Show simple item record

dc.contributor.authorGolczyńska-Grondas, Agnieszka
dc.date.accessioned2022-06-24T11:10:08Z
dc.date.available2022-06-24T11:10:08Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationGolczyńska-Grondas A., Chybotliwa łódź. Losy wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Analiza socjologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, https://doi.org/10.18778/8088-482-3pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-482-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42248
dc.descriptionKsiążka dotyczy losów dorosłych osób, które w latach 1970-1990 były wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych, przede wszystkim domów dziecka, Autorka charakteryzuje w układzie chronologicznym kolejne fazy życia narratorów wraz z uwarunkowaniami tych faz oraz ukazuje zróżnicowanie przebiegu biografii badanych w okresie dorosłości. Udowadnia przy tym, że dość powszechne, jak się zdaje, przekonanie o klęsce życiowej, stanowiącej nieuchronny efekt instytucjonalizacji w dzieciństwie, nie jest prawdziwe. Opracowanie osadzone jest w tradycjach socjologii jakościowej, w szczególności socjologii biografistycznej. W jego zakończeniu zamieszczono rekomendacje dla instytucji polityki społecznej i organizacji pozarządowych. Książka z pewnością wzbudzi zainteresowanie nie tylko badaczy i studentów nauk społecznych, ale także praktyków – pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych, wychowawców oraz pedagogów i psychologów pracujących z dziećmi ze środowisk defaworyzowanych i z ich rodzinami.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectlosy wychowanków domów dzieckapl_PL
dc.subjectdomy dzieckapl_PL
dc.subjectopiekuńczo-wychowawcze placówkipl_PL
dc.subjectpomoc społecznapl_PL
dc.titleChybotliwa łódź. Losy wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Analiza socjologicznapl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Agnieszka Golczyńska-Grondas, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number176pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Kultury, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-483-0
dc.referencesAbramowicz M., Strzałkowska A., Tobis T., 2012, Badanie ewaluacyjno-diagnostyczne. Sytuacja psychospołeczna i materialna usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych, Gdańsk http://gfis.pl/wp-content/uploads/2013/07/raport+z+badac584.pdfpl_PL
dc.referencesAndrzejewski M., 2007, Domy na piasku. Domy dziecka. Od opieki nad dzieckiem do wspierania rodziny, Media Rodzina, Poznań.pl_PL
dc.referencesAppadurai A., 2010, Głęboka demokracja – zarządzanie miejskie i horyzont polityki, „Res Publica Nowa” nr 11–12 (201–202).pl_PL
dc.referencesArnett J. J., 2004, Emerging adulthood. The winding road from the late tees though twenties, Oxford University Press, Nowy Jork.pl_PL
dc.referencesBaran B., 1981, Rola więzi społeczno-emocjonalnej w kształtowaniu się osobowości dziecka. Studium porównawcze osobowości dzieci wychowanych w państwowych domach dziecka i w rodzinach, PWN, Warszawa–Poznań.pl_PL
dc.referencesBerrick J.D., 1995, Faces of poverty: Portraits of women and children on welfare, Oxford University Press, New York.pl_PL
dc.referencesBertaux D., 1995, Case history of families as a method in poverty research, maszynopis referatu prezentowanego na konferencji „The Social History of Poverty in Central Europe”, maj 1995, Budapeszt.pl_PL
dc.referencesBetts S., Griffiths A., Schütze F., Strauss P., 2008, Biographical counselling: An introduction, „European Studies on Inequalities and Social Cohesion”, nr 1–2, s. 5–58.pl_PL
dc.referencesBielicka I., Olechnowicz H., 1966, O chorobie sierocej małego dziecka, [w:] M. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii, seria IV, t. 2, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBokszański Z., 1989, Tożsamość, interakcja, grupa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesBornat J., Walmsley J., 2004, Biography as empowering practice, [w:] P. Chamberlayne, J. Bornat, U. Apitzsch (red.), Biographical methods and professional practice. An international perspective, The Policy Press, Bristol, s. 221–236.pl_PL
dc.referencesBorucka A., Ostaszewski K., 2008, Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia, „Medycyna Wieku Rozwojowego”, kwiecień–czerwiec 2008, s. 587–597.pl_PL
dc.referencesBunio-Mroczek P., Warzywoda-Kruszyńska W., 2010, Wczesne rodzicielstwo jako zagrożenie biedą i wykluczeniem w przyszłości, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.pl_PL
dc.referencesBrywczyńska M., 2014, Dziecięce obywatelstwo: Kilka refleksji na marginesie idei dziecięcej partycypacji, [w:] A. Golczyńska-Grondas, M. Nóżka (red.), Wykluczenie i marginalizacja dzieci i młodzieży – wyzwanie czy klęska społeczeństwa obywatelskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” nr 49/2014, s. 11–27.pl_PL
dc.referencesCiećko Z., 1977, Funkcja społeczno-wychowawcza domu dziecka w świetle analizy losów wychowanków, niepublikowana praca magisterska, Łódź: Instytut Psychologii i Pedagogiki UŁ, obecnie w archiwum Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesCiećko Z., Szeflińska H., 1979, Dom Dziecka im. Janka Krasickiego w Łodzi 1909–1979, Ministerstwo Przemysłu Lekkiego Resortowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, Łódź.pl_PL
dc.referencesCieslik M., Pollock G., 2002, Introduction: Studying young people in late modernity, [w:] M. Cieslik, G. Pollock (red.), Young people in risk society. The restructuring of youth identities and transitions in the late modernity, Ashgate Publishing Ltd., Aldershot, s. 1–21.pl_PL
dc.referencesColes B., 1995, Youth and Social Policy, UCL Press, London.pl_PL
dc.referencesCraine S., 1997, The “black magic roundabout”: cyclical transitions, social exclusion and alternative careers, [w:] R. McDonald (red.), Youth, the underclass and social exclusion, Routlege, London.pl_PL
dc.referencesCzyż E., 2000, Stan przestrzegania praw wychowanków domów dziecka, Wydawnictwo IEG ACALTA Kraków www.hfhrpol.waw.pl/pliki/ElzbietaCzyzPrawaWychowankowDomowDzieckaRaporElzbietaCzyzP.pdf [Dostęp 20.10.2010].pl_PL
dc.referencesDe-institutionalisation. Myth buster, 2012, Eurochild.pl_PL
dc.referencesDenzin N.K., 1966, The significant others of a college population, „Sociological Quaterly” nr 7, s. 298–310.pl_PL
dc.referencesDenzin N.K, 1989, Interpretive biography, Sage Publications, London.pl_PL
dc.referencesDenzin N.K., Lincoln Y.S., 2009, Część IV. Metody zbierania i analizowania materiałów empirycznych, [w]: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 3–14.pl_PL
dc.referencesErikson E., 2004, Tożsamość a cykl życia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesEvans K., Furlong A. (1997), Methaphors of youth transitions: niches, pathways, trajectories or navigations, [w:] J. Brynner i in. (red.), Youth, citizenship and social change in a European context, Aldershot, Ashgate.pl_PL
dc.referencesFrieske K.W. (red.), 2004, Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów integracji społecznej, IPiSS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGarfinkel H., 1956, Condition of successful degradation ceremonies, „American Journal of Sociology”, t. 61, nr 5, s. 420–424.pl_PL
dc.referencesGiermanowska E., Racław-Markowska M., 2007, Losy usamodzielnianych wychowanków domów dziecka, [w:] E. Tarkowska (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne młodzieży. Raport z badań, IPiSS, Warszawa, s. 147–202.pl_PL
dc.referencesGlaser B.G., Strauss A.L., 2009, Odkrywanie teorii ugruntowanej, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.pl_PL
dc.referencesGoffman E., 1961, Asylums. Essays on the social situation of mental patients and other inmates, Doubleday, New York.pl_PL
dc.referencesGoffman E., 2011, Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych, GWP, Sopot.pl_PL
dc.referencesGoffman E., 2006, Charakterystyka instytucji totalnych, [w:] A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (wybór i oprac.), Współczesne teorie socjologiczne, t. I, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 316–335.pl_PL
dc.referencesGoffman E., 2006a, Rytuał interakcyjny, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGolczyńska-Grondas A., 2004, Mężczyźni z enklaw biedy. Rekonstrukcja pełnionych ról społecznych, Absolwent, Łódź.pl_PL
dc.referencesGolczyńska-Grondas A., 2012, Biografie dorosłych wychowanków domów dziecka – próba analizy socjologicznej, [w:] K. Waniek (red.), Wykluczenie, marginalność oraz praca w doświadczeniach biograficznych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” nr 41, s. 5–21.pl_PL
dc.referencesGolczyńska-Grondas A., 2012a, Dzieciństwo w placówkach opieki całkowitej – czynniki ryzyka transmisją biedy i problemów społecznych, [w:] W. Warzywoda-Kruszyńska (red.), Bieda dzieci. Zaniedbanie. Wykluczenie społeczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesGolczyńska-Grondas A., 2014, Badges of social valuing and the biography. Natalia’s interview in the perspective of sociologist of poverty and social Exclusion, [w:] K. Kaźmierska (red.), Biography and Emotions. Different Approaches in Dealing with Life-Story of Natalia & 70th Jubilee of Professor Fritz Schütze, „Qualitative Sociology Review” 10(1), s. 38–58.pl_PL
dc.referencesGolczyńska-Grondas A., 2014a, „Wychowało nas państwo”. Rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.pl_PL
dc.referencesGolczyńska-Grondas A., 2015, Doświadczenie instytucjonalizacji w biografiach dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 1/2015, s. 29–37.pl_PL
dc.referencesGolczyńska-Grondas A., 2015a, Underprivileged children in the social space of impunity: The example of the children’s residential care system in the Polish People’s Republic, „Sociological Review”, tom LXIV/1, s. 103–120.pl_PL
dc.referencesGolczyńska-Grondas A., 2015b, Usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – podstawowe problemy, implikacje dla praktyki, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje”, nr 30(3)2015, s. 77–95.pl_PL
dc.referencesGolczyńska-Grondas A., 2016, Adulthood of children’s residential care leavers – biographies and identities. The Polish case, [w:] L. Hargasova (red.) Zo zariadenia do samostatného života. Inovácie ústavnej starostlivosti a kvalita života po odchode zo zariadení, Wydawnictwo Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnave, s. 33–43.pl_PL
dc.referencesGolczyńska-Grondas A., 2016a, The invisible barrier: Formative practices – the example of stigmatising identity work in a marginalised collectivity, [w:] L. Mróz, M. Ząbek (red.), Invisible boundries: Studies on ethnic issues, „Ethnologia Polona” no. 36/2015(2016), s. 237–255.pl_PL
dc.referencesGolczyńska-Grondas A., Grondas M., 2013, Biographical research and treatment. Some remarks on therapeutic aspects of sociological biographical interviews, [w:] K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w naukach społecznych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. IX, s. 28–49.pl_PL
dc.referencesHałas E., 1994, Obywatelska socjologia szkoły chicagowskiej. Charles E. Cooley, George H. Mead, H. Blumer, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.pl_PL
dc.referencesHarwas-Napierała B., 2012, Dorosłość jako spełnienie, Libron, Kraków.pl_PL
dc.referencesHeath S., 2002, Domestic and housing transitions and the negotiation of intimacy, [w:] M. Cieslik, G. Pollock (red.), Young people in risk society. The restructuring of youth identities and transitions in the late modernity, Ashgate Publishing Ltd., Aldershot.pl_PL
dc.referencesHermanns H., 1987, Narrative interview – a new tool for sociological field research, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” nr 13, s. 43–56.pl_PL
dc.referencesHrynkiewicz J., 2006, Odrzuceni. Analiza procesu umieszczania dzieci w placówkach, ISP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJones G., 1995, Leaving home, Open University Press, Buckingham.pl_PL
dc.referencesJones G., 1995a, Family support for young people, Family Policy Studies Centre, London.pl_PL
dc.referencesKaczmarek M., 2006, Reforma systemu opieki zastępczej, założenia a rzeczywistość, [w:] A. Kwak (red.), Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość, ISP, Warszawa, s. 15–32.pl_PL
dc.referencesKamińska U., 2000, Zranione dzieciństwo. Wychowankowie domu dziecka mówią, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice.pl_PL
dc.referencesKazubowska U., 2008, Rodziny własne wychowanków domów dziecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.pl_PL
dc.referencesKaźmierska K., 2008, Biografia i pamięć. Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z zagłady, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.pl_PL
dc.referencesKaźmierska K. (red.), 2012, Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.pl_PL
dc.referencesKaźmierska K., 2016, Wywiad narracyjny – technika i pojęcia analityczne, [w:] R. Dopierała, K. Waniek (red.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKelly P., 1999, Wild and fame zones: regulating transitions of youth at risk, „Journal of Youth Studies”, vol. 2, nr 2, s. 193–211.pl_PL
dc.referencesKodeks Etyki Socjologa, 2012 http://pts.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/kodeks.pdfpl_PL
dc.referencesKolankiewicz M., 1998, Opieka instytucjonalna, [w:] M. Kolankiewicz (red.), Rodzinne i instytucjonalne formy opieki, WSiP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKolankiewicz M., 2006, Zapiski o instytucjonalnej opiece nad dziećmi, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka”, nr 17.pl_PL
dc.referencesKozak S., 1986, Sieroctwo społeczne. Psychologiczna analiza zaburzeń w zachowaniu się wychowanków domów dziecka, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKuhn M.H., McPartland T.S., 1954, An empirical investigation of self-attitudes, „American Sociological Review”, t. 19/1, s. 68–76.pl_PL
dc.referencesKudlińska I., 2012, „Dobro dziecka” a „dobro rodziny” – koncepcje obecne w dyskursie nad problemami zaniedbywania dzieci, [w:] W. Warzywoda-Kruszyńska (red.), Bieda dzieci, zaniedbanie, wykluczenie społeczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 45–58.pl_PL
dc.referencesKwak A. (red.), 2006, Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość, ISP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKwak A., Rymsza M., 2006, System opieki zastępczej w Polsce – ocena funkcjonowania na przykładzie procesu usamodzielniania wychowanków, „Analizy i Opinie”, nr 68 (12).pl_PL
dc.referencesLaumann E.O. i in., 2004, The sexual organization of the city, The University of Chicago Press, Chicago–Londyn.pl_PL
dc.referencesLewis O., 1965, Sanchez i jego dzieci. Autobiografia rodziny meksykańskiej, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLis S., 1992, Proces socjalizacji dziecka w środowisku pozarodzinnym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMaślanka M., 2004, Bidul, Świat Książki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMeissner-Łozińska J., 2011, Poczucie sensu i bezsensu życia u wychowanków domów dziecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesMilerski B., Śliwerski B. (red.), 2000, Pedagogika. Leksykon PWN, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMiller A., 1999, Zniewolone dzieciństwo. Ukryte źródła tyranii, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.pl_PL
dc.referencesMurray C., 1994, Underclass: The crisis deepens, Institute of Economic Affairs, London.pl_PL
dc.referencesOrnacka K., 2013, Od socjologii do pracy socjalnej. Społeczny fenomen dzieciństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesPetelewicz M., Warzywoda-Kruszyńska W., 2010, Bieda w dzieciństwie jako zagrożenie utrwaleniem biedy i wykluczenia społecznego w przyszłości, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.pl_PL
dc.referencesPotoczna M., Warzywoda-Kruszyńska W., 2009, Kobiety z łódzkich enklaw biedy. Bieda w cyklu życia i międzypokoleniowym przekazie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesPrzestrzeganie praw wychowanków placówek opieki całkowitej (wyniki wizyt Rzecznika Praw Obywatelskich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych w latach 1994–1999), 2000, „Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich. Materiały”, nr 41.pl_PL
dc.referencesRacław-Markowska M., Legat S. (red.), 2004, Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą – od form instytucjonalnych i rodzinnych, ISP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRaczkowska J., 1983, Wychowanie w domu dziecka, WSiP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesReboul H., 1993, Pamięć serca jako wartość społeczna, [w:] O. Czerniawska, M. Dzięgielewska (red.), Pamięć człowieka starszego, 27 października 1993 w Łodzi, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Łódź, s. 14–21.pl_PL
dc.referencesRek-Woźniak M., 2016, Młodzi dorośli. Wzory ruchliwości społecznej w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesReport of the independent expert for the United Nations study on violence against children, Rights of the child, Note by the Secretary-General, United Nationes General Assembly, 29 August 2006.pl_PL
dc.referencesRiemann G, Schütze F., 2012, „Trajektoria” jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych, [w:] K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, s. 389–414.pl_PL
dc.referencesRokuszewska-Pawełek A., 2002, Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków – analiza biograficzna, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesRosenthal G., 1990, Rekonstrukcja historii życia. Wybrane zasady generowania opowieści w wywiadach biograficzno-narracyjnych, [w:] J. Włodarek, M. Ziółkowski (red.), Metoda biograficzna w socjologii, PWN, Warszawa–Poznań, s. 97–112.pl_PL
dc.referencesRosenthal G., 2012, Badania biograficzne, [w:] K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, s. 279–307.pl_PL
dc.referencesSajkowska M., 1999, Stygmat instytucji. Społeczne postrzeganie wychowanków domów dziecka, ISNS UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSajkowska M., 2007, Wiktymizacja wychowanków domów dziecka – raport z badań, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania praktyka”, nr 17 www.dzieckokrzywdzone.plpl_PL
dc.referencesSajkowska M., Włodarczyk J., 2010, Wykorzystywanie seksualne wychowanków domów dziecka. Raport z badań, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSchütze F., (tekst niedatowany, nieopublikowany), Outline for analysis of topically focused autobiographical texts – using the example of the “Robert Rasmus” account in Studs Terkels’ book, The Good War.pl_PL
dc.referencesSchütze F., 2008, Biography analysis on the empirical base of autobiographical narratives: How to analyse autobiographical narrative interviews. Part one, „European Studies on Inequalities and Social Cohesion”, nr 1/2, s. 153–242.pl_PL
dc.referencesSchütze F., 2008a, Biography analysis on the empirical base of autobiographical narratives: How to analyse autobiographical narrative interviews. Part two, „European Studies on Inequalities and Social Cohesion”, nr 3/4, s. 5–77.pl_PL
dc.referencesSchütze F., 2012, Analiza biograficzna ugruntowana empirycznie w autobiograficznym wywiadzie narracyjnym. Jak analizować autobiograficzne wywiady narracyjne, [w:] K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, s. 141–278.pl_PL
dc.referencesSchütze F., 2012a, Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej, [w:] K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, s. 415–458.pl_PL
dc.referencesSennett R., Cobb J., 1972, The hidden injuries of class, W.W. Norton & Company, New York–London.pl_PL
dc.referencesShaw C.S., 1966, The Jack-Roller. A delinquent boy’s own story, Chicago University Press, Chicago–London.pl_PL
dc.referencesSkelton T., 2002, Research on youth transitions: Some critical interventions [w:] M. Cieslik, G. Pollock (red.), Young people in risk society. The restructuring of youth identities and transitions in the late modernity, Ashgate Publishing Ltd., Aldershot.pl_PL
dc.referencesSokołowska J., 2004, Na przekór losowi. Tworzenie rodziny przez osoby osierocone, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.pl_PL
dc.referencesSołtys A., Kulig B., 2012, Usamodzielnienie oczami młodzieży. Raport z badań na temat doświadczeń usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej zrealizowany w ramach projektu „Prawa dziecka w opiece zastępczej, od teorii do praktyki: nowe spojrzenie poprzez badania rówieśnicze”, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStrauss A.L., Fagerhaugh S., Suczek B., Wiener C., 2012, Trajektorie cierpienia, [w:] K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, s. 373–388.pl_PL
dc.referencesStrauss A.L., 2012a, Praca biograficzna i jej powiązania (intersections), [w:] K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, s. 517–527.pl_PL
dc.referencesSutton L., Mannes M. (publikacja niedatowana) Out of home placements and their developmental impact on children: A review of the research, „Research Brief” no. 1, iCriF INFORMS.pl_PL
dc.referencesSystem opieki nad dziećmi i młodzieżą, opracowanie Departamentu Opieki Profilaktyki Społecznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, kwiecień 1998.pl_PL
dc.referencesSzczukiewicz P., 1998, Rozwój psychospołeczny a tożsamość, Wydawnictwo UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesSzlendak T., 2010, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2016, Destandaryzacja normatywnego modelu i przebiegu zakończenia kariery zawodowej, „Przegląd Socjologiczny”, nr 2/2016, s. 105–122.pl_PL
dc.referencesTarkowska E. (red.), 2000, Zrozumieć biednego. O dawnej i współczesnej biedzie w Polsce, IFiS PAN Typografika, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTarkowska E. (red.), 2013, Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, IFiS PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTarkowska E., Warzywoda-Kruszyńska W., Wódz K. (red.), 2003, Biedni o sobie i o swoim życiu, Wydawnictwo Śląsk, Katowice–Warszawa.pl_PL
dc.referencesTheiss W., 1999, Zniewolone dzieciństwo, Wydawnictwo Żak, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTough P., 2014, Jak dzieci osiągają sukces. Nauka siły woli i ciekawości świata, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWallace C., Kovatcheva S., 1998, Youth in Society: The Construction and Deconstruction of Youth in Eastern and Western Europe, MacMillan, London.pl_PL
dc.referencesWarzywoda-Kruszyńska W., 1974, Małżeństwa a struktura społeczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.pl_PL
dc.referencesWarzywoda-Kruszyńska W. (red.), 1998, Żyć i pracować w enklawach biedy, Agencja Projektowo-Wydawnicza ANaGRAF, Łódź.pl_PL
dc.referencesWarzywoda-Kruszyńska W., 2012, Wprowadzenie, [w:], W. Warzywoda-Kruszyńska (red.), Bieda dzieci, zaniedbanie, wykluczenie społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 5–9.pl_PL
dc.referencesWarzywoda-Kruszyńska W., Golczyńska-Grondas A., 2010, Wzmocnić szanse i osłabić transmisję biedy wśród mieszkańców miast województwa łódzkiego. Raport końcowy i Rekomendacje, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.pl_PL
dc.referencesWarzywoda-Kruszyńska W., Jankowski B., 2013, Ciągłość i zmiana w łódzkich enklawach biedy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWerbanowska J., Karczmarczyk-Tokarska K., Tokarski M., 2008, Problemy wychowanek i wychowanków domów dziecka i rodzin zastępczych związane z adaptacją do funkcjonowania w środowisku lokalnym, Raport Fundacji Bez względu na Niepogodę, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWilson J.W., 1987, The truly disadvantaged: The inner city, the underclass and public policy, The University of Chicago Press, Chicago.pl_PL
dc.referencesWilliamson H., 1999, ‘Status zero youth’, [w:] R. MacDonald (red.), Youth, underclass and social exclusion, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesWinch R.F., 1958, Mate selection. A study of complementary needs, Nowy York.pl_PL
dc.referencesWoźniacka Z., Krenn-Guca M., 1972, Praca wychowawcza w domach dziecka. Wytyczne, Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, PZWS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZałożenia programowe, procedury, modele, standardy zawodowe (materiały robocze), wydanie III uzupełnione, publikacja niedatowana, Towarzystwo Psychoprofilaktyczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZ opieki w dorosłość: model usamodzielnienia, 2014, Towarzystwo Psychoprofilaktyczne, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-482-3
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL
dc.disciplinepsychologiapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe