Show simple item record

dc.contributor.authorŁaska-Formejster, Alicja
dc.date.accessioned2022-07-01T10:24:25Z
dc.date.available2022-07-01T10:24:25Z
dc.date.issued2022-06-30
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42388
dc.description.abstractThe main goal of the article is to describe the opinions of employees working in temporary work agencies in Łódź on the way they function. Particularly interesting was the opinion of the respondents on this form of employment and evaluation of this institution in terms of competence and compliance with the provisions of the Act on the employment of temporary workers. The motives for taking up employment in this form were also important. The study was quantitative in nature; it was carried out using survey techniques via Łódź offices of temporary employment agencies and a Facebook group dedicated to temporary employment in Łódź. The results of the analysis show that the main motive of taking up this form of employment by the respondents was temporary unemployment (51%) and the fact that in a certain company only such a recruitment procedure was possible (34%). And in the opinion of the respondents, this form of employment is attractive mainly due to the easiness to resign from work, flexibility, having a job, legality, casualization and that it is a job right away. The most frequently mentioned negative aspects were: short contractscommission, temporariness (lack of job security). Positive evaluation of employment by temporary work agencies was strengthened by the opinion of respondents about the respect of labor legislation of the employees employed by them.en
dc.description.abstractCelem przygotowanego artykułu jest prezentacja opinii pracowników zatrudnionych przez łódzkie agencje pracy tymczasowej na temat ich funkcjonowania. Szczególnie interesujące było stanowisko badanych dotyczące tej formy zatrudnienia oraz ocena tej instytucji ze względu na kompetencje i przestrzeganie przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Istotne znaczenie miały także motywy podjęcia pracy w tej formule. Badanie miało charakter ilościowy; zrealizowane zostało techniką ankietową za pośrednictwem łódzkich biur agencji pracy tymczasowej oraz w grupie na Facebooku poświęconej zatrudnieniu tymczasowemu w Łodzi. Wyniki analizy świadczą o tym, że głównym motywem podjęcia zatrudnienia przez badanych było przejściowe bezrobocie (51%) oraz fakt, iż konkretne firmy procedowały rekrutację jedynie poprzez pośrednictwo agencji (34%). Z kolei atrakcyjność formy tymczasowego zatrudnienia polega według badanych przede wszystkim na „łatwości rezygnacji z pracy”, „elastyczności”, „posiadaniu pracy”, „legalności”, „dorywczości” i że jest to „praca od zaraz”. Najczęściej wymienianymi negatywnymi aspektami były „krótkie umowy-zlecenia”, „tymczasowość” (brak pewności zatrudnienia). Pozytywną ocenę zatrudnienia przez agencje pracy tymczasowej wzmacniała opinia badanych o przestrzeganiu prawa pracy wobec pracowników.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;81pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjecttemporary work agencyen
dc.subjecttemporary employmenten
dc.subjectlabor marketen
dc.subjectemployee rightsen
dc.subjectagencja pracy tymczasowejpl
dc.subjectzatrudnienie tymczasowepl
dc.subjectrynek pracypl
dc.subjectprawa pracownikapl
dc.titleFunkcjonowanie łódzkich agencji pracy tymczasowej w opinii zatrudnionych przez nie pracownikówpl
dc.title.alternativeThe Functioning of Temporary Work Agencies in Łódź in the Opinion of their Employeesen
dc.typeArticle
dc.page.number85-105
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Polityki i Moralności, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódźpl
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesAdnett N. (1996), European Labour Markets: analysis and policy, Longman, London–New York.pl
dc.referencesBąk-Grabowska D. (2016), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach stosowania niestandardowych form zatrudnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.pl
dc.referencesBednarski M. (2012), Zatrudnienie na czas określony. Perspektywa pracodawców, [w:] M. Bednarski, K.W. Frieske (red.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, s. 54.pl
dc.referencesBłaszczyk A. (2017), Agencje pracy tymczasowej łapią zadyszkę, „Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl/Rynek-pracy/309269883-Agencje-pracy-tymczasowej-lapia-zadyszke.html (dostęp: 6.02.2018).pl
dc.referencesChojnacki P. (2014), Pracownicy tymczasowi o swojej pracy, [w:] B. Urbaniak, P. Oleksiak (red.), Praca tymczasowa – droga do kariery czy ślepy zaułek?, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 111–130, https://doi.org/10.18778/7969-433-4.09pl
dc.referencesDrzewiecka E. (2004), Agencje pracy tymczasowej – trójstronny charakter zatrudnienia, „Monitor Prawa Pracy”, nr 2, http://czasopisma.beck.pl/monitor-prawa-pracy/artykul/agencje-pracy-tymczasowej-trojstronny-charakter-zatrudnienia/ (dostęp: 9.02.2021).pl
dc.referencesIndeks Elastyczności Zatrudnienia (2019), Komunikat 3/2019, https://for.org.pl/pl/a/6559,komunikat-3/2019-indeks-elastycznosci-zatrudnienia-2019-polska-w-ogonie (dostęp: 4.01.2022).pl
dc.referencesJończyk J. (2004), Promocja zatrudnienia przeciwko bezrobociu, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 9, s. 3.pl
dc.referencesKubicka J. (2017), Związki między postrzeganiem pracy tymczasowej a formą zatrudnienia (stała/tymczasowa) i krajem pochodzenia pracownika (Polska/Ukraina), [w:] T. Kupczyk (red.), Imigranci wsparciem dla rynku pracy i rozwoju przedsiębiorstw, Gazeta Wyborcza–OTTO Work Force Polska, Wrocław–Kobierzyce, s. 71–88.pl
dc.referencesKukulak-Dolata I. (2007), Instytucje rynku pracy w Polsce, [w:] I. Kukulak-Dolata, J. Pichla, Rola publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia na rynku pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, s. 31.pl
dc.referencesMakowski D. (2006), Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia, Difin, Warszawa.pl
dc.referencesOECD (2018), Temporary employment (indicator), https://data.oecd.org/emp/temporary-employment.htm (dostęp: 13.01.2022), https://doi.org/10.1787/75589b8a-enpl
dc.referencesPichla J. (2008), Komplementarna rola agencji zatrudnienia i publicznych służb zatrudnienia na rynku pracy, „Polityka Społeczna”, nr 2, s. 17–18.pl
dc.referencesPolskie Forum HR (2017), Sytuacja na rynku agencji zatrudnienia w 2Q2017, Warszawa, https://www.polskieforumhr.pl/wp-content/uploads/2017/11/NP_26_09_2017_Sytuacja_na_rynku_agencji_zatrudnienia_2Q2017.pdf (dostęp: 7.02.2020).pl
dc.referencesPoradnik Przedsiębiorcy (2016), Rynek pracownika – co on oznacza dla pracodawcy?, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-rynek-pracownika-co-on-oznacza-dla-pracodawcy (dostęp: 13.03.2018).pl
dc.referencesReda A. (2011), Pracodawca użytkownik jako podmiot prawa pracy, Ars Boni et Aequi, Poznań.pl
dc.referencesRosenberg S. (1989), Labor Market Restructuring in Europe and the United States: The Search for Flexibility, [w:] S. Rosenberg (red.), The State and the Labor Market, Plenum Press, New York–London, s. 3–16, https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0801-0_1pl
dc.referencesSengenberger W. (1990), Flexibility in the Labour Market – Internal versus External Adjustment in International Comparison, [w:] R. Schettkat, E. Appelbaum (red.), Labour Market Adjustments to Structural Change and Technological Progress, Praeger, New York.pl
dc.referencesSerwis Rzeczpospolitej Polskiej (2021), Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2020 r., https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/informacja-o-dzialalnosci-agencji-zatrudnienia-w-2020-r. (dostęp: 12.01.2022).pl
dc.referencesSkórska A. (2016), Rynek pracy – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.pl
dc.referencesSolow R.M. (1998), What is Labour Market Flexibility? What is it Good For?, “Proceedings of the British Academy”, nr 97, s. 189–211.pl
dc.referencesSpytek-Bandurska G., Szylko-Skoczny M. (2008), Praca tymczasowa. Szanse i zagrożenia, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.pl
dc.referencesStanding V.G. (2000), Elastyczne zatrudnienie i regulacje. Konstruktywne myślenie o przyszłości zjednoczonej Europy, [w:] S. Golinowska, M. Walewski (red.), Tworzenie zatrudnienia a restrukturyzacja ekonomiczna, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.pl
dc.referencesUrbaniak B. (2014a), Praca okresowa przejawem rosnącej niepewności na rynku pracy, [w:] B. Urbaniak, P. Oleksiak (red.), Praca tymczasowa – droga do kariery czy ślepy zaułek?, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 15–31, https://doi.org/10.18778/7969-433-4.02pl
dc.referencesUrbaniak B. (2014b), Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Końcowa ocena pracy tymczasowej na podstawie wyników badań, [w:] B. Urbaniak, P. Oleksiak (red.), Praca tymczasowa – droga do kariery czy ślepy zaułek?, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 231–243, https://doi.org/10.18778/7969-433-4.16pl
dc.referencesWiśniewski Z. (1999), Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.pl
dc.referencesWoRC (Work Rights Centre) (b.d.w.), https://pl.workrightscentre.org/czym-jest-praca-prekaryjna (dostęp: 25.02.2022).pl
dc.referencesUstawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. 2003 Nr 166 poz. 1608).pl
dc.referencesUstawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99 poz. 1001).pl
dc.referencesUstawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 962).pl
dc.contributor.authorEmailalicja.formejster@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.81.05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0