Show simple item record

dc.contributor.authorUrbaniak, Bogusława
dc.contributor.editorKacprzak, Andrzej
dc.contributor.editorGońda, Marcin
dc.contributor.editorKudlińska-Chróścicka, Iwona
dc.date.accessioned2022-08-17T09:36:17Z
dc.date.available2022-08-17T09:36:17Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationUrbaniak B., Starzejąca się generacja pracowników na rynku pracy, [w:] Problemy społeczne. Trwałość i zmienność w dynamicznej rzeczywistości. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Jolanty Grotowskiej-Leder, A. Kacprzak, M. Gońda, I. Kudlińska-Chróścicka (red.), WUŁ, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8220-767-5.14pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-767-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42800
dc.description.abstractProcesy starzenia się zasobów pracy powodują, że coraz większą ich część stanowią osoby należące do grupy starszych pracobiorców. W Polsce udział osób wieku 45–64 lata wśród ogółu w wieku 15–64 lata wyniósł 39,1% w 2019 roku. Z uwagi na kurczące się zasoby pracy coraz częściej mówi się o konieczności przesunięcia wieku zakończenia aktywności zawodowej w ciągu życia nawet do 75 lat w niektórych krajach UE27. Kwestią otwartą pozostaje rodzaj aktywności zawodowej w starszym wieku i miejsce starszych pracowników na spolaryzowanym rynku pracy. Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań wzrostu zatrudnienia osób starszych głównie przez odwołanie się do polaryzacji rynku pracy, rozwoju przedsiębiorczości ludzi starszych oraz skali dyskryminacji osób starszych w pracy i na rynku pracy. W artykule wykorzystano ogólnodostępne dane statystyki krajowej i międzynarodowej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofProblemy społeczne. Trwałość i zmienność w dynamicznej rzeczywistości. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Jolanty Grotowskiej-Leder;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectrynek pracypl_PL
dc.subjectaktywność zawodowapl_PL
dc.subjectstarsi pracownicypl_PL
dc.subjectdyskryminacja zawodowapl_PL
dc.titleStarzejąca się generacja pracowników na rynku pracypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number223-240pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologicznypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-768-2
dc.contributor.authorBiographicalnoteBogusława Urbaniak – prof. dr hab. w dyscyplinie ekonomia i finanse. Specjalizuje się w ekonomice rynku pracy, zarządzaniu zasobami ludzkimi i polityce społecznej. W badaniach koncentruje się na wielowymiarowych uwarunkowaniach aktywności osób starszych, w tym ich aktywności zawodowej. Jest autorką ponad 200 publikacji poświęconych społeczno-ekonomicznym kwestiom starzenia się społeczeństwa. Współpracuje w międzynarodowych zespołach badawczych, w ostatnich latach m.in.: Active Ageing through Social Partnership and Industrial Relations in Europe (ASPIRE), Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik (STAY). Jest członkiem East Network Oxford Institute for Population Ageing, Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.pl_PL
dc.referencesBednarski M., Arendt Ł., Grabowski W., Kukulak-Dolata I. [2020], Segmentacja rynku pracy w Polsce, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.pl_PL
dc.referencesDyer W.G. [1995], Toward a Theory of Entrepreneurial Careers, „Entrepreneurship Theory and Practice”, No. 19, s. 7–21, https://doi.org/10.1177/104225879501900202 (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesDyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2.12.2000 L303/16, s. 79–85, https://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=EN (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesEuropean Commission [2020], European Commission Report on the Impact of Demographic Change, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/demography_report_2020.pdf (09.05.2021).pl_PL
dc.referencesEurostat [2020], The EU in the world – 2020 edition, Luxembourg, https://doi.org/10.2785/932944pl_PL
dc.referencesEurostat [2021a], Database. Online data code: DEMO_PJANIND, https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesEurostat [2021b], Database. Online data code: LFSA_ERGAN, https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesEurostat [2021c], Database. Online data code: LFSA_ESGAED$DV_581, https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesEurostat [2021d], Database. Online data code: LFSI_EMP_A, https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesEurostat [2021e], Database. Online data code: QOE_EWCS_1C3, https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesEurostat [2021f], Database. Online data code: TQOE4A3, https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesFrey C.B., Osborne M. [2015], Technology at Work: The Future of Innovation and Employment, „Citi Global. Perspectives and Solutions (Citi GPS)”, Oxford–New York: University of Oxford and CitiGroup.pl_PL
dc.referencesGratton L., Scott A. [2017], 100-letnie życie. Codzienność i praca w erze długowieczności, Warszawa: Kurhaus Publishing.pl_PL
dc.referencesGUS (Główny Urząd Statystyczny) [2021], Obszary tematyczne. Struktura ludności, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/strukturaludnosci, 16,1.html (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesGuza Ł. [2021], Normalność nie wróci do pracy, Dziennik Gazeta Prawna, https://www.gazetaprawna.pl/magazyn-na-weekend/artykuly/8118763 (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesHorst M. van der [2019], Internalised Ageism and Self-Exclusion: Does Feeling Old and Health Pessimism Make Individuals Want to Retire Early?, „Social Inclusion”, Vol. 7, No. 3, s. 27–43, https://www.cogitatiopress.com/socialinclusion/article/view/1865/1865 (dostęp: 26.05.2022).pl_PL
dc.referencesHorst M. van der, Vickerstaff S. [2021], Is Part of Ageism Actually Ableism?, „Ageing & Society”, https://doi.org/10.1017/S0144686X20001890 (dostęp: 26.05.2022).pl_PL
dc.referencesILO (International Labour Office) [2012], International Standard Classification of Occupations 2008: ISCO-08, Vol. 1, Geneva, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_172572.pdf (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesILO (International Labour Office) [2019], Work for a Brighter Future, Global Commission on the Future of Work, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662410.pdf (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska [2021], Zielona księga w sprawie starzenia się. Wspieranie solidarności i odpowiedzialności między pokoleniami, Bruksela, dnia 27.1.2021 r. COM(2021) 50 final.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski E. [2017], Podejście instytucjonalne w analizie rynku pracy – tradycja i współczesność, [w:] E. Kwiatkowski (red.), Instytucje rynku pracy w krajach OECD. Istota, tendencje i znaczenie ekonomiczne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 15–34.pl_PL
dc.referencesLewandowski P., Keister R., Hardy W., Gorka S. [2017], Routine and Ageing? The Intergenerational Divide in the Deroutinisation of Jobs in Europe, „IBS Working Papers” No. 1, Instytut Badań Strukturalnych.pl_PL
dc.referencesLievesley N. [2009], Ageism and Age Discrimination in Secondary Health Care in the United Kingdom. A Review from the Literature, Centre for Policy on Ageing, http://www.cpa.org.uk/information/reviews/CPA-ageism_and_age_discrimination_in_secondary_health_care-report.pdf (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesMcKinsey Global Institute [2017], A Future that Works: Automation, Employment, and Productivity. Executive Summary, January, https://www.mckinsey.com/~/ media/mckinsey/featured%20insights/Digital%20Disruption/Harnessing%20 automation%20for%20a%20future%20that%20works/MGI-A-future-thatworks- Executive-summary.ashx (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesPortal Otwartych Danych UE, Specjalny Eurobarometr 493: Dyskryminacja w Unii Europejskiej, maj 2019, https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2251 (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesRzecznik Praw Obywatelskich [2021], Jak zapewnić prawo do edukacji w starszym wieku. RPO do premiera przed sesją grupy ONZ ds. starzenia się, https://www. rpo.gov.pl/pl/content/prawo-do-edukacji-w-starszym-wieku-rpo-do-premiera-oewga (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesUN (United Nations) [2021], https://social.un.org/ageing-working-group/eleventhsession.shtml (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesUNECE [2015], United Nations Economic Commission for Europe, Handbook on Measuring Quality of Employment. A Statistical Framework, New York–Geneva, https://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/quality-of-employment (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesUrbaniak B. [2019], Starzenie się zasobów pracy przejawem zmienności uwarunkowań demograficznych tworzących kontekst ZZL, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 6.pl_PL
dc.referencesUrbaniak B., Kozar Ł. [2019], hasło Senior Entrepreneurship, [w:] D. Gu, M.E. Dupre (eds.), Encyclopedia of Gerontology and Population Aging, https://doi.org/10.1007/978-3-319-69892-2_203-1 (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesWorld Economic Forum [2018], The Future of Jobs Report 2018, Geneva.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-767-5.14


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe