Show simple item record

dc.contributor.authorEdmund, Tomaszewski
dc.date.accessioned2022-05-09T10:50:07Z
dc.date.available2022-05-09T10:50:07Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationTomaszewski E., Wieloletnia i sezonowa dynamika niżówek w rzekach środkowej Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, https://doi.org/10.18778/7525-771-7pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-771-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/41804
dc.description„Wiedza o niżówkach rzecznych jest obszerna, ale – jak wykazuje recenzowana praca – ciągle niepełna. Poszukiwanie przez autora rozprawy prawidłowości w wieloletniej zmienności szeregów czasowych niedoborów odpływu oraz ocena stopnia sezonowości i pory koncentracji suszy hydrologicznej istotnie zwiększają dotychczasową wiedzę o tym ekstremalnym zjawisku. Nowością jest też ocena ryzyka wystąpienia suszy hydrologicznej na badanym obszarze. Tematyka opracowania jest interesująca nie tylko dla przyrodników. Zastosowane metody badawcze wskazują, że autor rozprawy ma opanowany na odpowiednim poziomie warsztat naukowy. Wybrane metody analiz statystycznych i opracowanie ich wyników przedstawione w tekście są wystarczające, aby wykazać się kompetencjami, nowatorstwem i działaniami mającymi na celu podsumowanie określonego zakresu wiedzy hydrologicznej. Oceniam monografię Pana dr. Edmunda Tomaszewskiego jako pracę bardzo dobrą, wiarygodną w zakresie prezentowanych prawidłowości i uogólnień”. Z recenzji prof. UG dr hab. Elżbiety Bajkiewicz-Grabowskiejpl_PL
dc.description.sponsorshipBadania wykonano w ramach projektu badawczego 4638/B/P01/2010/38 pt. „Wieloletnia i sezonowa zmienność niżówek i odpływów niżówkowych w środkowej Polsce – uwarunkowania genetyczne i potencjalne skutki w gospodarce wodnej”. Udostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectniżówkipl_PL
dc.subjectzasoby wodnepl_PL
dc.subjecthydrologiapl_PL
dc.subjectsuszapl_PL
dc.titleWieloletnia i sezonowa dynamika niżówek w rzekach środkowej Polskipl_PL
dc.title.alternativeMultiannual and seasonal dynamics of low flows in rivers of central Polandpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012pl_PL
dc.page.number266pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej, 90‐139 Łódź, ul. Narutowicza 88pl_PL
dc.referencesAbebe A., Foerch G., 2008, Stochastic simulation of the severity of hydrological drought, Water and Environment Journal, 22, s. 2–10.pl_PL
dc.referencesAbi-Zeid I., Parent E., Bobée B., 2004, The stochastic modeling of low flows by the alternating point processes approach: methodology and application, Journal of Hydrology, 285, s. 41–61.pl_PL
dc.referencesAdynkiewicz-Piragas M., 2005, Kształtowanie się zwierciadła wód gruntowych w warunkach suszy w dorzeczu górnej i środkowej Odry, [w:] E. Bogdanowicz, U. Kossowska-Cezak, J. Szkutnicki (red.), Ekstremalne zjawiska hydrologiczne i meteorologiczne, Monografie IMGW, Warszawa, s. 299–309.pl_PL
dc.referencesAl-Salihi A.H., 2003, Drought identification and characterization in Jordan, Journal of Arid Environments, 53, s. 585–606.pl_PL
dc.referencesBajkiewicz-Grabowska E., 2002, Obieg materii w systemach rzeczno-jeziornych, Wyd. UW, Warszawa, 274 s.pl_PL
dc.referencesBajkiewicz-Grabowska E., Gutry-Korycka M., 1981, Rola jezior w naturalnym drenażu podziemnym, Przegl. Geof., 3, s. 171–179.pl_PL
dc.referencesBajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., 1984, Hydrogram wezbrania, jego rozdział genetyczny i podstawowe pojęcia, Przegl. Geof., 3, s. 333–343.pl_PL
dc.referencesBalco M., 1990, Mala vodnost’ slovenskych tokov, Vyd. Slov. Akad. Vied, Bratislava, 260 s.pl_PL
dc.referencesBalek J., 1989, Groundwater Resources Assessment, Developments in Water Science, 38, Elsevier, Amsterdam, 249 s.pl_PL
dc.referencesBartnik A., 1995, Korelacja przestrzenna wybranych przepływów charakterystycznych rzek Polski, Wiad. IMGW, 2, s. 87–99.pl_PL
dc.referencesBartnik A., 2005, Odpływ niski w Polsce, Acta Geogr. Lodz., 91, 95 s.pl_PL
dc.referencesBartnik A., 2010, The spatial distribution of low flows in Poland not exceeded at an assumed probability, Geographia Polonica, vol. 83, 1, s. 39–50.pl_PL
dc.referencesBartnik A., Jokiel P., 1997, Zmiany odpływu na obszarze Polski w latach 1971–1990 w świetle analiz jednorodności szeregów przepływu rzek, Wiad. IMGW, 4, s. 67–85.pl_PL
dc.referencesBartnik A., Tomaszewski E., 2006, Zastosowanie indeksu pory koncentracji do oceny podatności reżimu rzecznego na formowanie przepływów ekstremalnych w zlewniach nizinnych, [w:] A. Kostrzewski, J. Czerniawska (red.), Przemiany środowiska geograficznego Polski północno-zachodniej, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, s. 137–144.pl_PL
dc.referencesBiernat B., 1987, Typowe okresy występowania niżówek, [w:] J. Stachý (red.), Atlas hydrologiczny Polski, Wyd. Geol., Warszawa, s. 64.pl_PL
dc.referencesBobiński B., Meyer W., 1992, Susza w Polsce w latach 1982–1992. Ocena hydrologiczna, Wiad. IMGW, 4, s. 3–24.pl_PL
dc.referencesBrandes D., Hoffmann J.G., Mangarillo J.T., 2005, Base Flow Recession Rates, Low Flows, and Hydrologic Features of Small Watersheds in Pennsylvania, USA, Journal of the American Water Resources Association, 41, 5, s. 1177–1186.pl_PL
dc.referencesBurke J.E., Brown S.J., 2010, Regional drought over the UK and changes in the future, Journal of Hydrology, 394, s. 471–485.pl_PL
dc.referencesBurn D.H., Sharif M., Zhang K., 2010, Detection of trends in hydrological extremes for Canadian watersheds, Hydrological Processes, 24, s. 1781–1790.pl_PL
dc.referencesByczkowski A., 1996, Hydrologia, t. I, Wyd. SGGW, Warszawa, 375 s.pl_PL
dc.referencesCancelliere A., Salas J.D., 2010, Drought probabilities and return period for annual streamflows series, Journal of Hydrology, 391, s. 77–89.pl_PL
dc.referencesChapman T., 1999, A comparison of algorithms for stream flow recession and baseflow separation, Hydrological Processes, 13, s. 701–714.pl_PL
dc.referencesChełmicki W., 1991, Reżim płytkich wód podziemnych w Polsce, Rozpr. Habil. UJ, Kraków, 133 s.pl_PL
dc.referencesChełmicki W., Bieńkowski T., 2005, Przepływy niżówkowe w dorzeczu górnego Dunajca w 2003 roku na tle wielolecia 1951–2003, Folia Geogr., Ser. Geogr.-Phys., 35–36, s. 65–75.pl_PL
dc.referencesCiepielowski A., Kazanowska E., 2007, A Description of Hydrological Droughts in the Białowieża Primeval Forest in the Years 2003–2005, Geographia Polonica, vol. 80, 2, s. 125–136.pl_PL
dc.referencesClausen B., Pearson C.P., 1995, Regional frequency analysis of annual maximum streamflow drought, Journal of Hydrology, 173, s. 111–130.pl_PL
dc.referencesCzaja S., 1999, Zmiany stosunków wodnych w warunkach silnej antropopresji, Pr. Nauk. UŚ, 1782, Katowice, 189 s.pl_PL
dc.referencesDemuth S., Gustard A. (red.), Manual on low-flow. Estimation and Prediction, 2009, Operational Hydrology Report No. 50, WMO Publication No. 1029, Geneva, 136 s.pl_PL
dc.referencesDębski K., 1952, Rozważania na temat metod przewidywania posuchy, Przegl. Meteorol. i Hydrol., 3–4, s. 96–115.pl_PL
dc.referencesDębski K., 1970, Hydrologia, Arkady, Warszawa, 368 s.pl_PL
dc.referencesDingman S.L., 2002, Physical Hydrology, Prentice Hall, New Jersey, 646 s.pl_PL
dc.referencesDomański C., 1990, Testy statystyczne, PWE, Warszawa, 336 s.pl_PL
dc.referencesDouglas E.M., Vogel R.M., Kroll C.N., 2000, Trends in floods and low flows in the United States: impact of spatial correlation, Journal of Hydrology, 240, s. 90–105.pl_PL
dc.referencesDow C.L., 2007, Assessing regional land-use/cover influences on New Jersey Pinelands streamflow through hydrograph analysis, Hydrological Processes, 21, s. 185–197.pl_PL
dc.referencesDrab E., Bukowiec T., 2004, Zjawisko suszy w 2003 roku na obszarze działania RZGW w Krakowie, Gosp. Wodn., 10, s. 413–423.pl_PL
dc.referencesDrwal J., 1982, Wykształcenie i organizacja sieci hydrograficznej jako podstawa oceny struktury odpływu na terenach młodoglacjalnych, Rozpr. i Monogr., 33, UG, Gdańsk, 130 s.pl_PL
dc.referencesDubicki A. (red.), 2002, Zasoby wodne w dorzeczu górnej i środkowej Odry w warunkach suszy, Wyd. IMGW, Warszawa, 107 s.pl_PL
dc.referencesDynowska I., 1971a, Przestrzenna zmienność procentowego udziału podziemnego zasilania rzek polskich, Folia Geogr., Ser. Geogr.-Phys., 5, s. 6–13.pl_PL
dc.referencesDynowska I., 1971b, Typy reżimów rzecznych w Polsce, Zesz. Nauk. UJ, Prace Grogr., 28, 155 s.pl_PL
dc.referencesDynowska I., 1974, Obliczanie odpływu gruntowego metodą Natermanna, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., 37, s. 79–93.pl_PL
dc.referencesDynowska I., 1984, Przestrzenna zmienność udziału odpływu podziemnego w odpływie całkowitym w dorzeczu górnej Wisły, ustalona na podstawie gęstości sieci rzecznej, Folia Geogr., Ser. Geogr.-Phys., 16, s. 25–38.pl_PL
dc.referencesEagelson P.S., 1978, Hydrologia dynamiczna, PWN, Warszawa, 501 s.pl_PL
dc.referencesEckhardt K., 2008, A comparison of baseflow indices, which were calculated with seven different baseflow separation methods, Journal of Hydrology, 352, s. 168–173.pl_PL
dc.referencesEdossa D.C., Babel M.S., Gupta A.D., 2010, Drought Analysis in the Awash River Basin, Ethiopia, Water Resources Management, 24, s. 1441–1460.pl_PL
dc.referencesEmbelton C., Thornes J. (red.), 1985, Geomorfologia dynamiczna, PWN, Warszawa, 479 s.pl_PL
dc.referencesFal B., 2004, Czy niżówki ostatnich lat są zjawiskiem wyjątkowym?, Gazeta Obserw. IMGW, 3, s. 6–18.pl_PL
dc.referencesFal B., 2007, Niżówki na górnej i środkowej Wiśle, Gosp. Wodn., 2, s. 72–81.pl_PL
dc.referencesFang X., Pomeroy J.W., 2007, Snowmelt runoff sensitivity analysis to drought on the Canadian prairies, Hydrological Processes, 21, s. 2594–2609.pl_PL
dc.referencesFarat R., Kępińska-Kasprzak M., Kowalczak P., Mager P., 1995, Susze na obszarze Polski w latach 1951–1990, Mat. Bad. IMGW, Seria: Gosp. Wodn. i Ochr. Wód, 16, 140 s.pl_PL
dc.referencesFernández C., Vega J.A., Fonturbel T., Jiménez E., 2009, Streamflow drought time series forecasting: a case study in a small watershed in North West Spain, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 23, s. 1063–1070.pl_PL
dc.referencesFiala T., Ouarda T.B.M.J., Hladný J., 2010, Evolution of low flows in the Czech Republic, Journal of Hydrology, 393, s. 206–218.pl_PL
dc.referencesFleig A.K., Tallaksen L.M., Hisdal H., Hannah D.M., 2010, Regional hydrological drought in north-western Europe: linking a new Regional Drought Area Index with weather types, Hydrological Processes, published online in Wiley InterScience.pl_PL
dc.referencesFREND: Flow Regimes From Experimental And Network Data, 1989, I: Hydrological Studies; II: Hydrological Data, Wallingford.pl_PL
dc.referencesGąsiorek E., Musiał E., 2011, Porównanie i klasyfikacja warunków opadowych na podstawie standaryzowanego opadu i wskaźnika względnego opadu, Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, 11, 4, s. 107–119.pl_PL
dc.referencesGilewska S., 1991, Rzeźba, [w:] L. Starkel (red.), Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, Wyd. Nauk. PWN, s. 248–295.pl_PL
dc.referencesGudmundsson L., Tallaksen L.M., Stahl K., 2010, Spatial cross-correlation patterns of European low, mean and high flows, Hydrological Processes, published online in Wiley InterScience.pl_PL
dc.referencesGutry-Korycka M., 1978, Zasilanie podziemne rzek polskich, Przegl. Geof., 2, s. 79–98.pl_PL
dc.referencesGutry-Korycka M., 1984, Analiza i modele struktury hydrologicznej Polski, Rozpr. UW, 246, Warszawa, 218 s.pl_PL
dc.referencesGuttman N.B., 1998, Comparing The Palmer Drought Index and The Standardized Precipitation Index, Journal of the American Water Resources Association, 34, 1, s. 113–121.pl_PL
dc.referencesHannaford J., Lloyd-Hughes B., Keef C., Parry S., Prudhomme C., 2011, Examining the large-scale spatial coherence of European drought using regional indicators of precipitation and streamflow deficit, Hydrological Processes, 25, s. 1146–1162.pl_PL
dc.referencesHisdal H., 2009, Streamflow deficit, [w:] S. Demuth, A. Gustard (red.), Manual on low-flow. Estimation and Prediction, Operational Hydrology Report No. 50, WMO Publication No. 1029, Geneva, s. 71–76.pl_PL
dc.referencesHisdal H., Stahl K., Tallaksen L.M., Demuth S., 2001, Have streamflow droughts in Europe become more severe or frequent?, International Journal of Climatology, 21, s. 317–333.pl_PL
dc.referencesHisdal H., Tallaksen L.M., 2003, Estimation of regional meteorological and hydrological drought characteristics: a case study for Denmark, Journal of Hydrology, 281, s. 230–247.pl_PL
dc.referencesHisdal H., Tallaksen L.M., Clausen B., Peters E., Gustard A., 2004, Hydrological Drought Characteristics, [w:] L.M. Tallaksen, H.A.J. van Lanen (red.), Hydrological Drought. Processes and Estimation Methods for Streamflow and Groundwater, Developments in Water Science, 48, Elsevier, Amsterdam, s. 139–198.pl_PL
dc.referencesHisdal H., Tallaksen L.M., Peters E., Stahl K., Zaidman M., 2001, Drought Event Definition, [w:] S. Demuth, K. Stahl (red.), Assessment of the Regional Drought Impact of Droughts in Europe, Institute of Hydrology, University of Freiburg, s. 17–26.pl_PL
dc.referencesHuang S., Dahal D., Young C., Chander G., Liu S., 2011, Integration of Palmer Drought Severity Index and remote sensing data to simulate wetland water surface from 1910 to 2009 in Cottonwood Lake area, North Dakota, Remote Sensing of Environment, 115, s. 3377–3389.pl_PL
dc.referencesJakubowski W., 2005, Rozkłady prawdopodobieństwa niżówek maksymalnych, Przegl. Geof., 3–4, s. 229–248.pl_PL
dc.referencesJakubowski W., 2006, An application of the Bivariate Generalized Pareto Distribution for the probabilities of low flow extremes estimation, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, 3, s. 859–893.pl_PL
dc.referencesJakubowski W., 2008, The low flow extremes in a small Beskydy Mts. experimental watershed, [w:] W. Chełmicki, J. Siwek (red.), Book of abstracts of Biennal International Conference ERB “Hydrological extremes in small basins”, Jagiellonian University, Kraków, s. 157–160.pl_PL
dc.referencesJakubowski W., 2010, Zastosowanie funkcji copula do estymacji rozkładów charakterystyk niżówek ekstremalnych, [w:] B. Więzik (red.), Hydrologia w inżynierii i gospodarce wodnej, t. 1, Monogr. PAN, 68, Warszawa, s. 295–300.pl_PL
dc.referencesJakubowski W., 2011, Rozkłady prawdopodobieństwa w ocenie suszy hydrologicznej, Monogr., 116, Wyd. Unow. Przyr. we Wroc., Wrocław, 177 s.pl_PL
dc.referencesJakubowski W., Radczuk L., 2004, NIZOWKA 2003 software, [w:] L.M. Tallaksen, H.A.J. van Lanen (red.), Hydrological Drought. Processes and Estimation Methods for Streamflow and Groundwater, Developments in Water Science, 48, Elsevier, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesJańczak J., Kowalik A., Sziwa R., 1994, Reakcja stanów wody jezior dorzecza Odry na suszę lat 1989–1992, Wiad. IMGW, 2, s. 117–124.pl_PL
dc.referencesJokiel P., 1979, Próba modyfikacji metody Natermanna, Przegl. Geof., 3–4, s. 315–321.pl_PL
dc.referencesJokiel P., 1987, Proces wysychania zlewni i jego fizjograficzne uwarunkowania, Acta Geogr. Lodz., 56, 133 s.pl_PL
dc.referencesJokiel P., 1992, Zasoby wód podziemnych strefy aktywnej wymiany w Polsce środkowej, Acta Univ. Lodz., Folia Geogr., 16, s. 19–68.pl_PL
dc.referencesJokiel P., 1994, Zasoby, odnawialność i odpływ wód podziemnych strefy aktywnej wymiany w Polsce, Acta Geogr. Lodz., 66–67, 236 s.pl_PL
dc.referencesJokiel P., 1996, Wzorcowe krzywe wysychania i potencjały zasobności kilkunastu źródeł karpackich, Wiad. IMGW, 2, s. 67–77.pl_PL
dc.referencesJokiel P., 2004, Zasoby wodne środkowej Polski na progu XXI wieku, Wyd. UŁ, Łódź, 114 s.pl_PL
dc.referencesJokiel P., 2009, O sezonowym rozmieszczeniu odpływu w wybranych rzekach środkowej Polski, Wiad. IMGW, 2–3, s. 15–29.pl_PL
dc.referencesJokiel P., 2010, Niżówki i odpływy niżówkowe w małych rzekach środkowej Polski w drugiej połowie XX wieku, [w:] D. Wrzesiński (red.), Odpływ rzeczny i jego regionalne uwarunkowania, Studia i Prace z Geogr. i Geol., Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.pl_PL
dc.referencesJokiel P., Bartnik A., 2001, Zmiany w sezonowym rozkładzie odpływu w Polsce środkowej w wieloleciu 1951–1988, Wiad. IMGW, 2, s. 3–17.pl_PL
dc.referencesJokiel P., Juszczak K., 1995, Jednorodność wieloletnich serii średnich i średnich niskich przepływów rocznych rzek Polski środkowej, Wiad. IMGW, 1, s. 71–79.pl_PL
dc.referencesJokiel P., Kożuchowski K., 1989, Zmiany wybranych charakterystyk hydroklimatycznych Polski w bieżącym stuleciu, Dokum. Geogr. IGiPZ PAN, 6, 94 s.pl_PL
dc.referencesJokiel P., Tomaszewski E., 1994, Zasoby wód podziemnych i ich odnawialność w wybranych, małych zlewniach górskich, Wiad. IMGW, s. 31–55.pl_PL
dc.referencesJokiel P., Tomaszewski E., 1995, Zasoby i odnawialność wód podziemnych zlewni wyżynnych, Wiad. IMGW, 2, s. 23–44.pl_PL
dc.referencesJokiel P., Tomaszewski E., 2009, Fazy i formy odpływu w zlewni Dzierżąznej, [w:] R. Bogdanowicz, J. Fac-Beneda (red.), Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 141–158.pl_PL
dc.referencesJurak D., Głowacka B., Kaczmarek Z., 1998, Meteorologiczny wskaźnik suszy hydrologicznej, Wiad. IMGW, 4, s. 23–38.pl_PL
dc.referencesKaniecki A., 2004, Poznań. Dzieje miasta wodą pisane, Prace Kom. Hist. PTPN, t. 65, Poznań, 717 s.pl_PL
dc.referencesKao S.-C., Govindaraju R.S., 2010, A copula-based joint deficit index for droughts, Journal of Hydrology, 380, s. 121–134.pl_PL
dc.referencesKašpárek L., Novický O., 1997, Application of a physically-based model to identify factors causing hydrological drought in western and central European basins, [w:] FRIEND ’97 – Regional Hydrology: Concepts and Models for Sustainable Water Resource Management (Proceedings of the Postojna, Slovenia, Conference, September-October 1997), IAHS Publ., 246, s. 197–204.pl_PL
dc.referencesKasprzyk A., 2002, Ocena surowości suszy hydrologicznej w zlewniach o różnym użytkowaniu powierzchni, Prace Inst. Akad. Święt. w Kielcach, Kielce, s. 147–154.pl_PL
dc.referencesKasprzyk A., 2004, Występowanie susz hydrologicznych w Europie Środkowej, Prace Inst. Akad. Święt. w Kielcach, 13, s. 181–201.pl_PL
dc.referencesKasprzyk A., 2005, Rola czynników fizycznogeograficznych w kształtowaniu susz hydrologicznych w Europie Środkowej, [w:] E. Bogdanowicz, U. Kossowska-Cezak, J. Szkutnicki (red.), Ekstremalne zjawiska hydrologiczne i meteorologiczne, Monografie IMGW, Warszawa, s. 277–285.pl_PL
dc.referencesKasprzyk A., 2009, Zróżnicowanie niżówek na obszarze międzyrzecza Pilicy i Wisły, [w:] R. Bogdanowicz, J. Fac-Beneda (red.), Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 274–279.pl_PL
dc.referencesKasprzyk A., 2010, Prawdopodobieństwo wystąpienia niżówek w zlewniach rzek województwa świętokrzyskiego, [w:] T. Ciupa, R. Suligowski (red.), Woda w badaniach geograficznych, Wyd. UJK, Kielce, s. 273–208.pl_PL
dc.referencesKasprzyk A., Kupczyk E., 1998, Ocena podatności systemu zlewni rzecznej na występowanie niżówek o znacznym deficycie odpływu, [w:] A. Magnuszewski, U. Soczyńska (red.), Hydrologia u progu XXI wieku, Retro Art, Warszawa, s. 157–166.pl_PL
dc.referencesKazanowska E., 2006, Charakterystyka susz hydrologicznych na przykładzie wybranych rzek północno-wschodniej części Polski, Infr. i Ekol. Teren. Wiejsk., 4, 2, s. 51–59.pl_PL
dc.referencesKazanowska E., Banasik K., 2009, Ocena intensywności niżówek rzecznych w małej zlewni rolniczej Niziny Mazowieckiej w ostatnich 45 latach, Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 8, 3–4, s. 5–16.pl_PL
dc.referencesKazanowska E., Banasik K., 2011, Streamflow droughts and probability of their occurrence in a small agricultural catchment, Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Land Reclam., 43, 1, s. 57–69.pl_PL
dc.referencesKazanowska E., Chudy Ł., 2006, Niżówki i wezbrania górnej Wilgi, Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, 6, 2, s. 175–190.pl_PL
dc.referencesKiciński T., 1961, Wydzielanie odpływu gruntowego w odpływie rzek w okresie wezbrania, Zesz. Nauk. SGGW, Mel. Roln., 3, s. 3–16.pl_PL
dc.referencesKiciński T., 1963, Udział odpływu gruntowego w całkowitym odpływie rzek na przykładzie rzeki górskiej i nizinnej, Prace i Studia Kom. Inż. i Gosp. Wodn., 6, s. 139–155.pl_PL
dc.referencesKille K., 1970, Das Verfahren MoMNQ, ein Beitrag zur Berechnung der mittleren langjährigen Grundwasserneubildung mit Hilfe der monatlichen Niedrigwasserabflüsse, Z. dt. geol. Ges., Sonderh. Hydrogeol. Hydrogeochem., Hannover, s. 89–95.pl_PL
dc.referencesKłysik K., 1993, Główne cechy klimatu, [w:] S. Pączka (red.), Środowisko geograficzne Polski Środkowej, Wyd. UŁ, Łódź, s. 109–134.pl_PL
dc.referencesKondracki J., 1988, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa, 463 s.pl_PL
dc.referencesKostrzewa H., 1977, Weryfikacja kryteriów i wielkości przepływu nienaruszalnego dla rzek Polski, Mat. Bad. IMGW, Seria: Gosp. Wodn. i Ochr. Wód, 209 s.pl_PL
dc.referencesKostuch M., 2004, Charakterystyka niżówek w potokach górskich w zlewniach o różnej lesistości, Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, 4, 2a, s. 63–71.pl_PL
dc.referencesKożuchowski K., 1985, Zmienność opadów atmosferycznych w Polsce w stuleciu 1881–1980, Acta Geogr. Lodz., 48, 158 s.pl_PL
dc.referencesKożuchowski K., 2004, Zmienność opadów atmosferycznych w Polsce w XX i XXI wieku, [w:] K. Kożuchowski (red.), Skala, uwarunkowania i perspektywy współczesnych zmian klimatycznych w Polsce, Wyd. Biblioteka, Łódź, s. 47–58.pl_PL
dc.referencesKożuchowski K., Wibig J., 1988, Kontynentalizm pluwialny w Polsce, Acta Geogr. Lodz., 55, 102 s.pl_PL
dc.referencesKryza H., Kryza J., 1986, Odpływ podziemny i zasoby odnawialne Sudetów i ich przedpola jako kryterium regionalizacji hydrogeologicznej, Prace Nauk. Inst. Geotech. Polit. Wroc., Konf., 49, s. 109–117.pl_PL
dc.referencesKrzemiński T., Papińska E., 1993, Ukształtowanie powierzchni i geneza rzeźby, [w:] S. Pączka (red.), Środowisko geograficzne Polski Środkowej, Wyd. UŁ, Łódź, s. 20–62.pl_PL
dc.referencesKudelin B.I., 1960, Principy regionalnoj ocenki jestestviennych resursov podzemnych vod, Izd. MGU, Moskwa, 344 s.pl_PL
dc.referencesKumar M.N., Murthy C.S., Sesha Sai M.V.R., Roy P.S., 2009, On the use of Standardized Precipitation Index (SPI) for drought intensity assessment, Meteorological Applications, 16, s. 381–389.pl_PL
dc.referencesKundzewicz Z.W., 2000, Gdyby mała miarka… Zasoby wodne dla trwałego rozwoju, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 195 s.pl_PL
dc.referencesKundzewicz Z.W., 2008, Hydrological extremes in the changing world, Folia Geogr., Ser. Geogr.-Phys., vol. 39, s. 37–52.pl_PL
dc.referencesKundzewicz Z.W., Jania J.A., 2007, Extreme hydro-meteorological events and their impacts. From the global down to the regional scale, Geographia Polonica, vol. 80, 2, s. 9–23.pl_PL
dc.referencesKwon H.-J., Kim S.-J., 2010, Assessment of Distributed Hydrological Drought Based on Hydrological Unit Map Using SWSI Drought Index in South Korea, Journal of Civil Engineering, 14, 6, s. 923–929.pl_PL
dc.referencesLaaha G., 2002, Modelling summer and winter droughts as a basis for estimating river low flows, [w:] FRIEND 2002 – Regional Hydrology: Bridging the Gap between Research and Practice (Proceedings of the Fourth International FRIEND Conference held at Cape Town, South Africa, March 2002), IAHS Publ., 274, s. 289–295.pl_PL
dc.referencesLaaha G., Blöschl G., 2005, Low flow estimates from short stream flow records – a comparison of methods, Journal of Hydrology, 306, s. 264–286.pl_PL
dc.referencesLaaha G., Blöschl G., 2006, Seasonality indices for regionalizing low flows, Hydrological Processes, 20, s. 3851–3878.pl_PL
dc.referencesLambor J., 1952, Przyczyny pogłębiających się okresów suszy na ziemiach naszych, Przegl. Meteorol. i Hydrol., 3–4, s. 37–57.pl_PL
dc.referencesLambor J., 1965, Podstawy i zasady gospodarki wodnej, Wyd. Kom. i Łączn., Warszawa, 437 s.pl_PL
dc.referencesLambor J., 1971, Hydrologia inżynierska, Arkady, Warszawa, 362 s.pl_PL
dc.referencesLinsley R.K., Kohler M.A., Paulhus J.L., 1958, Hydrology for Engineers, Mc Graw Hill, New York, 340 s.pl_PL
dc.referencesLiu X., Xu Z., Yu R., 2012, Spatiotemporal variability of drought and the potential climatological driving factors in the Liao River basin, Hydrological Processes, 26, s. 1–14.pl_PL
dc.referencesLloyd-Huges B., Saunders M.A., 2002, A drought climatology for Europe, International Journal of Climatology, 22, s. 1571–1592.pl_PL
dc.referencesLoon A.F. van, Lanen H.A.J. van, 2011, A process-based typology of hydrological drought, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, 8, s. 11413–11483.pl_PL
dc.referencesLoon A.F. van, Lanen H.A.J. van, Hisdal H., Tallaksen L.M., Fendeková M., Oosterwijk J., Horvát O., Machlica A., 2010, Understanding hydrological winter drought in Europe, [w:] FRIEND 2010 – Global Change: Facing Risks and Threats to Water Resources (Proc. of the Sixth World FRIEND Conference, Fez, Morocco, October 2010), IAHS Publ., 340, s. 189–197.pl_PL
dc.referencesŁabędzki L., 2007, Estimation of Local Drought Frequency in Central Poland Using the Standardized Precipitation Index SPI, Irrigation And Drainage, 56, s. 67–77.pl_PL
dc.referencesMa M., Song S., Ren L., Jiang S., Song J., 2011, Multivariate drought characteristics using trivariate Gaussian and Student t copulas, Hydrological Processes, published online in Wiley InterScience.pl_PL
dc.referencesMagnuszewski A., 1990, Zautomatyzowany sposób obliczania charakterystyk przepływów niżówkowych, Przegl. Geof., 1–2, s. 79–83.pl_PL
dc.referencesMaksymiuk Z., 1992, Zależność między gęstością sieci rzecznej a przepuszczalnością podłoża w środkowej Polsce, Acta Univ. Lodz., Folia Geogr., 16, s. 7–17.pl_PL
dc.referencesMamun A.A., Hashim A., Daoud J.I., 2010, Regionalisation of low flow frequency curves for the Peninsular Malaysia, Journal of Hydrology, 381, s. 174–180.pl_PL
dc.referencesMarkham C.G., 1970, Seasonality of Precipitation in The United States, Annals of the Association of American Geographers, vol. 60, 3, s. 593–597.pl_PL
dc.referencesMatusewicz J., 1952, Walka z suszą w świetle nauki radzieckiej, Przegl. Meteorol. i Hydrol., 3–4, s. 116–122.pl_PL
dc.referencesMaunder W.J., 1992, Dictionary of Global Climate Change, Chapman & Hall, New York, 240 s.pl_PL
dc.referencesMcMahon T.A., Finlayson B.L., 2003, Droughts and anti-droughts: the low flow hydrology of Australian rivers, Freshwater Biology, 48, s. 1147–1160.pl_PL
dc.referencesMichalczyk Z., Głowacki S., Sobolewski W., 2010, Wezbrania i niżówki w dorzeczu Ciemięgi, Ann. Univ. Mariae Curie-Skłod. Lublin – Pol., Sectio B, vol. 65, 1, s. 87–98.pl_PL
dc.referencesMierkiewicz M., Sasim M., 2005, Przyczyny i przebieg suszy 2003, [w:] E. Bogdanowicz, U. Kossowska-Cezak, J. Szkutnicki (red.), Ekstremalne zjawiska hydrologiczne i meteorologiczne, Monografie IMGW, Warszawa, s. 286–298.pl_PL
dc.referencesMika J., Horváth Sz., Makra L., Dunkel Z., 2005, The Palmer Drought Severity Index (PDSI) as an indicator of soil moisture, Physics and Chemistry of the Earth, 30, s. 223–230.pl_PL
dc.referencesMikulski Z., 1952, Wyniki badań na temat suszy w 1947 roku w Czechosłowacji, Przegl. Meteorol. i Hydrol., 3–4, s. 123–135.pl_PL
dc.referencesMikulski Z., 1963, Zarys hydrografii Polski, PWN, Warszawa, 285 s.pl_PL
dc.referencesMikulski Z., 1998, Gospodarka wodna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 202 s.pl_PL
dc.referencesMioduszewski W., 2008, Czy polska jest krajem ubogim w wodę?, Gosp. Wodn., 5, s. 186–193.pl_PL
dc.referencesMishra A.K., Desai V.R., 2005, Spatial and temporal drought analysis in the Kansabati river basin, India, International Journal of River Basin Management, vol. 3, 1, s. 31–41.pl_PL
dc.referencesMishra A.K., Singh V.P., 2010, A review of drought concepts, Journal of Hydrology, 391, s. 202–216.pl_PL
dc.referencesMishra A.K., Singh V.P., 2011, Drought modeling – A review, Journal of Hydrology, 403, s. 157–175.pl_PL
dc.referencesMitosek H., 1952, Zasoby wilgotności gleby w okresie suszy 1951 roku w porównaniu z uwilgotnieniem w latach 1949 i 1950, Przegl. Meteorol. i Hydrol., 3–4, s. 72–95.pl_PL
dc.referencesMitosek H.T., 1999, Odzwierciedlenie zmienności klimatu w czasowych szeregach przepływów rzek polskich, Mat. Ogólnop. Konf. Nauk. pt.: Zmiany i zmienność klimatu Polski. Ich wpływ na gospodarkę, ekosystemy i człowieka, Wyd. UŁ, s. 189–194.pl_PL
dc.referencesMitosek H.T., 2003, Problemy hydrologii stochastycznej. Procesy stochastyczne, pola losowe i momenty liniowe, Wyd. Akad. Święt., Kielce, 182 s.pl_PL
dc.referencesMolkwa M., Radczuk L., 2005, Analiza stanów minimalnych dla wstępnej oceny przebiegu suszy hydrologicznej, Przegl. Nauk. Inż. i Kszt. Środ., 31, s. 58–66.pl_PL
dc.referencesMoreira E.E., Paulo A.A., Pereira L.S., Mexia J.T., 2006, Analysis of SPI drought class transitions using loglinear models, Journal of Hydrology, 331, s. 349–359.pl_PL
dc.referencesMoszczyńska J., 1986, Hydrologia dorzecza Wolbórki, Acta Geogr. Lodz., 46, 146 s.pl_PL
dc.referencesNagarajan R., 2009, Drought Assessment, Springer, Dordrecht, 429 s.pl_PL
dc.referencesNatermann E., 1958, Der Wasserhaushalt des oberen Emsgebietes nach dem Au-Linien Verfahren, Veröffentlichung aus dem Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Düsseldorf, 44 s.pl_PL
dc.referencesNorcliffe G.B., 1986, Statystyka dla geografów, PWN, Warszawa, 258 s.pl_PL
dc.referencesNtale H.K., Gan T.Y., 2003, Drought indices and their application to East Africa, International Journal of Climatology, 23, s. 1335–1357.pl_PL
dc.referencesOrsztynowicz J., 1987, Wody podziemne. Rodzaje wód podziemnych i ich regionalizacja, [w:] J. Stachý (red.), Atlas hydrologiczny Polski, Wyd. Geol., Warszawa, s. 36.pl_PL
dc.referencesOzga-Zielińska M., 1990, Niżówki i wezbrania – ich definiowanie i modelowanie, Przegl. Geof. 1–2, s. 33–44.pl_PL
dc.referencesOzga-Zielińska M., Brzeziński J., 1997, Hydrologia stosowana, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 324 s.pl_PL
dc.referencesPalmer W.C., 1965, Meteorological Drought, Research Paper, 45, U.S. Department of Commerce, Wheather Bureau, Washington D.C., 58 s.pl_PL
dc.referencesPandey R.P., Mishra S.K., Singh R., Ramasastri K.S., 2008, Streamflow Drought Severity Analysis of Betwa River System (India), Water Resources Management, 22, s. 1127–1141.pl_PL
dc.referencesParysek J.J., 1982, Modele klasyfikacji w geografii, Seria Geogr., 31, Wyd. UAM, Poznań, 224 s.pl_PL
dc.referencesPaszczyk J., Michalczyk Z., Kaszewski B.M., 2007, Ocena zmienności stanu uwilgotnienia województwa lubelskiego w wieloleciu 1951–2000, [w:] Z. Michalczyk (red.), Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym, Wyd. UMCS, Lublin, s. 427–435.pl_PL
dc.referencesPatel J.A., 2007, Evaluation of low flow estimation techniques for ungauged catchments, Water and Environment Journal, 21, s. 41–46.pl_PL
dc.referencesPfister Ch., Weingartner R., Luterbacher J., 2006, Hydrological winter droughts over the last 450 years in the Upper Rhine basin: a methodological approach, Hydrological Sciences – Journal – des Sciences Hydrologiques, 51, 5, s. 966–985.pl_PL
dc.referencesPietrygowa Z., 1985, Model prognozy odpływów niskich w okresach braku zasilania, Wiad. IMGW, 1–2, s. 61–80.pl_PL
dc.referencesPietrygowa Z., 1988, Propozycja zastosowania nowych parametrów do charakterystyki odpływów minimalnych, [w:] Z. Michalczyk, K. Wojciechowski (red.), Badania hydrograficzne w poznawaniu środowiska, Wyd. UMCS, Lublin, s. 37–47.pl_PL
dc.referencesPietrygowa Z., Bocheńska Z., 1986a, Struktura modelu prognoz recesji odpływów (wersja udoskonalona), Wiad. IMGW, 2, s. 31–38.pl_PL
dc.referencesPietrygowa Z., Bocheńska Z., 1986b, Model prognoz recesji odpływów dla zlewni Raby, Wiad. IMGW, 4, s. 17–26.pl_PL
dc.referencesPociask-Karteczka J. (red.), 2003, Zlewnia. Właściwości i procesy, Wyd. UJ, Kraków, 288 s.pl_PL
dc.referencesPociask-Karteczka J., 1995, Założenia metodyczne regionalizacji hydrologicznej na przykładzie dorzecza górnej Wisły, Rozpr. Hab. UJ, 291, Kraków, 95 s.pl_PL
dc.referencesPotopa V., Možný M., Soukupa J., 2012, Drought evolution at various time scales in the lowland regions and their impact on vegetable crops in the Czech Republic, Agricultural and Forest Meteorology, 156, s. 121–133.pl_PL
dc.referencesPrzedpełska W., 1971, Zagadnienie susz atmosferycznych w Polsce i metody ich określania, Prace PIHM, 103, s. 3–24.pl_PL
dc.referencesPunzet J., 1991, Badania nad czasem trwania niskich przepływów w rzekach i potokach karpackich i możliwości wykorzystania rezultatów w praktyce, Wiad. IMGW, 1–4, s. 35–44.pl_PL
dc.referencesPunzet J., 1996, Niskie przepływy i czas ich trwania w górnych biegach rzek zachodniej części Karpat, Gosp. Wodn., 11, s. 328–334.pl_PL
dc.referencesRichter W., Lillich W., 1975, Abriss der Hydrogeologie, E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung (Nägele & Obermiller), Stuttgart, 281 s.pl_PL
dc.referencesRossi G., Benedini M., Tsakiris G., Giakoumakis S., 1992, On Regional Drought Estimation and Analysis, Water Resources Management, 6, s. 249–277.pl_PL
dc.referencesRotnicka J., 1988, Taksonomiczne podstawy klasyfikacji reżimu rzecznego, Wyd. Nauk. UAM, Seria Geogr., 40, Poznań, 130 s.pl_PL
dc.referencesSanthi C., Allen P.M., Muttiah R.S., Arnold J.G., Tuppad P., 2008, Regional estimation of base flow for the conterminous United States by hydrologic landscape regions, Journal of Hydrology, 351, s. 139–153.pl_PL
dc.referencesSchwarze R., 1989, Verfahren zur kontinuerlichen, bilantzgestützten und herkunftsraumbe-zogenen Durchfluβganglinienanalyse für den Mittelgebirgsbereich, Studienanleit., Sek. Wasserwesen, TU Dresden.pl_PL
dc.referencesSearcy J.K., Hardison C.H., 1960, Double-Mass Curves, Manual of Hydrology: Part 1. General Surface-Water Techniques, Geological Survey Water-Supply Paper, 1541-B, Washington D.C., 66 s.pl_PL
dc.referencesSene K., 2010, Hydrometeorology. Forecasting and Applications, Springer, Dordrecht–Heidelberg–London–New York, 355 s.pl_PL
dc.referencesShafer B.A., Dezman L.E., 1982, Development of a Surface Water Supply Index (SWSI) to Assess the Severity of Drought Conditions in Snowpack Runoff Areas, [w:] Preprints, Western Snow Conf., Reno, NV, Colorado State University, s. 164–175.pl_PL
dc.referencesSharma T.C., Panu U.S., 2008, Drought analysis of monthly hydrological sequences: a case study of Canadian rivers, Hydrological Sciences – Journal – des Sciences Hydrologiques, 53, 3, s. 503–518.pl_PL
dc.referencesSharma T.C., Panu U.S., 2009, Analysis of annual hydrological droughts: the case of northwest Ontario, Canada, Hydrological Sciences – Journal – des Sciences Hydrologiques, 54, 1, s. 29–42.pl_PL
dc.referencesShiau J.-T., Feng S., Nadarajah S., 2007, Assessment of hydrological droughts for the Yellow River, China, using copulas, Hydrological Processes, 21, s. 2157–2163.pl_PL
dc.referencesSloto R.A., Crouse M.Y., 1996, HYSEP: A computer program for streamflow hydrograph separation and analysis, US Geol. Surv. Water-Resour. Invest. Rep., 90-4040, Lemoyne, Pennsylvania, 46 s.pl_PL
dc.referencesSmakhtin V.U., 2001, Low flow hydrology: a review, Journal of Hydrology, 240, s. 147–186.pl_PL
dc.referencesSobolewski W., 2008, Skrajnie niskie i wysokie przepływy rzek Polski w dwudziestoleciu 1986–2005, Ann. Univ. Mariae Curie-Skłod. Lublin – Pol., Sectio B, vol. 63, 11, s. 201–212.pl_PL
dc.referencesSoczyńska U. (red.), 1997, Hydrologia dynamiczna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 410 s.pl_PL
dc.referencesSomorowska U., 2007, Zmienność wskaźnika surowości suszy Palmera i jego wpływ na odpływ ze zlewni nizinnej, Prace i Studia Geogr. UW, 38, s. 73–84.pl_PL
dc.referencesSomorowska U., 2009, Wzrost zagrożenia suszą hydrologiczną w różnych regionach geograficznych Polski w XX wieku, Prace i Studia Geogr. UW, 43, s. 97–114.pl_PL
dc.referencesStachý J., 2011, Występowanie lat mokrych i posusznych w Polsce (1951–2008), Gosp. Wodn., 8, s. 13–321.pl_PL
dc.referencesStachý J., Biernat B., 1987, Odpływ rzeczny. Średni niski odpływ jednostkowy, [w:] J. Stachý (red.), Atlas hydrologiczny Polski, Wyd. Geol., Warszawa, s. 61.pl_PL
dc.referencesStachý J., Biernat B., Dobrzyńska I., 1979, Odpływ rzek polskich w latach 1951–1970, Mat. Bad. IMGW, Seria Spec., 6, 71 s.pl_PL
dc.referencesStahl K., Demuth S., 1999, Linking streamflow drought to the occurrence of atmospheric circulation patterns, Hydrological Sciences – Journal – des Sciences Hydrologiques, 44, 3, s. 467–482.pl_PL
dc.referencesStan i wykorzystanie zasobów wód powierzchniowych Polski, 1996, Mat. Bad. IMGW, Seria: Gosp. Wodn. i Ochr. Wód, 20, 51 s.pl_PL
dc.referencesStarkel L., Kundzewicz Z.W., 2008, Konsekwencje zmian klimatu dla zagospodarowania przestrzennego kraju, Nauka, 1, s. 85–101.pl_PL
dc.referencesSteinemann A., 2003, Drought Indicators and Triggers: A Stochastic Approach to Evaluation, Journal of the American Water Resources Association, 39, 5, s. 1217–1233.pl_PL
dc.referencesStenz E., 1952, Charakterystyka klimatologiczna suszy ze szczególnym uwzględnieniem suszy 1951 roku, Przegl. Meteorol. i Hydrol., 3–4, s. 16–23.pl_PL
dc.referencesStrzebońska-Ratomska B., 1994, Metodyka oceny intensywności i zasięgu suszy hydrologicznej, cz. I: Susza hydrologiczna na Podkarpaciu w latach 1961–1990, Wiad. IMGW, 4, s. 15–42.pl_PL
dc.referencesStrzebońska-Ratomska B., 1995, Metodyka oceny intensywności i zasięgu suszy hydrologicznej, cz. II: Wskaźnik suszy hydrologicznej jako podstawa oceny jej natężenia i przewidywania rozwoju, Wiad. IMGW, 1, s. 29–40.pl_PL
dc.referencesSujono J., Shikasho S., Hiramatsu K., 2004, A comparison of techniques for hydrograph recession analysis, Hydrological Processes, 18, s. 403–413.pl_PL
dc.referencesSzwed M., 2002, Zmienność czasowa suszy w Wielkopolsce, [w:] Z.W. Kundzewicz, M. Radziejewski (red.), Detekcja zmian klimatu i procesów hydrologicznych, Sorus, Poznań, s. 73–98.pl_PL
dc.referencesTabrizi A.A., Khalili D., Kamgar-Haghighi A.A., Zand-Parsa S., 2010, Utilization of Time-Based Meteorological Droughts to Investigate Occurrence of Streamflow Droughts, Water Resources Management, 24, s. 4287–4306.pl_PL
dc.referencesTallaksen L.M., 1995, A review of baseflow recession analysis, Journal of Hydrology, 165, s. 349–370.pl_PL
dc.referencesTallaksen L.M., Hisdal H., Lanen H.A.J. van, 2009, Space-time modelling of catchment scale drought characteristics, Journal of Hydrology, 375, s. 363–372.pl_PL
dc.referencesTallaksen L.M., Lanen H.A.J. van, 2004, Hydrological Drought. Processes and Estimation Methods for Streamflow and Groundwater, Developments in Water Science, 48, Elsevier, Amsterdam, 579 s.pl_PL
dc.referencesTallaksen L.M., Madsen H., Clausen B., 1997, On the definition and modelling of streamflow drought duration and deficit volume, Hydrological Sciences – Journal – des Sciences Hydrologiques, 42, 1, s. 15–33.pl_PL
dc.referencesTamulewicz J., 1993, Struktura pola opadów atmosferycznych Polski w okresie 1951–1980, Ser. Geogr., 56, Wyd. UAM, Poznań, 143 s.pl_PL
dc.referencesTlałka A., 1979, Ustalenie wartości granicznej dla okresów niżówkowych, Przegl. Geof., 1, s. 17–25.pl_PL
dc.referencesTlałka A., 1982, Przestrzenne zróżnicowanie niżówek letnich w dorzeczu górnej Wisły, Rozpr. Hab. UJ, 63, 119 s.pl_PL
dc.referencesTlałka A., 1984, Metoda ustalania niżówek letnich na przykładzie rzek w dorzeczu górnej Wisły, Folia Geogr., Ser. Geogr.-Phys., 16, s. 39–51.pl_PL
dc.referencesTlałka A., Wełna A., 1982, Zależność średniego letniego odpływu niżówkowego rzek karpackich od wybranych parametrów środowiska geograficznego, Przegl. Geof., 1–2, s. 121–125.pl_PL
dc.referencesTokarczyk T., 2001, Zmienność przepływów niskich na obszarze Kotliny Kłodzkiej, Zesz. Nauk. Akad. Roln. we Wroc., Inż. Środ., 413, s. 105–127.pl_PL
dc.referencesTokarczyk T., 2010, Niżówka jako wskaźnik suszy hydrologicznej, Monogr. IMGW, Wyd. IMGW, Warszawa, 164 s.pl_PL
dc.referencesTokarczyk T., Szalińska W., 2010, Operacyjny system oceny zagrożenia suszą, [w:] B. Więzik (red.), Hydrologia w inżynierii i gospodarce wodnej, t. 1, Monogr. PAN, 68, Warszawa, s. 285–294.pl_PL
dc.referencesTomalski P., 2011, Dynamika zasobów płytkich wód podziemnych w województwie łódzkim i na obszarach sąsiednich, Acta Geogr. Lodz., 97, Wyd. ŁTN, Łódź, 102 s.pl_PL
dc.referencesTomaszewski E., 1994, Zastosowanie modeli regresyjnych do oceny zasobności wód podziemnych małych zlewni górskich, Probl. Zagosp. Ziem Górsk., 37, s. 61–72.pl_PL
dc.referencesTomaszewski E., 1995, Próba modyfikacji algorytmu FRIEND, Przegl. Geof., 1, s. 45–52.pl_PL
dc.referencesTomaszewski E., 1998, Zastosowanie zmodyfikowanego algorytmu FRIEND do oceny wielkości zasilania podziemnego rzek, [w:] A. Magnuszewski, U. Soczyńska (red.), Hydrologia u progu XXI wieku, Retro Art, Warszawa, s. 285–293.pl_PL
dc.referencesTomaszewski E., 2001, Sezonowe zmiany odpływu podziemnego w Polsce w latach 1971–1990, Acta Geogr. Lodz., 79, 149 s.pl_PL
dc.referencesTomaszewski E., 2005, Application of the ET algorithm to estimation of groundwater flow dynamics in mountain rivers, Landschaftsökologie und Umweltforschung, 48, Braunschweig, s. 109–120.pl_PL
dc.referencesTomaszewski E., 2007a, Kilka uwag o zastosowaniu metody źródeł reprezentatywnych do oceny wielkości zasilania podziemnego rzeki, [w:] P. Jokiel, P. Moniewski, M. Ziułkiewicz (red.), Źródła Polski. Wybrane problemy krenologiczne, Regina Polonae, Częstochowa, s. 163–171.pl_PL
dc.referencesTomaszewski E., 2007b, Hydrological Droughts in Central Poland – Temporal and Spatial Patterns, Geographia Polonica, vol. 80, 2, s. 117–124.pl_PL
dc.referencesTomaszewski E., 2007c, Wybrane parametry struktury niżówek na przykładzie rzek Polski środkowej, [w:] Z. Michalczyk (red.), Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym, Wyd. UMCS, Lublin, s. 548–556.pl_PL
dc.referencesTomaszewski E., 2007d, Pora koncentracji odpływu podziemnego w środkowej Polsce, [w:] Z. Michalczyk (red.), Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym, Wyd. UMCS, Lublin, s. 537–547.pl_PL
dc.referencesTomaszewski E., 2008, Maksymalny czas trwania głębokich niżówek letnich w środkowej Polsce i jego uwarunkowania, Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys., 8, s. 89–98.pl_PL
dc.referencesTomaszewski E., 2009a, Selected aspects of drought streamflow deficit variability in small lowland catchments, IHP-VII, Technical Documents in Hydrology, No. 84, UNESCO, Paris, s. 95–101.pl_PL
dc.referencesTomaszewski E., 2009b, Wieloletnia zmienność niedoborów odpływu niżówkowego w środkowej Polsce, [w:] R. Bogdanowicz, J. Fac-Beneda (red.), Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 261–273.pl_PL
dc.referencesTomaszewski E., 2011a, Multiannual drought streamflow deficit in lake catchments, Anthropogenic and Natural Transformation of Lakes, 5, Toruń, s. 189–196.pl_PL
dc.referencesTomaszewski E., 2011b, Multiannual variability and homogeneity of drought streamflow deficit, Die Bodenkultur, vol. 62, 1–4, s. 129–134.pl_PL
dc.referencesTomaszewski E., 2011c, Defining the threshold level of hydrological drought in lake catchments, Limnological Review, vol. 11, 2, s. 81–89.pl_PL
dc.referencesTsakiris G., Nalbantis I., Cavadias G., 2011, Regionalization of low flows based on Canonical Correlation Analysis, Advances in Water Resources, 34, s. 865–872.pl_PL
dc.referencesTurkowska K., 2006, Geomorfologia regionu łódzkiego, Wyd. UŁ, Łódź, 237 s.pl_PL
dc.referencesVerma A.K., 2011, Regelation, [w:] V.P. Singh, P. Singh, U.K. Haritashya (red.), Encyclopedia of Snow, Ice and Glaciers, Springer, Dordrecht, s. 933.pl_PL
dc.referencesVezza P., Comoglio C., Rosso M., Viglione A., 2010, Low Flows Regionalization in North-Western Italy, Water Resources Management, 24, s. 4049–4074.pl_PL
dc.referencesWeber L., Nkemdirim L., 1998, Palmer’s drought indices revisited, Geografiska Annaler, 80 A, 2, s. 153–172.pl_PL
dc.referencesWęglarczyk S., 1998, Wybrane problemy hydrologii stochastycznej, Monogr. Polit. Krak., 235, Seria: Inż. Sanit. i Wodna, Kraków, 214 s.pl_PL
dc.referencesWhite K.E., Sloto R.A., 1990, Base-flow-frequency characteristics of selected Pennsylvania streams, US Geol. Surv. Water-Resour. Invest. Rep., 90-4160, Lemoyne, Pennsylvania, 67 s.pl_PL
dc.referencesWięckowska H., 1961, O diagnozie charakteru działów wód podziemnych, Przegl. Geof., 4, s. 225–241.pl_PL
dc.referencesWilhelmi O.V., Hubbard K.G., Wilhite D.A., 2002, Spatial representation of agroclimatology in a study of agricultural drought, International Journal of Climatology, 22, s. 1399–1414.pl_PL
dc.referencesWilhite D.A., 2005, Drought, [w:] J.E. Olivier (red.), Encyclopedia of World Climatology, Springer, Dordrecht, s. 338–341.pl_PL
dc.referencesWilhite D.A., Hayes M.A., Knutson C., Smith K.H., 2000, Planning for Drought: Moving From Crisis to Risk Management, Journal of the American Water Resources Association, vol. 38, 4, s. 697–710.pl_PL
dc.referencesWilhite D.A., Svoboda M.D., Hayes M.J., 2007, Understanding the complex impacts of drought: A key to enhancing drought mitigation and preparedness, Water Resources Management, 21, s. 763–774.pl_PL
dc.referencesWittenberg H., 1999, Baseflow recession and recharge as nonlinear storage processes, Hydrological Processes, 13, s. 715–726.pl_PL
dc.referencesWołoszyn J., Radczuk L., 1972, Próba statystycznego wyznaczenia krzywej opadania przepływów w potokach i rzekach górskich na podstawie hydrogramu naturalnego, Probl. Zagosp. Ziem Górsk., 10, s. 235–254.pl_PL
dc.referencesWoo M.-K., Tarhule A., 1994, Streamflow droughts of northern Nigerian rivers, Hydrological Sciences – Journal – des Sciences Hydrologiques, 39, 1, s. 19–34.pl_PL
dc.referencesWrzesiński D., 1999, Sezonowa struktura odpływu w dorzeczu Warty i jej przyrodnicze uwarunkowania, Prace Kom. Geogr.-Geol. PTPN, 25, Poznań, 155 s.pl_PL
dc.referencesWrzesiński D., 2009, Stabilność reżimu odpływu rzek w Polsce, [w:] A.T. Jankowski, D. Absalon, R. Machowski, M. Ruman (red.), Przeobrażenia stosunków wodnych w warunkach zmieniającego się środowiska, Wyd. Uniw. Śląsk., Sosnowiec, s. 307–318.pl_PL
dc.referencesWrzesiński D., 2010, Przestrzenne zróżnicowanie stabilności reżimu rzek europejskich, Seria: Studia i Prace z Geogr. i Geol. UAM, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, 220 s.pl_PL
dc.referencesWu H., Soh L.-K., Samal A., Chen X.-H., 2008, Trend Analysis of Streamflow Drought Events in Nebraska, Water Resources Management, 22, s. 145–164.pl_PL
dc.referencesWundt W., 1953, Gewässerkunde, Springer, Berlin, 320 s.pl_PL
dc.referencesYevjevich V., 1967, An Objective Approach to Definitions and Investigations of Continental Hydrologic Drought, Hydrology Paper, No. 23, Colorado State Univ., Fort Collins, Colorado, 18 s.pl_PL
dc.referencesZagrożenia okresowe występujące w Polsce, 2010, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Wydz. Analiz i Prognoz Biura Monitorowania i Analizy Zagrożeń RCB, 39 s.pl_PL
dc.referencesZaidman M.D., Keller V., Young A.R., Wall A., 2003, Adapting low-flow frequency analysis for use with short-period records, Water and Environment Journal, vol. 17, 2, s. 74–79.pl_PL
dc.referencesZelenhasic E., 2002, On the Extreme Streamflow Drought Analysis, Water Resources Management, 16, s. 105–132.pl_PL
dc.referencesZelenhasic E., Salvai A., 1987, A Method of Streamflow Drought Analysis, Water Resources Research, vol. 23, 1, s. 156–168.pl_PL
dc.referencesZielińska M., 1964, Metody obliczania i prognozowania niżówek w ujęciu probabilistycznym, Wiad. Służby Hydro. i Meteo., 58, s. 31–57.pl_PL
dc.referencesŻelaziński J., Pawłowska J., Mierkiewicz M., Kozieł S.R., 1998, Metody wspomagania optymalnych strategii ograniczających skutki suszy, Mat. Bad. IMGW, Seria: Hydrol. i Oceanol., 24, 47 s.pl_PL
dc.contributor.authorEmailedtom@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-771-7
dc.disciplinenauki o Ziemi i środowiskupl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe