diagnoza rynku kapitału wysokiego ryzyka w Polsce do 2016 r., wersja II zaktualizowana, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Taylor Economics, 2017.pl_PL
dc.referencesRogoziński S., Zarządzanie ryzykiem inwestycji venture capital w Polsce, rozprawa doktorska pod opieką prof. dr hab. Krzysztofa Jajugi, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów.pl_PL
dc.referencesRosa A., Venture capital w Polsce, Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania 2008, nr 12.pl_PL
dc.referencesRuhnka J. C., Young J. E., Some Hypotheses about Risk in Venture Capital Investing, Journal of Business Venturing 1991, Vol. 6 (1).pl_PL
dc.referencesSadłakowski D., Państwowe Fundusze Majątkowe jako element międzynarodowej strategii gospodarczej na przykładzie Chin, [w:] Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka – etyka – środowisko, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016, nr 437.pl_PL
dc.referencesSaublens Ch., All Money is not the Same! SME Access to Finance. Guidebook for Public Decision-Makers and Intermediaries, European Association of Development Agencies, 2007.pl_PL
dc.referencesShraddha P., Suchita G., A Comparative Study on Distance Measuring Approaches for Clustering, International Journal of Research in Computer Sciencee 2011, Vol. 2.pl_PL
dc.referencesSilbernagel C., Vaitkunas D., Mezzanine Finance White Paper, 2nd ed., Bond Capital, 2012.pl_PL
dc.referencesSilver A. D., The Venture Capital Sourcebook, Probus Publishing Company, Chicago 1994.pl_PL
dc.referencesSkowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesSmolarek M., Dzieńdziora J., Wybrane zewnętrzne źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas 2011, nr 2.pl_PL
dc.referencesSobańska-Helman K., Sieradzan P., Inwestycje private equity/venture capital, wyd. 2 zmienione, Key Text, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesSobańska K., Sieradzan P., Inwestycje private equity/venture capital, Key Text, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesSokal R. R., Sneath P. H. A., Numerical Taxonomy. The principles and practice of numerical classification, W. H. Freeman and Company, San Francisco 1973.pl_PL
dc.referencesSokal R. R., Sneath P. H. A., The Principles of Numerical Taxonomy, W. H. Freeman and Company, San Francisco 1963.pl_PL
dc.referencesSosnowski T., Dezinwestycje funduszy Private Equity metodą IPO, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.pl_PL
dc.referencesStabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesStandar A., Średzińska J., Zróżnicowanie kondycji finansowej gmin województwa wielkopolskiego, Journal of Agribusiness and Rural Development 2008, nr 4 (10).pl_PL
dc.referencesStawasz E., Pojęcie i źródła finansowania MSP, [w:] J. Bilski, E. Stawasz (red.), Bariery w korzystaniu z usług bankowych w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.pl_PL
dc.referencesStec M., Janas A., Kuliński A., Grupowanie i rangowanie państw Unii Europejskiej ze względu na czynnik kapitału ludzkiego, [w:] M. G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny, z. 6, cz. 1, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006.pl_PL
dc.referencesSzul E., Anioły biznesu – ich znaczenie w rozwoju przedsiębiorczości, [w:] M. G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, z. 18, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2011.pl_PL
dc.referencesŚwiderska J., Podaż kapitału wysokiego ryzyka w Polsce, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 2012, t. XLVI, nr 4.pl_PL
dc.referencesŚwiderska J., Quasi-fundusze Venture Capital. Publiczne wsparcie innowacyjnych MSP, Difin, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesTamowicz P., Venture capital i rozwój regionów. Doświadczenia krajów zachodnich. W ramach projektu Analiza i ocena średniookresowej analizy finansowej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 1997.pl_PL
dc.referencesTamowicz P., Wspieranie rozwoju venture capital przez władze publiczne, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 1999.pl_PL
dc.referencesUrban D., Państwowe fundusze majątkowe jako inwestor finansowy, [w:] A. Kopiński, T. Słoński, B. Ryszawska (red.), Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012, t. 2.pl_PL
dc.referencesUrban D., Państwowe fundusze majątkowe jako nowy element w architekturze globalnej sieci bezpieczeństwa finansowego, Zarządzanie i Finanse, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2012, r. 10, nr 4, cz. 2.pl_PL
dc.referencesVenture capital – szansą dla przedsiębiorczych, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Biblioteka – Przedsiębiorca w Unii Europejskiej, Warszawa 2005, nr 6.pl_PL
dc.referencesWaniak-Michalak H., Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesWard J. H., Hook M. E., Application of an Hierarchical Grouping Procedure to a Problem of Grouping Profiles, Educational and Psychological Measurement 1963, No. 23.pl_PL
dc.referencesWarzecha K., Syntetyczna ocena dystansu Polski od krajów Unii Europejskiej na podstawie wybranych aspektów ochrony środowiska, Zarządzanie i Finanse 2013, t. 11, nr 4/4.pl_PL
dc.referencesWęcławski J., Finansowanie innowacyjnych przedsiębiorstw przez korporacje, [w:] Finanse przedsiębiorstw wobec procesów globalizacji, seminarium Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia wobec procesów globalizacji, Gdańsk–Jurata 2003.pl_PL
dc.referencesWęcławski J., Indywidualni inwestorzy na rynku venture capital, [w:] D. Dziawgo (red.), Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym, Wydawnictwo Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.pl_PL
dc.referencesWęcławski J., Nieformalni inwestorzy kapitału w innowacyjnych przedsiębiorstwach, [w:] K. Znaniecka (red.), Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, Katowice 2002, s. 296.pl_PL
dc.referencesWęcławski J., Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesWęcławski J., Wpływ kryzysu finansowego na inwestycje private equity, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 2012, Vol. XLVI, 1.pl_PL
dc.referencesWiśniewski P., Czy Polska powinna powołać państwowy fundusz majątkowy (ang. sovereign wealth fund). Analiza korzyści i zagrożeń, [w:] R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, wyd. 1, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesWłodarska-Zoła L., Venture capital jako źródło finansowania przedsięwzięć innowacyjnych w świetle polityki wspierania innowacyjności, [w:] Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka – Etyka – Środowisko, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016, nr 463.pl_PL
dc.referencesWright M., Robbie K., Venture capital and private equity: a review and synthesis, Journal of Business Finance and Accounting 1998, No. 25 (5, 6).pl_PL
dc.referencesWright M., Thompson S., Robbie K., Venture capital and management-led, leveraged buy-outs: A European Perspective, Journal of Business Venturing 1992, No 7.pl_PL
dc.referencesWrzesiński M., Fuzje i przejęcia. Wykup lewarowany (LBO) i menedżerski (MBO). Uwarunkowania rozwoju w Polsce, Wydawnictwo K.E. LIBER, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesWrzesiński M., Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesWysokińska Z., Witkowska J. (red.), Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesYanusik O., Syndykaty Aniołów Biznesu – moc inwestycji w grupie, Investment Tribune. Magazyn przedsiębiorców i inwestorów 2011, nr 3.pl_PL
dc.referencesZasępa P., Cykl inwestycji private equity w Polsce na tle rozwoju rynku kapitałowego, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2013, nr 174.pl_PL
dc.referencesZasępa P., Venture capital – sposoby dezinwestycji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesZasępa P., Wyniki funduszy venture capital – tendencje światowe a rynek polski, Zarządzanie 2015, nr 2.pl_PL
dc.referencesZasępa P., Zarządzanie ryzykiem portfela przez fundusze venture capital oraz private equity, Wydawnictwo CeDeWu, wyd. 1, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesZielińska-Głębocka A., Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.pl_PL
dc.referencesZimny A., Decyzje na rynkach Venture Capital/Private Equity, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesZimny A., Inwestycje VC/PE w spółki high tech – trend długookresowy, Finanse. Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN 2012, nr 1 (5).pl_PL
dc.references10 lat sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2014, Invest in Poland oraz HAYS Talent Solutions Intelligent Resourcing, 2014.pl_PL
dc.referencesAnaliza sytuacji rynkowej dla działalności gospodarczej na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego dla branży informatycznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz EU Consult, Gdańsk 2011.pl_PL
dc.referencesBurdecka W., Instytucje otoczenia biznesu. Badanie własne PARP 2004 r., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesCentral and Eastern Europe Private Equity Statistics 2016, Invest Europe, August 2017.pl_PL
dc.referencesCzapiński J., Panek, T., Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków – raport, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesDiagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce, Ernst & Young Business Advisory oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2009, [pdf] https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/fa5b19e372e1bed45db817b8380c8468.pdf (dostęp: 15.09.2018).pl_PL
dc.referencesDorożyński T., Urbaniak W., Rola instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu inwestorów zagranicznych w województwie łódzkim. Raport częściowy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesDutta S., Lanvin B. (red.), The Global Innovation Index 2017. Innovation Feeding the World, Cornell SC Johnson College of Business, Cornell University, INSEAD and WIPO, 2017.pl_PL
dc.referencesDutta S., Lanvin B., Wunsch-Vincent S. (red.), The Global Innovation Index 2016. Winning with Global Innovation, Cornell University, INSEAD and WIPO, 2016.pl_PL
dc.referencesDutta S., Lanvin B. (red.), The Global Innovation Index 2015. Effective Innovation Policies for Development, Johnson Cornell University, INSEAD and WIPO, 2015.pl_PL
dc.referencesDutta S., Lanvin B. (red.), The Global Innovation Index 2014. The Human Factor in Innovation, Johnson Cornell University, INSEAD and WIPO, 2014.pl_PL
dc.referencesDutta S., Lanvin B. (red.), The Global Innovation Index 2013. The Local Dynamics of Innovation, Johnson Cornell University, INSEAD and WIPO, 2013.pl_PL
dc.referencesDutta S., (red.) The Global Innovation Index 2012. Stronger Innovation Linkages for Global Growth, INSEAD and WIPO, 2012.pl_PL
dc.referencesDutta S., The Global Innovation Index 2011. Accelerating Growth and Development, INSEAD, 2011.pl_PL
dc.referencesDziałalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013‒2015, GUS, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesDziałalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012‒2014, GUS, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesDziałalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009‒2011, GUS, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesEducation at a Glance 2017: OECD Indicators, OECD 2017.pl_PL
dc.referencesEducation at a Glance 2016: OECD Indicators, OECD 2016.pl_PL
dc.referencesEducation at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD 2015.pl_PL
dc.referencesExploring the impact of private equity on economic growth in Europe, report prepared for the EVCA, Frontier Economics, London 2013.pl_PL
dc.referencesFrost R., The Macmillan Gap 1931-53, Oxford Economic Paper, 1954, Vol. 6, No. 2.pl_PL
dc.referencesGarbacz A., Rynek elektroniczny w Polsce, Invest in Poland, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesGlobal Innovation Index 2009‒2010, Confederation of Indian Industry and INSEAD, 2010.pl_PL
dc.referencesGlobal Innovation Index 2008‒2009, Confederation of Indian Industry and INSEAD, 2009.pl_PL
dc.referencesGórniak J. (red.), Programu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego do 2020 roku: Diagnoza szkolnictwa wyższego, Fundacja Rektorów Polskich oraz Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesGuide to Private Equity and Venture Capital for Pension Funds, Invest Europe, Belgium 2016, [pdf] https://www.investeurope.eu/media/510671/Invest-Europe-Pension-Fund-Guide-to-Private-Equity-and-Venture-Capital.pdf (dostęp: 03.12.2018).pl_PL
dc.referencesInnowacje 2015, Fundacja Instytut Innowacyjna Gospodarka, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesInnowacje w MŚP. Pod lupą, Instytut Keralla Research dla EFL SA, 2015.pl_PL
dc.referencesInnowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Raport, PARP, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesInvestment Readiness. Summary Report of the Workshop, European Commission, Brussels 2006.pl_PL
dc.referencesJoachimczak E., Raport z badania rynku funduszy kapitału zalążkowego oraz funduszy venture capital w Małopolsce wraz z analizą barier i ograniczeń w dostępie do tego typu finansowania dla innowacyjnych firm, Poznań 2012, [pdf] https://www.marr.pl/multimedia/0002/2548/raport_ko_cowy_badanie_funduszy_VC_i_SC_w_Ma_opolsce_za__czniki.pdf (dostęp: 18.02.2017).pl_PL
dc.referencesKierunki inwestowania w nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach MSP, Pentor Research International dla PARP, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesMature leader of the CEE region EY’s Attractiveness Survey. Poland May 2017, raport Ernst & Young, 2017.pl_PL
dc.referencesMazur M., Tylman B., Walewski M., Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce, PwC, 2013.pl_PL
dc.referencesMiejsce Funduszy Emerytalnych w realizacji Planu na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju, raport PwC na zlecenie i przy współpracy z Izbą Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych, 2016.pl_PL
dc.referencesMŚP pod lupą. Raport dla EFL, Europejski Program Modernizacji Polskich Firm, 2011.pl_PL
dc.referencesNauka i technika w 2007 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesNiemyjska J., Krawczyk P., Raport miesiąca – Przedsiębiorczość w Polsce, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, 2013, [pdf] http://zielonalinia.gov.pl/upload/raporty/Wersja%20PDF/Raport%20miesi%C4%85ca%20-%20Przedsi%C4%99borczo-%C5%9B%C4%87%20w%20Polsce.pdf (dostęp: 22.06.2018).pl_PL
dc.referencesPerspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2016‒2020, PwC, 2016.pl_PL
dc.referencesPolska. Badania i rozwój w przedsiębiorstwach 2016, Deloitte we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz PKO Bankiem Polskim, 2016.pl_PL
dc.referencesPolska Południowa. Potencjał rozwoju usług dla biznesu. Zasoby ludzkie. Rynek nieruchomości, TEST Advisory Group Human Resources, 2015.pl_PL
dc.referencesPolska Południowa. Potencjał rozwoju usług dla biznesu. Zasoby ludzkie. Rynek nieruchomości, TEST Advisory Group Human Resources, 2014.pl_PL
dc.referencesPolska utrzymuje dobry klimat dla zagranicznego biznesu. Wyniki 10. edycji badania „Klimat inwestycyjny w Polsce”, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Grant Thornton, HSBC, 2016.pl_PL
dc.referencesPolskie Startupy. Raport 2017, Fundacja Startup Poland, Warszawa 2017.pl_PL
dc.referencesPrzedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesPrzedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesPrzedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesRaport roczny Coface: Upadłości i restrukturyzacje w Polsce w 2016 r., Informacja Prasowa Coface, Warszawa 2017, (2/1).pl_PL
dc.referencesRaport Coface nt. upadłości firm w Polsce w I półroczu 2011 roku. Liczba bankructw w 2011 roku nie wzrasta, Informacja Prasowa Coface, Warszawa 2011, (1/7), s. 5.pl_PL
dc.referencesRaport Coface nt. upadłości firm w Polsce w 2010 roku, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesRaport IBE: stopa bezrobocia wśród absolwentów w Polsce jest niższa niż średnia dla UE, Wolters Kluwer, 02.01.2016, [online] http://www.student.lex.pl/czytaj/-/artykul/raport-ibe-stopa-bezrobocia-wsrod-absolwentow-w-polsce-jestnizsza-niz-srednia-dla-ue (dostęp: 20.12.2017).pl_PL
dc.referencesRaport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2017, PARP, Warszawa 2017.pl_PL
dc.referencesRaport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesRaport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014, PARP, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesRaport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesRaport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008‒2009, PARP, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesRaport Roczny 2015 BGK, Bank Gospodarstwa Krajowego, [pdf] https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/O_Banku/Bank_w_liczbach/Raport_roczny/Raport_roczny_BGK_za_2015_r.pdf (dostęp: 11.09.2018).pl_PL
dc.referencesRealizacja Celów Strategii Sprawne Państwo 2020, Najwyższa Izba Kontroli, Departament Administracji Publicznej, KAP.430.006.2015, Nr ewid. 56/2016/P/15/004/KAP.pl_PL
dc.referencesRot P., Informator adresowy o instytucjach oferujących kapitał ryzyka. Rozdział III, [w:] P. Tamowicz, T. Brodzicki, P. Rot, M. Dzierżanowski, Analiza rynku venture capital w Polsce. Raport końcowy opracowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DG/16/2001), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2001.pl_PL
dc.referencesRozkrut M., Tynel P., Atrakcyjność inwestycyjna Polski 2017, Ernst & Young, 2017, [pdf] http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Atrakcyjno%C5%9B%C4%87_inwestycyjna_Polski_2017/$FILE/EY-Atrakcyjnosc-inwestycyjna-Polski-2017-pl.pdf (dostęp: 28.09.2018).pl_PL
dc.referencesRynek private equity w Polsce 2016. Trendy i szanse rozwoju, KPMG dla PSIK, 2016, [pdf] https://psik.org.pl/images/publikacje-i-raporty---publikacje/Raport-KPMG_Rynekprivate-equity-w-Polsce-2016.pdfpl_PL
dc.referencesRynek produktów, usług i treści cyfrowych opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (ISP) w Polsce: stan obecny, perspektywy rozwoju, główne bariery, rekomendacje dotyczące wsparcia z Funduszy Europejskich. Raport końcowy, Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych na zamówienie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesSAFE Report. October 2015, Komisja Europejska, [pdf] http://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/data-surveys_en (dostęp: 10.09.2016).pl_PL
dc.referencesSectoral Classification, Invest Europe, investeurope.eu, 2016, [pdf] https://www.investeurope.eu/media/12926/sectoral_classification.pdf (dostęp: 10.01.2018).pl_PL
dc.referencesSektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2016, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL, 2016.pl_PL
dc.referencesSkala A., Kruczkowska E., Olczak M. A., Polskie Startupy Raport 2015, Fundacja Startup Poland, Warszawa 2015pl_PL
dc.referencesSovereign Wealth Funds – A Work Agenda, International Monetary Fund, prepared by the Monetary and Capital Markets and Policy Development and Review Departments, Washington 2008.pl_PL
dc.referencesSpołeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2011 –2015, Główny Urząd Statystyczny, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesStanco T, Akah U., Survey: Relationship between Angels and Venture Capitalists in the Venture Industry, The George Washington University, 2005, [pdf] http://griequity.astraea.net/resources/InvestmentIndustry/vc/AngelSurveylab2ipo200505.pdf (dostęp: 10.05.2016).pl_PL
dc.referencesStatistics Compendium 2014, EBAN, 2014, [pdf] http://www.eban.org/wp-content/uploads/2014/09/13.-Statistics-Compendium-2014.pdfpl_PL
dc.referencesSurvey of the Economic and Social Impact of Venture Capital in Europe – Research Paper, European Private Equity and Venture Capital Association, 2002.pl_PL
dc.referencesTamowicz P., Rynek venture capital w Polsce. Rozdział I, [w:] P. Tamowicz, T. Brodzicki, P. Rot, M. Dzierżanowski, Analiza rynku venture capital w Polsce. Raport końcowy opracowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DG/16/2001), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2001.pl_PL
dc.referencesTamowicz P., Zapotrzebowanie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na finansowanie kapitałem private equity/venture capital (PE/VC), raport na zlecenie Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki, Gdańsk 2007.pl_PL
dc.referencesTamowicz P., Brodzicki T., Wspieranie rozwoju venture capital przez władze publiczne. Rozdział II, [w:] P. Tamowicz, T. Brodzicki, P. Rot, M. Dzierżanowski, Analiza rynku venture capital w Polsce. Raport końcowy opracowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DG/16/2001), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2001.pl_PL
dc.referencesTamowicz P., Rot P., Informator ‒ Fundusze Venture Capital w Polsce, PARP, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesTarnawa A., Węcławska D. (red.), GEM Polska ‒ Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor – Polska 2012, PARP, Warszawa 2013.Tarnawa A., Węcławska D., Zadura-Lichota P., Zbierowski P. (red.), Global Entrepreneurship Monitor Polska, PARP, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesTerlecki A., Sektor Elektroniczny, Portal Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Grupa PER, [online] http://www.paih.gov.pl/sektory/elektroniczny (dostęp: 12.02.2017).pl_PL
dc.referencesThe crude downturn for exploration & production companies. One situation, diverse responses, Deloitte Center for Energy Solutions, 2016, [pdf] https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/energy-resources/us-ercrude-downturn.pdf (dostęp: 05.06.2018).pl_PL
dc.referencesThe Role of Venture Capital. Global Trends and Issues from a Nordic Perspective, IKED 2007, [pdf] http://www.iked.org/pdf/THE%20ROLE%20OF%20VENTURE%20CAPITAL,GLOBAL%20TRENDS%20AND%20ISSUES.pdf (dostęp: 10.04.2017).pl_PL
dc.referencesThomas S. E., The Macmillan Report, A Short Summary of its Main Points. Prepared for the guidance of students, St. Albans Metropolitan College. [txt] http://www.archive.org/stream/macmillanreports00thomuoft/macmillanreports00thomuoft_djvu.txt (dostęp: 08.08.2019).pl_PL
dc.referencesTrendy w polskiej ochronie zdrowia 2017, PwC, 2017.pl_PL
dc.referencesVenture Capital and Innovation, OECD/GD (96) 168, Paris 1996.pl_PL
dc.referencesWspółpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013, PARP, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesZadura-Lichota P. (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, PARP, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesŹródła finansowania działalności gospodarczej i montaż finansowy, Fundacja Edukacji Europejskiej, Wałbrzych 2006.pl_PL
dc.references10 najważniejszych faktów na temat polskiego rynku IT, Wincor Nixdorf, Bankier.pl 03.09.2015, [online] https://www.bankier.pl/wiadomosc/10-najwazniejszychfaktow-na-temat-polskiego-rynku-IT-7276863.html (dostęp: 17.09.2017).pl_PL
dc.references22 polskie firmy w rankingu Deloitte Fast 50, Forbes, 17.10.2014, [online] https://www.forbes.pl/technologie/22-polskie-firmy-w-rankingu-deloitte-fast-50/prjq3db (dostęp: 18.09.2017).pl_PL
dc.referencesAugustyn D., NFI – Narodowy Fundusz Inwestycyjny, Centrum Edukacji Giełdowej, Invest Wirtualna Giełda, [online] http://invest24.pl/edukacja/index_nfi.htm (dostęp: 16.05.2014).pl_PL
dc.referencesBartlett J. W., What is venture capital?, [w:] The Encyclopedia of Private Equity and Venture Capital: The Definitive E-Compendium on All Aspects of Private Equity and Venture Capital, VCExperts, 2.08.2002, [online] https://www.vcexperts.com/reference/encyclopedia/chapters/slug/what-is-venture-capital (dostęp: 07.02.2016).pl_PL
dc.referencesBorchet J., Metody analizy skupień (segmentacja/ grupowanie), Metodolog.pl, 2016, [online] http://nauka.metodolog.pl/metody-analizy-skupien-segmentacjagrupowanie (dostęp: 23.12.2016).pl_PL
dc.referencesCo czeka fundusze VC w dobie kryzysu?, fragment wywiadu z Barbarą Nowakowską (dyrektorem zarządzającym PSIK) z dnia 17.03.2009, eGospodarka.pl, [online] http://www.finanse.egospodarka.pl/38856,Co-czeka-fundusze-VC-w-dobie-kryzysu,2,48,1.html (dostęp: 10.03.2017).pl_PL
dc.referencesCzubkowska S., Czternaście pomysłów na innowacyjny biznes w sieci, GazetaPrawna.pl 1.08.2012, [online] http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/636909,czternasciepomyslow-na-innowacyjny-biznes-w-sieci.html (dostęp: 5.01.2018).pl_PL
dc.referencesCzy zdrowie skorzysta na tzw. planie Morawieckiego?, Polityka Zdrowotna, 17.02.2016, [online] http://www.politykazdrowotna.com/6602,czy-zdrowie-skorzysta-na-tzwplanie-morawieckiego (dostęp: 11.10.2017).pl_PL
dc.referencesDorsey T., A portfolio model for venture capital performance measurement and investment selection, 2004, [pdf] http://www.me.ttu.edu/files/rasty/Dorsey.pdf (dostęp: 11.06.2016).pl_PL
dc.referencesHerring P., A great place to innovate in – and to invest in, HighTech Finland, 2013, [online] http://www.hightechfinland.com/direct.aspx?area=htf&prm1=1150&prm2=article (dostęp: 21.08.2016).pl_PL
dc.referencesHildebrandt A., Kalinowski T., Susmarski P., Jak przyciągnąć inwestorów z branż high-tech?, Pomorski Przegląd Gospodarczy, 2013, [online] http://ppg.ibngr.pl/pomorski-przeglad-gospodarczy/jak-przyciagnac-inwestorow-z-branz-high-tech (dostęp: 13.12.2017).pl_PL
dc.referencesHistoria funduszy venture capital, Kancelaria Prawna Skarbiec.Biz, Bankier.pl 21.06.2007, [online] https://www.bankier.pl/wiadomosc/Historia-funduszy-venture-capital-1600663.html (dostęp: 01.02.2016).pl_PL
dc.referencesKostrzycka B., Na czym polega coworking?, Poradnik Przedsiębiorcy, 23.01.2015, [online] https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-na-czym-polega-coworking (dostęp: 02.08.2017).pl_PL
dc.referencesKuś Ł., Luxtorpeda 2.0 – koleje w planie Morawieckiego, Rynek Kolejowy, 16.02.2016, [online] http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/branza-transportowawaznym-elementem-planu-morawieckiego-75434.html (dostęp: 16.10.2017).pl_PL
dc.referencesLennon M., Corporate Venture Investors starting to look a lot more like private VC, Tech-Crunch, 05.11.2013, [online] https://techcrunch.com/2013/11/05/corporate-venture-investors-starting-to-look-a-lot-more-like-private-vcs/ (dostęp: 15.10.2017).pl_PL
dc.referencesLeszczyński M., Polski hi-tech, Ośrodek Racjonalistyczno-Sceptyczny im. de Voltaire’a „Racjonalista”, 05.03.2013, [online] http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,8798 (dostęp: 18.09.2017).pl_PL
dc.referencesMalec M., Lista funduszy Venture Capital inwestujących środki unijne (PO IG 3.1.) wraz z komentarzem, Private Equity Consulting, 10.06.2014, [online] http://www.private-equity.pl/lista-funduszy-venture-capital-inwestujacych-srodkiunijne-poig-3-1-wraz-z-komentarzem/ (dostęp: 11.08.2017).pl_PL
dc.referencesMała ustawa o innowacyjności: Od 2017 zmiany na uczelniach i korzyści dla innowatorów, GazetaPrawna.pl, 30.12.2016, [online] http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1006504,mala-ustawa-o-innowacyjnosci-2017.html (dostęp: 04.11.2017).pl_PL
dc.referencesMazur D., Metody grupowania i ich implementacja do eksploracji danych postaci symbolicznej, praca doktorska, 2005, [pdf] http://www.madar.zabrze.pl/dmazur/pdf/Doktorat.pdf (dostęp: 13.02.2018).pl_PL
dc.referencesMigut G., Nowe możliwości analizy danych – Statistica zestaw plus, StatSoft Polska, [online] http://docplayer.pl/6587765-Nowe-mozliwosci-analizy-danychstatistica-zestaw-plus.html (dostęp: 21.12.2016).pl_PL
dc.referencesMigut G., Zastosowanie technik analizy skupień i drzew decyzyjnych d segmentacji rynku, StatSoft Polska, [pdf] https://media.statsoft.pl/_old_dnn/downloads/zastosowanie_technik.pdf (dostęp: 10.06.2016).pl_PL
dc.referencesNajwiększe fundusze majątku narodowego – jak świat lokuje swoje oszczędności?, Forbes, 21.11.2014, [online] http://www.forbes.pl/najwieksze-fundusze-majatku-narodowego,artykuly,186390,1,1.html (dostęp: 22.10.2016).pl_PL
dc.referencesNajwyżej wyceniane firmy świata, Forbes, 18.06.2015, [online] https://www.forbes.pl/wiadomosci/najwyzej-wyceniane-firmy-swiata-2015-apple-na-czele/ckjyy92 (dostęp: 12.08.2017).pl_PL
dc.referencesObroniecki M., Państwowe fundusze pomogą, ale nie bezinteresownie, Obserwator Finansowy, 28.12.2012, [online] https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/panstwowe-fundusze-pomoga-ale-nie-bezinteresownie/ (dostęp: 23.10.2016).pl_PL
dc.referencesOrłowski K., Anioły Biznesu, Portal Innowacji, 17.02.2016, [online] http://www.pi.gov.pl/Finanse/chapter_95012.asp (dostęp: 12.05.2016).pl_PL
dc.referencesOrłowski K., Niebiańskie inwestycje aniołów biznesu, Portal Innowacji, 17.02.2011, [online] http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=FD7B901B3E-9B45E7A074994B7572B132 (dostęp: 13.06.2016).pl_PL
dc.referencesPałgan R., Fundusze VC a dezinwestycja, eGospodarka.pl, 01.06.2009, [online] http://www.finanse.egospodarka.pl/41144,Fundusze-VC-a-dezinwestycja,1,48,1.html (dostęp: 18.07.2017).pl_PL
dc.referencesPolski Kombajn Górniczy ma zwiększyć konkurencyjność, Krajowa Organizacja Innowatorów Przemysłu Innovo, [online] http://innovo.org.pl/polski-kombajngorniczy-ma-zwiekszyc-konkurencyjnosc/ (dostęp: 10.10.2017).pl_PL
dc.referencesRahal R., Will Corporate Venture Capital Disrupt the Traditional Investment Ecosystem?, Entrepreneur, 2014, [online] http://www.entrepreneur.com/article/240904 (dostęp: 06.03.2015).pl_PL
dc.referencesRanking Perspektywy 2017: Najlepsze uczelnie wyższe w Polsce. RANKING, Dziennik Zachodni, 12.06.2017, [online] http://www.dziennikzachodni.pl/edukacja/a/ranking-perspektywy-2017-najlepsze-uczelnie-wyzsze-w-polsceranking,12170948/ (dostęp: 28.10.2017).pl_PL
dc.referencesReid G. C., Smith J. A., How do Venture Capitalists Handle Risk in High-Technology Ventures?, [w:] Centre for Research into Industry, Enterprise, Finance and the Firm wordpress.com 2001, [pdf] https://crieff.files.wordpress.com/2012/08/dp0107.pdf (dostęp: 12.05.2016).pl_PL
dc.referencesRogoziński J., Bariery finansowania inwestycji przez fundusze private equity/venture capital w Polsce, Gazeta Innowacje, 2003, nr 18 http://imik.wip.pw.edu.pl/innowacje18/strona11.htm (dostęp: 28.03.2017).pl_PL
dc.referencesSmith R., Why Every Startup Should Bootstrap, Harvard Business Review, 02.03.2016, [online] https://hbr.org/2016/03/why-every-startup-should-bootstrap (dostęp: 19.06.2016).pl_PL
dc.referencesSweeney D., Bootstrap: Four Lessons I Learned About Bootstrapping After I Bought My Business, Startup Nation, 29.06.2015, [online] http://www.startupnation.com/articles/four-lessons-learned-bootstrapping-bought-business/ (dostęp: 10.06.2016).pl_PL
dc.referencesSzapiel W., Etapy rozwoju przedsiębiorstwa, 10.05.2011, [online] http://wojciechszapiel.blog.onet.pl/2011/05/10/etapy-rozwoju-przedsiebiorstwa-2/ (dostęp 18.06.2018).pl_PL
dc.referencesTorchała A., 10 największych giełd w Europie, Bankier.pl 17.12.2014, [online] http://www.bankier.pl/wiadomosc/10-najwiekszych-gield-w-Europie-7227079,11.html (dostęp: 12.07.2017).pl_PL
dc.referencesTorchała A., Te spółki mogą skorzystać na planie Morawieckiego, Bankier.pl 16.02.2016, [online] https://www.bankier.pl/wiadomosc/Te-spolki-mogaskorzystac-na-planie-Morawieckiego-7323858.html (dostęp: 13.10.2017).pl_PL
dc.referencesTurek A., Trwa pierwszy nabór w konkursie dla funduszy venture capital z puli finansowej UE na lata 2014–2020, Serwis o Biznesie i Innowacjach INN:Poland, 09.12.2014, [online] http://innpoland.pl/114203,trwa-pierwszy-nabor-w-konkursie-dla-funduszy-venture-capital-z-puli-finansowej-ue-na-lata-2014-2020 (dostęp: 02.12.2017).pl_PL
dc.referencesTychmanowicz P., Europa Środkowo-Wschodnia powoli nadrabia dystans do liderów, Parkiet.com [online], 27.06.2017 http://www.parkiet.com/Gospodarka/30627-9879-Europa-Srodkowo-Wschodnia-powoli-nadrabia-dystans-do-liderow.html&template=restricted (dostęp: 27.10.2017).pl_PL
dc.referencesW życie weszła tzw. mała ustawa o innowacyjności. Co zakłada?, Wprost, 02.01.2017, [online] https://www.wprost.pl/gospodarka/10037200/W-zycie-weszla-tzwmala-ustawa-o-innowacyjnosci-Co-zaklada.html (dostęp: 4.11.2017).pl_PL
dc.referencesWiśniewski P., Sovereign Wealth Funds – państwowe fundusze majątkowe, Infos, nr 19, 22.10.2009, Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, [pdf] http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/850EB550E3C76F85C125765700319FDD/$file/Infos_66.pdf (dostęp: 10.02.2016).pl_PL
dc.referencesWittenberg A., Ranking Perspektywy 2016: Prywatne uczelnie mogą dogonić uniwersytety, GazetaPrawna.pl 8.06.2016, [online] http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/950119,ranking-perspektywy-2016-prywatne-uczelniemoga-dogonic-uniwersytety.html (dostęp: 28.10.2017).pl_PL
dc.referencesWójtowicz E., Uczelnia państwowa czy prywatna?, Perspektywy, [online] http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2591&Itemid=106 (dostęp: 27.09.2017).pl_PL
dc.referencesZawiślińska D., Dotacje połączą siły biznesu i nauki, Puls Biznesu, 10.05.2017, [online] https://www.pb.pl/dotacje-polacza-sily-biznesu-i-nauki-861193 (dostęp: 10.01.2018).pl_PL
dc.referencesAcademic Ranking of World Universities 2017, Shanghai Ranking, 2017, [online] http://www.shanghairanking.com/ARWU2017.html (dostęp: 12.09.2017).pl_PL
dc.referencesAnaliza danych pomiarowych. Instrukcja do laboratorium analizy skupień, AGH, [pdf] http://home.agh.edu.pl/~mmd/_media/dydaktyka/adp/analiza_skupien.pdf (dostęp: 12.02.2017).pl_PL
dc.referencesAnaliza skupień. Internetowy Podręcznik Statystyki (Electronic Textbook StatSoft), StatSoft, [online] http://www.statsoft.pl/textbook/stathome_stat.html?http%3A-%2F%2Fwww.statsoft.pl%2Ftextbook%2Fstcluan.html (dostęp: 5.01.2017).pl_PL
dc.referencesBiałek Ł., Przegląd bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie Środkowej i Wschodniej, Biuletyn Europy Środkowej i Wschodniej, Puls Regionu, Warszawa 2012, nr 3.pl_PL
dc.referencesBula A., Bariery i stymulanty rozwoju rynku venture capital w Polsce, ABAN Association of Business Angeles Network, 2012, [pdf] http://ines.org.pl/files/Szymon%20Bula.pdfpl_PL
dc.referencesCapital Markets Union: EU agrees to more support for venture capital and social enterprises, European Commission ‒ Press release, Bruksela 20.05.2017, IP/17/1477.pl_PL
dc.referencesCEC, Risk Capital: a key to job creation in the European Union, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1998.pl_PL
dc.referencesCrowdfunding w Polsce, Crowdfunding.pl, [online] http://crowdfunding.pl/crowdfunding-w-polsce/ (dostęp: 10.05.2017).pl_PL
dc.referencesCzy ustawa o wspieraniu innowacyjności wejdzie w życie i co dałaby startupom?, Startup Poland, 01.10.2015, [pdf] http://startuppoland.org/wp-content/uploads/2015/10/Czy-ustawa-o-wspieraniu-innowacyjno%C5%9Bciwejdzie-w-%C5%BCycie-i-co-da%C5%82aby-startupom_StartupPoland.pdf (dostęp: 16.09.2017).pl_PL
dc.referencesDąbrowska J., Instrumenty finansowe dla MŚP w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007–2013 (CIP), XV Ogólnopolskie Forum Gospodarcze MŚP, Warszawa 10.11.2009, [ppt] www.fund.org.pl/plik,809,instrumenty-finansowe-dla-msp-w-ramach-cip.ppt. (dostęp: 02.02.2017).pl_PL
dc.referencesDruga ustawa o innowacyjności z podpisem prezydenta RP!, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 24.11.2017 [online] http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/druga-ustawa-o-innowacyjnosci-z-podpisem-prezydentarp.html (dostęp: 13.12.2017).pl_PL
dc.referencesFinland – the land of future health. The identified health care assets combine Finnish strengths in medical research, health technology, health data and clinical cocreation, Business Finland, EY, 2.02.2017 [pdf] http://www.finlandhealth.fi/documents/62524/376793/Way_forward_asset_summary_presentation_pdf/77eb10df-8a76-40b0-a0f4-f1a8befa5190 (dostęp: 10.06.2017).pl_PL
dc.referencesFinland Fact Book. Field for growth and success, Invest in Finland Finpro, Business Finland, Helsinki, [pdf] https://www.investinfinland.fi/documents/162753/197730/Finland+Fact+Book/7b46dfaa-209f-4e27-9147-3b7ed-6624d8a (dostęp:11.06.2017).pl_PL
dc.referencesFundusz funduszy, Portal Gazety Prawnej Forsal, [online] http://finansopedia.forsal.pl/encyklopedia/inne/hasla/912043,fundusz-funduszy.html (dostęp 10.09.2016).pl_PL
dc.referencesFundusz Innowacyjno-Inwestycyjny Pomeranus II, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, [online] http://www.pfp.com.pl/tdcux_fundusz_innowacyjno_inwestycyjny_pomeranus_ii.htm (dostęp: 16.05.2017).pl_PL
dc.referencesFundusze Europejskie na lata 2014‒2020. 7 cudów po raz siódmy. Historie, które inspirują, Fundusze Europejskie w Polsce ‒ Biuletyn Informacyjny, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2014, nr 33.pl_PL
dc.referencesIle wynoszą stawki CIT w Europie, Infor.pl Księgowość Firm, [online] http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/cit/cit/najczestsze-problemy/238928,Ile-wynoszastawki-CIT-w-Europie.html (dostęp: 10.08.2017).pl_PL
dc.referencesInicjatywa JEREMIE, Bank Gospodarstwa Krajowego, [online] https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/inicjatywa-jeremie/ (dostęp: 02.04.2016).pl_PL
dc.referencesJEREMIE dla instytucji finansowych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej, [pdf] http://www.jeremie.com.pl/jeremie/plik/roznePliki/folder-jeremie-dla-instytucji-finansowych_nn4146.pdf (dostęp: 02.04.2016).pl_PL
dc.referencesJEREMIE: wspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, Komisja Europejska, [online] http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/funding/special-support-instruments/jeremie/#2 (dostęp: 5.06.2017).pl_PL
dc.referencesKaczmarek M., Gildia Aniołów Biznesu, materiały konferencyjne, konferencja z dnia 24.03.2011.pl_PL
dc.referencesKaliszuk A., Fundusze Private Equity i Venture Capital, biuletyn dla MSP, Euro-Info Center, kwiecień 2004, nr 4 (65).pl_PL
dc.referencesKarkowska R., Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, materiały wykładowe, wykład 3, Wydział Zarządzania UW, [pdf] http://www.wz.uw.edu.pl/pracownicy-Files/id20446-Wyk%C5%82ad%20ZPI_2.pdf (dostęp: 04.07.2018).pl_PL
dc.referencesMatusiak W., Pieniądze z OFE jako własny wkład przy kredycie, wywiad z prezesem Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Marcinem Żółtkiem, Parkiet 2017, nr 52, s. 9.pl_PL
dc.referencesMichalik M., Program Ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007‒2013 (CIP). Instrumenty finansowe dla MŚP, XIV Ogólnopolskie Forum Gospodarcze MŚP, Warszawa 11.12.2008, [ppt] www.mirip.org.pl/plik,770,instrumenty-finansowe-dla-msp.ppt (dostęp: 12.05.2017).pl_PL
dc.referencesNogacki R., Danielewicz A., Fundusze venture capital bez podwójnego opodatkowania od 2016 roku, Infor.pl Księgowość Firm, [online] http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/cit/cit/podatnicy-i-zakres-opodatkowania/734398,Funduszeventure-capital-bez-podwojnego-opodatkowania-od-2016-roku.html (dostęp: 12.09.2017).pl_PL
dc.referencesPaństwa Grupy Wyszehradzkiej europejskim centrum innowacji ekosystem i finansowanie. Raport Specjalny, Polski Fundusz Rozwoju oraz PARP, Kongres Innowatorów 2017.pl_PL
dc.referencesPerspektywa finansowa 2014‒2020. Czym jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, 19.11.2013, [online] http://www.paih.gov.pl/pife/perspektywa_finansowa_2014-2020 (dostęp: 9.12.2017).pl_PL
dc.referencesPerspektywy rozwoju rynku funduszy venture capital w Polsce. Raport z przebiegu warsztatu i propozycje zmian legislacyjnych, Warsztat I, 14 czerwca 2012, materiały PARP w ramach POIG.pl_PL
dc.referencesPerspektywy rozwoju rynku funduszy venture capital w Polsce. Raport z przebiegu warsztatu i propozycje zmian legislacyjnych, Warsztat II, 3 października 2012, materiały PARP w ramach POIG.pl_PL
dc.referencesPodatki w Irlandii w 2017 r., broszura Ministerstwa Gospodarki, [pdf] https://ireland.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/223752,podatki-w-irlandii-w-2017-r-.html.pdf (stan na dzień 6.01.2017).pl_PL
dc.referencesPrezydent podpisał ustawę o innowacyjności, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent.pl, 23.11.2016, [online] http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,415,prezydent-podpisal-ustawe-o-innowacyjnosci.html (dostęp: 4.11.2017).pl_PL
dc.referencesProgram Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014‒2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Innowacyjności i Konkurencyjności, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesProgram ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), Komisja Europejska, [online] http://ec.europa.eu/cip/index_pl.htm (dostęp: 05.06.2017).pl_PL
dc.referencesSermanowicz-Giza K., Proces inwestycyjny. Strategie wyjścia, materiały informacyjne Deloitte Polska, 2014.pl_PL
dc.referencesStanowisko fundacji Startup Poland do projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej z dnia 9 maja 2017 r., Startup Poland, 31.05.2015, [docx] https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12298150/12432008/12432011/dokument301995.docx (dostęp: 12.09.2017).pl_PL
dc.referencesWołyński W., Górecki T., Analiza skupień. Materiały wykładowe, Wydział Matematyki i Informatyki UAM, Poznań 2013.pl_PL
dc.referencesZałożenia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014‒2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, [pdf] https://www.poig.2007-2013.gov.pl/konfszkol/konferencje/Documents/3_dki_MRR180613.pdf (dostęp: 12.07.2017).pl_PL
dc.referencesPomoc Państwa a kapitał podwyższonego ryzyka, Komisja Europejska, 2001, 2001/K 235/03.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital, Dz. Urz. UE z dnia 25 kwietnia 2014 roku, nr L 115/1.pl_PL
dc.referencesTraktat o Unii Europejskiej, Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej, [pdf] http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/dokumenty/traktaty/Traktat_z_Maastricht_PL_1.pdf (dostęp: 20.09.2017).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. 2018 poz. 1668.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, Dz.U. 2017 poz. 2201.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, Dz.U. 2016 poz. 1933.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2016 poz. 846.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, Dz.U. 2015 poz. 1767, tekst ujednolicony.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 30 marca 2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. 2012 poz. 596.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Dz.U. 2010, nr 96, poz. 616 ze zm. (tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 1249).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2003 nr 170 poz. 1651.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz.U. 1997, nr 139, poz 933 ze zm. (tekst jedn. Dz.U. 2002, nr 49, poz. 448).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz.U. 1997 nr 139 poz. 934 ze zm. (tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 1906).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2016, poz. 1888 ze zm., art. 4a.pl_PL
dc.referencesLaw J. (ed.), A Dictionary of Business and Management, Oxford University Press, 2009.pl_PL
dc.referencesMetody taksonomiczne, Encyklopedia Zarządzania, [online] https://mfiles.pl/pl/index.php/Metody_taksonomiczne (dostęp: 02.12.2016).pl_PL
dc.referencesNowy słownik angielsko-polski i polsko-angielski, Wydawnictwo Naukowe PWN Oxford, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesOxford Business English Dictionary, Oxford University Press, 2005.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, PWN, [online] http://sjp.pwn.pl/slowniki/ (dostęp: 6.12.2016).pl_PL
dc.references2007‒2015 Dataset Europe Country Tables, Invest Europe 2016, [xls] https://www.investeurope.eu/media/477249/2007-2015-dataset-europe-country-tables-public-version_final.xlsx (dostęp: 30.12.2017).pl_PL
dc.referencesAggregation of products by SITC Rev. 3, [w:] Eurostat indicators on High-tech industry and Knowledge, Eurostat, Komisja Europejska, [pdf] http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/htec_esms_an4.pdf (dostęp: 10.07.2017).pl_PL
dc.referencesEmployment Statistics, Eurostat, Komisja Europejska, [online] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics (dostep: 10.07.2017).pl_PL
dc.referencesEuropean Innovation Scoreboard, Eurostat, Komisja Europejska, [online] http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl (dostęp: 3.02.2017).pl_PL
dc.referencesEurostat Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2), Eurostat, Komisja Europejska, [online] http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/product?code=bd_9ac_l_form_r2 (dostęp: 12.09.2017).pl_PL
dc.referencesEVCA 2013 European Private Equity Activity. Statistics on Fundraising, Investments & Divestments, European Private Equity and Venture Capital Association, 2014.pl_PL
dc.referencesEVCA 2013 Pan-European Private Equity Performance Benchmarks Study, Thomson Reuters, 2014.pl_PL
dc.referencesEVCA Yearbook 2014, European Private Equity & Venture Capital Association, 2014, [xlsx] https://www.investeurope.eu/media/165475/yearbook-2014-europe-country-tables-final.xlsx (dostęp: 21.07.2017).pl_PL
dc.referencesEVCA Yearbook 2012. Activity Data on Fundraising, Investments and Divestments by Private Equity and Venture Capital Firms in Europe, European Private Equity & Venture Capital Association, 2013.pl_PL
dc.referencesEVCA Yearbook 2011, European Private Equity & Venture Capital Association, 2012, [pdf] https://www.investeurope.eu/uploadedfiles/Home/Knowledge_Center/EVCA_Research/Statistics/Yearbook/Evca_Yearbook_2011.pdf (dostęp: 21.07.2017).pl_PL
dc.referencesEVCA Yearbook 2010. Pan-European Private Equity & Venture Capital Activity Report, European Private Equity & Venture Capital Association, June 2010.pl_PL
dc.referencesEVCA Yearbook 2006, European Private Equity & Venture Capital Association, 2007.pl_PL
dc.referencesEVCA Yearbook 2006 ‒ Annual Survey of Pan-European Private Equity & Venture Capital Activity, European Private Equity & Venture Capital Association, 2007.pl_PL
dc.referencesEVCA Yearbook 2004, European Venture Capital Association, 2005.pl_PL
dc.referencesHuman resources in science and technology (HRST), Eurostat, Komisja Europejska, 01.01.2017, [online] http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsc00025 (dostęp: 15.02.2018).pl_PL
dc.referencesMały Rocznik Statystyczny Polski 2017, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2017.pl_PL
dc.referencesMały Rocznik Statystyczny Polski 2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesNVCA Yearbook 2016, National Venture Capital Association, 2017.pl_PL
dc.referencesNVCA Yearbook 2001, National Venture Capital Association, 2001.pl_PL
dc.referencesPatent applications to the European patent office (EPO) by priority year, Eurostat, Komisja Europejska, 11.08.2016, [online] http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsc00009 (dostęp: 15.02.2018).pl_PL
dc.referencesYearbook 2016 ‒ Europe & country overview tables, Invest Europe, 2017, [xls] https://www.investeurope.eu/media/652475/yearbook-2016-europe-andcountry-overview-tables-member-version-20170510.xlsx (dostęp: 30.12.2018).pl_PL
dc.referencesYearbook 2015 ‒ Europe Country Tables, Invest Europe, 2016, [xls] www.investeurope.eu/media/386098/Yearbook-2015-Europe-Country-tables-Public-version-FINAL.xlsx (dostęp: 30.12.2017).pl_PL
dc.referencesBank Gospodarstwa Krajowego, [online] http://www.bgk.com.plpl_PL
dc.referencesBiuro Współpracy z Zagranicą UŁ, [online] http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/campus-europaepl_PL
dc.referencesErasmus, [online] http://www.erasmus.org.pl/odnosniki-podstawowe/o-programie.htmlpl_PL
dc.referencesEurostat, [online] ec.europa.eu/eurostat/data/databasepl_PL
dc.referencesFinnish VC Association FVCA, [online] http://www.fvca.fipl_PL
dc.referencesFundacja Twój Startup, [online] https://twojstartup.plpl_PL
dc.referencesGlobal Entrepreneurship Monitor GEM, [online] http://www.gemconsortium.orgpl_PL
dc.referencesGo Beyond, [online] https://go-beyond.biz/aboutpl_PL
dc.referencesHungarian VC Association HVCA, [online] http://www.hvca.hupl_PL
dc.referencesInvest Europe, [online] www.investeurope.eupl_PL
dc.referencesKickstarter, [online] https://www.kickstarter.compl_PL
dc.referencesKomisja Europejska, [online] ec.europa.eupl_PL
dc.referencesKrajowy Fundusz Kapitałowy, [online] http://www.kfk.org.plpl_PL
dc.referencesKreatywna Łódź, [online] http://kreatywna.lodz.plpl_PL
dc.referencesMam Startup, [online] www.mamstartup.plpl_PL
dc.referencesPolskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych PSIK, [online] http://www.psik.org.pl/fundusze.htmlpl_PL
dc.referencesPlatformy Startowe, [online] www.platformystartowe.gov.plpl_PL
dc.referencesUkraiński Urząd Statystyczny, [online] www.ukrstat.gov.uapl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-595-7
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe