Show simple item record

dc.contributor.authorComporek, Michał
dc.date.accessioned2022-08-01T10:37:49Z
dc.date.available2022-08-01T10:37:49Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationComporek M., Determinanty efektywności ekonomicznej aktywów obrotowych przemysłowych spółek giełdowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, https://doi.org/10.18778/8088-534-9pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-534-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42618
dc.descriptionW monografii zaprezentowano dwuwymiarowe podejście do oceny efektywności ekonomicznej aktywów obrotowych przemysłowych spółek giełdowych. Pozwala ono spojrzeć na kwestię zróżnicowania czynników wpływających na tę ocenę zarówno z punktu widzenia memoriałowych wyników działalności przedsiębiorstwa, jak i z perspektywy postrzegania efektów działania podmiotu gospodarczego w optyce podejścia kasowego. Szerokie spektrum dokonanej analizy związków zachodzących między gospodarowaniem aktywami obrotowymi a efektywnością ekonomiczną przemysłowych spółek giełdowych umożliwiło bliższe odniesienie się do sfery przychodowości, kosztochłonności i rentowności aktywów obrotowych oraz cyklu obrotowego netto. Przybrało ono również strategiczny wymiar oceny relacji efektywności tych aktywów z uwzględnieniem sposobów tworzenia i podziału zysku netto, operacyjnych przepływów pieniężnych oraz koncepcji zrównoważone­ go wzrostu przedsiębiorstwa. Publikacja aspiruje do wypełnienia luki w obszarze badawczym dotyczącym problematyki gospodarowania aktywami obrotowymi. Zawiera zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne, które zostały podjęte z potrzeby sformułowania i realizacji nowych paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectspółki akcyjnepl_PL
dc.subjectdywidendy publicznepl_PL
dc.subjectwartość rynkowa spółekpl_PL
dc.subjectzrównoważony wzrost przedsiębiorstwapl_PL
dc.subjectgiełdowe spółki przemysłowepl_PL
dc.subjectaktywa obrotowepl_PL
dc.titleDeterminanty efektywności ekonomicznej aktywów obrotowych przemysłowych spółek giełdowychpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Michał Comporek, Łódź 2016, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number226pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-535-6
dc.referencesAdamczyk P., Realizacja polityki dywidendy w wybranych spółkach z udziałem Skarbu Państwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 62(766).pl_PL
dc.referencesAgnes Cheng C.S., Hollie D., Do Core and Non-Core Cash Flows from Operations Persist Differentially in Predicting Future Cash Flows?, „Review Quantitative Financial Accounting” 2008, vol. 31(1).pl_PL
dc.referencesBalsam S., Krishnan J., Yang J.S., Auditor Industry Specialization and Earnings Quality, „Auditing” 2003, vol. 22(2).pl_PL
dc.referencesBarth M.E., Cram D.P., Nelson K.K., Accruals and the Prediction of Future Cash Flows, „The Accounting Review” 2001, vol. 76.pl_PL
dc.referencesBednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesBednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1993.pl_PL
dc.referencesBernard V.L., Skinner D.J., What Motivates Managers Choice if Discretionary Accruals, „Journal of Accounting and Economics” 1996, vol. 22(1–3).pl_PL
dc.referencesBień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesBrigham E., Podstawy zarządzania finansami, t. III, PWE, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesBrigham E., Houston J., Zarządzanie finansami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesBolek M., Pastusiak R., Wpływ strategii zarządzania kapitałem pracującym na płynność przedsiębiorstwa na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 66(803).pl_PL
dc.referencesBucholski R., Sekurytyzacja aktywów banku hipotecznego, „Studia Lubuskie. Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie” 2007, nr 3.pl_PL
dc.referencesBuk H., Systematyka i analiza całkowitych dochodów ustalanych według MSSF, [w:] A.N. Duraj, M. Papiernik-Wojdera (red.), Paradygmaty i instrumenty kreowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesBurger J.H., Hamman W.D., Th e Relationship Between the Accounting Sustainable Growth Rate and the Cash Flow Sustainable Growth Rate, „South African Journal of Business Management” 1999, vol. 30(4).pl_PL
dc.referencesBurzykowska M., Duraj J., Controllingowy wymiar oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesChen T., Analysis on Accrual-Based Models in Detecting Earnings Management, „Lingnan Journal of Banking, Finance and Economics” 2010/2011, vol. 2.pl_PL
dc.referencesCieślik R., Jakość zysku spółek IPO na przykładzie GPW w Warszawie, „Studia Ekonomiczne” 2014, wol. 201.pl_PL
dc.referencesComporek M., Dividend Benefits Versus Strategies of Current Assets Management Implemented by Industrial Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange, [w:] A. Jaki, T. Rojek (red.), Effectiveness and Competitiveness of Modern Business, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015.pl_PL
dc.referencesCzekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw – podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesCzyżkowska M., Cash Pooling jako zaawansowana metoda zarządzania zasobami finansowymi, „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne” 2006, nr 4.pl_PL
dc.referencesDeAngelo L., Accounting Numbers as Market Valuation Substitutes: A Study of Management Buyouts of Public Stockholders, „The Accounting Review” 1986, vol. 61.pl_PL
dc.referencesDechow P.M., Dichev I.D., The Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Estimation Errors, „The Accounting Review” 2002, vol. 77 (Suppl.).pl_PL
dc.referencesDechow P.M., Kothari S.P., Watts R.L., The Relation Between Earnings and Cash Flows, „Journal of Accounting and Economics” 1998, vol. 25.pl_PL
dc.referencesDechow P.M., Skinner D.J., Earnings Management: Reconciling the Views of Accounting Academics, Practitioners, and Regulators, „Accounting Horizon” 2000, vol. 14(2).pl_PL
dc.referencesDechow P.M., Sloan R., Sweeney A., Detecting Earnings Management, „The Accounting Review” 1995, vol. 70.pl_PL
dc.referencesDeFond M.L., Jiambalvo J., Debt Covenant Violation and the Manipulation of Accruals, „Journal of Accounting and Economics” 1994, vol. 17.pl_PL
dc.referencesDobbins R., Frąckowiak W., Witt S.F., Praktyczne zarządzania kapitałem firmy, PAANPOL, Poznań 1992.pl_PL
dc.referencesDobiesz G., Ocena sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie na podstawie rachunków przepływów pieniężnych, [w:] T. Juja (red.), Analiza finansowa i opodatkowanie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2007.pl_PL
dc.referencesDopuch N., Mashruwala R., Seethamraju C., Zach T., The Impact of a Heterogeneous Accrual-Generating Process on Empirical Accrual Models, „Journal of Accounting, Auditing & Finance” 2012, vol. 27(3).pl_PL
dc.referencesDudycz T., Analiza wykorzystania funduszy pozyskanych w trakcie debiutu giełdowego przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2013, nr 278.pl_PL
dc.referencesDudycz T., Wrzosek S., Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.pl_PL
dc.referencesDuliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesDuraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesDuraj J., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesDuraj N., Czynniki realizacji polityki wypłat dywidendy przez publiczne spółki akcyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.pl_PL
dc.referencesEccles R.G., Krzus M.P., One Report. Integrated Reporting for a Sustainable Strategy, John Wiley & Sons, Inc. New Jersey 2010.pl_PL
dc.referencesEmery G.W., Measuring Short-Term Liquidity, „Journal of Cash Management” 1984, vol. 4(4).pl_PL
dc.referencesEurostat, Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne, Office des publications officielles des, Luxembourg 2008.pl_PL
dc.referencesFama E.F., French K.R., The Cross-Section of Expected Stock Returns, „The Journal of Finance” 1992, vol. 47(2).pl_PL
dc.referencesFonseca M.M., Ramos C.G., Gao-Liang T., The Most Appropriate Sustainable Growth Rate Model for Managers and Researchers, „The Journal of Applied Business Research” 2012, vol. 28(3).pl_PL
dc.referencesFullerton R.R., McWatters C.S., Fawson C., An Examination of the Relationships Between JIT and Financial Performance, „Journal of Operations Management” 2003, vol. 21(4).pl_PL
dc.referencesGabrusewicz W., Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesGabrusewicz W., Remlein M., Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jednostkowe i skonsolidowane, PWE, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesGajdka J., Behawioralne finanse przedsiębiorstw. Podstawowe podejścia i koncepcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesGajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, t. 2, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesGentry J.A., Vaidyanathan R., Lee H.W., A Weighted Cash Conversion Cycle, „Financial Management” 1990, vol. 19(1).pl_PL
dc.referencesGitman A., Lawrence J., Estimating Corporate Liquidity Requirements: A Simplified Approach, „The Financial Review” 1974, vol. 9(3).pl_PL
dc.referencesGmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesGoel S., Demistifying Earnings Management Th rough Accruals Management: An Indian Corporate Study, „Vikalpa: The Journal for Decision Makers” 2012, vol. 37(1).pl_PL
dc.referencesGołaś Z., Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., Zarządzanie kapitałem obrotowym w przemyśle spożywczym, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 3, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesGovindarajan V., Shank J.K., Cash Sufficiency: The Missing Link in Strategic Planning, „Corporate Acounting”, 1984, vol. 7(1).pl_PL
dc.referencesGrzywacz J., Factoring, Difin, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesGuilford J.P., Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice, wyd. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1964.pl_PL
dc.referencesHawawini G., Viallet C., Finance for Executives, Thomson, Ohio 1999.pl_PL
dc.referencesHealy P., The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions, „Journal of Accounting and Economics” 1985, vol. 7(1–3).pl_PL
dc.referencesHealy P.M., Wahlen J.M., A Review of the Earnings Management Literature and its Implications for Standard Setting, „Accounting Horizons” 1999, vol. 13(4).pl_PL
dc.referencesHelfert E.A., Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesHill N., Sartoris W., Short-Term Financial Management: Text and Cases, Prentice-Hall, Engelwood-Cliff s, New York 1995.pl_PL
dc.referencesHribar P., Collins D., Errors in Estimating Accruals: Implications for Empirical Research, „Journal of Accounting Research” 2002, vol. 40(1).pl_PL
dc.referencesHuson M., Nanda D., The Impact of Just-in-Time Manufacturing on Firm Performance in the US, „Journal of Operations Management” 1995, vol. 12(3–4).pl_PL
dc.referencesJagannathan M., Stephens C.P., Weisbach M.S., Financial Flexibility and The Choice Between Dividends and Stock Repurchases, „Journal of Financial Economics” 2000, vol. 57(3).pl_PL
dc.referencesJerzemowska M. (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesJog V., Suszyński C., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesJohnson D.J., The Behavior of Financial Structure and Sustainable Growth in an Inflationary Environment, „Financial Management”, 1981, vol. 10(4).pl_PL
dc.referencesJones J., Earnings Management During Import Relief Investigations, „Journal of Accounting Research” 1991, vol. 29(2).pl_PL
dc.referencesJóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesJuszczyk S., Tymiński M., Możliwości zwiększenia wartości przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 60(761).pl_PL
dc.referencesKamath R., How Useful are Common Liquidity Measures?, „Journal of Cash Management” 1989, vol. 9(1).pl_PL
dc.referencesKarbownik L., Wykorzystanie podejścia memoriałowego i kasowego w ocenie operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesKarpiński A., Spór o przyszłość przemysłu światowego, Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku” przy Prezydium PAN, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesKiziukiewicz T., Rachunkowość. Zasady prowadzenia po nowelizacji ustawy o rachunkowości, Ekspert, Wrocław 2002.pl_PL
dc.referencesKosiń P., Controlling jako system optymalizacji wyników przedsiębiorstwa, Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.pl_PL
dc.referencesKosiń P., Strategiczne zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w otoczeniu sieciowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.pl_PL
dc.referencesKowal D., Kluczowe czynniki tworzenia wartości przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2004, nr 378.pl_PL
dc.referencesKowerski M., Nabycie akcji własnych jako forma wypłaty na rzecz akcjonariuszy, „Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse” 2011, wol. 7(4).pl_PL
dc.referencesKozioł K., Wybrane metody i technologie wspomagające procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych Zarządzania” 2008, nr 1.pl_PL
dc.referencesKożuch A., Dyhdalewicz A., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2004.pl_PL
dc.referencesKrajewski M., Zarządzanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie, ODDK, Gdańsk 1997.pl_PL
dc.referencesKrasodomska J., Ewolucja sprawozdawczości finansowej w kierunku sprawozdawczości zintegrowanej na przykładzie spółek Novo Nordisk i Lotos, [w:] B. Micherda (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Difin, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesKreczmańska-Gigol K. (red.), Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKrzemińska D., Finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2002.pl_PL
dc.referencesKrzyżaniak S., Krótka powtórka z klasycznej teorii zapasów, „Logistyka” 2003, nr 1.pl_PL
dc.referencesKuś A., Hodun M., Cykl kapitału obrotowego netto a rentowność przedsiębiorstw przemysłowych, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” 2001, nr 81.pl_PL
dc.referencesLang M., Ready J.S., Yetman M.H., How Representative Are Firms Th at Are Cross-Listed in the United States? An Analysis of Accounting Quality, „Journal of Accounting Research” 2003, vol. 41(2).pl_PL
dc.referencesLeahigh D.J., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesLee T., Ingram R.W., Howard T.P., Th e Difference between Earnings and Operating Cash Flow as an Indicator of Financial Reporting Fraud, „Contemporary Accounting Research” 1999, vol. 16(4).pl_PL
dc.referencesLeland H., Pyle D., Information Asymmetries, Financial Structure and Financial Intermediation, „Journal of Finance” 1977, vol. 32(2).pl_PL
dc.referencesLichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.pl_PL
dc.referencesMaćkowiak E., Rzeczowe aktywa obrotowe w ujęciu krajowych i międzynarodowych regulacji rachunkowości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2011, nr 41(668).pl_PL
dc.referencesMatela K., Pogański M., Zarządzanie wierzytelnościami oraz windykacja należności pieniężnych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości 2003.pl_PL
dc.referencesMiędzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, t. 1, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesMyers S.C., Majluf N.S., Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have, „Journal of Financial Economics” 1984, vol. 13(2).pl_PL
dc.referencesNita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, 2007.pl_PL
dc.referencesNowak M., Wskaźniki oparte na przepływach pieniężnych, „Monitor Rachunkowości i Finansów” 2002, nr 6.pl_PL
dc.referencesObermaier R., Donhauser A., Zero Inventory and Firm Performance: A Management Paradigm Revisited, „International Journal of Production Research” 2012, vol. 50(16).pl_PL
dc.referencesOpioła L., Charakter prawny factoringu, „Przegląd Prawa Handlowego” nr 9, 2000.pl_PL
dc.referencesOsbert-Pociecha G., Relacja między efektywnością a elastycznością organizacji, [w:] T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz (red.), Efektywność – rozważania na istotą i pomiarem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.pl_PL
dc.referencesPae J., Expected Accrual Models: Th e Impact of Operating Cash Flows and Reversals of Accruals, „Review of Quantitative Finance and Accounting” 2005, vol. 24.pl_PL
dc.referencesPanfi l M., Zarządzanie należnościami w małym i średnim przedsiębiorstwie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesPapiernik-Wojdera M., Gotówkowa stopa zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr (46)685.pl_PL
dc.referencesPatro B., Pattanayak J.K., Detecting Earnings Management Using Accrual-Based Models: An Empirical Study with Reference to Coal India Ltd, „Th e IUP Journal of Accounting Research & Audit Practises” 2014, vol. 12(2).pl_PL
dc.referencesPiłatowska M., Repozytorium ze statystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesPułaska-Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesRappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesRatajczak-Mrozek M., Specyfika przedsiębiorstw zaawansowanych technologii (high-tech), „Przegląd Organizacji” 2011, nr 2.pl_PL
dc.referencesRichards V.D., Laughlin E.J., A Cash Conversion Cycle Approach to Liquidity Analysis, „Financial Management” 1980, vol. 9(1).pl_PL
dc.referencesRichardson S.A., Sloan R.G., Soliman M.G., Tuna I., Accrual Reliability, Earnings Persistence and Stock Prices, „Journal of Accounting and Economics” 2005, vol. 39.pl_PL
dc.referencesRichardson S., Earnings Quality and Short Sellers, „Accounting Horizons” 2003, vol. 17.pl_PL
dc.references„Rocznik Giełdowy 2007. Dane statystyczne za rok 2006”, Wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2007.pl_PL
dc.references„Rocznik Giełdowy 2008. Dane statystyczne za rok 2007”, Wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2008.pl_PL
dc.references„Rocznik Giełdowy 2009. Dane statystyczne za rok 2008”, Wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2009.pl_PL
dc.references„Rocznik Giełdowy 2010. Dane statystyczne za rok 2009”, Wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2010.pl_PL
dc.references„Rocznik Giełdowy 2011. Dane statystyczne za rok 2010”, Wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2011.pl_PL
dc.references„Rocznik Giełdowy 2012. Dane statystyczne za rok 2011”, Wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2012.pl_PL
dc.references„Rocznik Giełdowy 2013. Dane statystyczne za rok 2012”, Wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2013.pl_PL
dc.references„Rocznik Giełdowy 2014. Dane statystyczne za rok 2013”, Wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2014.pl_PL
dc.references„Rocznik Giełdowy 2015. Dane statystyczne za rok 2014”, Wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesRojek T., Stymulanty procesów zmian wartości przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2011, nr 46(785).pl_PL
dc.referencesRoss S.A., Westerfield R.W., Jaffe J., Corporate Finance, 6th Editions, McGraw-Hill Primis, Michigan 2007.pl_PL
dc.referencesRoss S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D., Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesRutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesShah R., Shin H., Relationships Among Information Technology, Inventory and Profitability: An Investigation of Level Invariance Using Sector Level Data, „Journal of Operations Management” 2007, vol. 25(4).pl_PL
dc.referencesShi L., Zhang H., On Alternative Measures of Accruals, „Accounting Horizons, American Accounting Association” 2011, vol. 25(4).pl_PL
dc.referencesShin H., Soenen L.A., Liquidity Management or Profitability: Is there Room for Both?, „AFP Exchange Magazine” 2000, vol. 20(2).pl_PL
dc.referencesSierpińska M., Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, PWN, Warszawa–Kraków 1999.pl_PL
dc.referencesSierpińska M., Jachna J., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesSierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesSigiel J.G., Przewodnik po finansach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesSkoczylas K., Rachunkowość a zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie handlowym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2011, nr 32(625).pl_PL
dc.referencesSkowronek Cz., Saryusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesSłowik D., Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a rentowność wybranych przedsiębiorstw branży budowlanej, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomica” 2010, nr 2.pl_PL
dc.referencesStabryła A., Podstawy zarządzania firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesStecki L., Forfating, Toruń 1994.pl_PL
dc.referencesSubramanyam K.R., The Pricing of Discretionary Accruals, „Journal of Accounting and Economics” 1996, vol. 22(1–3).pl_PL
dc.referencesSugimori Y., Toyota Production System and Kanban System: Materialization of Just-In-Time and Respect-For-Human System, „International Journal of Production Research” 1977, vol. 15(6).pl_PL
dc.referencesSzczepankowski P., Determinanty wypłaty dywidend przez spółki kapitałowe wczesnej fazy rozwoju, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 64/1(786).pl_PL
dc.referencesSzczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesSzewc-Rogalska A., Koniunkturalne i sektorowe uwarunkowania kreacji wartości dla akcjonariuszy, „Nauki o Finansach. Financial Sciences” 2014, nr 1(18).pl_PL
dc.referencesSzymański P., Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa, Petros, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesŚliwa J., Wymysłowski S., Podstawowe czynniki kreujące wartość przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesŚnieżek E., Wiatr M., Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesŚwiderska G., Ustawa o rachunkowości po nowelizacji a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, „Rachunkowość”, zeszyt specjalny, 2001, nr 12.pl_PL
dc.referencesThompson A.A., Strickland A.J., Strategic Management, 10th ed., Mc Graw-Hill Irwin, Boston 1998.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm., Dz.U. 1994, Nr 121, poz. 591.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. 2013, poz. 330 z późn. zm.).pl_PL
dc.referencesVan Horne J.C., Financial Management and Policy, 11th ed., Prentice-Hall, London 1997.pl_PL
dc.referencesWasilewski M., Zabolotny S., Sytuacja finansowa przedsiębiorstw o odmiennych strategiach zarządzania kapitałem obrotowym, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, 2009, nr 78.pl_PL
dc.referencesWatson D., Head A., Corporate Finance: Principles and Practice, 4/E, Sheffield Hallam University, Financial Times Press, Sheffield 2006.pl_PL
dc.referencesWędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesWędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa – przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesWilczyński R., Pomiar efektywności a cele przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 66(803).pl_PL
dc.referencesWildemann H., Just-In-Time Production in West Germany, „International Journal of Production Research” 1988, vol. 26(3).pl_PL
dc.referencesWójcik A., Tarczyński T., Jak samodzielnie egzekwować należności, Wszechnica Podatkowa, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesWrzosek W. (red.), Strategie marketingowe, PWE, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesWszelaki A., Instrumenty usprawniające zarządzanie należnościami z tytułu dostaw i usług przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2012, nr 55(736).pl_PL
dc.referencesYoon S., Miller G., Jiraporn P., Earnings Management Vehicles in Korean Firms, „Journal of International Financial Management and Accounting” 2006, vol. 17(2).pl_PL
dc.referencesZarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstwa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-534-9
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe