Show simple item record

dc.contributor.authorDzieciuchowicz, Jerzy
dc.contributor.authorGroeger, Lidia
dc.date.accessioned2022-09-23T14:16:34Z
dc.date.available2022-09-23T14:16:34Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationDzieciuchowicz J., Groeger L., Nowa przestrzeń mieszkaniowa. Lofty i rezydencje w Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, https://doi.org/10.18778/8088-000-9pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-000-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/43374
dc.descriptionW okresie transformacji systemowej w miastach polskich środowisko mieszkaniowe podlegało ciągłym, różnokierunkowym zmianom. Doszło wówczas do powstania licznych enklaw nowych przestrzeni mieszkaniowych, skupiających nowoczesne budownictwo mieszkaniowe, które wyróżnia nowa forma, wyposażenie i wysoki standard mieszkania. Kształtowanie nowych, doskonale zagospodarowanych przestrzeni mieszkaniowych było uwarunkowane w szczególności stałym powiększaniem się grupy osób zamożnych. W książce poddano analizie nowe przestrzenie mieszkaniowe na przykładzie loftów „U Scheiblera” i nowych rezydencji oddanych do użytku w Łodzi po 1989 roku. Celem pracy jest ustalenie cech wyróżniających nową przestrzeń mieszkaniową i ocena jej atrakcyjności. Recenzowana monografia jest bardzo interesującym opracowaniem naukowym na temat współczesnych form budownictwa mieszkaniowego w Łodzi (takich jak lofty, rezydencje). Budownictwo to, zwłaszcza lofty, ma swoją ciekawą historię, powstało w obiektach sprzed blisko 200 lat, które pełniły dawniej inne funkcje (przemysłowe), a obecnie zostały zaadaptowane na mieszkania z tzw. „górnej półki”. Tego rodzaju budownictwo, na taką skalę, spotkać można tylko w Łodzi, a niewiele jest podobnych miast w Europie. Dokonując analizy tych form budownictwa, przedstawiono zarówno ich uwarunkowania historyczne, jak i społeczno-ekonomiczne. Zebrano obszerny materiał statystyczny, kartograficzny, fotograficzny, który uzupełnia część empiryczną opracowania. Z uwagi na wysoki poziom i rzadkość tego typu prac w literaturze naukowej (głównie geograficznej) praca może cieszyć się dużym powodzeniem wśród osób zajmujących się tą problematyką zarówno od strony naukowej, jak i praktycznej.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectloftypl_PL
dc.subjectlofty „U Scheiblera"pl_PL
dc.subjectprzestrzeń mieszkaniowapl_PL
dc.subjectrezydencje w Łodzipl_PL
dc.subjectnew housing spacepl_PL
dc.subjectlofts and residences in Łódźpl_PL
dc.titleNowa przestrzeń mieszkaniowa. Lofty i rezydencje w Łodzipl_PL
dc.title.alternativeNew Housing Space – Lofts and Residences in Łódźpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number138pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-001-6
dc.referencesBartczak M., 1999, Scheiblerowie, Literatura, Łódź.pl_PL
dc.referencesBladowska E.M. (red.), 2011, Filmowy pałac ziemi obiecanej. W stronę Scheiblerów, SMAK, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesBlakely E., Snyder M., 1997, Fortress America, Brookings Institution, Washington.pl_PL
dc.referencesBłaszko A., Skrzypek-Łachińska M., 2004, Architektura mieszkaniowa: współczesne trendy projektowe w kształtowaniu domów mieszkalnych, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.pl_PL
dc.referencesBolkowski J., 2011, Lofty – nowe zjawisko na polskim rynku mieszkaniowym, „Buduj z Głową”, 1.pl_PL
dc.referencesBryx M., 2006, Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Wydawnictwo Poltex, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBryx M., Matkowski R., 2002, Inwestycje w nieruchomości, Wydawnictwo Poltex, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrzeski W.J., 2006, Rynek mieszkaniowy, komentarze i analizy, REAS Konsulting, 16/12, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChaberko T., 2012, Perspektywy rozwoju rynku loftów w Krakowie, „Space–Society–Economy”, 11, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 225–236.pl_PL
dc.referencesChabowski R., 2007, Kwestia klasyfikacji i nazewnictwa osiedli zamkniętych w Warszawie, [w:] Jałowiecki B., Łukowski W. (red.), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo SWPS Academica, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 121–126.pl_PL
dc.referencesCiach S., 2010, U Scheiblera – apartamenty w byłej fabryce, „Świat Architektury”, 3.pl_PL
dc.referencesDicken B., 2011, Od obozów dla uchodźców do osiedli grodzonych. Biopolityka i koniec miasta, „Praktyka Teoretyczna”, 2–3.pl_PL
dc.referencesDmochowska-Dudek K., 2013, Syndrom NIMBY w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi, Wydawnictwo UŁ., Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J. (red.), 2011a, Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego – wybrane problemy, „Space–Society–Economy”, 10, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2011b, Środowisko mieszkaniowe wielkiego miasta. Przykład Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2014, Ludność Łodzi. Rozwój i przemiany strukturalne, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J. Groeger L. (red.), 2012, Kształtowanie przestrzeni mieszkaniowej miast, „Space–Society–Economy”, 11, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesForyś I., 2011, Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce: ujęcie ilościowe, Rozprawy i Studia, Uniwersytet Szczeciński.pl_PL
dc.referencesForyś I. Gdakowicz A., 2002, Łódzki rynek nieruchomości, „Świat Nieruchomości”, 37.pl_PL
dc.referencesGawron H., Strączkowski Ł., 2010, Lokalny rynek mieszkaniowy w warunkach kryzysu gospodarczego, „Świat Nieruchomości”, 2(72).pl_PL
dc.referencesGądecki J., 2007, „Za murami” – krytyczna analiza dyskursu na temat osiedli typu gated communities w Polsce, [w:] Jałowiecki B., Łukowski W. (red.), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo SWPS Academica, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 87–98.pl_PL
dc.referencesGądecki J., 2009, Za murami. Osiedla grodzone w Polsce – analiza dyskursu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesGąsior-Niemiec A., Glasze G., Putz R., Sinz D., 2007, Grodzenie miasta: casus Warszawy, „Studia Regionalne i Lokalne”, 4(30).pl_PL
dc.referencesGdakowicz A., Hozer J., 2012, Analiza rozwoju rynków nieruchomości mieszkaniowych w wybranych miastach Polski z zastosowaniem metod taksonomicznych, [w:] Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku mieszkaniowego, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, 20(1), Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesGroeger L., 2002, Zagospodarowanie przestrzenne a wartość nieruchomości mieszkaniowych (na przykładzie Łodzi), „Badania Naukowe”, 4, Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach, Kielce.pl_PL
dc.referencesGroeger L., 2004, Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej w opiniach klientów łódzkich biur obrotu nieruchomościami, Wydawnictwo UŁ.pl_PL
dc.referencesGroeger L., 2008, Nieruchomości rezydencjonalne w Łodzi powstałe w okresie transformacji ustrojowej, [w:] Inwestowanie w nieruchomości i finansowanie, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, 16(4), Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesGroeger L., 2013, Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesGrzeszczak J., 2010, Gentryfikacja osadnictwa. Charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej i przegląd wyjaśnień, „Monografie IGiPZ PAN”, 11.pl_PL
dc.referencesJabłońska J., 2010, Lofty – pochodzenie, historia, zastosowania, „Świat Architektury”, 3.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J., 1998, Przeobrażenia stref podmiejskich dużych miast. Studium porównawcze strefy podmiejskiej Warszawy, Łodzi i Krakowa, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2005, Procesy urbanizacji we współczesnym świecie, [w:] Jażdżewska I. (red.), Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 2007, Fragmentacja i prywatyzacja przestrzeni, [w:] Jałowiecki B., Łukowski W. (red.), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo SWPS Academica, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 11–29.pl_PL
dc.referencesJanuszewski S., 2009, Ochrona dziedzictwa kultury technicznej – ku nowemu otwarciu, [w:] Januszewski S. (red.), Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola, Fundacja Hereditas, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJaskulski M., 1995, Stare fabryki Łodzi, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Oddział E w Łodzi, Wydawnictwo Zora, Łódź.pl_PL
dc.referencesJaworski P., 2011, Tekstylne królestwo Scheiblerów. Największe w Łodzi i w Europie, [w:] Bladowska E.M. (red.), Filmowy pałac ziemi obiecanej. W stronę Scheiblerów, SMAK, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Łódź, s. 41–102.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., 1996, Struktura przestrzenna warunków zamieszkania w Łodzi, „Szlakami Nauki”, 23, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesKaczmarek T., 2012, Statystyczny obraz metropolii, stan obecny i perspektywy rozwoju. Rankingi metropolii ‒ zagadnienia metodyczne i praktyczne, CBM, UAM.pl_PL
dc.referencesKania K., 2010, Działalność land deweloperska na przykładzie krakowskich deweloperów, „Świat Nieruchomości”, 3(73).pl_PL
dc.referencesKobojek G., 1998, Księży Młyn. Królestwo Scheiblerów, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Oddział E w Łodzi, Wydawnictwo Zora, Łódź.pl_PL
dc.referencesKoter M., Kulesza M., 2005, Ślady wielonarodowej i wielowyznaniowej Łodzi we współczesnym krajobrazie miasta, [w:] Koter M., Kulesza M., Puś W., Pytlas S. (red.), Wpływ wielonarodowego dziedzictwa kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 137–300.pl_PL
dc.referencesKoziński A., 2008, Druga ziemia obiecana, „Wprost”, 47(1249).pl_PL
dc.referencesKryczka K., 2013, Lofty U Scheiblera – lokalizacja, zasoby mieszkaniowe i ich użytkownicy, KGPiPP UŁ, Łódź, praca magisterska.pl_PL
dc.referencesKucharska-Stasiak M., 2000, Nieruchomość a rynek, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesKulesza M., 2013, Wielokulturowe dziedzictwo Łodzi a współczesny krajobraz miasta, [w:] Rykała A. (red.), Przestrzenny wymiar wielokulturowego dziedzictwa, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, 2, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 11‒46.pl_PL
dc.referencesLaurentowicz-Granas M., 1995, Rezydencja. Dzieje i twórcy, [w:] Czubaczyński R. (red.), Pałac Poznańskich w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesLaurentowicz-Granas M., Manżett-Kubiak J., 1997, Pałace „ziemi obiecanej”, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Wydawnictwo Zora, Łódź.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1978, Tereny miejskie. Podział i klasyfikacja, „AUL Folia Geographica”, seria II, nr 15.pl_PL
dc.referencesŁakomy K., 2011, Przemiany budownictwa willowego na przestrzeni dziejów, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 56(1), Warszawa.pl_PL
dc.referencesLow S., 2003, Behind the gates: life security and the pursuit of happiness in fortress America, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesŁaszek J., 2006, Rynek nieruchomości mieszkaniowych i jego specyfika, [w:] Kucharska-Stasiak E. (red.), Ryzyka banku w zakresie określania wartości nieruchomości dla celów kredytowych w Polsce na tle trendów w Unii Europejskiej, „Zeszyt Hipoteczny”, 23, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMałecka K., 2009, Badanie cen na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Łodzi, „Świat Nieruchomości”, 3(69).pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Stawasz D., 2007, Rewitalizacja a rozwój funkcji metropolitalnych miasta Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesMarszał T., Stawasz D., 2006, Przestrzeń rezydencjalna w miastach polskich, „Biuletyn KPZK PAN”, 227, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMcKenzie J.E., 2003, Common-interest housing in the communities of tomorrow, „Housing Policy Debate”, 14(1/2), s. 203–234.pl_PL
dc.referencesMichałowski L., 2007, Granice bezpieczeństwa, czyli krótka historia pewnego bloku, [w:] Jałowiecki B., Łukowski W. (red.), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo SWPS Academica, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 99–109.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 1993, Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Łodzi, „Kronika Miasta Łodzi”, 2, Łódź.pl_PL
dc.referencesOwczarek D.A., 2007, Życie społeczne zamkniętych osiedli warszawskich – czyli co się dzieje za bramą?, [w:] Jałowiecki B., Łukowski W. (red.), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo SWPS Academica, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s 127–133.pl_PL
dc.referencesPopławska I., 1972, Zespół fabryczno-rezydencjonalny „Księży Młyn” w Łodzi, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 4.pl_PL
dc.referencesPopławska I., 1973, Architektura przemysłowa Łodzi w XIX wieku, Studia i Materiały do Teorii i Historii Architektury i Urbanistyki.pl_PL
dc.referencesPopławska I., 1992, Architektura mieszkaniowa Łodzi w XIX wieku, Studia i Materiały do Teorii i Historii Architektury i Urbanistyki, XIX.pl_PL
dc.referencesPuś W., 1987, Dzieje Łodzi przemysłowej (zarys historii), Muzeum Historii Miasta Łodzi, Centrum Informacji Kulturalnej, Łódź.pl_PL
dc.referencesPuś W., Pytlas S., 1979, Dzieje Łódzkich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju „Uniontex” (d. Zjednoczonych Zakładów K. Scheiblera i L. Grohmana) w latach 1827–1977, PWN, Warszawa–Łódź.pl_PL
dc.referencesPytlas S., 1994, Łódzka burżuazja przemysłowa w latach 1864–1914, Łódź.pl_PL
dc.referencesRaporty NBP, Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, NBP.pl_PL
dc.referencesRynkowska A., 1970, Ulica Piotrkowska, Łódź.pl_PL
dc.referencesScheibler P.Ch. von, 2014, Scheiblerowie w drodze do ziemi obiecanej. Poprzedzone rozważaniami Kazimierza Badziaka, Wydawnictwo Hamal Andrzej Machejek, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesSkrzydło L., 1999, Rody fabrykanckie, Oficyna Bibliofilów, Łódź.pl_PL
dc.referencesSmith Bowers B., Manzi T, 2006, Private Security and Public Space: New Approachesbto the Theory and Practice of Gated Communities, „European Journal of Spatial Development”, 22.pl_PL
dc.referencesStefański K., 2001, Jak zbudowano Łódź przemysłową. Architektura i urbanistyka miasta w latach 1821–1914, Łódź.pl_PL
dc.referencesStefański K., 2014, Wielkie rody fabrykanckie Łodzi i ich rola w ukształtowaniu oblicza miasta. Geyerowie, Scheiblerowie, Poznańscy, Heinzlowie, Kindermannowie, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź.pl_PL
dc.referencesStiasny G., 2010, Lofty w dawnej fabryce Scheiblera w Łodzi, „Architektura”, 9.pl_PL
dc.referencesSzolginia W., 1982, Architektura i budownictwo, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzygendowski W., Walczak B.M., 2009, Adaptacje zespołów zabytkowych we współczesnych realiach społeczno-gospodarczych na przykładzie dziedzictwa poprzemysłowego Łodzi, [w:] Szmygin B. (red.), Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych, Wydawnictwo PL, Lublin, s. 137–158.pl_PL
dc.referencesTobiasz-Lis P., 2011, Osiedla grodzone w Łodzi. Przyczyny i konsekwencje zjawiska, „Space–Society–Economy”, 10, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 99–114.pl_PL
dc.referencesŻelazowski K., 2011, Regionalne zróżnicowanie cen i ich determinant na rynku mieszkaniowym w Polsce, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, 19(3), Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-000-9
dc.disciplinearchitektura i urbanistykapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe