Show simple item record

dc.contributor.authorHoja, Aleksandra
dc.date.accessioned2021-12-03T14:39:18Z
dc.date.available2021-12-03T14:39:18Z
dc.date.issued2021-11-30
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39964
dc.description.abstractThe purpose of the article is to determine whether the size of the place of residence influences the declarations regarding the distinguished values related to the family. The text is based on analysis of secondary statistical data – the integrated European Value Study/World Value Survey 2017–2021. The results of the study indicate that statistically significant differences, in regards to the size of the place of residence, occurred to all variables regarding parenthood factor. Small towns inhabitants turned out to be more conservative. There was no statistically significant dependence in the context of the declaration of trust in the family. Not with all of them, but with some of the answers relating to the perception of gender roles, there were also statistically significant differences between the inhabitants of different sizes of towns. Values and norms are different depending on the culture in which we are brought up. Social control is stronger in smaller towns, as it is more difficult to remain anonymous there. The study confirmed that the size of the place of residence, in many cases, statistically significantly differentiates the values related to the polish family, and the inhabitants of smaller towns turned out to be more often committed to the more traditional, conservative values.en
dc.description.abstractCelem artykułu jest ustalenie, czy wielkość miejscowości zamieszkania ma wpływ na deklaracje odnoszące się do wyróżnionych wartości związanych z rodziną, które w istotny sposób orientują działanie człowieka i tym samym tworzą zasady życia społecznego. Tekst napisano w oparciu o wtórną analizę danych statystycznych na podstawie zintegrowanego zbioru danych European Value Study/World Value Survey 2017–2021. Rezultaty badania wskazują, że różnice istotne statystycznie pomiędzy wielkością miejscowości pojawiły się w przypadku wszystkich zmiennych dotyczących rodzicielstwa. Mieszkańcy mniejszych miejscowości okazywali się bardziej konserwatywni. Zależność istotna statystycznie nie wystąpiła w przypadku deklaracji dotyczącej zaufania do rodziny. W przypadku niektórych odpowiedzi odnoszących się do postrzegania ról płciowych pojawiły się również istotne statystycznie różnice pomiędzy mieszkańcami mniejszych i większych miejscowości. Wartości i normy są inne w zależności od kultury, w której się wychowujemy. Kontrola społeczna jest silniejsza w mniejszych miejscowościach, tam bowiem trudniej pozostać anonimowym. Badanie potwierdziło, że wielkość miejscowości zamieszkania w wielu przypadkach istotnie statystycznie różnicuje wartości Polaków związane z rodziną i właśnie mieszkańcy mniejszych miejscowości częściej okazywali się przywiązani do koncepcji bardziej tradycyjnych, konserwatywnych.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;77pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectfamilyen
dc.subjectvaluesen
dc.subjectvillageen
dc.subjectcityen
dc.subjectrodzinapl
dc.subjectwartościpl
dc.subjectwieśpl
dc.subjectmiastopl
dc.titleWielkość miejsca zamieszkania a wartości Polaków związane z rodziną – na podstawie danych European Value Study 2017pl
dc.title.alternativeThe size of the place of residence in light of the family related values for Polish people according to European Value Study 2017–2021en
dc.typeArticle
dc.page.number89-103
dc.contributor.authorAffiliationSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Socjologii i Pedagogiki, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawapl
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesAdsera A. (2006), Religion and changes in family-size norms in developed countries, „Review of Religious Research”, t. 47(3), s. 271–286.pl
dc.referencesBłasiak A. (2010), Rodzina środowiskiem opiekuńczo-wychowawczym, [w:] A. Błasiak, E. Dybowska (red.), Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny, Wydawnictwo WAM, Kraków, s. 71–73.pl
dc.referencesBoguszewski R. (red.) (2008), Kontrowersje wokół różnych zjawisk dotyczących życia małżeńskiego i rodzinnego, Komunikat z badań Centrum Badania Opinii Społecznej nr BS/54/2008, Warszawa.pl
dc.referencesBoguszewski R. (red.) (2014), Religijność polskiej wsi, Komunikat z badań Centrum Badania Opinii Społecznej nr BS/3/2104, Warszawa.pl
dc.referencesBoguszewski R. (red.) (2019), Rodzina – jej znaczenie i rozumienie, Komunikat z badań Centrum Badania Opinii Społecznej nr 22/2019, Warszawa.pl
dc.referencesBożewicz M. (red.) (2018), Kobiety i mężczyźni w domu, Komunikat z badań Centrum Badania Opinii Społecznej nr 127/2018, Warszawa.pl
dc.referencesBożewicz M. (red.) (2019), Stosunek Polaków do związków homoseksualnych, Komunikat z badań Centrum Badania Opinii Społecznej nr 90/2019, Warszawa.pl
dc.referencesBożewicz M. (red.) (2020), Religijność Polaków w ostatnich 20 latach, Komunikat z badań Centrum Badania Opinii Społecznej nr 63/2020, Warszawa.pl
dc.referencesCodebook (2020), Variable Report – Documentation. Joint EVS/WVS 2017–2021 Dataset https://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fCatalog/Catalog5 (dostęp: 13.06.2021).pl
dc.referencesCybulska A. (red.) (2014), Postawy mieszkańców wsi wobec polityki, Komunikat z badań Centrum Badania Opinii Społecznej nr 30/2014, Warszawa.pl
dc.referencesDrzazga A. (2019), Aktywność i aspiracje kobiet wiejskich w Polsce, [w:] A. Piotrowska (red.), Trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem w ujęciu międzynarodowym, Wydawnictwo SIZ, Łódź.pl
dc.referencesDubis M. (2014), Wartości i style życia młodzieży, „Jagiellońskie Studia Socjologiczne”, nr 1, s. 41–42.pl
dc.referencesEVS (2017a), ZA7505: Joint EVS/WVS 2017-2021 Dataset https://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fCatalog/Catalog5 (dostęp: 13.06.2021).pl
dc.referencesEVS (2017b), European Values Study 2017. Participating countries and territories – joint EVS/WVS https://europeanvaluesstudy.eu/methodology-data-documentation/survey-2017/joint-evs-wvs-2017-2021-dataset/participating-countries-and-territories-joint-evs-wvs/ (dostęp: 2.07.2021).pl
dc.referencesEVS (2017c), European Values Study 2017, Methodology EVS 2017 https://europeanvaluesstudy.eu/methodology-data-documentation/survey-2017/methodology/ (dostęp: 13.06.2021).pl
dc.referencesEVS (2017d), Europejski sondaż wartości. Kwestionariusz 2017. Polska https://search.gesis.org/research_data/ZA7500 (dostęp: 2.07.2021).pl
dc.referencesFlorczykiewicz J. (2016), Interpretacja wartości i norm społecznych przez młodzież – analiza porównawcza, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, t. XXXV(2) https://doi.org/10.17951/lrp.2016.35.2.249pl
dc.referencesGiddens A. (1998), Socjologia, przeł. J. Gilewicz, Zysk i S-ka, Poznań.pl
dc.referencesGiddens A. (2006), Socjologia, przeł. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.referencesGrant Thornton (2020), Women in Business https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2020/03/Kobiety-w-biznesie-2020-RAPORT-Grant-Thornto-08-03-2020.pdf (dostęp: 19.06.2021).pl
dc.referencesGUS (2018), Jakość życia i kapitał społeczny w Polsce. Zaufanie do ludzi w 2018, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.pl
dc.referencesGUS (2019), Kapitał ludzki w Polsce w latach 2014–2018, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa – Gdańsk.pl
dc.referencesGuzy-Steinke H. (2009), Kontrola społeczna w środowiskach lokalnych a budowanie kapitału społecznego, [w:] K. Marzec-Holka, H. Guzy-Steinke, Kapitał społeczny a nierówności: kumulacja i redystrybucja, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.pl
dc.referencesHipsz N. (red.) (2013), O mamie i tacie – kilka wspomnień z dzieciństwa, Komunikat z badań Centrum Badania Opinii Społecznej nr BS/69/2013, Warszawa.pl
dc.referencesJanowska P. (red.) (2017), Elektorat lewicy od roku 2005, Komunikat z badań Centrum Badania Opinii Społecznej nr 105/2017, Warszawa.pl
dc.referencesLubas K. (2017), Normy społeczne jako niezbędnik życia każdego człowieka. Analiza problemu na przykładzie norm moralnych, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, nr 2(23), s. 47.pl
dc.referencesMakowska M., Boguszewski R. (2013), Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl
dc.referencesMarody M., Konieczna-Sałamatin J., Sawicka M., Mandes S., Kacprowicz G., Bulkowski K., Bartkowski J. (2019), Społeczeństwo na zakręcie. Zmiany postaw i wartości Polaków w latach 1990–2018, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl
dc.referencesMichalska S. (2013), Tradycyjne i nowe role kobiet wiejskich, „Wieś i Rolnictwo”, nr 2(159), s. 124–139.pl
dc.referencesOmyła-Rudzka M. (red.) (2020), Zaufanie społeczne, Komunikat z badań Centrum Badania Opinii Społecznej nr 43/2020, Warszawa.pl
dc.referencesPARP (2011), Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.pl
dc.referencesRękas M. (2013), Kobiety-matki i ich powrót na rynek pracy po urodzeniu dziecka w wynikach badań, „Studia Ekonomiczne. Społeczno-ekonomiczne problemy rynku pracy”, nr 161, s. 122–131.pl
dc.referencesScovil J. (red.) (2021), Poglądy polityczne młodych Polaków a płeć i miejsce zamieszkania, Komunikat z badań Centrum Badania Opinii Społecznej nr 28/2021, Warszawa.pl
dc.referencesSkwarek T. (2019), Kobiety w polityce. Statystyki międzynarodowe, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji, Warszawa.pl
dc.referencesSzelewa D., Polakowski M. (2017), Prawicowy zwrot w polityce, Friedrich-Ebert-Stiftung (przedstawicielstwo w Polsce), Fundacja Międzynarodowe Centrum Badań i Analiz (ICRA), Warszawa.pl
dc.referencesŚwiątkiewicz W. (2016), Młodzież wobec małżeństwa i rodziny. Konteksty kulturowe i religijne, „Zeszyty Naukowe KUL”, nr 4(236), s. 144–145.pl
dc.referencesTurowski J. (1972), Wyniki badań w zakresie socjologii wsi i miasta w powojennej Polsce, „Roczniki Filozoficzne”, t. XX, z. 2, s. 87–148.pl
dc.referencesUkleja M. (2014), Rodziny z wyboru. Homoseksualny związek jako współczesna alternatywa rodziny – analiza zjawiska, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 51, s. 117–133.pl
dc.referencesZajdel K. (2011), Społeczny wymiar funkcjonowania rodziny i kobiety w środowisku wiejskim, „Wychowanie w Rodzinie”, nr 3(3), s. 135–150.pl
dc.contributor.authorEmailaleksandra.hoja@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.77.06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0