Show simple item record

dc.contributor.authorDomański, Czesław
dc.contributor.authorJędrzejczak, Alina
dc.date.accessioned2022-09-27T12:41:13Z
dc.date.available2022-09-27T12:41:13Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationDomański Cz., Jędrzejczak A., Statystyka i demografia w Uniwersytecie Łódzkim. Brylantowy jubileusz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8220-931-0pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-931-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/43409
dc.description.abstractKsiążka przekazana do rąk Czytelników obejmuje dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny statystyków i demografów Uniwersytetu Łódzkiego. Można ją traktować jako kontynuację monografii pt. Łódzka statystyka akademicka, wydanej w 2020 roku. Celem tej monografii jest przedstawienie dorobku statystyków i demografów Uniwersytetu Łódzkiego, w tym prekursorów, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój statystyki i demografii jako dyscyplin naukowych i ich szerokich zastosowań w wielu dziedzinach wiedzy. Okazją do wydania książki była 77 rocznica pierwszych wykładów ze statystyki, prowadzonych przez nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Łódzkim i w Łódzkim Oddziale Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przedstawiona twórczość naukowa obejmuje okres ponad stu lat i przyczyniła się ona do dynamicznego rozwoju statystyki i demografii w łódzkich uczelniach wyższych, w tym głównie w Uniwersytecie Łódzkim. Środowisko łódzkie wspierało także inne wyższe uczelnie w Polsce poprzez promocję doktorów i doktorów habilitowanych, kierowanie projektami naukowymi a także organizację międzynarodowych konferencji naukowych, w tym m.in. konferencji Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, która w 2022 roku będzie miała 40 edycję. Książka ma charakter naukowy i popularno-naukowy. Wzbogaca ona informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym statystyków i demografów Uniwersytetu Łódzkiego na tle statystyki i demografii polskiej, a częściowo również światowej, w dotychczasowym procesie historycznego rozwoju. Na podstawie dokumentów i danych źródłowych pokazano osiągnięcia naukowe statystyków i demografów łódzkich, a także ich wkład do dydaktyki. Osiągnięcia te pokazano na tle dorobku polskiej myśli statystycznej i demograficznej, a także dorobku światowego, poprzez informacje o udziałach w międzynarodowych kongresach statystycznych.pl_PL
dc.description.abstractThe book handed over to the Readers includes the scientific, didactic and organizational achievements of statisticians and demographers of the University of Lodz. It can be treated as a continuation of the monograph entitled "Lodz academic statistics", published in 2020. The aim of the book is to present the achievements of statisticians and demographers of the University of Lodz, including precursors who have made a significant contribution to the development of statistics and demography as scientific disciplines and their wide application in many fields of knowledge. The occasion to publish this book was the 77th anniversary of the first lectures conducted by academic teachers at the University of Lodz and at the Lodz Branch of the Warsaw School of Economics. The presented scientific work covers a period of over one hundred years and has contributed to the significant development of statistics and demography in numerous higher education institutions, mainly at the University of Lodz. The Lodz community also supported other universities in Poland by promoting doctors and habilitated doctors, managing scientific projects and by organizing international conferences, including Multivariate Statistical Analysis conference, which will have its 40th edition in 2022. The book is scientific and popular science. It enriches the information on the scientific and didactic achievements of statisticians and demographers of the University of Lodz against the background of Polish, and partly also global, statistics and demography, in the process of historical development. Based on source documents, these achievements were presented against the background of Polish statistical and demographic thought ant its contribution to international statistical congresses.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectstatystykapl_PL
dc.subjectdemografiapl_PL
dc.subjectrozwój myśli statystycznejpl_PL
dc.subjectprekursorzy statystykipl_PL
dc.subjectstatisticspl_PL
dc.subjectdemographypl_PL
dc.subjectdevelopment of statistical thoughtpl_PL
dc.subjectprecursors of statisticspl_PL
dc.titleStatystyka i demografia w Uniwersytecie Łódzkim. Brylantowy jubileuszpl_PL
dc.title.alternativeStatistics and demography at the University of Lodz. A brilliant jubileepl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Czesław Domański, Alina Jędrzejczak, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022pl_PL
dc.page.number208pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Statystyki i Demografii Katedra Metod Statystycznych, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 nr 41pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Statystyki i Demografii Katedra Metod Statystycznych, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 nr 41pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-932-7
dc.referencesBaranowski B., Baranowski K.(1985), Pierwsze lata Uniwersytetu Łódzkiego (1945–1949), Biblioteka Wydawnictw Monograficznych UŁ, Folia Historica, Łódź.pl_PL
dc.referencesDomański Cz. (1991), Edward Rosset (1897–1989), „Przegląd Statystyczny”, z. 2.pl_PL
dc.referencesDomański Cz., Jędrzejczak A. (2015), Rozwój statystyki łódzkiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesDomański Cz., Kasperkiewicz W., Kwiatkowski E. (2018), 90 lat łódzkiej ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesFlatt O. (1853), Opis miasta Łodzi, Wydawnictwo Drukarnia Gazety Codziennej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesInformator dla kandydatów na studia (1999), Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydawnictwo Absolwent, Łódź.pl_PL
dc.referencesKita J., Pytlas S. (1995), Profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945–1994. Pro Memoria, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKita J., Pytlas S. (1996), Uniwersytet Łódzki w latach 1945–1995, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKleczyński J. (1885), Międzynarodowy Instytut Statystyczny, „Przegląd Polski”, nr 78.pl_PL
dc.referencesKofler E. (1962), Z dziejów matematyki, Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKowaleski J. T., Obraniak W. (2018), Edward Rosset (1987–1989), [w:] Statystycy polscy. Biogramy, „Biblioteka Wiadomości Statystycznych”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKruszka K. (red.) (2012), Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912–2012, Wydawnictwo PTS, GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKuciński J. (1995), Kalendarium tradycji akademickich w Łodzi (XV–XX w.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKuciński J. (1995), Rodowód wyższych szkól w Łodzi, „Kronika. Pismo UŁ”, nr 3(30): 70 lat tradycji akademickich Łodzi, red. Cz. Domański.pl_PL
dc.referencesKuciński J. (2006), Czterdzieści lat Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego 1965–2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMiastkowski L. (1995), Sylwetki łódzkich uczonych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMiastkowski L. (1997), Sylwetki nauczycieli łódzkiego ekonomiczno-socjologicznego ośrodka akademickiego w latach 1925–1996, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesNowicki J. (1991), Luminarze polskiej teorii ekonomii XX wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPilichowski A., Starosta P. (red.) (2005), Mistrzowie i szkoły łódzkiej ekonomii i socjologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesRajkiewicz A. (2005), Wspomnienia studenckie, „Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego”, wydanie specjalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesRosset E. (1933), Prawa demograficzne wojny, Łódź.pl_PL
dc.referencesRosset E. (1959), Proces starzenia się ludności, PWG, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRosset E. (1962), Stosunki ludnościowe, [w:] Łódź w latach 1945–1960, Łódź.pl_PL
dc.referencesRosset E. (1967), Ludzie starzy. Studium demograficzne, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRosset E. (red.) (1968), Rozwój polskiej myśli statystycznej, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRosset E. (1980), Marzenie, które stało się rzeczywistością, „Uniwersytet Łódzki. Materiały i Sprawozdania”, nr 2(11).pl_PL
dc.referencesSzkoła Główna (1950), Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie: spis wykładowców i skład osobowy: rok akademicki 1949/1950, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzkoła Główna (1951), Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie: spis wykładowców i skład osobowy: rok akademicki 1950/1951, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzkoły naukowe i kierunki badań na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Tradycja i współczesność (2015), red. J. Grotowska-Leder, E. Kwiatkowski, Uniwersytet Łódzki, Łódź.pl_PL
dc.referencesWiśniewski J. (1934), Rozkład dochodów według wysokości w 1929 r., „Prace Instytutu Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen”, nr 2/3, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-931-0
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe