Show simple item record

dc.contributor.authorGajdos, Artur
dc.date.accessioned2022-09-26T12:39:41Z
dc.date.available2022-09-26T12:39:41Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationGajdos A., Struktura zawodowa rynku pracy w Polsce. Systemy informacyjne i prognozy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, https://doi.org/10.18778/8088-277-5pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-277-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/43387
dc.descriptionW publikacji zaprezentowano kompleksowe analizy zmian struktury zawodowej rynku pracy w Polsce przeprowadzone w celu budowy systemów informacyjnych dla rynku pracy i systemu edukacji z elementami prognoz zmian liczby pracujących. Jak wskazuje autor, warunkiem koniecznym prowadzenia efektywnej polityki w obszarze edukacji i rynku pracy jest dostęp do aktualnej i wiarygodnej informacji na temat procesów zachodzących w społeczeństwie, szczególnie w czasie dynamicznych zmian struktury popytu na pracę i podaży pracy. W monografii eksplorowano dwa zasadnicze wątki. Teoretyczny – dotyczący barier i możliwości badania struktury zawodowej rynku pracy oraz praktyczny – w zakresie perspektyw wykorzystania analiz i prognoz struktury zawodowej do poprawy funkcjonowania rynku pracy w Polsce poprzez budowę systemów informacyjnych. Przeprowadzone badania umożliwiły sformułowanie wielu wniosków na temat analiz i prognoz w przekroju zawodowym na rynku pracy oraz systemów informacyjnych dla rynku pracy. Pojawiło się również wiele nowych wątków do badań, które mogą być pogłębiane w przyszłości. Doświadczenia krajowe i zagraniczne wskazują, że analizy i prognozy przekrojowe dla rynku pracy stanowią obecnie ważny obszar badań, którego poznawanie leży u podstaw rozwoju nowoczesnych społeczeństw.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesEkonomia;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectgrupy zawodowepl_PL
dc.subjectstruktura zawodowapl_PL
dc.subjectrynek pracypl_PL
dc.subjectprognozowaniepl_PL
dc.titleStruktura zawodowa rynku pracy w Polsce. Systemy informacyjne i prognozypl_PL
dc.title.alternativeOccupational Structure of the Labour Market in Poland. Information Systems and Forecastspl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Artur Gajdos, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number282pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonometrii Przestrzennej, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-278-2
dc.contributor.authorBiographicalnoteDoktor inż. Artur Gajdos jest adiunktem w Katedrze Ekonometrii Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się problematyką analiz i prognoz zmiennych społeczno-ekonomicznych, głównie na rynku pracy w przekroju zawodowym, oraz tworzeniem systemów informacyjnych dla rynku pracy i systemu edukacji. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu analizowania danych, modelowania i prognozowania. Uczestniczył w realizacji wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Jest ekspertem w zakresie prognozowania zapotrzebowania na umiejętności i rozwoju rynku pracy przy CEDEFOP. Główne zainteresowania naukowo- badawcze to rynek pracy, struktura zawodowa, analizy przekrojowoczasowe, systemy informacyjne (informatyczne), prognozowanie.pl_PL
dc.referencesArendt Ł., Gajdos A. (2017), Postęp techniczny a polaryzacja rynku pracy w Polsce, IPiSS, Warszawa [w druku].pl_PL
dc.referencesArkes H.R. (2001), Overconfidence in judgmental forecasting, [w:] Principles of Forecasting. A Handbook for Researchers and Practitioners, ed. J.S. Armstrong, Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London, s. 495–515.pl_PL
dc.referencesArrow K.J. (1962), The economic implications of learning by doing, „The Review of Economic Studies (Oxford Journals)”, vol. 29(3), s. 155–173.pl_PL
dc.referencesAutor D. (2014), Polanyi’s Paradox and the Shape of Employment Growth, NBER Working Paper No. 20485 National Bureau of Economic Research, Cambridge.pl_PL
dc.referencesBarteczko K. (1999), Ujęcie rynku pracy w modelach makroekonomicznych Instytutu Rozwoju i Studiów Strategicznych, „Studia i Materiały”, t. I, RCSS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBartkowiak R. (2003), Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBecker G.S. (1965), A theory of the allocation of time, „The Economic Journal (Chicago Journals)”, vol. 75(299), s. 493–517.pl_PL
dc.referencesBecker G.S. (1975), Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, Columbia University Press, New York and London.pl_PL
dc.referencesBecker G.S. (1976), Pride and prejudice, [w:] G.S. Becker, The Economic Approach to Human Behavior, University of Chicago Press, Chicago, s. 15–17.pl_PL
dc.referencesBecker G.S. (1992), The Economic Way of Looking at Life, Nobel Lecture.pl_PL
dc.referencesBlaug M. (1995), Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBlaug M. (2000), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBLS Handbook of Methods (1997), U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics.pl_PL
dc.referencesBosworth D., Dawkins P., Stromback T. (1996), The Economic of the Labour Market, Longman, Essex.pl_PL
dc.referencesBottone G. (2009), Education in Italy – is there any return?, Working Paper n.109, ISAE, Italy.pl_PL
dc.referencesBrown P., Lauder H., Ashton D. (2011), The Global Auction: The Broken Promises of Education, Jobs, and Incomes, Oxford University Press, New York.pl_PL
dc.referencesCahuc P., Zylberberg A. (2004), Labour Economics, The MIT Press, Cambridge–London.pl_PL
dc.referencesCEDEFOP (2012a), Future skills supply and demand in Europe. Forecast 2012, Research paper No 26, Luxembourg: Publications Office of the European Union.pl_PL
dc.referencesCEDEFOP (2012b), Skills supply and demand in Europe. Methodological framework, Research paper No 25, Luxembourg: Publications Office of the European Union.pl_PL
dc.referencesChow G.C. (1995), Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCichy K. (2008), Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty wzrostu gospodarczego, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCichy K., Malaga K. (2007), Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, [w:] Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, red. M. Herbst, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 18–53.pl_PL
dc.referencesCieślak M. (red.) (2004), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDańska-Borsiak B., Laskowska I. (2011), Opracowanie modeli ekonometrycznych do prognozowania zatrudnienia według zawodów w wybranym województwie do 2020 r., IPiSS, Warszawa, mps.pl_PL
dc.referencesDomański R. (1990), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDomański R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFair R.C. (1998), Fairmodel Site, „Macroeconomic Dynamics”, vol. 2(2), s. 284–285.pl_PL
dc.referencesFisher A.G.B. (1945), Economic Progress and Social Security, Macmillan, London.pl_PL
dc.referencesFitz-Enz J. (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.pl_PL
dc.referencesFlorczak W., Karp G., Świeczewska I., Welfe W. (2011), The structural model of the Lodz region – scenarios of regional development, [w:] Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis, ed. B. Suchecki, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesFourastie J. (1954), Die Grosse Hoffnung des Zwanzigsten Jahrhunderts, Bund-Verlang, Koln-Deutz.pl_PL
dc.referencesFourastie J. (1972), Myśli przewodnie, Wydawnictwo Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGajda J.B. (2001), Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGajdos A. (2002), Systemy informacji i prognozowania rynku pracy, Łódź, mps pracy doktorskiej, Katedra Ekonometrii Przestrzennej, Uniwersytet Łódzki, Łódź.pl_PL
dc.referencesGajdos A. (2006a), Prognoza liczby pracujących w Polsce według wielkich i średnich grup zawodowych na lata 2006−2010, [w:] Przekrojowe prognozy popytu na pracę w Polsce na lata 2006–2010, red. B. Suchecki, t. XV, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, s. 157–206.pl_PL
dc.referencesGajdos A. (2006b), Prognozy liczby pracujących według wielkich i dużych grup zawodowych w województwie dolnośląskim na lata 2006–2011, [w:] Audyt ofert pracy, zapotrzebowania na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Śląsku, red. T. Kupczyk, Politechnika Wrocławska, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Wrocław, s. 57–95.pl_PL
dc.referencesGajdos A. (2010), Prognozy profilu gospodarczego województwa pomorskiego, [w:] Aktualny i przyszły profil gospodarczy województwa pomorskiego, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., Kutno, s. 102–140.pl_PL
dc.referencesGajdos A. (2012a), The forecast of occupational structure of employment in Poland, [w:] Building on skills forecasts – Comparing methods and applications, Publications Office of the European Union, Luxembourg, s. 169–180.pl_PL
dc.referencesGajdos A. (2012b), Prognoza podaży pracy i popytu na pracę w Lublinie do 2013 roku, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., Kutno, mps.pl_PL
dc.referencesGajdos A. (2013), Prognozy ostateczne zatrudnienia według grup zawodów do 2020 r. dla województwa łódzkiego, [w:] Prognozy zatrudnienia według grup zawodów, podregionów i sektorów ekonomicznych dla województwa łódzkiego. Raport X, red. E. Kwiatkowski, B. Suchecki, A. Gajdos, P. Włodarczyk, IPiSS, Warszawa, s. 230–307.pl_PL
dc.referencesGajdos A. (2014a), Dopasowanie kapitału ludzkiego do potrzeb regionalnego rynku pracy, [w:] Kapitał ludzki w regionie łódzkim z perspektywy przedsiębiorstw i rynku pracy, red. Z. Przygodzki, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 161–182.pl_PL
dc.referencesGajdos A. (2014b), Spatial Analysis Of Human Capital Structures, „Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, vol. 17, s. 43–54.pl_PL
dc.referencesGajdos A. (2015a), Pracujący Małopolanie, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesGajdos A. (2015b), Prognoza liczby pracujących w przekroju grup zawodów w Polsce na lata 2014–2022, „Polityka Społeczna”, nr 11–12, s. 32–38.pl_PL
dc.referencesGajdos A. (2016), Analiza zmian poziomu przeciętnych wynagrodzeń brutto w przekroju grup zawodów w Polsce w latach 2004–2014, „Rynek Pracy”, nr 3(158), s. 29–36.pl_PL
dc.referencesGajdos A., Arendt Ł. (2014), WWW.prognozowaniezatrudnienia.pl website and forecasting tool – an example of information and forecasting system, „Polityka Społeczna”, nr 2, s. 38–46.pl_PL
dc.referencesGajdos A., Kusideł E. (2015), Model prognozowania liczby pracujących dla województwa mazowieckiego. Prognoza struktury i liczby pracujących w przekroju sektorów i podregionów oraz grup zawodów i podregionów województwa mazowieckiego na lata 2014–2020, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Łódź, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGajdos A., Kusideł E. (2016), Wpływ zmian w strukturze pracujących na konwergencję kapitału ludzkiego w Polsce i Europie, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 3(231), s. 71–88.pl_PL
dc.referencesGajdos A., Lewandowska-Gwarda K., Żmurkow E. (2012), Opracowanie prognozy zatrudnienia w wybranym województwie według grup zawodów do 2020 r. (łódzkie), IPiSS, Warszawa, mps.pl_PL
dc.referencesGajdos A., Żmurkow-Poteralska E. (2014), Model dla grup zawodów, [w:] Prognozy zatrudnienia w Polsce do 2020 roku. Syntetyczne wyniki i wnioski. Raport IX, red. E. Kwiatkowski, B. Suchecki, A. Gajdos, P. Włodarczyk, „Studia i Monografie”, IPiSS, Warszawa, s. 86–92.pl_PL
dc.referencesGajdos A., Żmurkow-Poteralska E. (2015), Model zawodowy (Zadanie 4.2), IPiSS, Warszawa, mps.pl_PL
dc.referencesGajdos A. (red.) (2012), Podlaski Absolwent. Badanie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zawodowych kształcących w zawodach budowlanych, WUP w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesGajdos A. (red.) (2013), Aplikacja Analityczno-Prognostyczna. Raport dla odbiorców i użytkowników, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., Kutno.pl_PL
dc.referencesGoryl A., Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Osiewalski J. (1999), Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGorzelak G. (red.) (2007), Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M. (red.) (2009), Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHartog J., Brink van der H.N. (eds) (2007), Human Capital. Theory and Evidence, Cambridge University Press, New York.pl_PL
dc.referencesHarvey N. (2001), Improving judgment in forecasting, [w:] Principles of Forecasting. A Handbook for Researchers and Practitioners, ed. J.S. Armstrong, Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London, s. 59–80.pl_PL
dc.referencesHeffner K., Malik K. (red.) (2005), Kapitał ludzki w rozwoju regionu. Uwarunkowania makro- i mikroekonomiczne, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole.pl_PL
dc.referencesHerbst M. (red.) (2007), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHull Ch.H. (1899), The Economic Writings of Sir William Petty, Cambridge.pl_PL
dc.referencesInformacja o rynku pracy w województwie łódzkim, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Łódź 2002–2008.pl_PL
dc.referencesInternational Labour Office (ILO) (2013), Global Wage Report 2012/13: Wages and equitable growth, Geneva.pl_PL
dc.referencesInternational Labour Office (ILO) (2014), World of Work Report 2014: Developing with Jobs, Geneva.pl_PL
dc.referencesJabłoński Ł. (2012), Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKabaj M. (2007), Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy: dezaktywacja Polski, IPiSS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKomitet Pracy i Płac (1965), Nomenklatura zawodów i specjalności, Wydawnictwo Katalogów i Cenników, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKodde D.A., Ritzen J.M.M. (1986), Vraag naar hoger onderwijs, eindarapport, Beleidsgerichte studies Hoger Oderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, Ministerie van Oderwijs en Wetemschappen’s-Gravenhage.pl_PL
dc.referencesKrajowa Strategia Zatrudnienia na lata 2007–2013 (2005), „Monitor Unii Europejskiej”, nr 9, s. 41–42.pl_PL
dc.referencesKryńska E. (1998), Wybrane teorie rynku pracy o prognozowaniu, [w:] Prognoza podaży i popytu na rynku pracy w Polsce do roku 2010, red. E. Kryńska, J. Suchecka, B. Suchecki, IPiSS, Warszawa, s. 22–60.pl_PL
dc.referencesKryńska E. (red.) (2011), Prognozowanie zatrudnienia według zawodów – dorobek teoretyczny i wdrożeniowy – świat i Polska, IPiSS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKryńska E., Suchecka J., Gajdos A. (2002), Prezentacja porównawcza doświadczeń zagranicznych w aspekcie pogłębionej analizy wyników dotychczas opracowanych prognoz dla wypracowania założeń metodologicznych długookresowego systemu prognozowania popytu na prace w Polsce, [w:] Przesłanki konstrukcji systemu długookresowego prognozowania popytu na pracę, red. Z. Strzelecki, RCSS, Międzyresortowy Zespół ds. Prognozowania Popytu na Pracę, Studia i Materiały, t. VIII, Warszawa, s. 90–140.pl_PL
dc.referencesKryńska E., Suchecka J., Suchecki B. (1998), Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, IPiSS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKudłacz T. (1999), Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKukulak-Dolata I., Kucharski L., Sobocka-Szczapa H., Włodarczyk P., (2011), Wnioski z analiz teoretycznych i wdrożeniowych dla zespołu projektującego modele prognoz zatrudnienia według zawodów dla wybranego województwa, IPiSS, Warszawa, mps.pl_PL
dc.referencesKusideł E., Gajdos A. (2006), Prognoza zatrudnienia i zapotrzebowania na określone zawody w woj. dolnośląskim oraz lista zawodów, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., Kutno.pl_PL
dc.referencesKusideł E., Gajdos A. (2012), Estymacja parametrów modeli ekonometrycznych do prognozowania zatrudnienia według grup zawodów w ujęciu globalnym i opis otrzymanych wyników, IPiSS, Warszawa, mps.pl_PL
dc.referencesKusideł E., Suchecki B., Modranka E. (2012), Opracowanie prognozy zatrudnienia w wybranym województwie według grup zawodów i sektorów do 2020 r., IPiSS, Warszawa, mps.pl_PL
dc.referencesKwartalna informacja o rynku pracy 2011, GUS, Departament Pracy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKwiatkowska W. (2007), Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski E. (1980), Teoria trzech sektorów gospodarki, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski E. (1988), Neoklasyczne teorie zatrudnienia. Tradycja i współczesność, PWN. Warszawa.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski E., Kucharski L. (2012a), Korekta ekspercka prognozy zatrudnienia w wybranym województwie według zawodów i sektorów do 2020 r., IPiSS, Warszawa, mps.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski E., Kucharski L. (2012b), Uwagi do prognozy zatrudnienia w wybranym województwie według grup zawodów i obszarów statystycznych NUTS III do 2020 r., IPiSS, Warszawa, mps.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski E., Kwiatkowska W., Gajdos A. (2011), Stworzenie koncepcji modeli prognoz zatrudnienia dla wybranego województwa, IPiSS, Warszawa, mps.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski E., Rogut A. (2008), Regionalne zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy w Polsce, [w:] Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy, red. E. Kwiatkowski, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 193–215.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski E., Suchecki B., Gajdos A., Antczak E., Włodarczyk P. (2013), Metodologiczne aspekty prognoz zatrudnienia w kraju, [w:] Prognoza zatrudnienia w Polsce według grup zawodów do 2020 roku. Raport VI, red. E. Kwiatkowski, B. Suchecki, IPiSS, Warszawa, s. 10–84.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski E., Suchecki B., Gajdos A., Włodarczyk P. (2011), Sformułowanie wniosków dla zespołu projektującego modele prognoz zatrudnienia według grup zawodów w ujęciu globalnym, IPiSS, Warszawa, mps.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski E., Suchecki B., Gajdos A., Włodarczyk P. (2013), Wnioski do uwzględnienia w prognozowaniu zatrudnienia w ujęciu globalnym, [w:] Prognozy zatrudnienia według grup zawodów, podregionów i sektorów ekonomicznych dla województwa łódzkiego. Raport X, red. E. Kwiatkowski, B. Suchecki (red.), A. Gajdos, P. Włodarczyk, IPiSS, Warszawa, s. 308–356.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski E., Suchecki B., Kucharski L., Gajdos A. (2012), Opracowanie ostatecznej wersji prognozy zatrudnienia w wybranym województwie według grup zawodów do 2020 r. (łódzkie), IPiSS, Warszawa, mps.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski E., Suchecki B., Kucharski L., Gajdos A. (2013), Prognozy ostateczne zatrudnienia według grup zawodów do 2020 r. dla województwa łódzkiego, [w:] Prognozy zatrudnienia według grup zawodów, podregionów i sektorów ekonomicznych dla województwa łódzkiego, Raport X, red. E. Kwiatkowski, B. Suchecki, IPiSS, Warszawa, s. 230–256.pl_PL
dc.referencesLucas R. (1988), On the mechanics of economic development, „Journal of Monetary Economics”, vol. 22, s. 3–42.pl_PL
dc.referencesLudność, ruch naturalny i migracje w województwie łódzkim w 2010 roku (2011), Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesŁukasiewicz G. (2009), Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMadddala G.S. (2006), Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMatusiak M. (2009), Kierunki dyskusji nad kapitałem ludzkim w polskich realiach, [w:] Kapitał ludzki – Innowacje – Przedsiębiorczość. Sooipp Annual – 2008, red. P. Niedzielski, K. Poznańska, K.B. Matusiak, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.pl_PL
dc.referencesMaurya M., Shah N. (2014), Labour Market Information System, „International Journal of Application or Innovation in Engineering and Management”, vol. 3(3), s. 534–541.pl_PL
dc.referencesMill J.S. (1848), (1909), Principles of Political Economy with some of their Applications to Social Philosophy, ed. W.J. Ashley, Longmans, Green and Co., London.pl_PL
dc.referencesMilo W., Wesoły Z., Cieśluk U. (1999), Bezrobocie, aktywność kapitałowa, ceny a wzrost gospodarczy Polski, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesMincer J. (1958), Investment in human capital and personal income distribution, „Journal of Political Economy”, vol. 66(4), s. 281–302.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (2003), Zalecenia metodyczne doprowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej (2010), Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, Departament Rynku Pracy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMiś W. (2007), Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Podstawy koncepcji kapitału ludzkiego w historii myśli ekonomicznej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMoroń D. (red.) (2009), Kapitał ludzki i społeczny. Wybrane problemy teorii i praktyki, Wydawnictwo UWr, Wrocław.pl_PL
dc.referencesNarodowy Plan Rozwoju na lata 2007–2013 (2005), „Monitor Unii Europejskiej”, nr 6/7, s. 55.pl_PL
dc.referencesNiklewicz-Pijaczyńska M., Wachowska M. (2012), Wiedza – kapitał ludzki – innowacje, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.pl_PL
dc.referencesOdrębalski M., Strahl D. (1999), Informational Range of Local Database in Poland vs. European Infraregional Informational System – SIRE, „Argumenta Oeconomica”, nr 8.pl_PL
dc.referencesOdrębalski M., Strahl D. (2000), Statystyka regionalna w BDL – stan i zarys koncepcji rozwoju, [w:] Statystyka regionalna: metody i źródła zasilania informacyjnego, Poznań.pl_PL
dc.referencesOrganisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2013), OECD Science, Technology and Industry Scoreboard: Innovation for Growth, Paris.pl_PL
dc.referencesOrłowski W. M., Zienkowski L., Czyżewski A. B, Żółkiewski Z., Godowski S., Berger K., Gorzelak M. (2000), Wielowariantowa, średniookresowa prognoza popytu na pracę najemną w Polsce w przekroju 369 grup zawodowych, „Studia i Materiały”, t. IV, RCSS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOstasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. (1998), Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE im. O. Langego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesParysek J. (red.) (2004), Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989–2002, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesPiech K. (2009), Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPlich M. (2011), Perspektywy rozwoju regionu łódzkiego do roku 2015 w świetle wyników modelu symulacyjnego. Scenariusze symulacyjne, Łódź.pl_PL
dc.referencesProdukt krajowy brutto – Rachunki regionalne w 2009 r. (2011), Urząd Statystyczny w Katowicach, Główny Urząd Statystyczny, Katowice, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrzybyszewski R. (2007), Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRadzikowska B. (red.) (2004), Metody prognozowania. Zbiór zadań, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesRamos R., Surinach J., Artis M. (2009), Human Capital Spillovers and Regional Economic Growth in Spain, University of Barcelona, Departament of Econometrics.pl_PL
dc.referencesRamsey F. (1928), A mathematical theory of saving, „Journal of Political Economy”, vol. 38, s. 543–559.pl_PL
dc.referencesRegiony Polski (2011), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRicardo D. (1846), The Works of David Ricardo, ed. J.R. Culloch, John Murray, London.pl_PL
dc.referencesRocznik statystyczny Pracy 2010, GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRoczniki statystyczne Województwa Łódzkiego z lat 2000–2010, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesRogut A. (2008), Determinanty popytu na pracę w Polsce w okresie transformacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesRomer P. (1989), Human Capital and Growth, NBER Working Paper No. 3173.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U., nr 265, poz. 2644) zaktualizowana o dodatkowe specjalności w roku 2007 (Dz.U. 2007, nr 106, poz. 728).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2007, nr 106, poz. 728).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2010, nr 82, poz. 537).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014, poz. 1145).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz.U. 2015.1304).pl_PL
dc.referencesRynek pracy w województwie łódzkim w latach 2009–2010 (2011), Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesSay J.B. (1803), (1855), A Treatise on Political Economy, ed. C.C. Biddle, Lippincott, Grambo & Co., Philadelphia.pl_PL
dc.referencesSchultz T.W. (1982), Investing in People: The Economics of Population Quality, University of California Press.pl_PL
dc.referencesShaw-Taylor L. (2007), Diverse experiences: the geography of adult female employment and the 1851 census, [w:] Women’s Work in Industrial England: Regional and local perspectives, ed. N. Goose, Hatfield, s. 29–50.pl_PL
dc.referencesSmith A. (1776), (1904), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Methuen & Co., Ltd, London.pl_PL
dc.referencesSmith S. (2003), Labour Economics, Routledge, London–New York.pl_PL
dc.referencesSocha M., Sztanderska U. (2000), Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSolow R. (1956), A contribution to the theory of economic growth, „Quarterly Journal of Economics”, no. 70, s. 65–94.pl_PL
dc.referencesStewart T. R. (2001), Improving reliability of judgmental forecasts, [w:] Principles of Forecasting. A Handbook for Researchers and Practitioners, ed. J.S. Armstrong, Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London, s. 81–106.pl_PL
dc.referencesStiglitz J. (2014), Unemployment and Innovation, NBER Working Paper No. 20670 National Bureau of Economic Research (NBER), Cambridge.pl_PL
dc.referencesStrahl D. (red.) (2006), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesStrzelecki P., Wyszyński R., Saczuk K. (2009), Zjawisko chomikowania pracy w polskich przedsiębiorstwach po okresie transformacji, „Bank i Kredyt”, nr 40(6), s. 77–104.pl_PL
dc.referencesSuchecka J. (2002), Metody statystyczne: zarys teorii i zadania, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.pl_PL
dc.referencesSuchecka J., Gajdos A. (2003), Prezentacja porównawcza doświadczeń zagranicznych dotyczących prognoz popytu na pracę w systemach informacji o rynku pracy, [w:] System prognozowania popytu na pracę w Polsce. Część I: podstawowa metodologia, red. Z. Strzelecki, RCSS, Międzyresortowy Zespół ds. Prognozowania Popytu na Pracę, Studia i Materiały, t. XI, Warszawa, s. 209–248.pl_PL
dc.referencesSuchecki B. (1998), Konstrukcja prognostycznych modeli rynku pracy dla Polski, [w:] E. Kryńska, J. Suchecka, B. Suchecki, Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, IPiSS, Warszawa, s. 117–150.pl_PL
dc.referencesSuchecki B. (2000), Prezentacja dorobku metodyczno-modelowego oraz aplikacyjnego w dziedzinie prognozowania makroekonomicznego, [w:] Prognozowanie popytu na pracę według kwalifikacji a potrzeby w zakresie kierunków kształcenia i szkolenia, RCSS, Międzyresortowy Zespół ds. Prognozowania Popytu na Pracę, Studia i Materiały, t. V, Warszawa, s. 32–55.pl_PL
dc.referencesSuchecki B. (red.) (2004), System Prognozowania Popytu na Pracę w Polsce. Cześć II. Projekt systemu, baza danych, model makroekonomiczny, t. XII, RCSS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSuchecki B. (red.) (2005), System Prognozowania Popytu na Pracę w Polsce. Cześć IV. SPPP – podręcznik użytkownika, t. XIV, RCSS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSuchecki B. (red.) (2010), Ekonometria przestrzenna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSuchecki B., Dańska B. (2011), Estymacja parametrów modeli ekonometrycznych do prognozowania zatrudnienia według zawodów w wybranym województwie i opis otrzymanych wyników, IPiSS, Warszawa, mps.pl_PL
dc.referencesSuchecki B., Dańska B., Suchecka J. (1993), Modele i metody ekonometrii przestrzennej w badaniach regionalnych, Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ, nr 111, Seria D, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesSuchecki B., Gajdos A. (2001), Zastosowanie modeli korekty błędem do analiz symulacyjnych, VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Wydawnictwo UMK, Toruń.pl_PL
dc.referencesSuchecki B., Gajdos A. (2002), Rekomendacje metodyczno-modelowe oraz założenia prognostyczne dla konstrukcji systemu długookresowego prognozowania popytu na pracę, „Studia i Materiały”, t. VIII, RCSS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSuchecki B., Gajdos A. (2007), Przewidywany popyt na pracę w województwie łódzkim do 2010 roku, [w:] Rynek pracy w województwie łódzkim. Diagnoza zawodów, red. J. Witkowski, ASM, IPiSS, Łódź, s. 245–276.pl_PL
dc.referencesSuchecki B., Gajdos A. (2015), Błędy prognoz liczby pracujących w latach 2012–2013 (2014), [w:] Opracowanie rekomendacji dotyczących procesu aktualizacji prognozy, red. E. Kwiatkowski, B. Suchecki, L. Kucharski, P. Włodarczyk, A. Gajdos, IPiSS, Warszawa, mps, s. 4–18.pl_PL
dc.referencesSuchecki B., Gajdos A., Kwiatkowski E., Włodarczyk P. (2013a), Prognoza ostateczna zatrudnienia w kraju według grup zawodów, [w:] Prognoza zatrudnienia w Polsce według grup zawodów do 2020 roku. Raport VI, red. E. Kwiatkowski, B. Suchecki, IPiSS, Warszawa, s. 215–327.pl_PL
dc.referencesSuchecki B., Gajdos A., Lewandowska-Gwarda K., Żmurkow-Poteralska E. (2013b), Prognoza wstępna zatrudnienia w kraju według grup zawodów, [w:] Prognoza zatrudnienia w Polsce według grup zawodów do 2020 roku. Raport VI, red. E. Kwiatkowski, B. Suchecki, IPiSS, Warszawa, s. 164–185.pl_PL
dc.referencesSuchecki B., Olejnik A., Lewandowska-Gwarda K. (2011), Opracowanie prognozy zatrudnienia w wybranym województwie według grup zawodów i obszarów statystycznych NUTS III do 2020 r., IPiSS, Warszawa, mps.pl_PL
dc.referencesSwan T. (1956), Economic growth and capital accumulation, „Economic Record”, vol. 32, s. 334–361.pl_PL
dc.referencesSzczepański J. (1965), Czynniki kształtujące zawód i strukturę zawodową, [w:] Socjologia zawodów, red. A. Sarapata, Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzczepański M.S., Bierwiaczonek K., Nawrocki T. (red.) (2008), Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Wydawnictwo UŚ, Katowice.pl_PL
dc.referencesSzczęsny W., Borkowski B., Dudek H. (2004), Ekonometria. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSztandar-Sztanderska U. i inni (2000), Możliwość wykorzystania dodatkowych źródeł danych w analizach i prognozach rynku pracy, RCSS, Warszawa, mps.pl_PL
dc.referencesUstawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004, nr 99, poz. 1001) i jej nowelizacja z 19 grudnia 2008 roku (Dz.U. 2009, nr 6, poz. 33).pl_PL
dc.referencesVerbeek M. (2004), A Guide to Modern Econometrics, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester.pl_PL
dc.referencesWeisbord B. (1964), External Benefits of Public Education, Princeton University.pl_PL
dc.referencesWelfe A. (red.) (2000), Gospodarka Polski w okresie transformacji (2000), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWelfe W. (red.) (2001), Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesWelfe W. (red.) (2007), Gospodarka oparta na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWelfe W., Welfe A. (1996), Ekonometria stosowana, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWilson R.A. (ed.) (2001), Projections of Occupations and Qualifications 2000/2001: Regional Results, Department for Education and Employment, Sheffield.pl_PL
dc.referencesWilson R., Green A.E. (2001), Projections of Occupations and Qualifications: 2000/2001: Regional Results, University of Warwick, Institute for Employment Research, Sheffield.pl_PL
dc.referencesWiśniewski Z., Zawadzki K. (2010), Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, Wojewódzki Urząd Pracy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.pl_PL
dc.referencesWitkowski J. (2002), Badanie aktywności ekonomicznej ludności w NSP 2002, „Wiadomości Statystyczne”, nr 4.pl_PL
dc.referencesWojewództwo Łódzkie. Podregiony, powiaty, gminy 2010 (2010), Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesWorld Employment Social Outlook (2015), The Changing Nature of Jobs, ILO Research Department, Geneva.pl_PL
dc.referencesWoźniak M.G. (2004), Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.pl_PL
dc.referencesWUP w Toruniu (2011), Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2011 roku, Toruń.pl_PL
dc.referencesZarządzenie nr 47 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 10 grudnia 1981 roku w sprawie wprowadzenia klasyfikacji zawodów i specjalności występujących w gospodarce narodowej.pl_PL
dc.referencesZeliaś A. (1997), Teoria prognozy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZeliaś A. (2001), Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2003), Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZellner A. (1962), An efficient method of estimating seemingly unrelated regressions and tests for aggregation bias, „Journal of the American Association”, vol. 57.pl_PL
dc.referencesAmerica’s Labor Market Information System htttp://almis.dws.state.ut.us (dostęp 14.05.2002).pl_PL
dc.referencesAplikacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych http://www.mz.praca.gov.pl/Puls2/MZ/lista/wyswietl.do?id=MZ0000 (dostęp 01.04.2012).pl_PL
dc.referencesBank Danych Lokalnych GUS http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=obanku (dostęp 01.03.2016).pl_PL
dc.referencesBureau of Labor Statistics http://data.bls.gov/projections/occupationProj (dostęp 17.03.2016).pl_PL
dc.referencesBureau of Labor Statistics http://www.bls.gov/bls/proghome.htm (dostęp 17.03.2016).pl_PL
dc.referencesBureau of Labor Statistics http://www.bls.gov/emp/ (dostęp 17.03.2016).pl_PL
dc.referencesCanadian Occupational Projection System http://occupations.esdc.gc.ca/sppccops/w.2lc.4me@-eng.jsp (dostęp 17.03.2016).pl_PL
dc.referencesDolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, http://www.dwup.pl (dostęp 17.03.2016).pl_PL
dc.referencesGUS (2013), BAEL – dane za lata 2010, 2011 oraz I–II kw. 2012 r. po przeliczeniu z uwzględnieniem NSP 2011. Aneks http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ANEKS_BAEL.pdf (dostęp 25.02.2013).pl_PL
dc.referencesILO (2012), International Standard Classification of Occupations ISCO-08, Geneva https://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/B30EE525-22DB-4C1B-B8D5-6D12934AF00A/0/isco08.pdf (dostęp 20.02.2016).pl_PL
dc.referencesInformacja o klasyfikacjach zawodów w latach 1995–2014 http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci (dostęp 20.02.2016).pl_PL
dc.referencesLabour Market Information Database http://skillsbase.dfee.gov.uk (dostęp 30.03.2002).pl_PL
dc.referencesLabour Market Information Portal http://lmip.gov.au/ (dostęp 17.03.2016).pl_PL
dc.referencesNarzędzie Prognostyczne http://np.prognozowaniezatrudnienia.pl (dostęp 15.02.2016).pl_PL
dc.referencesNational Skill Development Corporation (2011), Concept Paper on Labour Market Information System. An Indian Perspective, New Delhi http://www.tsscindia.com/download/Concept%20Paper%20on%20LMIS.pdf (dostęp 04.03.2016).pl_PL
dc.referencesOccupational Employment Statistics http://www.bls.gov/oes (dostęp 28.03.2002).pl_PL
dc.referencesPortal Bundesagentur für Arbeit http://www.arbeitsagentur.de/nn_27908/Navigation/Startseite/ Startseite.html (dostęp 18.03.16).pl_PL
dc.referencesPortal CEDEFOP http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/forecasting-skill-demand-and-supply/datavisualisations (dostęp 05.02.2016).pl_PL
dc.referencesPortal Centrum Informatycznego Edukacji http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio.html (dostęp 04.03.2016).pl_PL
dc.referencesPortal China Job http://www.chinajob.gov.cn/LocalChannel/content/2015-05/14/content_1066970.htm (dostęp 17.03.2016).pl_PL
dc.referencesPortal China’s Employment http://www.lm.gov.cn/ (dostęp 17.03.2016).pl_PL
dc.referencesPortal Czech Future Skills http://www.budoucnostprofesi.cz/en/index.html (dostęp 18.03.16).pl_PL
dc.referencesPortal Edu-Nawigator AAP Łódź http://www.edu-nawigator.lodz.pl (dostęp 20.03.2012).pl_PL
dc.referencesPortal Edu-Nawigator AAP Opole http://www.edu-nawigator.opole.pl dostęp (25.05.2013).pl_PL
dc.referencesPortal Human Resources Development Authority http://www.hrdauth.org.cy/el (dostęp 18.03.16).pl_PL
dc.referencesPortal Informacyjny Głównego Urzędu Statystycznego http://www.stat.gov.pl (dostęp 04.03.2016).pl_PL
dc.referencesPortal ISFOL Professioni, Occupazione, Fabbisogni http://professionioccupazione.isfol.it (dostęp 18.03.16).pl_PL
dc.referencesPortal Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy http://www.lorp.wup.lublin.pl (dostęp 19.11.2015).pl_PL
dc.referencesPortal Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego http://obserwuj.lubuskie.pl/index.php (dostęp 10.04.2016).pl_PL
dc.referencesPortal Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji http://www.obserwatorium.malopolska.pl/pl (dostęp 19.11.2015).pl_PL
dc.referencesPortal Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy – mapa kształcenia ustawicznego http://www.ksztalcenie.obserwatorium.mazowsze.pl/ (dostęp 17.03.2016).pl_PL
dc.referencesPortal Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy – mapa szkolnictwa zawodowego http://www.szkolnictwo.obserwatorium.mazowsze.pl (dostęp 17.03.2016).pl_PL
dc.referencesPortal Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy – Mazowiecki Barometr http://www.barometr.mazowsze.pl (dostęp 17.03.2016).pl_PL
dc.referencesPortal Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy http://www.obserwatorium.mazowsze.pl/ (dostęp 19.11.2015).pl_PL
dc.referencesPortal Monitoring zawodów (2012), Monitoring Zawodów. Podręcznik użytkowania. Przewodnik po aplikacji http://www.mz.praca.gov.pl/Puls2/MZ/podrecznik.pdf (dostęp 01.04.2012).pl_PL
dc.referencesPortal Monitorowania Regionalnego Rynku Pracy http://wupkatowice.praca.gov.pl/ (dostęp 19.11.2015).pl_PL
dc.referencesPortal Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji http://obserwatorium.cmsiko.pl/ (dostęp 20.03.2012).pl_PL
dc.referencesPortal Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Kielcach http://www.wup.kielce.pl/ (dostęp 19.11.2015).pl_PL
dc.referencesPortal Opolskiego Obserwatorium Rynku Pracy http://www.obserwatorium.opole.pl/ (dostęp 19.11.2015).pl_PL
dc.referencesPortal Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego http://www.osisg.opolskie.pl/ (dostęp 04.03.2016).pl_PL
dc.referencesPortal Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy http://www.porp.wup-rzeszow.pl (dostęp 19.11.2015).pl_PL
dc.referencesPortal Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl (dostęp 19.11.2015).pl_PL
dc.referencesPortal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy http://www.porp.pl (dostęp 19.11.2015).pl_PL
dc.referencesPortal Prognozowanie Zatrudnienia https://www.prognozowaniezatrudnienia.pl (dostęp 27.02.2013).pl_PL
dc.referencesPortal Publicznych Służb Zatrudnienia Hiszpanii (SEPE) http://www.sepe.es/contenidos/personas/index.html (dostęp 18.03.2016).pl_PL
dc.referencesPortal Regionalnego Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi http://www.obserwatorium.wup.lodz.pl (dostęp 19.11.2015).pl_PL
dc.referencesPortal Rynek Pracy pod Lupą http://podlupa.wup.torun.pl/ (dostęp 15.03.2016).pl_PL
dc.referencesPortal SKILLS PANORAMA http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en (dostęp 05.02.2016).pl_PL
dc.referencesPortal systemu przepływu informacji województwa kujawsko-pomorskiego http://www.prp.um.torun.pl/ (dostęp 15.02.2016).pl_PL
dc.referencesPortal Warmińsko-Mazurskich OHP http://www.warminsko-mazurska.ohp.pl (dostęp 19.11.2015).pl_PL
dc.referencesPortal Wielkopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl/ (dostęp 10.03.2016).pl_PL
dc.referencesPortal Zachodniopomorskiego Obserwatorium Gospodarki http://www.zog.wup.pl/pl/ (dostęp 19.11.2015).pl_PL
dc.referencesResearch Centre for Education and the Labour Market http://www.fdewb.unimaas.nl/roa/ (dostęp 05.12.2001).pl_PL
dc.referencesShaw-Taylor L., Kitson P., The sectoral allocation of labourers c.1710–1911: towards an optimal methodology, forthcoming at http://www.geog.cam.ac.uk/research/projects/occupations/britain19c/papers.html (paper 8) (dostęp 20.02.2016).pl_PL
dc.referencesSkills Panorama http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/countries/poland (dostęp 10.03.2016).pl_PL
dc.referencesSystem Akumulacji Informacji http://sai.up.podlasie.pl/ (dostęp 20.02.2016).pl_PL
dc.referencesSystem Informacji Oświatowej http://www.vulcan.edu.pl/sio/Strony/sio.aspx (01.04.2012).pl_PL
dc.referencesSystem Prognozowania Popytu na Pracę http://www.sppp.gov.pl (dostęp 20.04.2005).pl_PL
dc.referencesUNESCO-UIS (2012), International Standard Classification of Education ISCED 2011, Canada http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-en.pdf (dostęp 20.02.2016).pl_PL
dc.referencesZhang, Wusheng (2004), China’s Labor Market Information System, A background study for the World Bank http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1126210664195/1636971-1126210694253/Labor_Market_Info_System.pdf (dostęp 10.03.2016).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-277-5
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe