Show simple item record

dc.contributor.authorMurawska, Daria
dc.date.accessioned2021-12-03T14:39:16Z
dc.date.available2021-12-03T14:39:16Z
dc.date.issued2021-11-30
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39961
dc.description.abstractLocal communities are one of the important areas in the perspective of social development in the 21st century. Enterprises increasingly identify them as key stakeholder. This process is visible especially in companies that declare that they operate in a socially responsible manner. Currently, non-financial reports, which present key data on the achievements and priorities of activities in the field of Corporate Social Responsibility (CSR), become one of the basic tools of corporate communication. Non-financial reports are prepared based on standards and guidelines developed by independent international organizations and associations. The article verifies two aspects of addressing the subject of local communities in non-financial reports. First, it was analyzed to what extent the adopted standards require organizations to report in detail their activities for or with the participation of local communities, and then to what extent companies communicate their activities concerning local communities.en
dc.description.abstractSpołeczności lokalne są istotną kategorią w perspektywie rozwoju społecznego w XXI w. Przedsiębiorstwa coraz częściej identyfikują je jako ich istotnych interesariuszy. Proces ten jest szczególnie widoczny w tych firmach, które deklarują, że działają w sposób odpowiedzialny społecznie. Obecnie raporty niefinansowe prezentujące kluczowe dane dotyczące osiągnięć i priorytetów działania w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa stały się jednym z podstawowych narzędzi komunikacji firmy z otoczeniem. Raporty niefinansowe są przygotowywane z uwzględnieniem standardów i wytycznych rozwijanych przez niezależne międzynarodowe podmioty i stowarzyszenia. Artykuł odnosi się do dwóch aspektów uwzględniających problem lokalnych społeczności w tego typu raportach. W pierwszej kolejności przeanalizowano, w jakim stopniu przyjęte standardy wymagają od organizacji szczegółowego raportowania ich działalności na rzecz lub z udziałem społeczności lokalnych, a następnie w jakim zakresie firmy komunikują o swoich działaniach dotyczących społeczności lokalnych.pl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;77pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectspołeczności lokalnepl
dc.subjectinteresariuszepl
dc.subjectspołeczna odpowiedzialność biznesu CSRpl
dc.subjectraporty niefinansowepl
dc.subjectlocal communitiesen
dc.subjectstakeholdersen
dc.subjectCorporate Social Responsibilityen
dc.subjectnon-financial reportsen
dc.titleThe perception of local communities in non-financial reports of companiesen
dc.title.alternativePostrzeganie społeczności lokalnych w raportach niefinansowych przedsiębiorstwpl
dc.typeArticle
dc.page.number41-54
dc.contributor.authorAffiliationWarsaw University of Life Sciences, Institute of Sociological Sciences and Pedagogy, ul. Nowoursynowska 166, building no. 4, 02-787 Warszawaen
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesAluchna M., Roszkowska-Menkes M. (2019), Non-financial Reporting. Conceptual Framework, Regulation and Practice, [in:] A. Długopolska-Mikonowicz, S. Przytuła, Ch. Stehr (eds.), Corporate Social Responsibility in Poland Strategies. Opportunities and Challenges, Springer Nature Switzerland, Cham, pp. 213–236 https://doi.org/10.1007/978-3-030-00440-8_14en
dc.referencesAnam L., Kacprzak J. (eds.) (2017), Raportowanie niefinansowe. Poradnik dla raportujących, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.en
dc.referencesArcelor Mittal Poland (2019), Nasza stal buduje Twój świat. Raport zrównoważonego rozwoju https://poland.arcelormittal.com/fileadmin/Content/raporty/Raport_Zrownowazonego_Rozwoju_ArcelorMittal_Poland_2019.pdf (accessed: 15.01.2021).en
dc.referencesBadura-Mojza A. (2017), Działania CSR wobec społeczności lokalnej wdrożone przez spółki branży paliwowej – stadium przypadku, “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, vol. 73, no. 2, pp. 119–133.en
dc.referencesBek-Gaik B., Krasodomska J. (2018), Informacje niefinansowe jako obszar współczesnej sprawozdawczości przedsiębiorstw – definicja, źródła i proponowane kierunki badań, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, vol. 2(974), pp. 25–40 https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0974.0202en
dc.referencesBhāle S., Bhāle S. (2018), CSR – In Pursuit of Sustainable Growth and Economic Development, [in:] G. Gal, O. Akişik, W. Wooldridge (eds.), Sustainability and Social Responsibility: Regulation and Reporting, Springer Nature, Singapore, pp. 3–28 https://doi.org/10.1007/978-981-10-4502-8_1en
dc.referencesBini L., Bellucci M. (2020), Integrated Sustainability Reporting. Linking Environmental and Social Information to Value Creation Processes, Springer Nature Switzerland, Cham https://doi.org/10.1007/978-3-030-24954-0en
dc.referencesEuropean Commission (2011), A renewed EU strategy for 2011–2014 on Corporate Social Responsibility, COM (2011) 681.en
dc.referencesFabryka Farb i Lakierów Śnieżka (2019) http://raportroczny2019.sniezka.pl (accessed: 15.01.2021).en
dc.referencesFernandez-Feijoo B., Romero S., Ruiz S. (2014), Effect of Stakeholders’ Pressure on Transparency of Sustainability Reports within the GRI Framework, “Journal of Business Ethics”, vol. 122(1), pp. 53–63 https://doi.org/10.1007/s10551-013-1748-5en
dc.referencesFijałkowska J., Krasodomska J., Macuda M., Mućko P. (2019), Sprawozdawczość niefinansowa. Regulacja i standaryzacja raportowania niefinansowego przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.en
dc.referencesFlower J. (2015), The International Integrated Reporting Council: A story of failure, “Critical Perspectives on Accounting”, vol. 27, pp. 1–17 https://doi.org/10.1016/j.cpa.2014.07.002en
dc.referencesFreeman R.E. (1984), Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston.en
dc.referencesGołaszewska-Kaczan U. (2016), Raporty społeczne jako instrument budowania wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej, “Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”, no. 43/2, pp. 63–72 https://doi.org/10.18276/sip.2016.43/2-06en
dc.referencesGRI (2021) https://www.globalreporting.org/about-gri/mission-history/ (accessed: 15.01.2021).en
dc.referencesGRI 413: Local Communities (2016) https://www.globalreporting.org/standards/gri-standardsdownload-center/gri-413-local-communities-2016/ (accessed: 15.01.2020).en
dc.referencesInternational Integrated Reporting Council (IIRC) (2013), The International Framework www.theiirc.org (accessed: 15.01.2021).en
dc.referencesISO 26000 (2010), Guidance on social responsibility, ISO, Switzerland.en
dc.referencesKonfederacja Lewiatan (2014), Dialog z interesariuszami. Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? http://konfederacjalewiatan.pl/legislacja/wydawnictwa/_files/publikacje/2014/Dialog_z_interesariuszami.pdf (accessed: 15.01.2021).en
dc.referencesMisztal A. (2016), Raport społeczny jako narzędzie zarządzania CSR, “Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”, no. 43/1, pp. 75–86 https://doi.org/10.18276/sip.2016.44/3-06en
dc.referencesMurawska D. (2020), Business involvement in activities for the benefit of local, Scientific Quarterly “Organization and Management”, vol. 2, no. 50, pp. 133–150.en
dc.referencesOECD (2011), OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD Publishing https://doi.org/10.1787/9789264115415-encommunitiesen
dc.referencesShift Project, Mazars (2015) T, he UN Guiding Principles Reporting Framework with implementation guidance https://www.ungpreporting.org/wp-content/uploads/UNGPReportingFramework_withguidance2017.pdf (accessed: 15.01.2021).en
dc.referencesSmith M. (1992), Voices from the Well: The Logic of the Virtual Common, [after:] Baran L., Misiewicz M. (2014), Cyberprzestrzeń – nowe miejsce spotkań. Teoretyczna i psychologiczna analiza wirtualnych społeczności, [in:] M. Wysocka-Pleczyk, K. Tucholska, Człowiek zalogowany. Wirtualne społeczności, Biblioteka Jagiellońska, Kraków, pp. 7–16.en
dc.referencesStandard Informacji Niefinansowych (SIN) (2017), Fundacja Standardów Raportowania, Warszawa.en
dc.referencesStandard Informacji Niefinansowych (SIN), Aneks 5 (2017), Fundacja Standardów Raportowania, Warszawa.en
dc.referencesTIM Capital Group (2019), Raport zintegrowany Grupy Kapitałowej TIM za 2019 rok http://raportyspoleczne.pl/wp-content/uploads/2020/08/Raport-zint-GK-TIM-za-rok-2019.pdf (accessed: 15.01.2021).en
dc.referencesTylec A. (2018), CSR jako obszar raportowania niefinansowego w świetle rozszerzania zakresu ujawnień, “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie”, vol. 127, pp. 299–310.en
dc.referencesUN Global Compact (2013), UN Global Compact Policy on Communicating Progress https://www.unglobalcompact.org/welcome/business/communication-on-progress (accessed: 15.01.2021).en
dc.referencesUN Global Compact, GRI (2013), Making the Connection: Using the GRI G4 Guidelines to Communicate Progress on the UN Global Compact Principles https://www.unglobalcompact.org/library/306 (accessed: 15.01.2021).en
dc.referencesUNCTAD (2008), Guidance on Corporate Responsibility Indicators in Annual Reports, United Nations, New York and Geneva, UNCTAD/ITE/TEB/2007/6 https://unctad.org/system/files/official-document/iteteb20076_en.pdf (accessed: 15.01.2021).en
dc.referencesWolska G. (2015), Zaangażowanie przedsiębiorstw w realizację koncepcji społecznej odpowiedzialności na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych w Polsce, “Studia Ekonomiczne”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, no. 236, pp. 85–95.en
dc.contributor.authorEmaildaria_murawska@sggw.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.77.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0