Show simple item record

dc.contributor.authorMotowidlak, Urszula
dc.date.accessioned2022-09-27T12:45:29Z
dc.date.available2022-09-27T12:45:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationMotowidlak U., Znaczenie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie samochodowym dla rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, https://doi.org/10.18778/8088-273-7pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-273-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/43410
dc.descriptionMonografia poświęcona jest analizie potrzeb energetycznych transportu samochodowego Unii Europejskiej w zakresie możliwości wykorzystania paliw alternatywnych. W badaniach skoncentrowano się na poszukiwaniu zależności między strategią rozwoju gospodarki niskoemisyjnej a kierunkami zmian popytu na paliwa w transporcie samochodowym. Zależności te zostały wykorzystane do budowy modelu funkcjonowania transportu samochodowego, umożliwiającego badanie efektów zastosowania paliw alternatywnych w tej gałęzi transportu w wymiarze ekonomicznym, środowiskowym, społecznym i w zakresie bezpieczeństwa dostaw paliw transportowych. Skonstruowany model stanowi narzędzie do oceny możliwości rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w wyniku wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie samochodowym.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesEkonomia;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectekonomika transportupl_PL
dc.subjectzrównoważony rozwój gospodarkipl_PL
dc.subjectgospodarka niskoemisyjnapl_PL
dc.subjecttransport samochodowy UEpl_PL
dc.subjectpaliwa alternatywnepl_PL
dc.titleZnaczenie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie samochodowym dla rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Unii Europejskiejpl_PL
dc.title.alternativeThe impact of alternative fuels’ usage in road transport on the development of low-carbon emission economy in the European Unionpl_PL
dc.title.alternativeDer Einfluß der Verwendung von alternativen Kraftstoffen im Straßentransport auf die Entwicklung der kohlenstoffarmen Wirtschaft der Europäischen Unionpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Urszula Motowidlak, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number396pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Zakład Logistyki, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 37/39pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-274-4
dc.contributor.authorBiographicalnoteUrszula Motowidlak jest absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, specjalność biologia środowiskowa, oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę naukową rozpoczęła w Zakładzie Ekologii Stosowanej UŁ. W 2007 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Logistyki Instytutu Ekonomik Stosowanych i Informatyki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. W badaniach naukowych wykorzystuje interdyscyplinarne podejście do analiz zagadnień ekonomicznych i środowiskowych. Zakres Jej zainteresowań naukowych dotyczy teoriopoznawczych i aplikacyjnych aspektów zrównoważonego rozwoju transportu i logistyki. Koncentruje się na badaniu potrzeb energetycznych transportu, integracji polityki energetycznej, klimatycznej i transportowej w kontekście rozwoju konkurencyjnego i zasobooszczędnego transportu oraz budowaniu ładu zintegrowanego, sprzyjającego akceptacji społecznej dla innowacyjnych rozwiązań oraz upowszechnianiu proekologicznych zachowań w transporcie. Uczestniczyła w kilku projektach badawczych dotyczących tematyki rozwoju zrównoważonego. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych. Wyniki swoich badań i analiz prezentowała również na wielu konferencjach, organizowanych przez krajowe i międzynarodowe ośrodki naukowe.pl_PL
dc.referencesBarbier E.B., Burgess J.C., Folke C., Paradise lost? The ecological economics of biodiversity, Earthscan, London 1994.pl_PL
dc.referencesBarnett J., Morse Ch., Ekonomika zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 1968.pl_PL
dc.referencesBartkowiak R., Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesBecla A., Czaja S., Zielińska A., Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego, Difin, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesBernaciak A., Ograniczenia antropogenicznych obciążeń środowiska jako czynnik trwałego i zrównoważonego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.pl_PL
dc.referencesBernaciak A., Gaczek W.M., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.pl_PL
dc.referencesBiegelesein L.W., Wstęp do nauki ekonomii społecznej, Wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1937.pl_PL
dc.referencesBochenek M., Problem racjonalności w polskiej myśli ekonomicznej, Key Text, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesBohi T., Toman D., The economics of energy security, Kluwer Academic Publishers, Massachusetts 1996.pl_PL
dc.referencesBożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Teoria i polityka, PWE, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesBudnikowski A., Ochrona środowiska naturalnego jako problem globalny, PWE, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesBurchard-Dziubińska M., Instytucjonalne aspekty współpracy międzynarodowej w dziedzinie ochrony środowiska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.pl_PL
dc.referencesCastells M., Społeczeństwo sieci, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesClapp C., Briner G. Karousakis K., Low-emission development strategies (Leds), Technical, Institutional And Policy Lessons, OECD/IEA, 2010.pl_PL
dc.referencesClaussen E., Cochran V.A., Davis D.P., Climate change: science, strategies, & solutions, Pew Center on Global Climate Change, 2001.pl_PL
dc.referencesCzaja S., Becla A., Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, wyd. 2, poprawione i rozszerzone, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.pl_PL
dc.referencesCzaja S., Fiedor B., Jakubczyk Z., Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok–Kraków 1993.pl_PL
dc.referencesDarwin K., O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymaniu się doskonalszych ras w walce o byt, PWRiL, Warszawa 1955.pl_PL
dc.referencesDembowski J., Światowa gospodarka surowcami mineralnymi, PWE, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesDębniewski G., Pałach H., Zakrzewski W., Mikroekonomia, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000.pl_PL
dc.referencesDrabińska D., Wykłady z historii myśli ekonomicznej. Od merkantylizmu do monetaryzmu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesDrucker P., Menedżer skuteczny, Biblioteka Nowoczesności, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1995.pl_PL
dc.referencesDyr T., Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom 2011.pl_PL
dc.referencesEfektywność transportu w warunkach gospodarki globalnej, red. M. Michałowska, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.pl_PL
dc.referencesEkonomia rozwoju, red. B. Fiedor, K. Kociszewski, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.pl_PL
dc.referencesEkonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku, red. P. Jeżowski, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesFamielec J., Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 1999.pl_PL
dc.referencesFay M., Block R.I., Ebinger J., Adapting to climate change in Eastern Europe and Central Asia, Office of the Chief Economist, Europe and Central Asia Region, The World Bank, Washington, 2010.pl_PL
dc.referencesFiedor B., Przyczynek do ekonomicznej teorii zanieczyszczenia i ochrony środowiska, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1990.pl_PL
dc.referencesFiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, C.H. Beck, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesForester P. et al., Changes in atmospheric constituents and in radiative forcing, Climate Change 2007: The Physical Science Basis Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment, Report of Intergovernmental Panel on Climate Change, CUP, Cambridge 2007.pl_PL
dc.referencesGalbraith J.K., Godne społeczeństwo. Program troski o ludność, PWE, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesGoergescu-Roegen N., Scarcity and growth reconsidered, Johns Hopkins Press, Baltimore 1979.pl_PL
dc.referencesGospodarka oparta na wiedzy. Materiały do studiowania, red. B. Poskrobko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011.pl_PL
dc.referencesGospodarowanie energią na poziomie lokalnym. Podręcznik dla gmin, red. B. Poskrobko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2011.pl_PL
dc.referencesGórka K., Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego i jego ochrona w procesie kształtowania rozwoju przemysłu, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1985.pl_PL
dc.referencesGórka K., Poskrobko B., Ekonomika ochrony środowiska, PWE, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesGórka K., Poskrobko B., Ekonomika ochrony środowiska, PWE, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesGórka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesGrzelakowski A.S., Polityka transportowa Unii Europejskiej i jej implikacje dla systemu transportowego Polski, Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2008.pl_PL
dc.referencesHicks J.R., Value and capital, 2nd edition, Oxford University Press, Oxford 1948.pl_PL
dc.referencesHozer J., Czas i przestrzeń w modelowaniu ekonometrycznym: czyli: tempus, locus, homo, casus et fortuna regit actum, vol. 34 „Rector’s Lectures at Cracow University of Economics”, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1997.pl_PL
dc.referencesHozer J., Tempus locus homo casus et fortuna regit factum – zbiór esejów ekonomicznych, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Oficyna „m Plus”, Szczecin 2003.pl_PL
dc.referencesIn search of prosperity, Chapter I – Introduction. What do we learn from country narratives?, ed. D. Rodrik, Princeton University Press, 2003.pl_PL
dc.referencesJacyna M., Modelowanie i ocena systemów transportowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesJajuga T., Jajuga K., Wrzosek K., Wrzosek S., Elementy teorii systemów i analizy systemowej, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1993.pl_PL
dc.referencesJanikowski R., Zarządzanie antropopresją. W kierunku zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki, Difin, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesKaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesKassenberg A., Śniegocki A., W kierunku niskoemisyjnej transformacji rynku pracy, Instytut na Rzecz Ekorozwoju i Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesKaul I., Globale öffentliche Güter – Wer ist zuständig, der setzt sich für sie ein, „Jahrbuch Ökologie 2004”, München 2005.pl_PL
dc.referencesKierunki rozwoju współczesnej ekonomii, red. B. Fiedor, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, wyd. 2 poprawione, Wrocław 1992.pl_PL
dc.referencesKing A., Schnider B., Pierwsza rewolucja globalna. Jak przetrwać?, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesKirchgässner G., Homo oeconomicus, Tübingen 1991.pl_PL
dc.referencesKisperska-Moroń D., Płaczek E., Piniecki R., Koszty zewnętrzne logistyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.pl_PL
dc.referencesKolipiński J., Człowiek, gospodarka, środowisko, przestrzeń, PWN, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesKoszty i opłaty w transporcie, red. M. Bąk, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.pl_PL
dc.referencesKośmicki E., Główne zagadnienia ekologizacji społeczeństwa i gospodarki, Agencja Wydawniczo-Edytorska EkoPress, Białystok 2009.pl_PL
dc.referencesKot S., Starosta-Patyk M., Krzywda D., Zarządzanie łańcuchami dostaw, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.pl_PL
dc.referencesKotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, wyd. 4, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969.pl_PL
dc.referencesKowalski Z., Kulczycka J., Góralczyk M., Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesKozłowski S., Przyszłość ekorozwoju, Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2005.pl_PL
dc.referencesKożuch M., Subsydiowanie ochrony środowiska przyrodniczego w gospodarce rynkowej. Doświadczenia Polski, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.pl_PL
dc.referencesKożuchowski K., Przybylak R., Efekt cieplarniany, Wiedza Powszechna, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesKręgielewski R., Wpływ transportu na środowisko. Ocena ekonomiczna, Wyd. WKŁ, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesKrugman P., Development, geography and economic theory, The MIT Press, Cambridge (Massachusetts)–London 1999.pl_PL
dc.referencesKrzyżanowski A., Teoria i polityka oszczędności, Rada Zjazdów Instytucji Oszczędnościowych w Polsce, Warszawa 1931.pl_PL
dc.referencesKsiężopolski K.M., Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państwa: metody i środki przeciwdziałania, Wyd. Kolor Plus, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesKulczycka J., Ekoefektywność projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem koncepcji cyklu życia produktu, Wyd. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesLange O., Ekonomia polityczna, t. 1 i 2, wyd. 4, PWN, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesLeksykon ekologii i ochrony środowiska http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/kryzys-ekologiczny [dostęp 12.02.2014].pl_PL
dc.referencesLis C., Wartość dodana brutto i jej znaczenie w procesie akumulacji kapitału w świetle teorii wzrostu i konwergencji. Podejście taksonomiczne, Wyd. Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2013.pl_PL
dc.referencesLitman T., Transport elasticities: Impacts on travel behaviour. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GmbH, 2013.pl_PL
dc.referencesLogistyka przyszłości, red. H. Brdulak, PWE, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesMalik K., Efektywność zrównoważonego i trwałego rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym, Wyd. Instytutu Śląskiego, Opole 2004.pl_PL
dc.referencesMalthus T.R., An Essay on the Principle of Population, Cambridge University Press, Cambridge 1992.pl_PL
dc.referencesMeadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W.J., Granice wzrostu, PWE, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesMesarović M., Pestel E., Ludzkość w punkcie zwrotnym, PWE, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesMetody statystyczne. Teoria i zadania, red. Cz. Domański, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesMill J.S., Zasady ekonomii politycznej, t. 1 i 2, PWN, Warszawa 1965–1966.pl_PL
dc.referencesMisala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesMisala J., Zarys teoretycznych podstaw rozwoju długookresowych przewag konkurencyjnych w handlu międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem ich istoty, czynników determinujących i ich analizy, Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesModel gospodarki przestrzennej ekologicznie uwarunkowanej, red. J. Kołodziejski, SGGW-AR, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesMohr J., Sengupta S., Slater S., Marketing of high-technology products and innovations, Pearson Education Inc., New Jersey 2010.pl_PL
dc.referencesNaisbitt J., Megatrends. The new directions transforming our lives, Grand Central Publishing, New York 1982.pl_PL
dc.referencesNiskoemisyjna Polska, Fundacja Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesNowa misja – niższa emisja, Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw, 2014.pl_PL
dc.referencesNyc J., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesOkruszko T., Kijańska M., Zmiany klimatu a gospodarowanie wodami, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesOłdak-Bułanowska K., Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych. Podręcznik, Wydanie 2 zmienione i rozszerzone, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesPająk E., Zarządzanie produkcją, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesParadowska M., Rozwój zrównoważonych systemów transportowych polskich miast i aglomeracji w procesie integracji z Unią Europejską– przykład aglomeracji wrocławskiej, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.pl_PL
dc.referencesPawłowska B., Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.pl_PL
dc.referencesPearce D., Barbier E.B., Markandya A., Sustainable development, economics and the environment in the Third Word, Edward Elgar, Aldershot 1990.pl_PL
dc.referencesPerace D., Markandya A., Barbier E.B., Blueprint for a green economy, Earthscan, London 1988.pl_PL
dc.referencesPearce D., Turner R.K., Economics of natural resources and the environment, Harvester Wheatsheaf, London 1990.pl_PL
dc.referencesPenc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesPiontek W., Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011.pl_PL
dc.referencesPodsumowanie monitoringu prawa przedsiębiorczości społecznej, red. T. Schimanek, ISP–ES, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesPorritt J., Capitalism: As if the World Matters, James&James/Earthscan, London 2005.pl_PL
dc.referencesPoskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesPrzybyłowski A., Inwestycje transportowe jako czynnik zrównoważonego rozwoju regionów w Polsce, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2013.pl_PL
dc.referencesRacjonalność gospodarowania w socjalizmie, red. B. Kamiński, A. Łukaszewicz, PWE, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesRicardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957.pl_PL
dc.referencesRodrigue J.P., Notteboom T., Transport costs, [w:] J.P. Rodrigue (ed.), The geography of transport systems, Routledge, New York 2013.pl_PL
dc.referencesRosiak E., Łopaciuk W., Krzemiński M., Produkcja biopaliw i jej wpływ na światowy rynek zbóż oraz roślin oleistych i tłuszczów roślinnych, IERiGŻ Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesRucińska D., Cykle gospodarcze w transporcie, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1992.pl_PL
dc.referencesRydzkowski W., Wojewódzka-Król K., Transport, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesSachs J., Nasze wspólne bogactwo, Wyd. Naukowe PAN, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesSadowski A., Ekonomiczne i ekologiczne aspekty zastosowania logistyki zwrotnej w obszarze wykorzystania odpadów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesSamuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesSay J.B., Traktat o ekonomii politycznej, czyli prosty wkład sposobu, w jaki się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesSchumpeter J.A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesSerafy S.E., The environment as capital, [w:] Ecological Economics: The science and management of sustainability, ed. R. Costanza, Columbia University Press, New York 1991.pl_PL
dc.referencesSiebert H., Institutional arrangements for natural resources, Kieler Reprints, Kiel 1996.pl_PL
dc.referencesSmith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954.pl_PL
dc.referencesSoliński J., Sektor energii świata i Polski. Początki, rozwój, stan obecny, Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesStern N., The economics of climate change. The stern review, Cambridge University Press, Cambridge 2007.pl_PL
dc.referencesSterner T., Van den Bergh J., Frontiers of environmental and resource economics, Kluwer Academic Publisher, 1998.pl_PL
dc.referencesStiglitz J., Wizja sprawiedliwej globalizacji: propozycje usprawnień, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesStruś M.S., Ocena wpływu biopaliw na wybrane właściwości eksploatacyjne silników o zapłonie samoczynnym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012.pl_PL
dc.referencesSzyminik A., Logistyka produkcji, Difin, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesTadeusiewicz R., Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesThe Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and human well-being: Synthesis, Island Press, Washington 2005.pl_PL
dc.referencesThurow L.C., Powiększanie bogactwa, Wyd. Helion, Gliwice 2006.pl_PL
dc.referencesTinbergen J., Dollzman A.J., Ettinger J., O nowy ład międzynarodowy, PWE, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesTransport. Nowe wyzwania, red. K. Wojewódzka-Król, E. Załoga, wyd. VI, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesVanderheiden S., Atmospheric justice, “A political theory of climate change”, Oxford University Press, 2009.pl_PL
dc.referencesVoora V.A., Venema H.D., The natural capital approach a concept paper, International Institute for Sustainable Development, Canada 2008.pl_PL
dc.referencesWarner K., Climate change and global warming: the role of the international community, Background Paper for WDR 2014, United Nations University, Washington 2013.pl_PL
dc.referencesWeiner J., Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesWilkin J., Ekonomia dla prawników i nie tylko, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesWinpenny J.T., Wartość środowiska: metody wyceny ekonomicznej, PWE, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesWiśniewski J., Polimorfizm zasady racjonalnego gospodarowania. Teoretyczne studium komparatywne, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1996.pl_PL
dc.referencesWojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Infrastruktura transportu, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.pl_PL
dc.referencesWojewódzka-Król K., Rydzkowski W., Grzywacz W., Polityka transportowa, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.pl_PL
dc.referencesWskaźniki ekorozwoju, red. T. Borys, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.pl_PL
dc.referencesWspółczesne problemy rozwoju lądowo-morskich systemów transportowych, red. J. Dąbrowski, T. Nowosielski, Instytut Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.pl_PL
dc.referencesWysokińska Z., Dynamiczne współzależności wymiany handlowej krajów Europy Środkowej i Wschodniej w świetle teorii integracji i wymiany międzynarodowej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995.pl_PL
dc.referencesWyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, red. J. Kronenberg, T. Bergier, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesYergin D., Ruth, S., The search for sustainable growth, IHS CERA, Cambridge 2009.pl_PL
dc.referencesZagórski J., Ekonomia Franciszka Quesnaya, PWN, Warszawa 1963.pl_PL
dc.referencesZałoga E., Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.pl_PL
dc.referencesŻylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesAbate M., de Jong G.C., The optimal shipment size and truck size choice – the allocation of trucks across hauls, „Transportation Research” 2014, Part A, vol. 59.pl_PL
dc.referencesAdelman M., Security of eastern hemisphere fuel supply, [w:] The Economics of Petroleum Supply, ed. M. Adelman, MIT, Massachusetts 1993.pl_PL
dc.referencesAmbroziak Ł., Handel wewnątrzgałęziowy wyrobami przemysłu motoryzacyjnego w państwach Unii Europejskiej, „Unia Europejska” 2013, nr 1 (218).pl_PL
dc.referencesBahgat G., Europe’s energy security: challenges and opportunities, „International Affair” 2006, no. 82.pl_PL
dc.referencesBajczuk R., Skutki porozumienia klimatycznego dla Niemiec, Ośrodek Studiów Wschodnich http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-12-16/skutki-porozumienia-klimatycznego-dla-niemiec [dostęp 17.12.2015].pl_PL
dc.referencesBalcewicz J., W Polsce spada liczba stacji tankowania CNG, „Energia Gigawat” 2014, nr 1–2.pl_PL
dc.referencesBaranik M., Łaczek T., Właściwości niskotemperaturowe biopaliw zawierających estry metylowe kwasów tłuszczowych, pochodzących z przeróbki tłuszczów zwierzęcych, „Nafta-Gaz” 2010, nr 11.pl_PL
dc.referencesBarbier E.B., The concept of sustainable development, „Environmental Conservaion” 1987, vol. 14(2).pl_PL
dc.referencesBartosik M., Apetyt energetyczny cywilizacji a szanse jej przetrwania, [w:] Czy kryzys światowych zasobów?, red. B. Galwas, B. Wyżnikiewicz, Wyd. PAN, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesBąk M., Wyzwania jednolitego europejskiego obszaru transportowego w transporcie drogowym ładunków, [w:] Wybrane problemy rozwoju systemów transportowych w drugiej dekadzie XXI wieku, red. M. Bąk, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego” 2015, Ekonomika Transportu i Logistyka, nr 54.pl_PL
dc.referencesBeg N. et al., Linkages between climate change and sustainable development, „Climate Policy” 2002, vol. 2(2–3).pl_PL
dc.referencesBernacki D., Wzrost gospodarczy a popyt na przewozy towarowe w Polsce, [w:] Innowacje w transporcie. Korzyści dla użytkownika, red. E. Załoga, B. Liberadzki, Zeszyty Naukowe nr 603, Ekonomiczne Problemy Usług nr 59, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.pl_PL
dc.referencesBielski S., Dubis B., Jankowski K., Efektywność energetyczna produkcji i konwersji biomasy pszenżyta ozimego na biopaliwa, „Przemysł Chemiczny” 2015, nr 94(10).pl_PL
dc.referencesBiopaliwa w ogniu krytyki http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/926079.html [dostęp 20.08.2012].pl_PL
dc.referencesBorys T., Pomiar zrównoważonego rozwoju transportu, [w:] Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, B. Dobrzyńska, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.pl_PL
dc.referencesBorys T., Wybrane problemy metodologii pomiaru nowego paradygmatu rozwoju – polskie doświadczenia, „OPTIMUM Studia Ekonomiczne” 2014, nr 3(69).pl_PL
dc.referencesBorys T., Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany, „Problemy Ekorozwoju” 2011, vol. 6, no. 2.pl_PL
dc.referencesBoulding K.E., Ekonomika Ziemi – statku kosmicznego nadchodzącej przyszłości, [w:] Środowisko – Społeczeństwo – Gospodarka. Wybór przekładów z literatury anglosaskiej, ESEŚiZN, Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesBruckmann G., Global modelling, „Futures” 2001, no. 33.pl_PL
dc.referencesBudnikowski A., Internacjonalizacja procesu gospodarowania a zagrożenie i ochrona środowiska, [w:] Globalizacja gospodarki a ochrona środowiska, red. A. Budnikowski i M. Cyglar, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesBurchard-Dziubińska M., Dostępność i jakość danych statystycznych niezbędnych dobudowania strategii gospodarki niskoemisyjnej w jednostkach samorządu terytorialnego, „OPTIMUM Studia Ekonomiczne” 2014, nr 3 (69).pl_PL
dc.referencesBurchard-Dziubińska M., Ekologiczne determinanty rozwoju gospodarczego, [w:] Ekonomia rozwoju, red. R. Piasecki, PWE, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesBurchard-Dziubińska M., Wpływ adaptacji do zmian klimatu na rozwój społeczno-gospodarczy Unii Europejskiej, „Handel Wewnętrzny” 2013, nr 6, t. I. Trendy, wyzwania i dylematy zrównoważonego rozwoju.pl_PL
dc.referencesBurchard-Dziubińska M., Lipińska D., Analiza problemu przenoszenia zakładów produkujących cement, stal, szkło oraz aluminium poza terytorium Polski i UE na skutek pojawienia się nowych przeszkód dla przedsiębiorców wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego oraz ocena proponowanych mechanizmów zapobiegających temu zjawisku, [w:] Pakiet klimatyczno-energetyczny. Analityczna ocena propozycji Komisji Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Polityki Integracyjnej, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesBurzym E., Społeczny i ekologiczny aspekt współczesnej ewolucji rachunkowości w gospodarce rynkowej, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 1993, nr 401.pl_PL
dc.referencesCameron R., Kepple J.H., Security of energy supply of and contribution of nuclear energy, „Facts and Opinions: NEA News” 2010, no. 28.2.pl_PL
dc.referencesChadwick R.W., Global modeling: origins, assessment, and alternative futures, „Simulation&Gaming” 2000, no. 31/1.pl_PL
dc.referencesChecchi A., Behrens A., Eggenhofer Ch., Longterm energy security risks for Europe: sector specific approach, „CEPS Working Papers” 2009, no. 309.pl_PL
dc.referencesChłopek Z., Badania symulacyjne emisji zanieczyszczeń z silnika zasilanego gazem ziemnym, „Postępy Nauki i Techniki” 2012, nr 15.pl_PL
dc.referencesChłopek Z., Lasocki J., Problemy kompleksowej oceny emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych i pojazdów samochodowych, „Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów” 2012, nr 1(87).pl_PL
dc.referencesCiepiela D., Nierealistyczne cele klimatyczne to sabotaż gospodarki UE http://energetyka.wnp.pl/buzek-nierealistyczne-cele-klimatyczne-to-sabotaz-gospodarki-ue,219922_1_0_0.html [dostęp 05.03.2014].pl_PL
dc.referencesCiesielski M., Transport w logistyce, [w:] Kompendium wiedzy o logistyce, red. E. Gołębska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–Poznań 1999.pl_PL
dc.referencesCieślik A., Michałek J., Michałek A., Determinanty działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa” 2012, nr 7–8 (251–252).pl_PL
dc.referencesCiscar J.C., Physical and economic consequences of climate change in Europe, „Proceedings of National Academy of Sciences” 2011, vol. 31.pl_PL
dc.referencesCollados C., Duane T., Natural capital and quality of life, „Ecological Economics” 1999, no. 30.pl_PL
dc.referencesConnecting Europe TEN-T Days 2015 http://www.tentdays.eu/2015_2/index.html [dostęp 20.11.2015].pl_PL
dc.referencesCOP 21 climate change summit reaches deal in Paris http://www.bbc.com/news/science-environment-35084374 [dostęp 13.12.2015].pl_PL
dc.referencesCostanza R., Social goals and the valuation of ecosystem services, „Ecosystems” 2000, no. 3.pl_PL
dc.referencesCostanza R., Visions, values, valuation, and the need for an ecological economics, „Bioscience” 2001, no. 51(6).pl_PL
dc.referencesCostanza R., Daly H.E., Natural capital and sustainable development, „Conservation Biology” 1992, vol. 6, no. 1.pl_PL
dc.referencesCostanza R. et al., The value of the world’s ecosystem services and natural capital, „Nature” 1997, no. 387.pl_PL
dc.referencesCrutzen P.J., Stoermer E.F., The “Anthropocene”, „Global Change Newsletter” 2000, vol. 41.pl_PL
dc.referencesCzaja S., Ekonomia neoklasyczna a ekologia, „Aura” 1990, nr 3.pl_PL
dc.referencesCzaja S., Ekonomia postkeynsowska a ekologia, „Aura” 1990, nr 4.pl_PL
dc.referencesCzaja S., Entropia jako podstawa analizy ograniczoności zasobów naturalnych, „Ekonomia i Środowisko” 1995, nr 1(6).pl_PL
dc.referencesCzaja S., Entropijno-energetyczna analiza funkcjonowania i dynamiki systemów społecznoekonomicznych, [w:] Pojęcie zasobów naturalnych i środowiska przyrodniczego (naturalnego) w teorii wzrostu gospodarczego. Próba przeglądu i klasyfikacji, red. S. Czaja, Z. Jakubczyk, H. Piotrowicz, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 1989, nr 489.pl_PL
dc.referencesCzaja S., Entropijno-energetyczna analiza procesów gospodarczych. Kierunki rozwoju analizy energetycznej, „Ekonomia i Środowisko” 1992, nr 2.pl_PL
dc.referencesCzaja S., Informacja jako podstawa kształtowania zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, red. B. Poskrobko, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.pl_PL
dc.referencesCzaja S., Klub Rzymski a problemy ekologiczne, „Aura” 1988, nr 10.pl_PL
dc.referencesCzaja S., Periodyzacja rozwoju współczesnej teorii ekonomii, [w:] Wyzwania współczesnej ekonomii. Wybrane problemy, red. S. Czaja, A. Becla, J. Włodarczyk, T. Poskrobko, Difin, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesCzaja S., Problemy ekologiczne w teorii ekonomii, „Aura” 1987, nr 2.pl_PL
dc.referencesCzaja S., Becla A., Nowe problemy we współczesnej ekonomii, [w:] Wyzwania współczesnej ekonomii. Wybrane problemy, red. S. Czaja, A. Becla, J. Włodarczyk, T. Poskrobko, Difin, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesCzaja S., Jakubczyk Z., Spory wokół przedmiotu badań ekonomii politycznej (sayowsko-langowskie a ekologiczne ujęcie związków człowiek-przyroda), „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 1991, nr 572.pl_PL
dc.referencesCzardybon A., Więcław-Solny L., Ściążko M., Technologiczne perspektywy wykorzystania ditlenlu węgla, „Energetyka” 2014, nr 1.pl_PL
dc.referencesCzerpak P., Bezpieczeństwo energetyczne, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe: teoria i praktyka, red. K. Żukrowska, M. Grącik, SGH, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesDaily G., Introduction: What are ecosystem services?, [w:] Nature’s Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems, ed. G. Daily, Island Press, Washington D.C. 1997.pl_PL
dc.referencesDąbrowska A., Infrastruktura kształtuje mobilność, czyli o potencjale rozwoju paliw alternatywnych w Polsce, „Transport i Komunikacja” 2015, nr 2.pl_PL
dc.referencesDąbrowski J., Metodyczne aspekty pomiaru efektywności przedsiębiorstw portowych, „Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego” 2012, nr 9.pl_PL
dc.referencesDe Borger B., Mulalic I., The determinants of fuel use in the trucking industry – volume, fleet characteristics and the rebound effect, „Transport Policy” 2012, no. 2.pl_PL
dc.referencesDe Groot R.S., Wilson M.A., Boumans R.M.J., A typology for the classification, description and valuation of ecosystem functions, goods and services, „Ecological Economics” 2002, no. 41.pl_PL
dc.referencesDevarajan S., Fischer R.C., Hotelling´s economics of exhaustible resource: fifty years later, „Journal of Economic Literature” 1981, no. 1.pl_PL
dc.referencesDobek T., Dobek M., Šařec O., Ocena efektywności ekonomicznej i energetycznej produkcji pszenicy ozimej i rzepaku ozimego wykorzystanych do produkcji biopaliw, „Inżynieria Rolnicza” 2010, nr 1(119).pl_PL
dc.referencesDobrzański G., Istota i cechy współczesnego kryzysu ekologicznego, „Ekonomia i Środowisko” 1999, nr 1(14).pl_PL
dc.referencesDobrzyńska E., Pomiar i analiza wykorzystania samochodów osobowych w ruchu miejskim – przypadek aglomeracji białostockiej http://www.zneiz.pb.edu.pl/data/magazine/article/98/2.1_dobrzynska.pdf [dostęp 27.11.2013].pl_PL
dc.referencesDobrzyńska E., Pomiar i analiza wykorzystania samochodów osobowych w ruchu miejskim – przypadek aglomeracji białostockiej, „Economics and Management” 2012, nr 4.pl_PL
dc.referencesDrabińska D., Ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju w myśli ekonomicznej XX i XXI wieku, „Kwartalnika Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2011, nr 4(8).pl_PL
dc.referencesDunne J., Mapping the cost of non-Europe. 2014–19, European Parliament, First edition, Brussels 2014.pl_PL
dc.referencesEkins P., A four-capital model of wealth creation, [w:] Real-life economics: understanding wealth creation, eds P. Ekins, M. Max-Neef, Routledge, London, New York 1992.pl_PL
dc.referencesEkins P., Simon S., Deutsh L., Folke C., de Groot R.S., A framework for the practical application of the concepts of critical natural capital and strong sustainability, „Ecological Economics” 2003, no. 44.pl_PL
dc.referencesEmery M., Flora C., Spiraling-up: Mapping community transformation with community capitals framework, Community Development, „Journal of the Community Development Society” 2006, vol. 37, no. 1.pl_PL
dc.referencesEmisja CO2 w motoryzacji wyższa o 40% od deklarowanej, „Transport i Komunikacja” http://cati.org.pl/tik/emisja-co2-w-motoryzacji-wyzsza-o-40-od-deklarowanej/ [dostęp 07.10.2015].pl_PL
dc.referencesEuropa podzielona w sprawie Unii Energetycznej i gazu z Rosji, www.biznesalert.pl [dostęp 12.10.2015].pl_PL
dc.referencesFamielec J., Korzyści i straty ekologiczne w ekonomii sektora publicznego, „Ekonomia i Środowisko” 2010, nr 1.pl_PL
dc.referencesFoley J., Bilans zdrowia Ziemi, „Świat Nauki” 2010, nr 5.pl_PL
dc.referencesFotopoulos T., The ecological crisis as part of the present multidimensional crisis and inclusive democracy, „International Journal of Inclusive Democracy”, June 2007, vol. 3, no. 3.pl_PL
dc.referencesGoodwin P., Peak travel, peak car and the future of mobility: Evidence, unresolved issues. Policy implications, and a research agenda. Discussion paper, „International Transport Forum” 2012, no. 2012–13.pl_PL
dc.referencesGraczyk A., Świadczenia ekosystemów jako dobra ekonomiczne, „Ekonomii Środowisko” 2010, nr 1.pl_PL
dc.referencesGradziuk A., Deklaracje Chin i USA zbliżają do porozumienia klimatycznego ale nowego Kioto nie będzie, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych www.cire.pl [dostęp 15.11.2014].pl_PL
dc.referencesGrist N., Positioning climate change in sustainable development discourse, „Journal of International Development” 2008, vol. 20.pl_PL
dc.referencesHediger W., Reconciling “weak” and “strong” sustainability, „International Journal of Social Economics” 1999, vol. 26(7/8/9).pl_PL
dc.referencesHinc S., Transformacja gospodarki w kierunku niskoemisyjnym, „Studia BAS” 2012, nr 1(29).pl_PL
dc.referencesHoen A., Options for the road freight sector to meet long term climate targets, European Transport Conference, Frankfurt 2014, pdf. www.pbl.nl/.../PBL_2015_Options%20for%20the%2 [dostęp 18.05.2015].pl_PL
dc.referencesHolguin-Veras J., Revealed preference analysis of commercial vehicle choice process, „Journal of Transportation Engineering” 2002, no. 128(4) http://www.nature.com/nclimate/journal/v5/n12/full/nclimate2729.html#access [dostęp 12.10.2015].pl_PL
dc.referencesJakóbik W., Transport może wesprzeć rozwój polskiego gazoportu http://www.cire.pl/[dostęp 28.07.2015].pl_PL
dc.referencesJakubczyk Z., Wybrane problemy optymalizacji wykorzystywania zasobów nieodnawialnych i odnawialnych, [w:] Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu społecznej teorii ekonomii, red. S. Czaja, B. Fiedor, Z. Jakubczyk, WEiS, Białystok–Kraków 1993.pl_PL
dc.referencesJankowska A., Zastosowanie wskaźnika rozwoju społecznego do oceny sytuacji społeczno-gospodarczej krajów Unii Europejskiej w latach 2004–2011, „Toruńskie Studia Międzynarodowe” 2012, nr 1(5).pl_PL
dc.referencesJankowska-Kłapkowska A., Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego i społecznego, [w:] Interdyscyplinarne podstawy ochrony środowiska przyrodniczego. Kompendium do nauczania i studiowania, red. B. Prandecka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1993.pl_PL
dc.referencesJastrzębska W., Jastrzębska A., Metody sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu problemów mikro- i makroekonomicznych www.ur.edu.pl [dostęp 18.01.2016].pl_PL
dc.referencesJeżowski P., Ekonomiczne aspekty rozwoju zrównoważonego, materiały pokonferencyjne http://www.kul.pl/rozwoj-zrownowazony-materialy-pokonferencyjne, art_3754.html [dostęp 15.01.2014].pl_PL
dc.referencesKaliski M., Janusz P., Szurlej A., Rozwój krajowego rynku CNG na tle państw UE: szanse i zagrożenia, Konferencja Naukowa, Paliwo gazowe CNG: ekologia, ekonomia, bezpieczeństwo, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesKamiński B., Okólski M., Teoria ekonomii a entropia, „Ekonomista” 1979, nr 2.pl_PL
dc.referencesKamiński J., Liberalizacja rynku energii elektrycznej a zużycie węgla kamiennego w sektorze elektroenergetycznym – ujęcie modelowe, „Polityka Energetyczna” 2007, t. 10, Zeszyt Specjalny 2.pl_PL
dc.referencesKaraczun M., Unijna polityka klimatyczna w obliczu Brexitu http://www.chronmyklimat.pl/wiadomości [dostęp 27.06.2016].pl_PL
dc.referencesKasprzyk L., Pojazdy elektryczne a problematyka doboru magazynu energii elektrycznej w aspekcie ochrony środowiska, [w:] Między ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej, red. J. Maj, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski, Fundacja na Rzecz Czystej Energii, Poznań 2015.pl_PL
dc.referencesKasztelewicz Z., Unijna gospodarka AD 2050; bez emisji, przemysł i pracy http://www.wnp.pl/wiadomosci/unijna-gospodarka-ad-2050-bez-emisji-przemyslu-i-pracy, 211987_1_0_0_0_4.html, [dostęp 22.11.2013].pl_PL
dc.referencesKiełczewski D., Homo oeconomicus versus homo sustinens. Uwagi o metodologicznych odmiennościach między ekonomią zrównoważonego rozwoju w ekonomią głównego nurtu, [w:] Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, red. B. Poskrobko, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2011.pl_PL
dc.referencesKiełczewski D., Kulturowe aspekty kryzysu ekologicznego, „Człowiek i Przyroda” 2000, nr 11–12.pl_PL
dc.referencesKlimczak D., Globalny handel LNG, „Energetyka” 2015, nr 2.pl_PL
dc.referencesKoalicja Na Rzecz Biopaliw ws. artykułu „Polska otwiera rynek na biopaliwa drugiej generacji” http://www.gospodarz.pl/aktualnosci/paliwa-i-biopaliwa/koalicja-na-rzecz-biopaliw-1.html?p=3 [dostęp 15.12.2015].pl_PL
dc.referencesKoetse M.J., Rietveld P., The impact of climate change and weather on transport: An overview of empirical findings, Transportation Research Part D: „Transport and Environment” 2009, no. 14(3).pl_PL
dc.referencesKonferencja klimatyczna ONZ w Durbanie przyjęła pakiet rozwiązań, „Rzeczpospolita” 11.12.2011.pl_PL
dc.referencesKorzyści i straty ekologiczne w ekonomii sektora publicznego, „Ekonomia i Środowisko” 2010, nr 1.pl_PL
dc.referencesKrasucki Z., Rynek usług transportowych w międzynarodowej wymianie towarowej, [w:] Transport międzynarodowy, red. T. Szczepaniak, PWE, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesKrótkookresowe skutki makroekonomiczne pakietu energetyczno-klimatycznego w gospodarce Polski, Narodowy Bank Polski. Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesKruczyński S.W., Kurek M. Hirszler P., Analiza procesu spalania etanolu na charakterystyce regulacyjnej składu mieszanki silnika rover 1.4, „Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów” 2012, nr 1(87).pl_PL
dc.referencesKruyt B. i in., Indicators of energy security in industrialized economies, „Energy Policy” June 2009, vol. 37, issue 6.pl_PL
dc.referencesKryk B., Efektywność energetyczna w kontekście wyzwania zasobooszczędnego gospodarowania na przykładzie modernizacji budynków w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2013, nr 756, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 57.pl_PL
dc.referencesKrzyczkowski W., Eksport LNG pod coraz silniejszą presją spadających cen www.wysokinapiecie.pl [dostęp 13.10.2015].pl_PL
dc.referencesKsiężopolski K.M., Wpływ wydobycia gazu łupkowego na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, „e-Politikon” 2012, nr 3.pl_PL
dc.referencesKurek A., Ambroziak T., Koncepcja organizacji przemieszczeń kontenerów na sieci kolejowej w Polsce. Wybrane aspekty optymalizacji procesu przemieszczeń, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, „Transport” 2013, z. 97.pl_PL
dc.referencesKwaśniewski K., Sas J., Bariery rozwoju rynku sprężonego gazu ziemnego do napędu pojazdów w Polsce, „Wiertnictwo Nafta Gaz” 2009, t. 26, z. 3.pl_PL
dc.referencesLesbirel S., Diversification and energy security risks: the Japanese case, „Japanese Journal of Political Science” 2004, no. 5.pl_PL
dc.referencesLiberadzki B., Europejska polityka transportowa, [w:] Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, red. B. Liberadzki i L. Mindur, wyd. II uzupełnione, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa–Radom 2007.pl_PL
dc.referencesLorek E., Ocena wdrażania w przedsiębiorstwach polskich nowych instrumentów ochrony środowiska zwiększających ekoefektywność gospodarki, [w:] Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w wieku informacji, red. J. Lewandowski, Monografie, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesLoschel A. i in., Indicators of energy security in industrialized countries, „Energy Policy”, April 2010, vol. 38, Issue 4.pl_PL
dc.referencesŁuszczyk M., Odpowiedzialność człowieka za środowisko przyrodnicze w umiarkowanym antropocentrycznym systemie wartości, [w:] Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku, red. B. Kryk „Handel Wewnętrzy” 2012, nr 7–8, t. III.pl_PL
dc.referencesMaddison A., The West and the Rest in the World Economy: 1000-2030. Maddisonisan and Malthusion interpretations, „World Economic”, October-December 2008, vol. 9, no. 2.pl_PL
dc.referencesMalko J., Rynek konkurencyjny czy gospodarka planowana – dylemat, który zdawał się być rozstrzygnięty, „Nowa Energia” 2014, nr 5–6.pl_PL
dc.referencesMathesius S., Hofmann M., Caldeira K., Schellnhuber H.J., Long-term response of oceans to CO2 removal from the atmosphere, „Nature Climate Change” 2015, no. 5.pl_PL
dc.referencesMatwiejczuk R., Efektywność – próba interpretacji, „Przegląd Organizacji” 2000, nr 11.pl_PL
dc.referencesMcFadden D., Winston C., Boersch-Supan A., Joint estimation of freight transportation decisions under non-random sampling, [w:] Analytical studies in in transport economics, ed. A. Daugherty, Cambridge University Press, 1986.pl_PL
dc.referencesMcLean I.W., Taylor A.M., Australian growth: a California perspective, National Bureau of Economic Research, Working Paper 2001, no. 8408.pl_PL
dc.referencesMęczyński M., Przestrzenne zróżnicowanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych w Polsce, „Prace Komisji Geografii Przemysłu” 2006, nr 9.pl_PL
dc.referencesMichalski B., Umiędzynarodowienie sektora mid-tech na przykładzie wymiany handlowej sektora samochodowego w Polsce w latach 2004–2012, „Ekonomia Międzynarodowa” 2014.pl_PL
dc.referencesMielczarski W., Samochody przyszłości. Czy elektryczne?, „Energy Newsletters” 2013, nr 4.pl_PL
dc.referencesMizgajski A., Stępniewska M., Koncepcja świadczeń ekosystemów a wdrażanie zrównoważonego rozwoju, [w:] Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski i B. Dobrzańska, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.pl_PL
dc.referencesMoćko W., Wojciechowski A., Ornowski M., Perspektywy rozwoju rynku samochodów elektrycznych w najbliższych latach, „Transport Samochodowy” 2011, z. 1(31).pl_PL
dc.referencesMolendowski E., Handel wewnątrzgałęziowy krajów CEFTA z państwami Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa” 2006, nr 5–6.pl_PL
dc.referencesMoro Al., Helmers E., A new hybrid method for reducing the gap between WTW and LCA in the carbon footprint assessment of electric vehicles http://download.springer.com/static/pdf [dostęp 18.12.2015].pl_PL
dc.referencesMotowidlak U., Analiza strategii rozwoju transportu na rzecz redukcji emisji CO2, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” 2015, nr 42.pl_PL
dc.referencesMotowidlak T., Ewolucja barier zaopatrzenia świata w gaz ziemny i ropę naftową, [w:] Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii, red. P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski, Fundacja na Rzecz Czystej Energii, Poznań 2015.pl_PL
dc.referencesMotowidlak U., Identification of behavioral changes in transport as decarbonisation of the economy, [w:] Transport development challenges in the twenty-first century, ed. M. Bąk, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer International Publishing, Switzerland, 2016.pl_PL
dc.referencesMotowidlak U., LNG jako paliwo alternatywne, „Handel Wewnętrzny” 2013, nr 6.pl_PL
dc.referencesMotowidlak U., Polityka Unii Europejskiej na rzecz zwiększenia efektywności ekonomicznej i środowiskowej transportu. Cz. 1. Poprawa efektywności energetycznej transportu, „Logistyka” 2014, nr 3.pl_PL
dc.referencesMotowidlak U., Polityka Unii Europejskiej na rzecz zwiększenia efektywności ekonomicznej i środowiskowej transportu. Cz. 2. Dekarbonizacja transportu, „Logistyka” 2014, nr 3.pl_PL
dc.referencesMotowidlak U., Przegląd działań w zakresie poprawy efektywności paliwowej i redukcji emisji CO2 pojazdów ciężarowych, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka” 2015, nr 6.pl_PL
dc.referencesMotowidlak U., Rola biopaliw transportowych w realizacji założeń zrównoważonego transportu, „Logistyka” 2013, nr 2.pl_PL
dc.referencesMotowidlak U., Rola transportu miejskiego w realizacji celów gospodarki niskoemisyjnej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 249.pl_PL
dc.referencesMotowidlak U., Rozwój transportu zrównoważonego w świetle przepisów dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE oraz 2009/30/WE, „Logistyka” 2014, nr 2.pl_PL
dc.referencesMotowidlak U., Wykorzystanie paliw alternatywnych w transporcie, „Handel Wewnętrzny” 2012, nr 4.pl_PL
dc.referencesMotowidlak U., Zrównoważona strategia Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury paliw alternatywnych, „Zeszyty Naukowe nr 842 Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki” 2014, nr 27.pl_PL
dc.referencesNGVs and refuelling stations in Europe http://www.ngvaeurope.eu/ [dostęp 05.01.2016].pl_PL
dc.referencesNowotyńska I., Zagadnienie minimalizacji pustych przebiegów w firmie kurierskiej, „Modern Management Review” 2014, vol. XIX, nr 21(1).pl_PL
dc.referencesOliver-Smith A., Cutter S.L., Warner L., Corendea C., Yuzva K., Addressing loss and damage in the context of social vulnerability and resilience, UNU-EHS Publication Series. Policy Brief no. 7, Bonn 2012.pl_PL
dc.referencesPearce D., Atkinson G., The concept of sustainable development: An evaluation of its usefulness ten years after Brundtland, „Swiss Joumal of Econornics and Statistics” 1998, vol. 134(3).pl_PL
dc.referencesPGE wybuduje pierwsze stacje tankowania wodoru w Polsce http://www.cire.pl [dostęp 23.11.2015].pl_PL
dc.referencesPieńkowski D., Kapitał naturalny w teoretycznych analizach czynników produkcji, „Ekonomia i Środowisko” 2002, nr 1.pl_PL
dc.referencesPieńkowski D., Paradoks Jevonsa a konsumpcja energii w Unii Europejskiej, „Problemy Ekorozwoju” 2012, vol. 7(1).pl_PL
dc.referencesPiontek W., Czynniki rozwoju gospodarczego w koncepcji gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej, [w:] Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku, t. 1, „Handel Wewnętrzny” 2012, nr 7–8, t. 1.pl_PL
dc.referencesPiontek W., Ewolucja europejskiej polityki klimatycznej w aspekcie budowy gospodarki niskoemisyjnej, [w:] Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011.pl_PL
dc.referencesPiontek W., Podstawy teorii rozwoju, [w:] Rozwój. Godność człowieka – gospodarowanie – poszanowanie przyrody, red. B. Piontek, PWE, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesPiwowarski A.J., Rychlicki S., Nowe technologie dostaw gazu ziemnego elementem jego dywersyfikacji, „Wiertnictwo Nafta Gaz” 2010, t. 27, z. 1–2.pl_PL
dc.referencesPodobiński A., Ceny surowców mineralnych i ich znaczenie dla rozwoju handlu zagranicznego krajów socjalistycznych, Zagadnienia techniczno-ekonomiczne, „Zeszyty Naukowe AGH” 1981, nr 30.pl_PL
dc.referencesPodpisano porozumienie ws. finansowania połączenia gazowego między Polską i Litwą www.cire.pl [dostęp 15.10.2015].pl_PL
dc.referencesPoskrobko B., Metodologiczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, [w:] Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, red. B. Poskrobko, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2011.pl_PL
dc.referencesPoskrobko B., Usługi środowiska jako kategoria ekonomii zrównoważonego rozwoju, „Ekonomia i Środowisko” 2010, nr 1.pl_PL
dc.referencesPoskrobko B., Współczesne trendy cywilizacyjne a idea zrównoważonego rozwoju, [w:] Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, red. B. Poskrobko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2009.pl_PL
dc.referencesPrzed Polską kolejne negocjacje klimatyczne w ramach UE www.cire.pl [dostęp 29.02.2016].pl_PL
dc.referencesRamanathan V., The radiative and climatic consequences of the changing atmospheric composition of trace gases, [w:] The Changing Atmosphere, eds F.S. Rowland, I.S.A. Isaksen, John Wiley & Sons, Chichester 1988.pl_PL
dc.referencesRodhe H., Charlson R., Crawford E., Svante Arrhenius and the greenhouse effect, „AMBIO” 1997, vol. 26, no. 1.pl_PL
dc.referencesRolbiecki R., Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej a polityka energetyczna w transporcie, „Współczesna Gospodarka” 2015, vol. 6, issue 2.pl_PL
dc.referencesRosiak E., Łopaciuk W., Krzemiński M., Produkcja biopaliw i jej wpływ na światowy rynek zbóż oraz roślin oleistych i tłuszczów roślinnych, IERiGŻ Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2011, nr 29.pl_PL
dc.referencesRyszkowski L., Adaptacja działalności ekonomicznej do procesu metabolizmu ekosystemów podstawą zrównoważonego rozwoju, [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce, red. A. Graczyk, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.pl_PL
dc.referencesSachs J., The limits of convergence. Nature, nurture and growth, „The Economist” 1997, vol. 343 (June 14).pl_PL
dc.referencesSadowski Z., Teoretyczne koncepcje racjonalności ekonomicznej, [w:] Teorie ekonomiczne a współczesne społeczeństwo, red. B. Kamiński, J. Kuliga, PWE, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesSagoff M., Locke miał rację: przyroda ma niewielką wartość ekonomiczną, „Ekonomia i Środowisko” 2006, nr 1(29).pl_PL
dc.referencesShergold I., Lyons G., Hubers Ch., Future mobility in an ageing society – Where are we heading?, „Journal of Transport & Health” 2015, no. 2.pl_PL
dc.referencesSimonis U.E., Globale Umweltpolitik, [w:] Handbuch zur Umweltökonomie, Hrsg. M. Junkernheinrich, P. Klemmer, G.R. Wagner, Berlin 1995.pl_PL
dc.referencesSkala-Poźniak A., Zjawisko decouplingu w gospodarce w okresie transformacji, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskie. Transport” 2010, z. 72.pl_PL
dc.referencesSkrzypek E., Integracja rynku finansowego w warunkach Nowej Ekonomii, [w:] Aktualne wyzwania ekonomii, red. Z. Kwaśnik, W. Żukow, Radomska Szkoła Wyższa, Radom 2009.pl_PL
dc.referencesSobolewski M., Nowe ramy polityki klimatyczno-energetycznej, „Studia BAS” 2014, nr 16(120).pl_PL
dc.referencesStarzyńska W., Urbanek M., Zamówienia publiczne na środki transportowe a zrównoważony rozwój, „Logistyka” 2013, nr 2.pl_PL
dc.referencesStępnicka N., Koncepcja twórczej destrukcji J.A. Schumpetera a wyzwania współczesnej gospodarki, „Studia Ekonomiczne” 2013, t. 129.pl_PL
dc.referencesStern D.I., The capital theory approach to sustainability: A critical appraisal, „Journal of Economic Issues” 1997, vol. 31, no. 1.pl_PL
dc.referencesStolper W.F., Samuelson P.A., Protection and real wages, „Review of Economic Studies” 1941, no. 9.pl_PL
dc.referencesStudia przypadku zastosowania GPP w zakresie pojazdów z alternatywnymi systemami napędu http://ec.europa.eu/environment/gpp/case_group_en.htm [dostęp 15.11.2015].pl_PL
dc.referencesSuwała W., Długoterminowe perspektywy rozwoju energetyki w skali globalnej, „Studia BAS”, 2010, nr 1(21).pl_PL
dc.referencesSwart R., Robinson J. & Cohen S., Climate change and sustainable development: expanding the options, „Climate Policy” 2003, vol. 3 (Suppl. 1).pl_PL
dc.referencesSzoege H.M., Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z punktu widzenia ekonomiki środowiska, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu” 2006, nr 540.pl_PL
dc.referencesSzpakowska K., Metody jakościowe, [w:] Metody badań naukowych z przykładami ich zastosowania, red. B. Poskrobko, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2011.pl_PL
dc.referencesSzurlej S., Ruszel M, Olkuski T., Czy gaz ziemny będzie paliwem konkurencyjnym?, „Rynek Energii” 2015, nr 5(120).pl_PL
dc.referencesSzyjko C.T., Dylematy motoryzacji elektrycznej. Nowa kultura mobilności, „Energia Gigawat” 2013, nr 5.pl_PL
dc.referencesTapio P., Banister D., Luukkanen J., Vehmas J., Willamo R., Energy and transport in comparison: Immaterialisation, dematerialisation and decarbonisation in the EU15 between 1970 and 2000, „Energy Policy” 2007, vol. 35(1).pl_PL
dc.referencesTapio P., Towards a theory of decoupling: degrees of decoupling in the EU and the case of road traffic in Finland between 1970 and 2001, „Transport Policy” 2005, vol. 12.pl_PL
dc.referencesThornes et al., Climate change risk assessment for the transport sector, Defra Project Code GA0204), UK2012 Climate Change Risk Assessment. Department for Environment, Food and Rural Affairs, DEFRA, London 2012.pl_PL
dc.referencesTinnilä M., Impact of future trends on banking services, „Journal of Internet Banking and Commerce”, August 2012, vol. 17, no. 2.pl_PL
dc.referencesTrusewicz I., Rosja: surowcowe odkrycia 2013, „Rzeczpospolita” 03.02.2014.pl_PL
dc.referencesTu trzeba nowej energii, „Polityka” 2011, nr 51.pl_PL
dc.referencesU Thant, Człowiek i jego środowisko. Raport Sekretarza Generalnego ONZ z dnia 26.05.1969 r., [w:] J. Zieliński (wybór tekstów), Dajcie szansę Ziemi, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesVan Dender K., Clever M., Recent trends in car usage in advanced economies – slower growth ahead? Discussion Paper, International Transport Forum, Paris 2013, no. 2013–09.pl_PL
dc.referencesVierth I., Why do CO2 emissions from heavy road freight transports increase in spite of higher fuel prices?, „Centre for Transport Studies. Working Paper”, Stockholm 2013, no. 4.pl_PL
dc.referencesVivoda V., Diversification of an oil import sources and energy security: A key strategy or an elusive objective?, „Energy Policy”, November 2009, vol. 37, Issue 11.pl_PL
dc.referencesW Polsce powstanie sieć stacji do tankowania wodorem http://biznes.onet.pl/wiadomosci/transport/w-polsce-powstanie-siec-stacji-do-tankowania-wodorem/g881vb [dostęp 24.11.2015].pl_PL
dc.referencesWackemagel M., Rees W.E., Perceptual and structural barriers to investing in natural capital: Economics From an ecological footprint perspective, „Ecological Economics” 1997, vol. 20.pl_PL
dc.referencesWarner K., Van der Geest K., Loss and damage from climate change: Local-level evidence from nine vulnerable countries, „International Journal of Global Warming” 2013, vol. 5, no. 4.pl_PL
dc.referencesWaszczyński J., Uwagi o strukturze celów i efektywności gospodarowania na podstawowych szczeblach gospodarki, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia” 2005, vol. XXXIX, 2, sectio H.pl_PL
dc.referencesWiśniewski M., Obligacje projektowe – nowy instrument finansowania przedsięwzięć PPP w formule project finance na poziomie międzynarodowym i krajowym, „Studia BAS” 2014, nr 3(39).pl_PL
dc.referencesWojtyna A., Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym, „Gospodarka Narodowa” 2007, nr 5–6 (189–190) http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2007_05-06_01.pdf [dostęp 12.02.2014].pl_PL
dc.referencesWojtyna A., Współczesna ekonomia – kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu?, „Ekonomista” 2008, nr 1.pl_PL
dc.referencesWood R.W., Note on the theory of the greenhouse, „London, Edinburgh and Dublin Philosophical Magazine” 1909, vol. 17.pl_PL
dc.referencesWyciszkiewicz E., Interdependence and energy security: The case of EU-Russia energy dialogue, [w:] Energy security and climate change. Double challenge for policy makers, eds E. Wyciszkiewicz, A. Gradziuk, Polish Institute of International Affairs, Warsaw 2009.pl_PL
dc.referencesWyszomirski O., Badania marketingowe jako podstawa planowania zrównoważonej mobilności w miastach, [w:] Europejski transport i rynek usług transportowych, red. D. Rucińska, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego” 2015, Ekonomika Transportu i Logistyka, nr 52.pl_PL
dc.referencesZajdler R., Znaczne spadki cen LNG w marcu 2015 r., CIRE, 10.03.2015.pl_PL
dc.referencesZałoga E., Czynniki determinujące jakość polskiego transportu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego” 2006, Ekonomika Transportu Lądowego, nr 34.pl_PL
dc.referencesZałoga E., Kierunki i zasady rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, [w:] Rozwój infrastruktury transportu w Polsce, red. E. Załoga, Wyd. KEMA, Szczecin 2006.pl_PL
dc.referencesZałoga E., Wzorce mobilności w jednolitym europejskim obszarze transportu, [w:] Europejska przestrzeń transportu uwarunkowania mobilności, red. E. Załoga, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 742, Problemy Transportu i Logistyki, nr 19.pl_PL
dc.referencesZasuń R., Piszczatowska J., Szczyt klimatyczny psuje klimat dla węgla http://www.obserwatorfinansowy.pl [dostęp 15.12.2015].pl_PL
dc.referencesZimniewicz K., Globalne ocieplenie. Wątpliwy sojusz nauki z polityką, ideologią i biznesem, „Ekonomia i Środowisko” 2011, nr 1(39).pl_PL
dc.referencesZorska A., Koncepcja twórczej destrukcji J.A. Schumpetera i jej odniesienie do przemian gospodarczych w dobie obecnej rewolucji naukowo-technicznej, [w:] Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce, red. A. Zorska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesŻylicz T., Wycena usług ekosystemów. Przegląd wyników badań światowych, „Ekonomia i Środowisko” 2010, nr 1(37).pl_PL
dc.references2050.pl podróż do niskoemisyjnej przyszłości, red. M. Bukowski, IBS, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesA new era. Accelerating toward 2020 – an automotive industry transformed, Deloitte, 2015.pl_PL
dc.referencesA portfolio of power-trains for Europe: A fact-based analysis. The role of battery electric vehicles, plug-in hybrids and fuel cell electric vehicles, McKinsey & Company, 2010.pl_PL
dc.referencesAlternatywne paliwa. Część 1, red. M. Winter, U. Becker, Uniwersytet Technologiczny w Dreźnie, Drezno 2007.pl_PL
dc.referencesAmerican climate prospectus: Economic risks in the United States, New York 2014.pl_PL
dc.referencesAn economic assessment of low carbon vehicles, Cambridge Econometrics and Ricardo-AEA, 2013.pl_PL
dc.referencesAnnual energy outlook 2014 with projections to 2040, EIA, 2014.pl_PL
dc.referencesAssesment of the implementation of a European alternative fuels strategy and possible supportive proposals, final report, Exergia, 2012.pl_PL
dc.referencesBeyond transport policy — exploring and managing the external drivers of transport demand, Illustrative case studies from Europe, EEA Technical report, 2008, no. 12.pl_PL
dc.referencesBeladingsgraad van gewicht en volume. Het vergelijken van lood met veren, „Transport en Logistie”, Nederlands, 2013.pl_PL
dc.referencesBiofuels barometer 2015 http://www.eurobserv-er.org/biofuels-barometer-2015 [dostęp 08.01.2016].pl_PL
dc.referencesBiuletyn energii odnawialnej. Biopaliwa transportowe, Biofuels barometer 2014, EurObserv’ER.pl_PL
dc.referencesBlusz K., Håkon T., Inderberg J., Zerka P., Obywatele zasobni w zasoby. Biała Księga zarządzania zasobami naturalnymi w Polsce, Raport fundacji demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej oraz Instytutu Fridtjofa, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesBorys T., Analiza istniejących danych statystycznych pod kątem ich użyteczności dla określenia poziomu zrównoważonego transportu wraz z propozycją ich rozszerzenia, Raport z realizacji pracy badawczej, Ministerstwo Infrastruktury, Jelenia Góra–Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesBowyer C., Skinner I., Malins Ch, Nanni S., Baldock D., Low carbon transport fuel policy for Europe post 2020. How can a post 2020 low carbon transport fuel policy be designed that is effective and addresses the political pitfalls of the pre 2020 policies?, Final report, IEEP-TEPR-ICCT, 2015.pl_PL
dc.referencesBP statistical review of world energy, BP, 2014.pl_PL
dc.referencesBP statistical review of world energy, BP, 2015.pl_PL
dc.referencesBranża motoryzacyjna, Raport 2014, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesBukowski M., Karaczun Z.M., W polskim interesie. Jak wykorzystać politykę energetyczno-klimatyczną UE jako wsparcie rozwoju Polski do roku 2030?, Projekt Niskoemisyjna Polska 2050, Warszawa–Bruksela 2014.pl_PL
dc.referencesCARS 2020. Report on the state of play of the outcome of the work of the High Level Group, European Commission, October 2014.pl_PL
dc.referencesClarke G., Collection and analysis of data on the structure of the road haulage sector in the European Union. Task A Report Final, AECOM House, 2014.pl_PL
dc.referencesClimate change 2014: Impacts, adaptation, and vulnerability, Fifth Assessment Report (AR5) http://www.ipcc.ch/ [dostęp 09.12.2015].pl_PL
dc.referencesClimate change 2014: Impacts, adaptation and vulnerability. Summary for policymakers, IPCC 2014.pl_PL
dc.referencesClimate change, impacts and vulnerability in Europe 2012. An indicator-based report, European Environmental Agency, Report no. 12/2012, Copenhagen 2012.pl_PL
dc.referencesClimate change reconsidered: The 2009 report of the Nongovernmental International Panel on Climate Change, NIPCC 2009.pl_PL
dc.referencesClimate change reconsidered II: Impacts, adaptation, and vulnerability, NIPCC 2014.pl_PL
dc.referencesClimate change reconsidered II: Physical science, NIPCC 2013.pl_PL
dc.referencesClimate impacts in Europe. The JRC PESETA II Project, Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies, Luxembourg 2014.pl_PL
dc.referencesCoady D., Parry I., Sears L., Shang B., IMF working paper. How large are global energy subsidies?, International Monetary Fund 2015.pl_PL
dc.referencesCollection and analysis of data on the structure of the road haulage sector in the European Union, Task A, AECOM 2014.pl_PL
dc.referencesCO2 emissions from fuel combustion, IEA, 2013.pl_PL
dc.referencesConcept, goal, and strategy. The OECD’s EST project, environmentally sustainable transport (EST), Paris 2004 http://www.ejtir.tudelft.nl/issues/2004_01/pdf/2004_01_01.pdf [dostęp 27.11.2013].pl_PL
dc.referencesConnecting Europe Facility (CEF). TRANSPORT 2014 Calls for proposals. Proposal for the selection of projects, Innovation & Networks Executive Agency, 2015.pl_PL
dc.referencesConnecting Europe TEN-T days 2015 http://www.tentdays.eu/2015_2/index.html [dostęp 20.11.2015].pl_PL
dc.referencesThe contribution of transport to air quality, EEA Report, European Environment Agency, 2012, no. 10.pl_PL
dc.referencesCöllen B., Raport: niektóre biopaliwa bardziej szkodliwe dla klimatu niż paliwa konwencjonalne http://www.dw.de/raport-niekt%C3%B3re-biopaliwa-bardziej-szkodliwe-dla-klimatu-ni%C5%BC-paliwa-= konwencjonalne/a-15740459 [dostęp 14.02.2012].pl_PL
dc.referencesDe Jong G., Schroten A., Van Essen H., Otten M., Bucci P., Price sensitivity of European road freight transport – towards a better understanding of existing results, A report for Transport & Environment. Significance & CE Delft, 2010.pl_PL
dc.referencesDecoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth, A Report of the Working Group on Decoupling to the International Resource Panel, United Nations Environment Programme, 2011.pl_PL
dc.referencesDecoupling 2: Technologies, opportunities and policy options, International Resource Panel, United Nations Environment Programme, 2014.pl_PL
dc.referencesDelivering tomorrow. Logistics 2050. A scenario study, Deutsche Post AG, Bonn 2012.pl_PL
dc.referencesDeutsche Bundesregierung Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawendel, German Adaptation Strategy http://www.anpassung.net/SharedDocs/Downloads/DE/DAS-Kabinettbericht,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/DASKabinettbericht.pdf [dostęp 18.09.2012].pl_PL
dc.referencesDie Herausforderung der Mobilität, Deutsche Energie-Agentur GmbH ngvglobal.com [dostęp 22.09.2014].pl_PL
dc.referencesDünnebeil F., Reinhard C., Lambrecht U., Future measures for fuel savings and GHG emission reduction of heavy-duty vehicles, Heavy-Duty Vehicles’ CO2 emissions meeting, European Commission, Brussels 2015.pl_PL
dc.referencesEfektywność wykorzystania energii w latach 2002–2012, GUS, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesEkologiczne zakupy! Podręcznik dotyczący zielonych zamówień publicznych, wyd. II, KE, 2011.pl_PL
dc.referencesEkspertyza pn. Poprawa efektywności energetycznej transportu w Polsce – analiza dostępnych środków i propozycje działań, wykonana dla Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Departament Polityki Transportowej i Współpracy Międzynarodowej, ECORYS Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesElectric vehicles: everything is changing. Europe 2015, The IDTechEx conference, Berlin 28–29 April 2015 www.IDTechEx.com/eve15 [dostęp 29.04.2015].pl_PL
dc.referencesElectric vehicle forecasts, trends and opportunities 2016–2026, Report IDTechEx 2015.End-use oil product prices and average crudeoil import costs, OECD/IEA, January 2015 http://www.iea.org/statistics/topics/pricesandtaxes/ [dostęp 08.04.2015].pl_PL
dc.referencesEnergia ze źródeł odnawialnych w 2006 roku, GUS, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesEnergia ze źródeł odnawialnych w 2013 roku, GUS, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesEnergia ze źródeł odnawialnych w 2014 roku, GUS, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesEnergy and CO2 emissions scenarios of Poland, IEA, 2010.pl_PL
dc.referencesEnergy balances of OECD countries, IEA Statistics, 2014.pl_PL
dc.referencesEnergy, climate change and environment, IEA, 2014.pl_PL
dc.referencesEnergy efficiency policies in the EU, Lessons from the Odyssee Mure project, 2013 http://www.odyssee-indicators.org/online-indicators/ [dostęp 02.04.2015].pl_PL
dc.referencesEnergy efficiency trends in the transport sector in the EU, Lessons from the Odyssee Mure project 2012 http://www.odyssee-indicators.org/online-indicators/ [dostęp 12.01.2014].pl_PL
dc.referencesEnergy in 2014: After a calm comes the storm, BP Statistical Review of World Energy 2015, June 2015.pl_PL
dc.referencesEnergy prices and taxes quarterly statistics, Third Quarter 2010, IEA, 2012.pl_PL
dc.referencesEnergy prices and taxes quarterly statistics, Fourth Quarter 2012, IEA, 2013.pl_PL
dc.referencesEnergy prices and taxes quarterly statistics, 1st Quarter 2015, IEA, 2015.pl_PL
dc.referencesEnergy sustainability index, [w:] World energy issues monitor 2014, World Energy Council, 2014.pl_PL
dc.referencesEnergy, transport and environment indicators. Data 1992–2002, Luxembourg 2005.pl_PL
dc.referencesEnergy, transport and environment indicators. 2007 edition, Luxembourg 2007.pl_PL
dc.referencesEnergy, transport and environment indicator. 2014 edition, Luxembourg 2014.pl_PL
dc.referencesEnvironment and sustainable development indicators for Canada, NRTEE-TRNEE, Ottawa 2003 http://www.nrtee-tmee.com/eng/publications/sustainable-development~indicators/sustainable-development-indicators.Pdf [dostęp 11.11.2012].pl_PL
dc.referencesEnvironmental impact of products (EIPRO), Analysis of the life cycle environmental impacts related to the final consumption of the EU-25, Institute for Prospective Technological Studies, 2006 http://ftp.jrc.es/EURdoc/eur22284en.pdf [dostęp 12.02.2014].pl_PL
dc.referencesEU energy and transport in figures. Part 3: Transport: Statistical Pocketbook 2007, Publications Office of the European Union, 2007.pl_PL
dc.referencesEU energy and transport in figures: Statistical pocketbook, Publications Office of the European Union, 2008.pl_PL
dc.referencesEU energy and transport in figures, Publications Office of the European Union, 2009.pl_PL
dc.referencesEU energy in figures: Statistical pocketbook, Publications Office of the European Union, 2014.pl_PL
dc.referencesEU energy in figures: Statistical pocketbook, Publications Office of the European Union, 2015.pl_PL
dc.referencesEU renewable energy targets in 2020: Revised analysis of scenarios for transport fuels, JEC Biofuels Programme, JRC Scinence and Policy Reports, JEC, 2014.pl_PL
dc.referencesEU transport in figures: Statistical pocketbook, Luxembourg 2014.pl_PL
dc.referencesEU transport in figures: Statistical pocketbook, Luxembourg 2015.pl_PL
dc.referencesEuropean energy and transport, trends to 2030, European Commission Directorate-General for Energy and Transport, Luxembourg 2008.pl_PL
dc.referencesEuropean sustainable biofuels forum http://www.sustainablebiofuelsforum.eu/images/ESBF_EU_Biofuels_Imports.pdf [dostęp 15.11.2015].pl_PL
dc.referencesEuropejska Unia Energetyczna Kompromis dla Rozwoju i Dobrej Energii, Zeszyt 8 Future Fuelled by Knowledge, Raport PKN ORLEN, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesEvolution. electric vehicles in Europe: Gearing up for a new phase?, Report, Amsterdam Roundtable Foundation and McKinsey & Company The Netherlands, Amsterdam 2014.pl_PL
dc.referencesEwing B., Goldfinger S., Oursler A., Reed A., Moore D., Wackernagel M., The ecological footprint atlas 2010, Global Footprint Network, Oakland 2010.pl_PL
dc.referencesExecutive summary the 2014 international energy efficiency scorecard, ACEEE, Washington 2014.pl_PL
dc.referencesFact-finding studies in support of the development of an EU strategy for freight transport logistics Lot 1: Analysis of the EU logistics sector, Final report, European Commission, 2015.pl_PL
dc.referencesFact-finding studies in support of the development of an EU strategy for freight transport logistics. Lot 1: Analysis of the EU logistics sector, Ecosys, Fraunhofer, TCI, Prognos and AUEB-RC/TRANSLOG, 2015.pl_PL
dc.referencesFaracik B., Szymonek J., Zrównoważone Zamówienia Publiczne w Polsce. Możliwości, bariery, strategie, Creative Commons, 2015.pl_PL
dc.referencesFergusson M. , Europejskie standardy emisji CO2 z samochodów osobowych – skutki dla Polski, Raport przygotowany na zlecenie sieci Transport & Environment, Instytut Spraw Obywatelskich, 2013.pl_PL
dc.referencesFerroukhi R., Khalid A., Lopez-Peña A., Renner M., Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2015, IRENA, 2015.pl_PL
dc.referencesFlorys K., Transport a racjonalne gospodarowanie energią, Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej i Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy http://www.ceo.org.pl [dostęp 07.02.2015].pl_PL
dc.referencesFocusing on environmental pressures from long-distance transport, TERM 2014: Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe, EEA Report no. 7/2014.pl_PL
dc.referencesForum odpowiedzialnego biznesu http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-csr/ [dostęp 08.12.2015].pl_PL
dc.referencesFuel cell and hydrogen technologies in Europe. Financial and technology outlook on the European sector ambition 2014–2020, NEW-IG, Brussels 2011.pl_PL
dc.referencesFuel cell electric vehicles: The road ahead, Fuel Cell Today, UK 2012.pl_PL
dc.referencesFuture of transport. Analytical report. Flash Eurobarometer 312, The Gallup Organization, European Commission, Brussels 2011.pl_PL
dc.referencesFuture Value Chain 2020, Capgemini, The Consumer Goods Forum, HP, 2011.pl_PL
dc.referencesThe global economy in 2030: Trends and strategies for Europe, eds D. Gros, C. Alcidi, Centre for European Policy Studies (CEPS), 2013.pl_PL
dc.referencesThe Global Innovation 1000: Proven paths to innovation success http://www.strategyand.pwc.com/global/home [dostęp 12.11.2015].pl_PL
dc.referencesGlobal economic prospects. Having fiscal space and using it, The World Bank, Washington 2014.pl_PL
dc.referencesGlobal economic prospects. Having fiscal space and using it, The World Bank, Washington 2015.pl_PL
dc.referencesGlobal economic prospects. Managing the next wave of globalization, The World Bank, Washington 2007.pl_PL
dc.referencesGlobal trends 2030: Alternative Worlds, National Intelligence Council, Washington 2012 https://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/11/global-trends-2030-november2012.pdf [dostęp 10.12.2012].pl_PL
dc.referencesGuidelines towards environmentally sustainable transport, OECD, Paris 2002.pl_PL
dc.referencesHill N., Brannigan C., Smokers R., Schroten A., van Essen H., Skinner I., Developing a better understanding of the secondary impacts and key sensitivities for the decarbonization of the EU’s transport sector by 2050. Final Report, AEA, 2012.pl_PL
dc.referencesHistorical and projected gross domestic per capita 2000–2030, ERS International Macroeconomic Data Set http://www.ers.usda.gov/data-products/international-macroeconomic [dostęp 12.08.2013].pl_PL
dc.referencesIEA releases oil market report for october https://www.iea.org/newsroomandevents/news/2015/october/iea-releases-oil-market-report-for-october.html [dostęp 24.10.2015].pl_PL
dc.referencesIntegrated environmental and economic accounting 2003, United Nations Statistics Divisions http://www.unstats.un.org [dostęp 15.12.2013].pl_PL
dc.referencesJakość zasilania – poradnik. Generacja rozproszona i odnawialne źródła energii, Polskie Centrum Promocji Miedzi Sp. z o.o. i European Copper Institute http://www.copperalliance.pl/docs/librariesprovider3/8_1_generacja-rozproszona-i-odnawialne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-energii_wprowadzenie-pdf.pdf?Status=Master&sfvrsn=0 [dostęp 15.11.2015].pl_PL
dc.referencesJohnson C., Singer M., Clean cities 2013. Annual Metrics Report, National Renewable Energy Laboratory, 2014.pl_PL
dc.referencesLapillonne B., Pollier P., Energy efficiency trends in transport in the EU, Enerdata, 2015.pl_PL
dc.referencesLewandowska A., Zielone kołnierzyki http://e-czytelnia.abrys.pl/ecomanager/2011-4-542/ekologiczne-trendy-5846/zielone-kolnierzyki-12868 [dostęp 12.01.2015].pl_PL
dc.referencesLogistyka jako instrument przeciwdziałania zmianom klimatu, Departament tematyczny: Polityka strukturalna i Polityka spójności, Bruksela 2010.pl_PL
dc.referencesMcKnight L.W., Vaaler P.M., Katz R.L., Creative destruction: business survival strategies in the global Internet economy, Massachusetts Institute of Technology, United States 2001.pl_PL
dc.referencesMeadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W.W. III, The limits to growth: A report for the Club of Rome’s project on the predicament of mankind, Published in the United States of America by Universe Books, New York 1972.pl_PL
dc.referencesMemorandum w sprawie możliwości przyjęcia inteligentnych sieci energetycznych (smart power grids) jako jednego z wiodących tematów polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, Konsorcjum Smart Power Grids Polska www.smartgrids.pwr.wroc.pl [dostęp 24.08.2014].pl_PL
dc.referencesMolarius R., Leviäkangas P., RÖnty J., Oiva K., Weather hazards and vulnerabilities for the European transport system – a risk panorama (EWENT project D 5.1), VTT Technical Research Centre of Finland, 2012.pl_PL
dc.referencesNapędzanie europejskiej przyszłości, Cambridge Econometrics & Ricardo-AEA, London 2013.pl_PL
dc.referencesNature, Not Human Activity, Rules the Climate: summary for policymakers of the report of the Nongovernmental International Panel on Climate Change, ed. S. Fred Singer, The Heartland Institute, Chicago 2008.pl_PL
dc.referencesNew energy security paradigm, Word Energy Council, 2006.pl_PL
dc.referencesNiemiecki rząd przyjął program dopłat do aut elektrycznych, Centrum Informacji o Rynku Energii http://www.cire.pl/item,129453,1,0,0,0,0,0,niemiecki-rzad-przyjalprogram-doplat-do-aut-elektrycznych.html [dostęp 22.06.2016].pl_PL
dc.referencesNijboer M., The contribution of natural gas vehicles to sustainable transport, IEA, 2011.pl_PL
dc.referencesNormy efektywności paliwowej dla samochodów – dobre dla kierowców, dobre dla środowiska i dobre dla Polski, Briefing, Transport and Environment, 2013.pl_PL
dc.referencesOcena potencjału do redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2030, raport przygotowany pod patronatem Ministra Gospodarki, McKinsey, 2009.pl_PL
dc.referencesOil market futures, A report for the European Climate Foundation, Cambridge Econometrics, Cambridge 2016.pl_PL
dc.referencesThe Outlook for Energy: A view to 2040, ExxonMobil, 2015.pl_PL
dc.referencesPartnership on sustainable, low carbon transport (SLoCaT) http://www.slocat.net/ [dostęp 06.04.2015].pl_PL
dc.referencesPolska w UE. Bilans dziesięciolecia, „Biuletyn Informacyjny” 2014, nr 34.pl_PL
dc.referencesPotential changes in emissions due to improvements in travel efficiency – final report, U.S. Environmental Protection Agency, 2011.pl_PL
dc.referencesPlan rozwoju elektromobilności. Projekt, Ministerstwo Energii, Warszawa 2016 http://www.me.gov.pl/node/26456 [dostęp 17.09.2016].pl_PL
dc.referencesPreparing for climate change: Adapting local transport, UK Climate Impacts Programme, Oxford 2011 http://www.ukcip.org.uk/wordpress/wpcontent/PDFs/UKCIP-Adapting-Transport.pdf [dostęp 14.10.2014].pl_PL
dc.referencesProduction costs of alternative transportation fuels – influence of crude oil price and technology maturity, IEA, 2013.pl_PL
dc.referencesProgramme review report 2014: Fuel cells and hydrogen joint undertaking, Brussels 2015.pl_PL
dc.referencesProjekt badawczy firmy Alcatel-Lucent wspólnie z ENPC School of International Management, 2012 www.alcatel-lucent.com [dostęp 20.04.2015].pl_PL
dc.referencesThe prospects for natural gas as a transport fuel in Europe, Oxford Institute for Energy Studies, 2014.pl_PL
dc.referencesPrzegląd ekologiczny Polska 2015, Raport OECD, 2015.pl_PL
dc.referencesPrzegląd sejmowy CAEWSE: terminal LNG (nie) zagrożony, Centrum Analiz Energetycznych, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesRaport „Ocena potencjału do redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2030”, McKinsey, 2009.pl_PL
dc.referencesRaport: Park samochodowy 2013, Polski Rynek Motoryzacyjny, Wydanie nr 6, 09/2014, IBRM Samar, Polska 2014.pl_PL
dc.referencesRaport z debaty „Wsparcie systemowe dla inwestycji w energetyce”, „Proinwestycje”, luty 2014.pl_PL
dc.referencesRączka J., Maćkowiak-Pandera J., Niedobory mocy w polskim systemie elektroenergetycznym, Forum Analiz Energetycznych www.fae.org.pl [dostęp 22.08.2015].pl_PL
dc.referencesRedrawing the energy-climate map, Special Report, IEA, 2013.pl_PL
dc.referencesReference scenario 2013, EU energy, transport and GHG emissions trends to 2050, European Commission Directorate-General for Energy, Directorate-General for Climate Action and Directorate-General for Mobility and Transport, Luxembourg 2013.pl_PL
dc.referencesRegulatory implications of new developments in the gas supply chain, Final Report, ACER, 2014.pl_PL
dc.referencesRenewable energy progress and biofuels sustainability, Ecofys, Netherlands 2014.pl_PL
dc.referencesRenewables and electricity storage: A technology roadmap for RE map 2030, International Renewable Energy Agency, Bonn-Abu Dhabi, 2015.pl_PL
dc.referencesResources to reserves: Oil, gas and coal technologies for the energy markets of the future, International Energy Agency, 2013.pl_PL
dc.referencesRidder J., Witkamp B., Market evolution of EVs, The European Assiociation for Electromobility, MOBI 02-05, December, 2014.pl_PL
dc.referencesRoad freight transport by vehicle characteristics http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Road_freight_transport_by_vehicle_characteristics [dostęp 15.04.2015].pl_PL
dc.referencesRoad freight transport vademecum, DG MOVE, 2011.pl_PL
dc.referencesRoad transport vademecum 2006, DG MOVE, 2007.pl_PL
dc.referencesRoad transport vademecum 2009, DG MOVE, 2010.pl_PL
dc.referencesRocznik Statystyki Międzynarodowej 2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesThe role of DSOs in a smart grid environment. Final Report, European Commission, DG ENER, Amsterdam–Rotterdam 23 April 2014.pl_PL
dc.referencesRynek transportu i logistyki w Polsce, ING Bank, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesSchroten A., Warringa G., Bles M., Marginal abatement cost curves for heavy duty vehicles, Background report, CE Delft: European Commission, DG CLIMA, 2012.pl_PL
dc.referencesScrap fossil fuel subsidies now and bring in carbon tax, says World Bank chief http://www.theguardian.com/environment/2015/apr/13/fossil-fuel-subsidies-say-burn-more-carbon-world-bank-president [dostęp 15.04.2015].pl_PL
dc.referencesSecurity of supply in open markets, IEA, Paris 2004.pl_PL
dc.referencesSektor energii świata i Polski. Początki, rozwój, stan obecny, red. A. Gilecki, Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesSessa C., Enei R., EU transport demand: Trends and drivers, EU transport GHG: routes to 2050?, AEA, 2009.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 roku, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesState of the art on alternative fuels transport systems in the European Union. Final Report, DG MOVE – Expert group on future transport fuels, COWI A/S, Denmark 2015.pl_PL
dc.referencesStatystyki uczestnictwa Polski w Programie Ramowym Horyzont 2020. Raport po 112 konkursach, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesSummary of GHG emissions for Poland, UNFCCC, 2013.pl_PL
dc.referencesStosowanie biopaliw i biokomponentów w transporcie, Informacja o wynikach kontroli, KGP-4101-01-00/2013, NIK, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesŚrodowisko Europy 2015. Stan i prognozy: Synteza, EEA, 2015.pl_PL
dc.referencesUnderstanding the electric vehicle landscape to 2020, Global EV Outlook, IEA, 2013.pl_PL
dc.referencesUnited Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, New York 1994.pl_PL
dc.referencesUrban buses: Alternative powertrains for Europe, Final Report, FCH JU, 2012.pl_PL
dc.referencesUwarunkowania wdrożenia zintegrowanego systemu e-mobilności w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Departament Innowacji i Przemysłu, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesVan Audenhove F.J., Dauby L., Korniichuk O., Pourbaix J., The future of urban mobility 2.0. Imperatives to shape extended mobility ecosystems of tomorrow, Arthur D. Little, UITP 2014.pl_PL
dc.referencesVan-Honacker H., Alternative fuels infrastructure: Policy perspective, Clean Power for Transport, Directorate General for Mobility and Transport, presentation, Bruxelles 22 October 2001.pl_PL
dc.referencesWassily L., Carter J., Petri G., Jutro gospodarki świata. Raport dla ONZ, [w:] Nowy międzynarodowy ład ekonomiczny, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesWatson R.T. et al., Climate change 2001 synthesis report, Univ. Press, Cambridge 2001.pl_PL
dc.referencesWell-to wheels analysis of future automotive fuels and powertrains in the European context, JRC Technical Reports, European Commission, 2014.pl_PL
dc.referencesWell-to-wheels report version 4.a. JEC well-to-wheels analysis, JRC Technical Reports, European Commission, 2014.pl_PL
dc.referencesWęglarz A., Winkowska E., Wójcik W., Gospodarka niskoemisyjna zaczyna się w gminie. Podręcznik dla polskich samorządów, adelphi research gemeinnutzige GmbH, Berlin 2015.pl_PL
dc.referencesWnioski z Raportu. Kierunki 2014. Sektor motoryzacyjny, Deloitte oraz DNB Bank Polska, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesWorld development report 2010: Development and climate change, The World Bank, Washington 2010 http://siteresources.world-bank.org /INTWDR2010/Resources/5287678-1226014527953/WDR10-Full-Text.pdf [dostęp 07.03.2014].pl_PL
dc.referencesWorld Energy Outlook, IEA, 2009.pl_PL
dc.referencesWorld Energy Outlook, IEA, 2013.pl_PL
dc.referencesWorld Energy Outlook, IEA, 2014.pl_PL
dc.referencesWorld energy investment outlook, Raport Specjalny, OECD/IEA, Paris 2014.pl_PL
dc.referencesWord Energy Perspectives 2016. E-mobility, Word Energy Council, London 2016 https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2016/06/E-Mobility-Closing-the-emissions-gap_full-report_FINAL_2016.06.20.pdf [dostęp 19.07.2016].pl_PL
dc.referencesWorld energy resources. 2013 Survey, World Energy Council https://www.worldenergy.org/publications/2013/world-energy-resources-2013-survey/ [dostęp 03.02.2014].pl_PL
dc.referencesWorld health statistics 2015, World Health Organization, Luxembourg 2015.pl_PL
dc.referencesWorld population prospects, United Nations, 2008.pl_PL
dc.referencesWorld population prospect. The 2012 revision, United Nations, New York 2013.pl_PL
dc.referencesWorld Trade Report 2014, WTO, Genewa 2014 https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report14_e.pdf [dostęp 15.05.2015].pl_PL
dc.referencesWWF (World Wide Fund for Nature), Living planet report: Overconsumption is driving the rapid decline of the world’s natural environment, Gland 1998.pl_PL
dc.referencesWykonanie celu OZE 2020. Analiza stanu obecnego i prognoza, red. Ch. Schnell, Solivan, Warszawa 2016.pl_PL
dc.references20 20 by 2020 Europe’s climate change opportunity, COM(2008) 30 final, Brussels 2008.pl_PL
dc.referencesAccompanying the white paper – roadmap to a single European transport area – towards a competitive and resource efficient transport system, SEC(2011) 391 final, Brussels 2011.pl_PL
dc.referencesAnalysis of options beyond 20% GHG emission reductions: Member State results, Commission Staff Working Paper, SWD(2012) 5 final, Brussels 2012.pl_PL
dc.referencesAspekty społeczne w zamówieniach publicznych. Podręcznik, Wydanie drugie zmienione i rozszerzone, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesBiała Księga. Adaptacja do zmian klimatu. Europejskie ramy działania, KOM (2009) 147 wersja ostateczna, Bruksela 2009.pl_PL
dc.referencesBiała Księga Zamówień Publicznych. Sprawozdanie z konsultacji z uczestnikami systemu zamówień publicznych poświęconych ocenie funkcjonowania prawa zamówień publicznych w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesBiała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM(2011) 144, Bruksela 2011.pl_PL
dc.referencesClean power for transport: A European alternative fuels strategy, COM(2013) 17 final, Brussels 24.01.2013.pl_PL
dc.referencesCommission implementing decision of 31.7.2015 establishing the list of proposals selected for receiving EU financial assistance in the field of Connecting Europe Facility (CEF) – Transport sector following the calls for proposals launched on 11 September 2014 based on the Multi-Annual Work Programme, C(2015) 5274 final, Brussels 2015.pl_PL
dc.referencesCommission Staff Working Document Evaluation of the stakeholder consultation, Accompanying document to the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050, SEC(2011) 287 final, Brussels 2011.pl_PL
dc.referencesCommission Staff Working Document Impact assessment, Accompanying document to the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050, SEC(2011) 288 final, Brussels 2011.pl_PL
dc.referencesCommission staff working paper. Impact assessment. Accompanying document to the White Paper roadmap to a single European transport area – Towards a competitive and resource efficient transport system, SEC(2011) 358 final, Brussels 2011.pl_PL
dc.referencesCzysta energia dla transportu: europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM(2013) 17, Bruksela 2013.pl_PL
dc.referencesDługookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, Uchwała Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r., M.P. 2013, nr 16, poz. 121.pl_PL
dc.referencesDokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesDyrektywa 2009/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, Dz.Urz. UE L 120 z 15.05.2009.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1513 z dnia 9 września 2015 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 2009/28/ WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dz.Urz. UE L 239 z 15.09.2015.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE), Dz.Urz. UE L 152 z 11.06.2008.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r., w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, Dz.Urz. UE L 140 z 05.06.2009.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE, Dz.Urz. UE L 211 z 14.08.2009.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych, Dz.Urz. UE L 334 z 17.12.2010.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, Dz.Urz. UE L307/2 z 28.10.2014.pl_PL
dc.referencesEnergia 2020. Strategia na rzecz konkurencyjnego, zrównoważonego i bezpiecznego sektora energetycznego, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM(2010) 639 wersja ostateczna, Bruksela 2010.pl_PL
dc.referencesEtap pilotażowy realizacji inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020”, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM(2011) 660, Bruksela 2011.pl_PL
dc.referencesEuropa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela 2010.pl_PL
dc.referencesEuropa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii „Europa 2020”, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM (2011) 21, Bruksela 2011.pl_PL
dc.referencesEuropejska agenda cyfrowa, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, KOM(2010)245 wersja ostateczna, Bruksela 2010.pl_PL
dc.referencesEuropejska strategia na rzecz ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, KOM(2010) 186 wersja ostateczna, Bruksela 2010.pl_PL
dc.referencesGreenhouse gases. Carbon footprint of products. Requirements and guidelines for quantification and communication, PD CEN ISO/TS 14067:2014, BSI 2014.pl_PL
dc.referencesHorizon 2020 – Work programme 2014–2015. Smart, green and integrated transport. Consolidated version, European Commission Decision C (2015)2453 of 17 April 2015.pl_PL
dc.referencesHorizon 2020 – Work programme 2016–2017. Smart, green and integrated transport, European Commission Decision C (2015)6776 of 13 October 2015.pl_PL
dc.referencesHorizon 2020 w skrócie. Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji, Komisja Europejska, Bruksela 2014.pl_PL
dc.referencesHorizon 2020. First results, European Commission, Brussels 2015. Impact Assessment: A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050, SEC(2011) 288.pl_PL
dc.referencesKierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce na lata 2010–2020, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKomunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii Europa 2020, KOM(2011) 21. Bruksela 2011.pl_PL
dc.referencesKomunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 6 października 2010 r. – Projekt przewodni strategii Europa 2020 – Unia innowacji, KOM(2010) 546. Bruksela 2010.pl_PL
dc.referencesKoncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, Uchwała Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r., M.P. 2012, nr 239, poz. 252.pl_PL
dc.referencesKrajowa strategia rozwoju regionalnego 2010–2020, Uchwała Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r., M.P. 2011, nr 36, poz. 423.pl_PL
dc.referencesKrajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Projekt, Ministerstwo Energii, Warszawa 2016 http://bip.me.gov.pl/node/26450 [dostęp 22.09.2016].pl_PL
dc.referencesKrajowy plan działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2013–2016, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesKrajowy plan działania dotyczący efektywności energetycznej dla Polski, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesKrajowy plan działania w zakresie rozwoju energii ze źródeł odnawialnych, Rada Ministrów, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKrajowy plan inwestycyjny, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011, M.P. 2016, poz. 167.pl_PL
dc.referencesMateriał informacyjny dotyczący programowania nowej perspektywy finansowej 2014–2020, z uwzględnieniem priorytetów Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii i Analiz, Warszawa 22 stycznia 2014.pl_PL
dc.referencesObwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych za 2006 r., M.P. 2007, nr 49, poz. 569, s. 3.pl_PL
dc.referencesObwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych za 2007 r., M.P. 2008, nr 89, poz. 778.pl_PL
dc.referencesObwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych za 2012 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesOcena skutków towarzysząca planowi na rzecz efektywności energetycznej, SEC(2011) 277.pl_PL
dc.referencesOdnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM (2011) 681, Bruksela 2011.pl_PL
dc.referencesOpinia dotycząca sprawozdania Komisji: Okresowe sprawozdanie z etapu pilotażowego inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” COM(2013) 929 final, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesPlan działań na rzecz przejścia do konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej w 2050 roku, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM(2011) 112, Bruksela 2011.pl_PL
dc.referencesPlan na rzecz efektywności energetycznej z 2011 r., Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM(2011) 109 wersja ostateczna, Bruksela 2011.pl_PL
dc.referencesPlan rozwoju elektromobilności. Projekt, Ministerstwo Energii, Warszawa 2016 http://www.me.gov.pl/node/26456 [dostęp 17.09.2016].pl_PL
dc.referencesPlan uporządkowania strategii rozwoju, tekst uwzględniający dokonane w dniu 10 marca 2010 r., 30 kwietnia 2011 r. oraz 12 lipca 2012 r. reasumpcje decyzji Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009.pl_PL
dc.referencesPolityka ekologiczna Państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016, Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r., M.P. 2009, nr 34, poz. 501. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Uchwała Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009, nr 202.pl_PL
dc.referencesPolityka klimatyczna Polski. Strategia redukcji emisji GHG w Polsce do roku 2020, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesPolityka transportowa państwa na lata 2006–2025, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesPotencjalne konsekwencje rozwiązań dotyczących unijnej polityki klimatycznej dla polskiej gospodarki oraz wpływu na jej konkurencyjność. Materiał informacyjny dla Komitetu do Spraw Europejskich, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesProgram e-Bus, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2016 https://www.mr.gov.pl/media/20985/eBus_MJE_dobre.pdf [dostęp 16.09.2016].pl_PL
dc.referencesProgram na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia: europejski wkład w pełne zatrudnienie, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, KOM(2010) 682. Bruksela 2010.pl_PL
dc.referencesProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesProgram Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesProgram pracy Komisji na 2015 r. Nowy początek. Załącznik do Komunikatu Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2014) 910 final, Annex 3, Strasburg 2014.pl_PL
dc.referencesProgramowanie perspektywy finansowej 2014–2020 – Umowa Partnerstwa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesProjekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, Ministerstwo Energii, Warszawa 2016, R.M. 15.09.2016 http://www.me.gov.pl/node/26429 [dostęp 18.09.2016].pl_PL
dc.referencesProposal for a Directive on the deployment of alternative fuels infrastructure, Commission Staff Working Document Impact Assessment, SWD (2013) 5 Part 1.pl_PL
dc.referencesRamy polityczne na okres 2020–2030 dotyczące klimatu i energii, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, KOM(2014) 15, Bruksela 2014.pl_PL
dc.referencesRoadmap to a single European transport area – towards a competitive and resource efficient transport system, COM (2011) 144 final, Brussels 28.03.2011.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów. Dz.Urz. UE. L. 342, z 22.12.2009.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Dz.Urz. UE L3477/320 z 20.12.2103.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE, Dz.Urz. UE L 188 z 18.07.2009.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1316/2013 z 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010, Dz.Urz. UE L 348 z 20.12.2013.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1310/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2014, a także i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 oraz rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ich stosowania w 2014 r., Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenia (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń przez pojazdy drogowe, KOM(2014) 28 final, Bruksela 2014.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stanu unijnego rynku transportu drogowego, KOM(2014) 222, Bruksela 2014.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczące stosowania dyrektywy 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, KOM(2013) 214 final, Bruksela 2013.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie Komisji. Okresowe Sprawozdanie z etapu pilotażowego inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w Ramach Strategii „Europa 2020”, KOM(2013) 929 final, Bruksela 2013.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie krajowe – Polska 2015 r., Dokument Roboczy Służb Komisji, SWD(2015) 40, Bruksela 2015.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie Ministra Gospodarki z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie okresowe za lata 2009–2010 dotyczące postępu w promowaniu i wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 roku, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej, Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM(2015) 293 final, Bruksela 2015.pl_PL
dc.referencesStanowisko Rządu RP do projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych, wniosek Parlamentu RP, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesStosowanie biopaliw i biokomponentów w transporcie, Informacja o wynikach kontroli, KGP-4101-01-00/2013, nr ewid. 192/2013/P/13/054/KGP, luty 2014.pl_PL
dc.referencesStrategia „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko – perspektywa do 2020 r.”, Uchwała Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r., M.P. 2013, nr 104, poz. 640.pl_PL
dc.referencesStrategia „Sprawne państwo 2020”. Uchwała Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r., M.P. 2013, nr 17, poz. 136.pl_PL
dc.referencesStrategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”, Uchwała Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r., M.P. 2013, nr 7, poz. 73.pl_PL
dc.referencesStrategia rozwoju kapitału ludzkiego 2020, Uchwała Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r., M.P. 2013, nr 104, poz. 640.pl_PL
dc.referencesStrategia rozwoju kapitału społecznego 2020, Uchwała Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r., M.P. 2013, nr 61, poz. 378.pl_PL
dc.referencesStrategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, Uchwała Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r., M.P. 2012, nr 157, poz. 882.pl_PL
dc.referencesStrategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, Uchwała Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r., M.P. 2012, nr 67, poz. 377.pl_PL
dc.referencesStrategia rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), Uchwała Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r., M.P. 2013, nr 6, poz. 75.pl_PL
dc.referencesStrategia w sprawie adaptacji do zmian klimatu, KOM (2013) 216 wersja ostateczna, Bruksela 2013.pl_PL
dc.referencesStrategia wdrażania w Polsce zintegrowanej polityki produktowej, Ministerstwo Środowiska, Dokument przyjęty przez Komitet Europejskiej Rady Ministrów, Warszawa 2005,R.M. 25.02.2005.pl_PL
dc.referencesStrategia zmian wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2004, R.M. 14.10.2003.pl_PL
dc.referencesStrategia zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa na lata 2012–2020, Uchwała Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012 r., M.P. 2012, nr 163, poz. 839.pl_PL
dc.referencesSummary of the impact assessment: A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050, Commission Staff Working Document Evaluation of the stakeholder consultation, Accompanying document to the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, SEC(2011) 289 final, Brussels 2011.pl_PL
dc.referencesSustainable Europe for a better world: A European Union strategy for sustainable development, (Commission’s proposal to the Gothenburg European Council), Commission of the European Communities, COM(2001) 264 final, Brussels 15.05.2001.pl_PL
dc.referencesSzczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 2015.pl_PL
dc.referencesTraktat o Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE, 2010/C 83/01, t. 53, Bruksela wersja skonsolidowana wydana 30.03.2012.pl_PL
dc.referencesUstawa Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 r., Dz.U. 1997, nr 54, z późn. zm., art. 3, p. 16.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, Dz.U. 2009, nr 130, poz. 1070.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2015, poz. 143.pl_PL
dc.referencesWieloletni program promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008–2014, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesWniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 443/2009 w celu określenia warunków osiągnięcia docelowego zmniejszenia emisji CO2 z nowych samochodów osobowych przewidzianego na 2020 r., KOM(2012) 393 wersja ostateczna, Bruksela 2012.pl_PL
dc.referencesWniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 510/2011 w celu określenia warunków osiągnięcia docelowego zmniejszenia emisji CO2 z nowych lekkich pojazdów dostawczych przewidzianego na 2020 r., KOM(2012) 394 wersja ostateczna, Bruksela 2012.pl_PL
dc.referencesWniosek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i rady w sprawie rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych, KOM(2013) 18 final, Bruksela 2013.pl_PL
dc.referencesWniosek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 98/70/WE z dnia 17 października 2012 r. odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, 2012/0288 (COD)C7-0337/12.pl_PL
dc.referencesWsparcie projektów dotyczących wdrożenia paliw alternatywnych z instrumentu finansowego „Łącząc Europę”, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl [dostęp 23.10.2015].pl_PL
dc.referencesWykorzystanie potencjału ekologicznego wzrostu gospodarczego w zakresie zatrudnienia, Dokument roboczy służb Komisji SWD(2012) 0092, Bruksela 2012.pl_PL
dc.referencesZałożenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2011, R.M. 16.08.2011.pl_PL
dc.referencesZgoda na dofinansowanie z instrumentu Łącząc Europę polskich projektów transportowych, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Biuletyn Informacji Publicznej http://www.mir.gov.pl/strony/aktualnosci/zgoda-na-dofinansowanie-z-instrumentu-laczac-europe-polskich-projektow-transportowych/ [dostęp 20.10.2015].pl_PL
dc.referencesZintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji. Konkurencyjność i zrównoważony rozwój na pierwszym planie, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, KOM(2010) 614, Bruksela 2010.pl_PL
dc.referencesVI Konferencja „Dobre Praktyki Doskonalenia Zarządzania – Zarządzanie Innowacją”, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 21 maja 2015 http://biznesalert.pl/pietrewicz-innowacyjne-zarzadzanie-podstawa-rozwoju-spolecznego-i-gospodarczego-kraju/ [dostęp 07.08.2015].pl_PL
dc.referencesXI międzynarodowa konferencja NEUF 2015 pt. „Transformacja polskiej gospodarki poprzez energetykę i przemysł – efektywność, produktywność, dialog społeczny”, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 6 czerwca 2015 http://www.kpk.gov.pl/?event=xi-miedzynarodowa-konferencja-neuf-2015 [dostęp 20.09.2015].pl_PL
dc.referencesBolsi P., Estimating passenger mobility by tourism statistics, DGMove, 2nd International Transport Forum Statistical Meeting, OECD Conference Centre, Paris 1–2 April 2015 http://www.itf-oecd.org/search/site/1.%09Bolsi%20P [dostęp 12.06.2015].pl_PL
dc.referencesBoyce J., Ecological economics and political economy; why the twain should meet, Inaugural Conference of US Society for Ecological Economics, Duluth, Minnesota 12 July 2001 www.isecoeco.org/ [dostęp 12.02.2013].pl_PL
dc.referencesBudnikowski A., Cygler M., Globalizacja gospodarki a ochrona środowiska i ekorozwój, Referat na Konferencję Naukową „Globalizacja gospodarki a ochrona środowiska”, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 16–17 maja 2012 http://www.budnikowski.pl/files/dydaktyka/artykuly/Budnikowski_Cygler.pdf [dostęp 10.02.2014].pl_PL
dc.referencesBurnewicz J., Rola państwa w kształtowaniu systemu transportowego, European Financial Congress http://www.efcongress.com/.../ekf_2012_j_burnewicz_rola-panstwa_transport [dostęp 16.12.2014].pl_PL
dc.referencesCrespo Garcia L., La adaptacion de las infraestructuras de transporte al cambio climatico, Presented at the Seminario sectorial del plan nacional de adaptacion al cambio climatico, 2011 http://www.marm.es/es/ceneam/grupos-de-trabajoy-seminarios/cc-y-cbdb/16-Infraestructuras_transporte-CETA-CEDEX_tcm7-158552.pdf [dostęp13.06.2014].pl_PL
dc.referencesDay C., Sector integration and sustainable development, Conference on Good Practice in Integration of Environment into Transport Policy, Brussels 2002 http://www.europa.eu.int/comm/environment/gpc [dostęp 05.03.2014].pl_PL
dc.referencesEfektywność wykorzystania energii w latach 2002–2012: Notatka informacyjna, GUS, Konferencja prasowa z 23.07.2014, Warszawa 2014 http://www.stat.gov.pl/portalinformacyjny/efektywnosc_wykorzystania_energii_w_latach_2 [dostęp 14.05.2015].pl_PL
dc.referencesKonkurs CEF 2014 w kontekście projektów dotyczących wdrożenia paliw alternatywnych, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warsztaty, Warszawa, 2015 https://cng.auto.pl/12896/connecting-europe-facility-instrument-laczac-europe-dofinansowanie-dla--paliw-alternatywnych/ [dostęp 27.10.2015].pl_PL
dc.referencesKulczycka J., Wernicka M., Zarządzanie śladem węglowym w przedsiębiorstwach w Polsce – bariery i korzyści https://www.min-pan.krakow.pl/pliki/pracownie/pbs [dostęp 15.01.2016].pl_PL
dc.referencesMatkowski A., Kiełbik A., Sąsiedzkie połączenia gazowe z systemami gazowniczymi krajów otaczających – interkonektory, Gazprojekt, Warszawa, luty 2011 http://www.gazoprojekt.pl/p/polaczenia_miedzykrajowe.pdf [dostęp 05.12.2014].pl_PL
dc.referencesMichałek J., Nowy nurt w teorii handlu międzynarodowego i jego znaczenie dla analizy skutków integracji walutowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 2013 www.pte.pl/pliki/pdf/PTE_4_25-11.pdf [dostęp 21.08.2015].pl_PL
dc.referencesMotowidlak U., Trends in the transport sector as a manifestation of paradox Jevons’a, SDS 2014 – Sustainable Development Symposium. 4th Annual European Postgraduate Symposium – Pan-European University of Bratislava, 2014 http://www.sustainability.sk/ [dostęp 19.02.2014].pl_PL
dc.referencesProgram e-Bus, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2016 https://www.mr.gov.pl/media/20985/eBus_MJE_dobre.pdf [dostęp 16.09.2016].pl_PL
dc.referencesSullivan Ch., O’Fallon C., Vehicle occupancy in New Zealand’s three largest urban areas. 26th Australasian Transport Research Forum, Wellington, New Zealand 1–3 October 2003 http://www.zneiz.pb.edu.pl/data/magazine/article/98/2.1_dobrzynska.pdf [dostęp 27.11.2013].pl_PL
dc.referencesSzablewski A., Nowe megatrendy w światowej gospodarce, Forum wymiany poglądów IRIS Views pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 27.05.2014 https://www.gpw.pl/wydarzenia/?ph_tresc_glowna_start=show&ph_tresc_glowna_cmn_id=48729 [dostęp 03.04.2015].pl_PL
dc.referencesTransport. Trade and tourism, Annual Summit of the International Transport Forum 27–29 May 2015, Leipzig, Germany, OECD http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/14Highlights.pdf [dostęp 07.06.2015].pl_PL
dc.referencesWierzbicki A., Edukacyjne i kulturowe wyznaczniki rozwoju i kreatywności: Ogólne aspekty interdyscyplinarne, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, referat na posiedzeniu Komitetu, Warszawa 18 marca 2009 www.pte.pl/pliki/pdf/biuletyn_pte_spec_2010.pd [dostęp 16.10.2014].pl_PL
dc.referencesZałożenia Planu rozwoju elektromobilności w Polsce, konferencja pt. „W kierunku elektromobilności”, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Energii i Politechnika Warszawska, Warszawa 7 czerwca 2016 r. https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/w-drodze-do-elektromobilnosci/ [dostęp 10.06.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://biznes.pap.pl/pl/news/all/ info/1709741,me-kieruje-do-konsultacji-plan-rozwoju-elektromobilnosci-(aktl-) [dostęp 20.09.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://biznes.pl/gielda/profile/surowce/ropa-brent,430,0,121, profile-surowce-ogolne.html [dostęp 12.06.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://boostinginvestmentstransport.eu/presentations/WS%20B%20%20Alternative%20fuel%20session/H.%20Van%20Honacker.pdf [dostęp 06.11.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC [dostęp 27.11.2014].pl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/events/debate_en.htm [dostęp 24.11.2014].pl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_pl.htm [dostęp 14.11.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_pocketbook.pdf [dostęp 11.06.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/environment/news/efe/articles/2012 [dostęp 16.01.2014].pl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/eurostat/data/database [dostęp 02.03.2015, 05.05.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:European_Free_Trade_Association_(EFTA)/pl [dostęp 27.06.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refresh-TableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdcc210&language=en [dostęp 15.12.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdtr210&plugin=1 [dostęp 26.05.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114&plugin=1 [dostęp 20.01.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/regional_policy/pl/funding/cohesion-fund/ [dostęp 12.11.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=pl [dostęp 26.11.2014].pl_PL
dc.referenceshttp://epp.eurostat.ec.europa.eu [dostęp 06.05.2014].pl_PL
dc.referenceshttp://euro-dane.com.pl/wydarzenia-gospodarcze-428 [dostęp 11.06.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://ewent.vtt.fi [dostęp 09.10.2013].pl_PL
dc.referenceshttp://gnewtcargo.co.uk/about-us/ [dostęp 05.06.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://klimada.mos.gov.pl [dostęp 22.09.2014].pl_PL
dc.referenceshttp://media.energa.pl/pr/299156/energa-kolejny-punkt-ladowania-samochodow-elektrycznych-w-trojmiescie [dostęp 05.08.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://motoryzacja.wnp.pl/rzad-planuje-milion-aut-elektrycznych-na-drogach-juz-w-2025-r,279937_1_0_0.html [dostęp 30.08.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://nafta.wnp.pl/ceny_paliw/ [dostęp 06.01.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://nafta.wnp.pl/notowania/ceny_ropy/?zakres=3, [dostęp 05.10.2016].pl_PL
dc.referencesNiemiecki rząd przyjął program dopłat do aut elektrycznych, Centrum Informacji o Rynku Energii http://www.cire.pl/item,129453,1,0,0,0,0,0,niemiecki-rzad-przyjal-program--doplat-do-aut-elektrycznych.html [dostęp 22.06.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://odyssee.enerdata.net/nrd_web/site/ [dostęp 15.06.2015, 24.06.2015, 28.06.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/ [dostęp 28.12.2015].pl_PL
dc.referencesTychy. 36 nowych autobusów na gaz CNG http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/tychy-36-nowych-autobusow-na-gaz-cng-49899.html, [dostęp 02.07.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://wgospodarce.pl/informacje/20532-megaprojekt-w-swinoujsciu [dostęp 18.12.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://wits.worldbank.org/ [dostęp 25.07.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://www.aef.org.uk/page/5/?s=How+does+air+compare [dostęp 08.07.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://www.ambafrance-pl.org/Francja-zajmuje-pierwsze-miejsce [dostęp 15.02.2014].pl_PL
dc.referenceshttp://www.avere.org/www/index.php [dostęp 07.01.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://www.avere-france.org/Site/Category/?arborescence_id=1 [dostęp 02.05.2014].pl_PL
dc.referenceshttp://www.cire.pl/ [dostęp 28.07.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://www.cire.pl/item,101935,13,0,0,0,0,0,-gradziuk-deklaracje-chin-i-usa-.html [dostęp 15.11.2014].pl_PL
dc.referenceshttp://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/ pressdata/en/ec/145356.pdf [dostęp 04.10.2014].pl_PL
dc.referenceshttp://www.easy-forex.com/au/pl/brentoil/ [dostęp 08.06.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/nominal-and-real-fuel-prices#tab-chart_1 [dostęp 10.06.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/slownik-terminow-prawnych/urzadzenia-do-ochrony-srodowiska [dostęp 20.02.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://www.ekonsument.pl/materialy/publ_606_raport_zzp_w_polsce_mozliwosci_bariery_strategie_2015.pdf [dostęp 05.12.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://www.forbes.pl/ tesla-w-polsce-producent-elektrycznych-samochodowzapowiada-5-stacji,artykuly,182963,1,1.html [dostęp 20.01.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://www.gospodarkamorska.pl/Porty,Transport/me-konsultuje-krajowe-ramy-politykirozwoju-infrastruktury-paliw-alternatywnych.html [dostęp 22.09.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://www.haccp-polska.pl/documents/ulotka-kzr-inig.pdf [dostęp 15.10.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://www.isi.fraunhofer.de/isi-de/x/projekte/odyssee-mure_31-463-3.php [dostęp 17.06.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://www.isis-it.net/survey4/ResultsOverview.asp?DisplayHeader=Yes&SurveyID=103 [dostęp 12.01.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://www.kape.gov.pl/index.php/pl/projekty/projekty/monitorowanie-efektywnosci-energetycznej [dostęp 17.06.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://www.kib.pl/index.php/component/content/article/29-kib/wiedza/149-koszty-produkcji-biopaliw-pynnych [dostęp 01.10.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://www.komunikaty.pl/ [dostęp 12.02.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://www.odyssee -mure.eu [dostęp 02.03.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://www.ogniwa-paliwowe.com/ [dostęp 15.01.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://www.paliwa.pl/news/komunikat-cenowy-2015-06-12 [dostęp 12.06.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://www.sterndavidi.com/Publications/JEI1997.pdf [dostęp 12.10.2013].pl_PL
dc.referenceshttp://www.umweltbundesamt.de/ [dostęp 14.12.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2876 [dostęp 05.12.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://www.weather-project.eu [dostęp 12.10.2013].pl_PL
dc.referenceshttp://www.worldoil.com/magazine [dostęp 16.03.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/motoryzacja-czy-bedziemy-jezdzili-elektrykami.html [dostęp 20.10.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://yegroup.pl/wp-content/uploads/2014/05/Rozwiazania-logistyki-miejskiej-transportu-ladunkow-na-przyk%C5%82adzie-Londynu.pdf [dostęp 05.06.2015].pl_PL
dc.referenceshttps://cng.auto.pl/12760/konkurs-cef-transport-na-wsparcie-najlepszych-polskich-projektow-transportowych-rozstrzygniety/ [dostęp 27.10.2015].pl_PL
dc.referenceshttps://cng.auto.pl/cena-cng-w-polsce/ [dostęp 06.01.2016].pl_PL
dc.referenceshttps://cng.auto.pl/forum/akcyza-a-cng-t1360.html [dostęp 15.02.2015].pl_PL
dc.referenceshttps://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf [dostęp 15.12.2015].pl_PL
dc.referenceshttps://www.cupt.gov.pl [dostęp 14.11.2015].pl_PL
dc.referenceshttps://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/Aktualnosci/COP21_-_podsumowanie.pdf [dostęp 05.05.2016].pl_PL
dc.referencesMillennium Ecosystem Assessment www.millenniumassessment.org [dostęp 10.01.2014].pl_PL
dc.referencessamochodyelektryczne.org/samochody_hybrydowe_typu_plug-in_kontra_samochody_elektryczne.htm [dostęp 20.01.2016].pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-273-7
dc.disciplineinżynieria lądowa i transportpl_PL
dc.disciplineinżynieria środowiska, górnictwo i energetykapl_PL
dc.disciplinenauki o Ziemi i środowiskupl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe