Show simple item record

dc.contributor.authorGońda, Marcin
dc.date.accessioned2022-01-14T16:52:03Z
dc.date.available2022-01-14T16:52:03Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationGońda Marcin, 2021, Czy imigracja to remedium dla wyludniających się regionów? Cudzoziemcy w dokumentach strategicznych województw łódzkiego i śląskiego, "Polityka Społeczna", nr 9, 15-24pl_PL
dc.identifier.issn0137-4729
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/40450
dc.description.abstractWojewództwa łódzkie i śląskie należą do najszybciej wyludniających się obszarów Polski. Jednocześnie w ostatnich latach w obu regionach zachodzi intensywna imigracja zarobkowa, głównie z Ukrainy. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących odpowiedzi tamtejszych władz (sejmików wojewódzkich) na wzmożone przyjazdy cudzoziemców. Celem było ustalenie, czy w imigracji widzą one rozwiązanie dla demograficznych problemów regionów. Badanie porównawcze wykazało rosnącą świadomość samorządowców co do procesów migracyjnych, choć ich reakcje na przyjazdy cudzoziemców znacznie się różnią. Władze województwa łódzkiego nie dostrzegają w imigracji potencjału dla rozwoju regionu. Rozwiązań wobec ubytków ludności poszukuje się w instrumentach polityki rodzinnej oraz w zwiększaniu atrakcyjności regionu i jego rynku pracy. Bardziej złożone stanowisko zajmują władze województwa śląskiego, które z narastającą imigracją zarobkową wiążą coraz większe nadzieje. Co prawda nie proponują działań pobudzających przyjazdy cudzoziemców, ale podejmowane są próby określenia obszarów wsparcia imigrantów w osiedleniu się.pl_PL
dc.description.abstractThe Lodz and Silesian voivodeships are among the fastest depopulating areas of Poland. In recent years, both regions have experienced intensive labour immigration, mainly from Ukraine. The article presents the responses of the regional authorities (voivodeship assemblies) to the increased arrivals of foreigners. The aim is to verify if they see immigration as a solution to the demographic problems of these regions? The comparative study showed a growing awareness of officials about the migration processes taking place there, although their reactions to immigration differ significantly. The authorities of the Lodz voivodship do not see the potential for the region’s development in immigration. Solutions for depopulation are sought in family policy instruments and in increasing the overall attractiveness of the region and its labor market. A more comprehensive stance is taken by the authorities of the Silesian voivodeship, as their expectations regarding the economic immigration are growing. Despite they do not propose measures to stimulate the arrival of foreigners, the attempts to identify areas of support for immigrants in settling down are undertaken.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInsty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nychpl_PL
dc.relation.ispartofseriesPolityka Społeczna;570
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmigracjepl_PL
dc.subjectpolityka migracyjnapl_PL
dc.subjectpolityka regionalnapl_PL
dc.subjectdepopulacjapl_PL
dc.subjectwojewództwo łódzkiepl_PL
dc.subjectwojewództwo śląskiepl_PL
dc.subjectmigrationpl_PL
dc.subjectmigration policypl_PL
dc.subjectregional policypl_PL
dc.subjectdepopulationpl_PL
dc.subjectLodz voivodeshippl_PL
dc.subjectSilesian voivodeshippl_PL
dc.titleCzy imigracja to remedium dla wyludniających się regionów? Cudzoziemcy w dokumentach strategicznych województw łódzkiego i śląskiegopl_PL
dc.title.alternativeIs immigration a remedy for depopulating regions? Foreigners in strategic documents of the Lodz and Silesian Voivodeshipspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderMarcin Gońdapl_PL
dc.page.number15-24pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBDL (Bank Danych Lokalnych GUS), 2021. Dostępny w: https:// bdl.stat.gov.pl/BDL/start [Dostęp: 01.09.2021].pl_PL
dc.referencesDuszczyk, M., Pszczółkowska, D., Wach, D., 2018. Warsaw: A new immigration city in search of its integration policy towards newcomers. In: T. Caponio, P. Scholten, R. Zapata -Barrero, eds. The Routledge Handbook of the Governance of Migration and Diversity in Cities. London: Routledge, pp. 130–142.pl_PL
dc.referencesGońda, M., 2021. Waiting for immigration to come. The case of Lodz. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny.pl_PL
dc.referencesGońda, M., Klaus, W., 2018. Czynniki kształtujące polską politykę imigracyjną i integracyjną w opinii badaczy i praktyków. Polityka Społeczna, nr 11–12, s. 16–23.pl_PL
dc.referencesGrzywna, P., Lustig, J., Mitręga, M., Stępień-Lampa, N., Zasępa, B., 2017. Polityka społeczna. Rozważania o teorii i praktyce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.referencesGUS (Główny Urząd Statystyczny), 2014. Prognoza ludności na lata 2014–2050. Warszawa: GUS. Dostępny w: https:// stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludno- 24 ISSN 0137-4729 | Polityka Społeczna nr 9/2021 | Social Policy No. 9, 2021 sci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana2014-r-,1,5.html [Dostęp: 01.09.2021].pl_PL
dc.referencesGUS (Główny Urząd Statystyczny), 2019. Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2018–2019. Warszawa: GUS. Dostępny w: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/ defaultaktualnosci/5488/8/6/1/szkolnictwo_wyzsze_w_ roku_akademickim_2018_2019.pdf [Dostęp: 01.09.2021].pl_PL
dc.referencesHeffner, K., 1996. Imigracja w województwach: opolskim i katowickim na Górnym Śląsku na tle procesów migracji zagranicznych w latach dziewięćdziesiątych. Opole: Instytut Śląski.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz, J., 2016. Imigranci spoza UE w Polsce, Łodzi i regionie łódzkim. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, nr 26, s. 135–153. Dostępny w: https://doi.org/10.18778/1508-1117.26.08 [Dostęp: 01.09.2021].pl_PL
dc.referencesKałuża-Kopias, D., 2020. Imigranci z krajów b. ZSRR w 2019 r. na rynku pracy w województwie łódzkim. Biuletyn Centrum Studiów Migracyjnych UŁ, nr 8(8). Dostępny w: www.csm. uni.lodz.pl [Dostęp: 01.09.2021].pl_PL
dc.referencesKazimierczak, J., Szafrańska, E., 2019. Demographic and morphological shrinkage of urban neighbourhoods in a postsocialist city: the case of Łódź, Poland. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, no 101:2, pp. 138–163. Dostępny w: DOI: 10.1080/04353684.2019.1582304 [Dostęp: 01.09.2021].pl_PL
dc.referencesKozubek, R., 2016. Raport – cudzoziemcy na śląskim rynku pracy. Katowice: Wojewódzki Urząd Pracy, Etma Sp. z o.o.pl_PL
dc.referencesKrzysztofik, R., Runge, A., Runge, J., Kantor-Pietraga, I., 2014. Miasta konurbacji katowickiej. In: T. Stryjakiewicz, red. Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 89–101.pl_PL
dc.referencesLesińska, M., Matuszczyk, K., 2018. Działania samorządów wobec migracji w kontekście zmian demograficznych. Przykład trzech polskich województw. Studia regionalne i lokalne, nr 3(77), s. 64–82.pl_PL
dc.referencesMatusz-Protasiewicz, P., Kwieciński, L., 2018. Kształtowanie lokalnych polityk integracji imigrantów – działania władz Gdańska i Wrocławia. Problemy Polityki Społecznej, nr 43, s. 125–142.pl_PL
dc.referencesMRiPS (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej), 2021a. Zezwolenia na pracę cudzoziemców. Warszawa: MRiPS. Dostępny w: https://psz.praca.gov.pl/-/8180075-zezwolenia -na-prace-cudzoziemcow [Dostęp: 01.09.2021].pl_PL
dc.referencesMRiPS (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej), 2021b. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Warszawa: MRiPS. Dostępny w: https://psz. praca.gov.pl/web/urzad-pracy/-/8180211-oswiadczenia-o -powierzeniu-wykonywania-pracy-cudzoziemcowi-wpisane-do-ewidencji-oswiadczen-obowiazujace-od-2018-r- [Dostęp: 01.09.2021].pl_PL
dc.referencesNIK (Najwyższa Izba Kontroli) (2020), Informacja o wynikach kontroli. Kształcenie dzieci rodziców powracających do kraju oraz dzieci cudzoziemców. Warszawa: NIK. Dostępny w: https://www.nik.gov.pl/plik/id,22685,vp,25384.pdf [Dostęp: 01.09.2021].pl_PL
dc.referencesOkólski, M., 2010. Wyzwania demograficzne Europy i Polski. Studia Socjologiczne, nr 4 (199), s. 37–78.pl_PL
dc.referencesPlan przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim 2020, 2015. Dostępny w: https://rcpslodz.pl/images/Pobieranie/2017_03_27_Plan_przeciwdzialania_depopulacji_w_woj_lodzkim_2020.pdf [Dostęp: 01.09.2021].pl_PL
dc.referencesPolityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021–2022, 2021. Dostępny w: https://www.gov.pl/web/mswia/projektuchwaly-rady-ministrow-w-sprawie-przyjecia-dokumentupolityka-migracyjna-polski--kierunki-dzialan-2021-2022- id179 [Dostęp: 01.09.2021].pl_PL
dc.referencesRajca, L., 2020. The Role of Cities in the Integration of Immigrants in Europe. Studia Europejskie, nr 3, s. 165–181. Dostępny w: https://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/3-2020-Rajca. pdf [Dostęp: 01.09.2021].pl_PL
dc.referencesRajca, L., 2020. The Role of Cities in the Integration of Immigrants in Europe. Studia Europejskie, nr 3, s. 165–181. Dostępny w: https://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/3-2020-Rajca. pdf [Dostęp: 01.09.2021].pl_PL
dc.referencesRRL (Rządowa Rada Ludnościowa), 2013. Założenia polityki ludnościowej Polski 2013. Projekt. Warszawa: RRL. Dostępny w: https://bip.stat.gov.pl/download/gfx/bip/pl/defaultstronaopisowa/462/1/1/bip_zalozenia_polityki_ludnosciowej_polski_2013_projekt_luty_2013.pdf [Dostęp: 01.09.2021].pl_PL
dc.referencesScholten, P., Penninx, R., 2016. The Multilevel Governance of Migration and Integration. In: B. Garcés-Mascareñas, R. Penninx, eds. Integration Processes and Policies in Europe. Contexts, Levels and Actors. London: Springer, pp. 91–108.pl_PL
dc.referencesSojka, E., 2011. Process of ageing of śląskie voivodship population until 2035, Bulletin of Geography. Socio-Economic Series, no. 16/2011, pp. 121–138. Dostępny w: https://doi. org/10.2478/v10089-011-0018-5 [Dostęp: 01.09.2021].pl_PL
dc.referencesStrategia Demograficzna 2040. Projekt, 2021. Dostępny w: https://www.gov.pl/web/demografia/strategia [Dostęp: 01.09.2021].pl_PL
dc.referencesStrategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020–2030, 2020. Dostępny w: https://www.slaskie.pl/content/strategia-polityki-spolecznej-wojewodztwa-slaskiego [Dostęp: 01.09.2021].pl_PL
dc.referencesStrategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006–2020. Aktualizacja 2015, 2015. Dostępny w: https:// www.slaskie.pl/content/strategia-polityki-spolecznejwojewodztwa-slaskiego-na-lata-2006-2020-aktualizacja2015 [Dostęp: 01.09.2021].pl_PL
dc.referencesStrategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006–2020, 2006. Dostępny w: https://www.slaskie.pl/ content/strategia-polityki-spolecznej-wojewodztwaslaskiego-na-lata-2006-2020 [Dostęp: 01.09.2021].pl_PL
dc.referencesStrategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006–2020, 2006. Dostępny w: https://www.slaskie.pl/ content/strategia-polityki-spolecznej-wojewodztwaslaskiego-na-lata-2006-2020 [Dostęp: 01.09.2021].pl_PL
dc.referencesStrategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030, 2021. Dostępny w: http://strategia.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2021/07/ Strategia-Rozwoju-Wojewodztwa-Lodzkiego-Zalacznik-do -Uchwaly-Nr-XXXI-414-21-Sejmiku-Wojewodztwa-Lodzkiego-z-dnia-6-maja-2021-r.pdf [Dostęp: 01.09.2021].pl_PL
dc.referencesStrategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 (projekt), 2019. Dostępny w: http://strategia.lodzkie.pl/wp-content/ uploads/2019/11/SRW%C5%81-2030-_konsultacje-_ spo%C5%82eczne.pdf [Dostęp: 01.09.2021].pl_PL
dc.referencesStrategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, 2013. Dostępny w: http://strategia.lodzkie.pl/strategia-2020/srwl2020/ [Dostęp: 01.09.2021].pl_PL
dc.referencesStrategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” – Zielone Śląskie, 2020. Dostępny w: https://www.slaskie.pl/ content/strategia-rozwoju-wojewodztwa-slaskiego-slaskie2030---zielone-slaskie [Dostęp: 01.09.2021].pl_PL
dc.referencesStrategia Rozwoju Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE 2020+, 2013. Dostępny w: https://www.slaskie.pl/content/1372921202_2013-07-04 [Dostęp: 01.09.2021].pl_PL
dc.referencesStrategia Rozwoju Województwa Śląskiego – Śląskie 2020, 2010. Dostępny w: https://www.slaskie.pl/content/strategia-2020 [Dostęp: 01.09.2021].pl_PL
dc.referencesStrategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000–2020, 2005. Dostępny w: https://www.slaskie.pl/content/strategia-rozwoju-wojewodztwa-slaskiego-na-lata-2000---2020 [Dostęp: 01.09.2021].pl_PL
dc.referencesStrategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000–2015, 2000. Dostępny w: https://www.slaskie.pl/content/strategia-rozwoju-wojewodztwa-slaskiego-na-lata-2000-2015 [Dostęp: 01.09.2021].pl_PL
dc.referencesSzukalski, P., 2012. Sytuacja demograficzna Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.pl_PL
dc.referencesSzukalski, P., 2015. Demograficzno-społeczne konsekwencje depopulacji w województwie-łódzkim. W: Depopulacja. Seria wydawnicza: Problemy społeczne, Polityka społeczna w regionie łódzkim. Łódź: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, s. 3–20.pl_PL
dc.referencesŚląskie. Wyzwania demograficzne. Koncepcja polityki przeciwdziałania negatywnym zmianom demograficznym, depopulacji i starzeniu się społeczeństwa, 2017. Dostępny w: https:// www.slaskie.pl/content/slaskie-wyzwania-demograficzne [Dostęp: 01.09.2021].pl_PL
dc.referencesUdsC (Urząd ds. Cudzoziemców), 2021. Mapy i dane statystyczne imigrantów i służb migracyjnych Polski. Warszawa: UdsC. Dostępny w: www.migracje.gov.pl [Dostęp: 01.09.2021].pl_PL
dc.referencesWojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020, 2017. Dostępny w: http://www.rcpslodz.pl/images/Pobieranie/2017_03_27_Lodzka_Strategia_w_zakresie_polityki_ spol_2020.pdf [Dostęp: 01.09.2021].pl_PL
dc.contributor.authorEmailmarcin.gonda@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.5604/01.3001.0015.4542
dc.relation.volume9pl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe