Show simple item record

dc.contributor.authorJażewicz, Iwona
dc.contributor.editorBartosiewicz, Bartosz
dc.contributor.editorMarszał, Tadeusz
dc.date.accessioned2022-05-20T13:50:27Z
dc.date.available2022-05-20T13:50:27Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationJażewicz I., Struktura przestrzenno-funkcjonalna Bytowa, [w:] Struktura przestrzenna małych miast z perspektywy 20 lat transformacji, Bartosiewicz B., Marszał T. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 121-132, https://doi.org/10.18778/7525-560-7.09pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-560-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/41881
dc.descriptionCelem niniejszego opracowania jest przedstawienie kierunków przekształceń, jakie zaszły w strukturze użytkowania ziemi w latach 1989–2008; ukazanie czynników, które zadecydowały o zmianach tej przestrzeni oraz zaprezentowanie współczesnej organizacji przestrzeni miejskiej Bytowa.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofBartosiewicz B., Marszał T. (red.), Struktura przestrzenna małych miast z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmałe miastapl_PL
dc.subjectBytówpl_PL
dc.subjectstruktura przestrzenno-funkcjonalnapl_PL
dc.subjecttereny zainwestowanepl_PL
dc.subjecttereny niezainwestowanepl_PL
dc.titleStruktura przestrzenno-funkcjonalna Bytowapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011pl_PL
dc.page.number121-132pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Pomorska w Słupsku, Instytut Geografiipl_PL
dc.referencesJaworski P. (2009), Przeobrażenia społeczno-gospodarcze miasta Bytów w okresie zmian systemowych. Praca magisterska napisana w Zakładzie Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Turystyki pod kier. prof. dr. hab. E. Rydza.pl_PL
dc.referencesJażewicz I. (2009), Funkcjonowanie małych miast Pomorza Środkowego w okresie transformacji systemowej, Akademia Pomorska, Słupsk.pl_PL
dc.referencesLiszewski S. (1997), Przestrzeń miejska i jej organizacja, [w:] Domański B. (red.), Geografia, człowiek, gospodarka, Instytut Geografii UJ, Kraków, s. 55–56.pl_PL
dc.referencesMaik W. (1997), Podstawy geografii miast, UMK, Toruń.pl_PL
dc.referencesMasztalski R. P. (2005), Przeobrażenia struktury przestrzennej małych miast Dolnego Śląska po 1945 roku, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.pl_PL
dc.referencesMatczak A. (1999), Struktura funkcjonalno-przestrzenna Łasku, [w:] Matczak A. (red.), Studia nad strukturą funkcjonalno-przestrzenną miasta. Przykład Łasku, Wyd. UŁ, Łódź, s. 16–56.pl_PL
dc.referencesMiejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bytów do roku 2010 (1994), Urząd Miasta, Bytów.pl_PL
dc.referencesPalczyński Z. (1982), Struktura użytkowania ziemi w małych miastach i osiedlach miejskich Polski, „Studia Geograficzne”, t. 34, s. 29–78.pl_PL
dc.referencesParysek J. J. (1997), Podstawy gospodarki lokalnej, Wyd. Nauk. UAM, Poznań, s. 201–209.pl_PL
dc.referencesRydz E. (2006), Przemiany struktur społeczno-gospodarczych w okresie transformacji systemowej na Pomorzu Środkowym, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk.pl_PL
dc.referencesSłodczyk J., (2001), Kierunki przemian funkcjonalno-przestrzennej struktury miast w Polsce po 1989 roku, [w:] Człowiek i przestrzeń, UJ, Kraków, s. 123–132.pl_PL
dc.referencesSłodczyk J., Klimek R. (red.), (2006), Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, UO, Opole.pl_PL
dc.referencesSzultka Z. (1998), Historia Bytowa, Urząd Miasta, Bytów.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-560-7.09
dc.disciplinegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe