Show simple item record

dc.contributor.authorKalinowski, Marcin
dc.date.accessioned2022-06-27T13:25:10Z
dc.date.available2022-06-27T13:25:10Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKalinowski M., Lobbing w świetle teorii wyboru publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, https://doi.org/10.18778/8088-297-3pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-297-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42252
dc.descriptionLobbing jest integralną częścią procesu podejmowania decyzji publicznych w systemie przedstawicielskim. Udział podmiotów zewnętrznych w procesie stanowienia prawa budzi jednak wśród komentatorów sceny publicznej nieustanne spory i kontrowersje. Praktyka lobbingu podważa tezę, że instytucjonalizacja „wywierania wpływu na władzę” w bezpośredni sposób redukuje negatywne efekty społeczne tego zjawiska. Niniejsza publikacja stanowi próbę wyjścia poza obszar badań porównawczych w kierunku spojrzenia na zjawisko lobbingu poprzez cele, motywacje i reguły zachowań podmiotów współuczestniczących w procesie dochodzenia do decyzji publicznych. Podstawowym celem książki jest zobrazowanie mechanizmu lobbingu, który funkcjonuje w oparciu o wybory dokonywane przez poszczególnych uczestników procesu politycznego, zasoby, jakimi dysponują, ich wzajemne relacje oraz wewnętrzne uwarunkowania systemu przedstawicielskiego - wspólne dla państw zachodnich demokracji. Założona przez autora konwencja redukcjonistyczna zrodziła potrzebę odwołania się do teorii, która umożliwia badanie uwarunkowań systemowych demokracji jako wyniku łącznych skutków zachowania na poziomie jednostki lub grupy. Takie założenia wyjściowe spełnia teoria wyboru publicznego („public choice theory”), która powstała na gruncie amerykańskim na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Wykorzystuje ona klasyczne instrumentarium badawcze ekonomii do objaśniania meandrów procesu politycznego.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectgrupy naciskupl_PL
dc.subjectpublic choicepl_PL
dc.subjectkorupcjapl_PL
dc.subjectlobbingpl_PL
dc.subjectpublic relationspl_PL
dc.titleLobbing w świetle teorii wyboru publicznegopl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Marcin Kalinowski, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number220pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-298-0
dc.referencesAlmond G. A., Powell G. B., Kultura polityczna, [w:] Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, red. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, PWN, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesAlmond G. A., Powell G. B., Dalton R., Comparative Politics. A Theoretical Framework, Longman, New York 2001.pl_PL
dc.referencesAnderson T. L., The New Resource Economics: Old Ideas and New Applications, „American Journal of Agricultural Economics” 1982, vol. 64, no. 5.pl_PL
dc.referencesAntoszewski A., Grupy interesu w systemie politycznym, [w:] Grupy interesu. Teorie i działanie, red. Z. Machelski, L. Rubisz, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2003.pl_PL
dc.referencesAntoszewski A., Modele demokracji przedstawicielskiej, [w:] Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.pl_PL
dc.referencesAntoszewski A., Alberski R., Systemy wyborcze, [w:] Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.pl_PL
dc.referencesAntoszewski A., Herbut R., Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.pl_PL
dc.referencesAntoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnego świata, Wyd. Arcana, Gdańsk 2001.pl_PL
dc.referencesAntoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnej Europy, PWN, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesArrow K. J., Limited Knowledge and Economic Analysis, „American Economic Review” 1974, vol. 64, no. 1.pl_PL
dc.referencesArrow K. J., Social Choice and Individual Values, Yale University Press, New Haven–London 1951.pl_PL
dc.referencesArrow K. J., Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care, „American Economic Review” 1963, vol. 53.pl_PL
dc.referencesArrow K. J., Lind R. C., Uncertainty and the Evaluation of Public Investment, „American Economic Review” 1970, vol. 60, no. 3.pl_PL
dc.referencesAusten-Smith D., Campaign contributions and access, „American Political Science Review” 1995, vol. 89.pl_PL
dc.referencesAusten-Smith D., Interest groups, campaign contributions, and probabilistic voting, „Public Choice” 1987, no. 52.pl_PL
dc.referencesAusten-Smith D., Interest groups: Money, information, and influence, [w:] Perspectives on Public Choice, ed. D. C. Mueller, Cambridge University Press, Cambridge 1997.pl_PL
dc.referencesAyres I., Disclosure versus Anonymity in Campaign Finance, [w:] NOMOS XLII: Designing Democratic Institutions, eds. I. Shapiro, S. Macedo, New York University Press, New York 2000.pl_PL
dc.referencesBachrach P., The Theory of Democratic Elitism: A Critique, Little Brown, Boston 1967.pl_PL
dc.referencesBalcerowicz L., Państwo w przebudowie, Wyd. Znak, Kraków 1999.pl_PL
dc.referencesBalcerowicz L., Socjalizm. Kapitalizm. Transformacja. Szkice z przełomu epok, PWN, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesBalcerowicz L., Wolność i rozwój: ekonomia wolnego rynku, Wyd. Znak, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesBaldwin R. E., The Political Economy of Trade Policy, „Journal of Economic Perspectives” 1989, no. 3.pl_PL
dc.referencesBaldwin R. E., The Political Economy of U.S. Import Policy, MIT Press, Cambridge 1985.pl_PL
dc.referencesBankowicz M., Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesBanks J. S., Weingast B. R., The political control of bureaucracies under asymmetric information, „American Journal of Political Science” 1992, no. 36.pl_PL
dc.referencesBastelaer van T., The Political Economy of Food Pricing: An Extended Test of the Interest Group Approach, „Public Choice” 1998, vol. 96.pl_PL
dc.referencesBecker G. S., A Theory of Competition Among Pressure Groups for Political Influence, „Quarterly Journal of Economics” 1983, vol. 98, no. 3.pl_PL
dc.referencesBecker G. S., Public Policies, Pressure Groups and Deadweight Costs, „Journal of Public Economics” 1985, vol. 28.pl_PL
dc.referencesBentley A., The Process of Government: A Study of Social Pressures, Transaction Publishers, New Brunswick 1995.pl_PL
dc.referencesBenson B. L., High Demand Legislative Committees and Bureaucratic Output, „Public Finance Quarterly” 1983, no. 11.pl_PL
dc.referencesBenson B. L., Why Are Congressional Committees Dominated by “High Demand” Legislators?, „Southern Economic Journal” 1981, no. 48.pl_PL
dc.referencesBergson A., A Reformulation of Certain Aspects of Welfare Economics, „Quarterly Journal of Economics” 1938, no. 2.pl_PL
dc.referencesBernholz P., Homo Oeconomicus and Homo Politicus: A Comment, „Kyklos” 1998, vol. 51.pl_PL
dc.referencesBeyme von K., Współczesne teorie polityczne, Wyd. Scholar, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesBlack D., The Theory of Committees and Elections, Cambridge University Press, Cambridge 1958.pl_PL
dc.referencesBlau P. M., Wymiana społeczna, [w:] Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, red. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, PWN, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesBlaug M., Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesBlaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesBonardi J.-P., Hillman A. J., Keim G. D., The Attractiveness of Political Markets: Implications for Firm Strategy, „Academy of Management Review” 2005, vol. 30, no. 2.pl_PL
dc.referencesBonnen J. T., Transformacja rolnictwa a gospodarka światowa: wyzwania i szanse, [w:] Rolnicza Polska wobec wyzwań współczesności, red. T. Hunek, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesBouwen P., A Comparative Study of Business Lobbying in the European Parliament, the European Commission and the Council of Ministers, MPIfG Discousion Paper, 2002.pl_PL
dc.referencesBouwen P., Corporate Lobbying in the European Union: Towards a Theory of Access, EUI Working Paper SPS, 2001.pl_PL
dc.referencesBreton A., Competitive Governments. An Economic Theory of Politics and Public Finance, Cambridge University Press, Cambridge 1998.pl_PL
dc.referencesBrock W. A., Magee S. P., The economics of special interest politics: The case of the tariff, „American Economic Review” 1978, vol. 78.pl_PL
dc.referencesBrooks M. A., Heijdra B. J., In Search of Rent-Seeking, University of Tasmania, 1986.pl_PL
dc.referencesBuchanan J. M., Finanse publiczne w warunkach demokracji, PWN, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesBuchanan J. M., From private preferences to public philosophy: The development of public choice, [w:] The Economics of Politics, ed. J. M. Buchanan, Institute of Economics Affairs, London 1978.pl_PL
dc.referencesBuchanan J. M., Początki, doświadczenia i idee – ocena retrospektywna, [w:] Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa, red. J. M. Buchanan, R. A. Musgrave, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesBuchanan J. M., Public Choice. Politics Without Romance, „Policy” 2003, vol. 19, no. 3.pl_PL
dc.referencesBuchanan J. M., Rent Seeking and Profit Seeking, [w:] Toward a Theory of Rent-Seeking Society, eds. J. M. Buchanan, R. D. Tollison, G. Tullock, Texas A&M University Press, College Station 1980.pl_PL
dc.referencesBuchanan J. M., The Constitution of Economic Policy, „American Economic Review” 1987, vol. 77, no. 3.pl_PL
dc.referencesBuchanan J. M., The Economic Theory of Politics Reborn, „Challenge” 1988, vol. 31, no. 2.pl_PL
dc.referencesBuchanan J. M., The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan, University of Chicago Press, Chicago 1975.pl_PL
dc.referencesBuchanan J. M., Towards analysis of closed behavioral systems, [w:] Theory of Public Choice, eds. J. M. Buchanan, R. D. Tollison, University of Michigan Press, Ann Arbor 1972.pl_PL
dc.referencesBuchanan J. M., Tullock G., The Calculus of Consent, University of Michigan Press, Ann Arbor 1962.pl_PL
dc.referencesCawson A., Wprowadzenie. Wielkość korporatywizmów: o konieczności mediatyzacji interesów na szczeblu pośrednim, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, t. 1, red. J. Szczupaczyński, Wyd. Scholar, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesChamberlin E. H., The Theory of Monopolistic Competition, Harvard University Press, Cambridge 1950.pl_PL
dc.referencesChavas J. P., Pope R. D., Information: Its Measurement and Valuation, „American Journal of Agricultural Economics” 1984, vol. 65, no. 5.pl_PL
dc.referencesClamen M., Lobbing i jego sekrety, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesCoate S., Morris S., On the Form of Transfers to Special Interests, „Journal of Political Economy” 1995, vol. 103, no. 6.pl_PL
dc.referencesCongressional Revolving Doors: The Journey from Congress to K Street, Public Citizen Congress Watch, Washington 2005.pl_PL
dc.referencesCrozier M., Friedberg E., Człowiek i system ograniczenia działania zespołowego, PWE, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesCuper R. L., Guide to State Legislative Lobbying, Engineering the Law Inc., Gainesville 2003.pl_PL
dc.referencesDahl R. A., A Preface to Democratic Theory, University of Chicago Press, Chicago 1956.pl_PL
dc.referencesDahl R. A., Demokracja i jej krytycy, Wyd. Znak, Kraków 1995.pl_PL
dc.referencesDahl R. A., Stinebrickner B., Współczesna analiza polityczna, Wyd. Scholar, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesDearlove J., Neoclassical politics: Public choice and political understanding, „Review of Political Economy” 1989, vol. 1, no. 2.pl_PL
dc.referencesDemocratic Theory and Practice, ed. G. Duncan, Cambridge University Press, Cambridge 1983.pl_PL
dc.referencesDowns A., An Economic Theory of Democracy, Harper & Row, New York 1957.pl_PL
dc.referencesDomańska A., Wokół interwencji państwa w gospodarkę, PWN, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesEaston D., A Systems Analysis of Political Life, John Wiley & Sons, New York 1965.pl_PL
dc.referencesEaston D., Analiza systemów politycznych, [w:] Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, red. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, PWN, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesEhrlich S., „Grupy nacisku” w strukturze politycznej kapitalizmu, PWN, Warszawa 1962.pl_PL
dc.referencesElliott M., Heath A., The failure of CAP reform: A public choice analysis, Institute of Economic Affairs, London 2000.pl_PL
dc.referencesEsteban J., Ray D., Collective Action and the Group Size Paradox, „American Political Science Review” 2001, vol. 95, no. 3.pl_PL
dc.referencesFaber M., Manstetten R., Petersen T., Homo Oeconomicus and Homo Politicus. Political Economy, Constitutional Interest and Ecological Interest, „Kyklos” 1997, vol. 50.pl_PL
dc.referencesFatka S., Levien J. M., Protecting the Right to Petition: Why a Lobbying Contingency Fee Prohibition Violates the Constitution, „Harvard Journal of Legislation” 1998, no. 35.pl_PL
dc.referencesFiedor B., Działania zbiorowe w sferze zanieczyszczenia środowiska i jego ochrony. Próba objaśnienia na podstawie teorii dóbr publicznych, teorii niedoskonałości rynku oraz teorii regulacji publicznej w gospodarce rynkowej, [w:] Działania zbiorowe – teoria i praktyka, red. A. Matysiak, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.pl_PL
dc.referencesFilipowicz L., Opawski K., Teoria wyboru publicznego: wybrane koncepcje badawcze, „Ekonomista” 1992, nr 3.pl_PL
dc.referencesFrey B. S., Schneider F., An Empirical Study of Politico-Economic Interaction in the U.S., „Review of Economic and Statistics” 1978, no. 60.pl_PL
dc.referencesFriedman M., Tyrania status quo, [w:] M. Friedman, Polityka i tyrania. Miltona Friedmana lekcje poszukiwania wolności, Wyd. Heuros, Łódź 1993.pl_PL
dc.referencesFriedman M., Friedman R., The Tide in the Affairs of Men, „Economic Impact” 1989, no. 1.pl_PL
dc.referencesGajda M., Tarnawska K., Lobbing rolny a budżet Unii Europejskiej, Zakamycze, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesGalbraith J. K., Ekonomia w perspektywie, PWN, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesGasparski W., Decyzje i etyka w lobbingu i biznesie, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesGaudemet P. M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesGlapiński A., Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków. Wokół teorii Josepha Aloisa Schumpetera, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesGreen D. P., Shapiro I., Pathologies of Rational Choice Theory, Yale University Press, New Haven–London 1994.pl_PL
dc.referencesGrier K. B., Campaign Spending and Senate Elections, 1978–84, „Public Choice” 1989, no. 63.pl_PL
dc.referencesGrochalski S. M., Wpływ grup interesu na proces legislacyjny, [w:] Grupy interesu. Teorie i działanie, red. Z. Machelski, L. Rubisz, Toruń 2003.pl_PL
dc.referencesGrossman G. M., Helpman E., Competing for Endorsements, „American Economic Review” 1999, no. 89.pl_PL
dc.referencesGrossman G. M., Helpman E., Protection for Sale, „American Economics Review” 1994, no. 84.pl_PL
dc.referencesGrossman G. M., Helpman E., Special Interests Politics, The MIT Press, Cambridge 2002.pl_PL
dc.referencesGunning J. P., Zrozumieć demokrację. Wprowadzenie do teorii wyboru publicznego, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowości, Finansów i Zarządzania, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesHarberger A. C., Monopoly and Resource Allocation, „The American Economic Review” 1954, vol. 44.pl_PL
dc.referencesHardin R., Collective Action, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1982.pl_PL
dc.referencesHardin R., One for All: The Logic of Group Conflict, Princeton University Press, Princeton 1994.pl_PL
dc.referencesHayek von F. A., Droga do zniewolenia, Wyd. Arcana, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesHayek von F. A., Konstytucja wolności, PWN, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesHayek von F. A., The Use of Knowledge in Society, „American Economic Review” 1945, vol. 35, no. 4.pl_PL
dc.referencesHayek von F. A., Znaczenie konkurencji, [w:] F. A. von Hayek, Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Wyd. Znak, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesHerbut R., Grupy interesu a proces decyzyjny, [w:] Grupy interesu. Teorie i działanie, red. Z. Machelski, L. Rubisz, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2003.pl_PL
dc.referencesHerbut R., Interes polityczny jako kategoria politologiczna, [w:] Studia z teorii polityki, red. A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996.pl_PL
dc.referencesHerbut R., Polityka przetargów industrialnych. Między paradygmatem pluralistycznym a korporacyjnym, [w:] Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.pl_PL
dc.referencesHerbut R., Systemy partyjne Europy – mechanizmy funkcjonowania, [w:] Systemy polityczne współczesnej Europy, red. A. Antoszewski, R. Herbut, PWN, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesHerbut R., Systemy polityczne w Europie – rozważania teoretyczne, [w:] Systemy polityczne współczesnej Europy, red. A. Antoszewski, R. Herbut, PWN, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesHerring P., Group Representation Before Congress, Macmillan, New York 1932.pl_PL
dc.referencesHeywood A., Politologia, PWN, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesHistoria państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, red. B. Lesiński, Wyd. Ars Boni et Aequi, Poznań 1995.pl_PL
dc.referencesHirshleifer J., The Analytics of Uncertainty and Information – An Expository Survey, „Journal of Economic Literature” 1979, vol. 17.pl_PL
dc.referencesHirshleifer J., The Private and Social Value of Information and the Reward to Inventive Activity, „American Economic Review” 1971, vol. 61.pl_PL
dc.referencesHotelling H., Stability in Competition, „Economic Journal” 1929, no. 39.pl_PL
dc.referencesHuntington S. P., Trzecia fala demokratyzacji, PWN, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesJakóbik W., Zmiany systemowe w Polsce a struktura gospodarki, PWN, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesJakubowski M., Kaczorowski A., Lobbing a dostęp do informacji – założenia regulacji prawnych, [w:] Jawność procesów decyzyjnych w Polsce – dialog, lobbing, informacja, Materiały konferencyjne Sejmu, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesJankowska B., Wpływ grup interesów na konkurencyjność w świetle koncepcji rent-seeking, „Gospodarka Narodowa” 2001, nr 1/2.pl_PL
dc.referencesJasiecki K., Co to jest lobbing?, [w:] K. Jasiecki, M. Molęda-Zdziech, U. Kurczewska, Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesJasiecki K., Elita biznesu w Polsce: drugie narodziny kapitalizmu, Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesJasiecki K., Lobbing gospodarczy w Polsce, „Studia Socjologiczne” 2000, nr 4.pl_PL
dc.referencesJasiecki K., Lobbing jako narzędzie biznesu, „Biuletyn Informacyjny Zespołu Etyki Biznesu” 2002, nr 63.pl_PL
dc.referencesJasiecki K., Lobbing w USA, Europie Zachodniej i Polsce. Podobieństwa i różnice, „Studia Europejskie” 2002, nr 4.pl_PL
dc.referencesJasiecki K., W poszukiwaniu polskiego modelu lobbingu, [w:] K. Jasiecki, M. Molęda-Zdziech, U. Kurczewska, Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesJednaka W., Proces lobbingu na wybranych przykładach (Francja, Niemcy, Wielka Brytania, USA), [w:] Grupy interesu. Teorie i działanie, red. Z. Machelski, L. Rubisz, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003.pl_PL
dc.referencesKahn A., The Economics of Regulation. Principles and Institutions, MIT Press, Cambridge 1991.pl_PL
dc.referencesKalinowski M., Competition in Politics, „Economics and Law” 2014, no. 3.pl_PL
dc.referencesKalinowski M., Ekonomiczne przesłanki lobbingu w świetle teorii public choice, „Gospodarka Narodowa” 2005, nr 7/8.pl_PL
dc.referencesKalinowski M., Etyka konkurencji politycznej w świetle modelu Anthony’ego Downsa, [w:] Globalizacja – polityka – etyka, red. A. F. Bocian, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.pl_PL
dc.referencesKalinowski M., Etyka kooperacji na rynku politycznym, [w:] Globalizacja – polityka – etyka, red. A. F. Bocian, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.pl_PL
dc.referencesKalinowski M., Historyczne uwarunkowania lobbingu w Stanach Zjednoczonych, [w:] Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku, red. R. Matera, A. Pieczewski, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesKalinowski M., Kontrakt wyborczy czy artykulacja interesów? Dylematy kształtowania polityki gospodarczej na szczeblu lokalnym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 320, Wrocław 2013.pl_PL
dc.referencesKalinowski M., Niedyskryminacyjność podziału zasobów społecznych z perspektywy konstytucyjnej ekonomii politycznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne” 2012, nr 101.pl_PL
dc.referencesKalinowski M., Przedmiot lobbingu z perspektywy etycznej, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” 2013, t. 15.pl_PL
dc.referencesKalt J., The Economics and Politics of Oil Price Regulation, MIT Press, Cambridge 1981.pl_PL
dc.referencesKamiński A., Stefanowicz J., Korupcja – schorzenie państwa, „ResPublica Nowa” 1994, nr 6/7.pl_PL
dc.referencesKarpowicz E., Lobbing we współczesnym świecie – zarys uwarunkowań prawnych i działań praktycznych, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesKeller M., Affairs of State: Public Life in Late Nineteenth-Century America, Harvard University Press, Cambridge 1977.pl_PL
dc.referencesKeynes J. M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesKierunki rozwoju współczesnej ekonomii, red. B. Fiedor, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1992.pl_PL
dc.referencesKlimczak B., Działania grup interesu w okresie transformacji – teoria i zastosowanie, „Ekonomista” 2002, nr 4.pl_PL
dc.referencesKlimczak B., Etyka gospodarcza, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.pl_PL
dc.referencesKlimczak B., Funkcjonalne wyjaśnianie działań zbiorowych, [w:] Działania zbiorowe – teoria i praktyka, red. A. Matysiak, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.pl_PL
dc.referencesKlimczak B., Teoretyczne podstawy badania działań grup interesu, [w:] Samorząd gospodarczy i zawodowy w procesie powstawania ładu rynkowego w Polsce, red. T. Bojarski, B. Klimczak, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.pl_PL
dc.referencesKlimkowski C., Znaczenie założeń behawioralnych w ekonomii, „Ekonomista” 2002, nr 6.pl_PL
dc.referencesKochanowicz J., Dwoista konsolidacja. Transformacja ekonomiczna i zmiana instytucjonalna, „Ekonomista” 2000, nr 3.pl_PL
dc.referencesKoeppl P., The acceptance, relevance and dominance of lobbying the EU Commission: A first time survey of the EU Commission’s civil servants, „Journal of Public Affairs” 2000, vol. 1, no. 1.pl_PL
dc.referencesKołodko G., Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesKosiec K., Raczyński M., Rynki polityczne a ekonomia: strategie polityczne firm państwowych w rywalizacji rynkowej, Wyd. Universitas, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesKotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesKrueger A. O., The Political Economy of the Rent-Seeking Society, „The American Economic Review” 1974, vol. 64, no. 3.pl_PL
dc.referencesKubiak A., Lobbing w polskim prawie i praktyce, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” 2013, t. 16.pl_PL
dc.referencesKubiak A., Łapownictwo w świadomości i doświadczeniu potocznym Polaków, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.pl_PL
dc.referencesKuciński J., Podstawy wiedzy o państwie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesKurczewska U., Molęda-Zdziech M., Lobbing w Unii Europejskiej, ISP PAN, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesLaffont J., Tirole J., The Politics of Government Decisionmaking: A Theory of Regulatory Capture, „The Quarterly Journal of Economics” 1991, no. 106.pl_PL
dc.referencesLa Palombara J., Interest Group in Italian Politics, Princeton University Press, Princeton 1964.pl_PL
dc.referencesLatham E., The Group Basis of Politics, Cornell University Press, Ithaca 1952.pl_PL
dc.referencesLehmbruch G., Consociational Democracy, Class Conflict and the New Corporatism, [w:] Trends Toward Corporatist Intermediation, eds. P. C. Schmitter, G. Lehmbruch, Sage Publications, London 1979.pl_PL
dc.referencesLesiuk W., Mniejszości narodowe jako grupy nacisku, [w:] Grupy interesu. Teorie i działanie, red. Z. Machelski, L. Rubisz, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003.pl_PL
dc.referencesLewin L., Self-Interest and Public Interest in Western Politics, Oxford University Press, Oxford 1991.pl_PL
dc.referencesLewin L., The Rise and Decline of Corporatism: The Case of Sweden, „European Journal of Political Research” 1994, vol. 26.pl_PL
dc.referencesLindblom Ch. E., The Intelligence of Democracy, Free Press, New York 1963.pl_PL
dc.referencesLohman S., A Signaling Model of Informative and Manipulative Political Action, „American Political Science Review” 1993, no. 87.pl_PL
dc.referencesLohman S., Information, Access and Contributions: A Signaling Model of Lobbying, Graduate School of Business Research Paper, Stanford University, Stanford 1993.pl_PL
dc.referencesLoomis B. L., From the Framing to the Fifties: Lobbying in Consitutional and Historical Contexts, „Extensions: A Journal of the Carl Albert Congressional Research and Studies Center” 2006, no. 1–7.pl_PL
dc.referencesLowi T. J., The End of Liberalism: Ideology, Policy, and the Crisis of Public Authority, W. W. Norton, New York 1969.pl_PL
dc.referencesŁoś-Nowak T., Grupy nacisku w stosunkach międzynarodowych, [w:] Grupy interesu. Teorie i działanie, red. Z. Machelski, L. Rubisz, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003.pl_PL
dc.referencesMachelski Z., Grupy producentów żywności transgenicznej w erze biotechnologii i globalizacji, [w:] Grupy interesu. Teorie i działanie, red. Z. Machelski, L. Rubisz, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003.pl_PL
dc.referencesMarkiewicz M., Siwińska J., Reforma wydatków publicznych, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesMarch J. G., Olsen J. P., Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, Wyd. Scholar, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesMarkowski K., Rola państwa w gospodarce kapitalistycznej, PWE, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesMarschak J., Economics of Information Systems, „Journal of the Statistical Association” 1971, vol. 66.pl_PL
dc.referencesMarschak J., Economics of Inquiring, Communicating, Deciding, „American Economic Review” 1968, vol. 59.pl_PL
dc.referencesMarsh D., On Joining Interest Groups, Princeton University Press, Princeton 1971.pl_PL
dc.referencesMarshall J., Private Incentives and Public Information, „American Economic Review” 1974, vol. 63, no. 3.pl_PL
dc.referencesMarvel G., Oliver P., The Critical Mass in Collective Action: A Micro Social Theory, Cambridge University Presss, Cambridge 1993.pl_PL
dc.referencesMastromarco D. R., Saffer A. P., Zieliński M., Biedrzycka U., Hryciuk K., Sztuka lobbing w Polsce, USAID GEMINI, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesMatysiak A., Samorząd gospodarczy w świetle koncepcji społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Samorząd gospodarczy i zawodowy w procesie powstawania ładu rynkowego w Polsce, red. B. Klimczak, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.pl_PL
dc.referencesMcConnell G., Private Power and American Democracy, Knopf, New York 1966.pl_PL
dc.referencesMeier K., The Political Economy of Regulation: The Case of Insurance, State University Press, New York 1988.pl_PL
dc.referencesMichalak T., Ekonomiczna teoria demokracji Anthony’ego Downsa, [w:] Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, red. J. Wilkin, Wyd. Scholar, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesMiklaszewska J., Filozofia a ekonomia. W kręgu teorii publicznego wyboru, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesMikosik S., Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera, PWN, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesMill J. S., O rządzie reprezentatywnym. Poddaństwo kobiet, Wyd. Znak, Kraków 1995.pl_PL
dc.referencesMill J. S., Utylitaryzm. O wolności, PWN, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesMiller T. A., Some Concepts for Measuring the Economic Value of Rural Data: Discussion, „American Journal of Agriculture Economics” 1981, vol. 63, no. 2.pl_PL
dc.referencesMitchell W. C., Chicago Political Economy: A Public Choice Perspective, „Public Choice” 1989, vol. 63.pl_PL
dc.referencesMitchell W. C., Virginia, Rochester, and Bloomington: Twenty-five Years of Public Choice and Political Science, „Public Choice” 1988, vol. 56.pl_PL
dc.referencesMoe T. M., A Calculus of Group Membership, „American Journal of Political Science” 1980, vol. 24, no. 4.pl_PL
dc.referencesMoe T. M., The Organization of Interests. Incentives and the Internal Dynamics of Political Interest Groups, The University of Chicago Press, Chicago–London 1980.pl_PL
dc.referencesMoe T. M., Toward a Broader View of Interest Groups, „Journal of Politics” 1981, vol. 43, no. 2.pl_PL
dc.referencesMolęda-Zdziech M., Lobbing a inne formy komunikowania, [w:] K. Jasiecki, M. Molęda-Zdziech, U. Kurczewska, Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesMorawski W., Socjologia ekonomiczna, PWN, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesMorawski W., Zmiana instytucjonalna: społeczeństwo, gospodarka, polityka, PWN, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesMosiej G., Zorganizowane grupy interesu w procesie kształtowania systemu celnego w Polsce, „Ekonomista” 2001, nr 3.pl_PL
dc.referencesMueller D. C., Public Choice III, Cambridge University Press, Cambridge 2003.pl_PL
dc.referencesMueller D. C., Public Choice after 50 Years, Bruno Frey after 60, „Kyklos” 2001, vol. 54.pl_PL
dc.referencesMusgrave R. A., Natura państwa fiskalnego – korzenie mojego myślenia, [w:] Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa, red. J. M. Buchanan, R. A. Musgrave, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesNello S. S., Economic Theories of Interest Groups: Using the New Political Economy Approach to Explain Agricultural Policy Formation in the European Union, University of Siena Working Paper, 1996.pl_PL
dc.referencesNello S. S., European Interest Groups and the CAP, „Food Policy” 1989, no. 2.pl_PL
dc.referencesNicholls D., Three Varieties of Pluralism, Macmillan, New York 1974.pl_PL
dc.referencesNiskanen W. A., Bureaucracy and Representative Government, [w:] W. A. Niskanen, Bureaucracy and Public Economics, Edwars Elgar Publishing, Vermont 1996.pl_PL
dc.referencesNoll R., Owen B., The Political Economy of Deregulation: Interest Groups in the Regulatory Process, American Enterprise Institute, Washington 1983.pl_PL
dc.referencesNownes A. J., Total lobbying: What lobbyists want (and how they try to get it), Cambridge University Press, Cambridge 2006.pl_PL
dc.referencesObama B., Odwaga nadziei, Wyd. Albatros, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesOlechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Graffiti BC, Toruń 2000.pl_PL
dc.referencesOlson M., The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, Cambridge 1971.pl_PL
dc.referencesOlson M., The Rise and Decline of Nations, Yale University Press, New Haven–London 1982.pl_PL
dc.referencesOlszewski H., Zmierczak M., Historia doktryn politycznych i prawnych, Ars Boni et Aequi, Poznań 1994.pl_PL
dc.referencesOstrom V., Public Choice Theory: A New Approach to Institutional Economics, „American Journal of Agricultural Economics” 1975, vol. 57, no. 5.pl_PL
dc.referencesOstrom V., Ostrom E., Public Choice: A Different Approach to the Study of Public Administration, „Public Administration Review” 1971, vol. 31, no. 2.pl_PL
dc.referencesOstrom V., Ostrom E., The Quest for Meaning in Public Choice, „American Journal of Economics and Sociology” 2004, vol. 63, no. 1.pl_PL
dc.referencesOwsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesPage B. I., Elekcje i społeczne wybory: teoria a stan badań empirycznych, [w:] Elity, demokracja, wybory, red. J. Szczupaczyński, Wyd. Scholar, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesParkinson N., Parkinson’s Law and Other Studies in Administration, Houghton Mifflin Co., Boston 1957.pl_PL
dc.referencesParsons T., Smelser N. J., Economy and Society, Free Press and Falcon’s Wing Press, London 1957.pl_PL
dc.referencesPateman C., Participation and Democratic Theory, Cambridge University Press, Cambridge 1970.pl_PL
dc.referencesPatterns of Corporatist Policy-Making, eds. P. C. Schmitter, G. Lehmbruch, Sage Publications, London 1982.pl_PL
dc.referencesPeltzman S., Toward a More General Theory of Regulation, NBER Working Paper Series – University of Chicago 1976, no. 133.pl_PL
dc.referencesPeters G. B., Polityka i biurokracja państwowa, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, t. 2, red. J. Szczupaczyński, Wyd. Scholar, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesPierson P., Dismantling the Welfare State? Reagan, Thatcher and the Politics of Retrenchment, Cambridge University Press, Cambridge 1994.pl_PL
dc.referencesPietrzyk-Reeves D., Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.pl_PL
dc.referencesPipitone R. A., Lobbying: A New Approach for Agricultural Policies, Working Paper, CIRMET, Università degli Studi di Palermo, 2000.pl_PL
dc.referencesPodolak M., Żmigrodzki M., System polityczny i jego klasyfikacje, [w:] Współczesne systemy polityczne, red. M. Żmigrodzki, B. Dziemidok-Olszewska, PWN, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesPosner R. A., The Social Costs of Monopoly and Regulation, „Journal of Political Economy” 1975, vol. 83.pl_PL
dc.referencesPosner R. A., Theories of Economic Regulation, „Bell Journal of Economics and Management Science” 1974, vol. 5, no. 2.pl_PL
dc.referencesPotters J., Winden van F., Lobbying and Asymmetric Information, „Public Choice” 1992, no. 74.pl_PL
dc.referencesPrzeworski A., Demokracja i rynek, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, t. 2, red. J. Szczupaczyński, Wyd. Scholar, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesRaczyński M., Implikacje teorii pogoni za rentą dla polityki regulacji, „Gospodarka Narodowa” 1999, nr 1/2.pl_PL
dc.referencesRaczyński M., Monopol a nierówności, „Gospodarka Narodowa” 2003, nr 1/2.pl_PL
dc.referencesRaczyński M., Pogoń za rentą a transformacja systemowa w Polsce, „Ekonomista” 1998, nr 2–3.pl_PL
dc.referencesRaczyński M., Społeczne koszty monopolu w świetle teorii pogoni za rentą, „Ekonomista” 1994, nr 6.pl_PL
dc.referencesRaczyński M., Sztaba S., Walczykowska A., W pogoni za rentą, Oficyna Wydawnicza READ ME, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesRawls J., Teoria sprawiedliwości, PWN, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesRączka J., Dlaczego państwo reguluje rynki? Pozytywne teorie regulacji ekonomicznej, „Ekonomista” 2002, nr 3.pl_PL
dc.referencesReich R. B., Kapitalizm niszczy demokrację, „Polityka” 2007, nr 39.pl_PL
dc.referencesRippel G., O lobbingu, czyli promocji interesów, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2003, nr 1008.pl_PL
dc.referencesRobertson D., A Dictionary of Modern Politics, Political Terms and References in Current Use, Europa Publications, London 1985.pl_PL
dc.referencesRobinson J., Herezje ekonomiczne, PWN, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesRobinson J., The Economics of Imperfect Competition, Macmillan, London 1933.pl_PL
dc.referencesRobson W. A., Welfare State and Welfare Society. Illusion and Reality, George Allen & Unwin, London 1976.pl_PL
dc.referencesRomer T., Rosenthal H., Political Resource Allocation, Controlled Agendas and the Status Quo, „Public Choice” 1978, no. 33.pl_PL
dc.referencesRosenthal A., The Third House. Lobbyists and Lobbying in the States, CQ Press, Washington 2001.pl_PL
dc.referencesRose-Ackerman S., Korupcja i rządy. Przyczyny, skutki i drogi reform, Fundacja im. Stefana Batorego i Wyd. Sic!, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesRousseau J. J., Umowa społeczna, Wyd. Antyk, Kęty 2002.pl_PL
dc.referencesRowley C. K., Crew M. A., Toward a public choice theory of monopoly regulation, „Public Choice” 1988, no. 57.pl_PL
dc.referencesRozwadowska B., Public Relations – teoria, praktyka, perspektywy, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesRudolf S., Szwedzka „polityka dobrobytu”, PWN, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesSabatier P. A., Przynależność do grup interesów a ich organizacja: przegląd teorii, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, t. 1, red. J. Szczupaczyński, Wyd. Scholar, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesSalisbury R. H., An Exchange Theory of Interest Groups, „Midwest Journal of Political Science” 1969, vol. 13, no. 1.pl_PL
dc.referencesSamuelson P. A., The Pure Theory of Public Expenditure, „Review of Economics and Statistics” 1954, vol. 36.pl_PL
dc.referencesSamuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, t. 2, PWN, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesSandler T., Collective Action: Theory and Applications, University of Michigan Press, Ann Arbor 1992.pl_PL
dc.referencesSartori G., Teoria demokracji, PWN, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesSchendelen van R., Machiavelli w Brukseli. Sztuka lobbingu w Unii Europejskiej, Wyd. Psychologiczne, Gdańsk 2006.pl_PL
dc.referencesSchmitter P. C., Still the Century of Corporatism, „Review of Politics” 1974, vol. 36.pl_PL
dc.referencesSchumpeter J. A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, PWN, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesSchumpeter J. A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesSen A., Racjonalność i wybór społeczny, [w:] Elementy teorii wyboru społecznego, red. G. Lisowski, Wyd. Scholar, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesShapiro I., Stan teorii demokracji, PWN, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesSheingate A., The Rise of the Agricultural Welfare State: Institutions and Interest Group Power in the United States, France, and Japan, Princeton University Press, Princeton 2001.pl_PL
dc.referencesShneider F., Is There a European Public Choice Perspective?, „Kyklos” 1999, vol. 48.pl_PL
dc.referencesSimon H. A., Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Process in Administrative Organizations, Macmillan, New York 1964.pl_PL
dc.referencesSimon H. A., Rationality in psychology and economics, „Journal of Business” 1986, no. 4.pl_PL
dc.referencesSmith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesSolan R., Kulturowe uwarunkowania procesu przekształceń polskiego systemu politycznego w latach 90, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001.pl_PL
dc.referencesSollner F., Who Needs Homo Politicus? A Note On Faber, Manstetten and Petersen, „Kyklos” 1998, vol. 51.pl_PL
dc.referencesSpak M., America for Sale: When Well-Connected Former Federal Officials Peddle Their Influence to the Highest Bidder, „Kentucky Law Journal” 1990, no. 78.pl_PL
dc.referencesSpiller P. T., Politicans, interest groups, and regulators: A multi-principals agency theory of regulation, or „let them be bribed”, „Journal of Law and Economics” 1990, no. 33.pl_PL
dc.referencesSroka J., Grupy interesu w Europie, [w:] Systemy polityczne współczesnej Europy, red. A. Antoszewski, R. Herbut, PWN, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesStigler G. J., Free riders and collective action: An appendix to theories of economic regulation, „Bell Journal of Economics and Management Science” 1974, vol. 5.pl_PL
dc.referencesStigler G. J., The Economics of Information, „Journal of Political Economics” 1961, vol. 69.pl_PL
dc.referencesStigler G. J., The Theory of Economic Regulation, „Bell Journal of Economics and Management Science” 1971, vol. 2.pl_PL
dc.referencesSzacki J., Liberalizm po komunizmie, Wyd. Znak, Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesSchendelen van R., Machiavelli w Brukseli. Sztuka lobbingu w Unii Europejskiej, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk 2006.pl_PL
dc.referencesSztaba S., Aktywne poszukiwanie renty. Teoria. Przykłady historyczne. Przejawy w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesSztaba S., Ekonomiczna teoria regulacji w świetle doświadczeń polskiej transformacji gospodarczej, [w:] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna – teoria i praktyka, red. U. Zagóra-Jonszta, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.pl_PL
dc.referencesSztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesSzubert-Zarzeczny U., Relacje ekonomia – polityka w nowożytnej myśli ekonomicznej, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2001.pl_PL
dc.referencesSzymańska A., Public Relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2004.pl_PL
dc.referencesUdehn L., Twenty-five Years with the Logic of Collective Action, „Acta Sociologica” 1993, no. 36.pl_PL
dc.referencesTarkowski J., Między pluralizmem a centralizmem: czy korporatyzm ma przyszłość we współczesnej Polsce?, [w:] J. Tarkowski, Socjologia świata polityki, t. 1: Władza i społeczeństwo w systemie autorytarnym, ISP PAN, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesTaylor M., The Possibility of Cooperation, Cambridge University Press, Cambridge 1987.pl_PL
dc.referencesTeorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesThe Bias of Pluralism, ed. W. E. Connolly, Atherton Press, New York 1966.pl_PL
dc.referencesThe Economics of Politics, ed. J. M. Buchanan, Institute of Economics Affairs, London 1978.pl_PL
dc.referencesThe Political Economy of Rent-Seeking, eds. Ch. K. Rowley, R. D. Tollison, G. Tullock, Kluwer Academic Publishers, Boston 1988.pl_PL
dc.referencesTheory of Public Choice, eds. J. M. Buchanan, R. D. Tollison, University of Michigan Press, Ann Arbor 1972.pl_PL
dc.referencesThomson S., John S., Public Affairs in Practice: A Practical Guide to Lobbying, MPG Books Ltd, Bodmin Cornwall 2001.pl_PL
dc.referencesTocqueville de A., O demokracji w Ameryce, Wyd. Fundacji Aletheia, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesTollison R. D., Chicago Political Economy, „Public Choice” 1989, vol. 63.pl_PL
dc.referencesTollison R. D., Is the Theory of Rent-Seeking Here to Stay?, [w:] Democracy and Public Choice. Essays in Honor of Gordon Tullock, ed. Ch. K. Rowley, Basil Blackwell, Oxford 1987.pl_PL
dc.referencesTollison R. D., Rent Seeking: A Survey, „Kyklos” 1982, vol. 35.pl_PL
dc.referencesTollison R. D., The Interest-Group Theory of Government: Problems and Prospects, „Kyklos” 2001, vol. 54.pl_PL
dc.referencesTomek W. G., Robinson K. L., Kreowanie cen artykułów rolnych, PWN, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesTrends Toward Corporatist Intermediation, eds. P. C. Schmitter, G. Lehmbruch, Sage Publications, London 1979.pl_PL
dc.referencesTullock G., Efficient rent seeking, [w:] Toward a Theory of Rent-Seeking Society, eds. J. M. Buchanan, R. D. Tollison, G. Tullock, Texas A&M University Press, College Station 1980.pl_PL
dc.referencesTullock G., More on the Welfare Costs of Transfers, „Kyklos” 1974, vol. 27, no. 2.pl_PL
dc.referencesTullock G., The Cost of Transfers, „Kyklos” 1971, no. 4.pl_PL
dc.referencesTullock G., The Welfare Costs of Tarifs, Monopolies, and Theft, „Western Economic Journal” 1967, vol. 5.pl_PL
dc.referencesTrevelyan G. M., Historia Anglii, PWN, Warszawa 1963.pl_PL
dc.referencesTruman D. B., The Governmental Process: Political Interest and Public Opinion, University of California, Berkeley 1993.pl_PL
dc.referencesTversky A., Kahneman D., Rational Choice and the Framing of Decision, [w:] Rational Choice: The Contrast Between Economics and Psychology, eds. R. M. Hogarth, M. W. Reder, University of Chicago Press, Chicago 1986.pl_PL
dc.referencesUdehn L., Twenty-five Years with the Logic of Collective Action, „Acta Sociologica” 1993, vol. 36, no. 3.pl_PL
dc.referencesWalkowiak K., Rola izb rolniczych w rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2004.pl_PL
dc.referencesWicksell K., A New Principle of Just Taxation, [w:] Classics in the Theory of Public Finance, eds. R. A. Musgrave, A. T. Peacock, St. Martin’s Press, New York 1967.pl_PL
dc.referencesWidmaier H. P., Studia o ładzie społecznym. Demokratyczna polityka społeczna. Logika biurokracji, Fundacja Friedricha Elberta, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesWilkin J., Jaki kapitalizm, jaka Polska?, PWN, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesWilkin J., Pogoń za rentą przy pomocy mechanizmów politycznych, [w:] Teoria wyboru publicznego, red. J. Wilkin, Wyd. Scholar, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesWilkin J., Teoria wyboru publicznego – homo oeconomicus w sferze polityki, [w:] Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, red. J. Wilkin, Wyd. Scholar, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesWilson J. Q., The Politics of Regulation, [w:] The Politics of Regulation, ed. J. Q. Wilson, Basic Books, New York 1980.pl_PL
dc.referencesWinden van F., On the Economic Theory of Interest Groups: Towards a Group Frame of Reference in Political Economics, „Public Choice” 1999, no. 100.pl_PL
dc.referencesWinden van F., Potters J., Lobbying and Asymmetric Information, „Public Choice” 1992, no. 74.pl_PL
dc.referencesWittman D., Why Democracies Produce Efficient Results, „Journal of Political Economy” 1989, vol. 97, no. 6.pl_PL
dc.referencesWittman D., The Myth of Democratic Failure. Why Political Institutions are Efficient, University of Chicago Press, Chicago 1995.pl_PL
dc.referencesWojtyna A., Nowe kierunki badań nad ekonomiczną rolą państwa, „Ekonomista” 2001, nr 1.pl_PL
dc.referencesWojtyna A., Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesWojtyna A., Rola państwa we współczesnej ekonomii, „Ekonomista” 1992, nr 3.pl_PL
dc.referencesWołpiuk W. J., Lobbing. Próba ustalenia treści pojęcia i funkcji prawnopublicznych, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 4.pl_PL
dc.referencesWoszczyk B., Lobbing w Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy DUET, Toruń 2004.pl_PL
dc.referencesWrzeszcz-Kamińska G., Instytucjonalny model lobbingu w Polsce, [w:] Działania zbiorowe – teoria i praktyka, red. A. Matysiak, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.pl_PL
dc.referencesZalega K., Lobbing – problem jedynie do uregulowania?, „Kontrola Państwowa” 2003, nr 6.pl_PL
dc.referencesŻebrowski W., Współczesne systemy polityczne. Zarys teorii i praktyka w wybranych państwach świata, Wyd. Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2005.pl_PL
dc.referencesCompedium of Public Employment: 2002, U.S. Department of Commerce, Public Employment, vol. 3.pl_PL
dc.referencesFederal Regulation of Lobbying Act of 1946, Public Law 79-601, U.S. Congress.pl_PL
dc.referencesLobbying and the Law. History of the Lobbying Disclosure Act www.opensecrets.orgpl_PL
dc.referencesLobbying Disclosure Act of 1995, Public Law 104-65, 104th U.S. Congress.pl_PL
dc.referencesStatistical Abstract of the United States 1970, U.S. Department of Commerce, Governmental Expenditure, By Function: 1950–1968, no. 606.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców, Dz.U. nr 55, poz. 235 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, Dz.U. nr 79, poz. 854 z późn. zm. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, Dz.U. nr 100, poz. 1080 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, Dz.U. nr 169, poz. 1414.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-297-3
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe