Show simple item record

dc.contributor.authorRamskyi, Andrii
dc.date.accessioned2021-09-23T08:07:58Z
dc.date.available2021-09-23T08:07:58Z
dc.date.issued2021-09-21
dc.identifier.issn1508-2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39147
dc.description.abstractThe article examines the risks of deepening poverty and income inequality that arise from global challenges of population aging, job losses due to shrinking sales markets, trade wars, long-term quarantine and compliance with the safe distancing of people as part of restrictive measures against the spread of COVID–19, the nature of employment (remote work, temporary reduction of labor migration), and other norms in the fight against the dangerous contagious disease. Given the facts that the prevention of spreading and localization of dangerous diseases, their treatment, and the rehabilitation of patients affect all segments of the population, have negative effects on all areas of people’s lives and also add to the increase of socio-economic risks, including poverty and inequality, the study of this issue is extremely relevant. The financial implications of these challenges for many households lead to falling real incomes, and an increase in costs and debts, and their non-repayment, which generally cause sudden poverty and increasing inequality of income and property.Purpose of the article: To investigate the risks of poverty, including sudden poverty, the inequality of household incomes amid the fight against the COVID–19 pandemic, and it identifies ways to overcome them. Methods: A review of the scientific literature, a presentation of statistical data, and statistical research.Findings & Value added: As a result of research, a list of new risks of poverty and income inequality is outlined, and preliminary assessments of the consequences of the COVID–19 for households are summarized; signs of short-term loss are generalized; the solvency of households as a possible precondition for sudden poverty is evaluated; cross‑country comparisons of poverty risk are made; the scheme of state aid to improve living standards of people during the outbreak of new dangerous diseases in the EU and Ukraine is generalized; ways to overcome poverty and income inequality are substantiated to restore the resilience of financially vulnerable households and ensuring the development of human capital.en
dc.description.abstractArtykuł analizuje zagrożenia związane z pogłębianiem się ubóstwa i nierówności dochodowych, które wynikają z globalnych wyzwań związanych ze starzeniem się populacji, utratą miejsc pracy w wyniku kurczących się rynków zbytu, wojnami handlowymi, długotrwałą kwarantanną i przestrzeganiem zasad bezpiecznego dystansowania się ludzi w ramach środków ograniczających rozprzestrzenianie się COVID–19, charakterem zatrudnienia (praca zdalna, czasowe ograniczenie migracji zarobkowej) oraz innymi normami służącymi walce z groźną chorobą zakaźną.Biorąc pod uwagę fakt, że zapobieganie rozprzestrzenianiu się i lokalizacja niebezpiecznych chorób, ich leczenie i rehabilitacja pacjentów dotykają wszystkie części populacji, mają negatywny wpływ na wszystkie dziedziny życia ludzi, a także przyczyniają się do wzrostu zagrożeń społeczno-ekonomicznych, w tym ubóstwa i nierówności, badanie tego zagadnienia jest niezwykle istotne. Konsekwencje finansowe tych wyzwań dla wielu gospodarstw domowych wyrażają się w spadku dochodów realnych, wzroście kosztów i długów oraz ich niespłacaniu, co generalnie powoduje nagłe ubóstwo i zwiększające się nierówności dochodowe i majątkowe.Cel artykułu: Zbadanie zagrożenia ubóstwem, w tym nagłego ubóstwa, nierówności dochodowych gospodarstw domowych w sytuacji walki z pandemią COVID–19 oraz wskazanie sposobów ich przezwyciężenia. Metody: przegląd literatury naukowej, prezentacja danych statystycznych i badania statystyczne.Ustalenia i wartość dodana: W wyniku badań przedstawiono listę nowych zagrożeń ubóstwem i nierównościami dochodowymi oraz podsumowano wstępne oceny skutków COVID–19 dla gospodarstw domowych; określono oznaki krótkoterminowych strat; oceniono wypłacalność gospodarstw domowych jako możliwy powód nagłego ubóstwa; dokonano międzykrajowych porównań zagrożenia ubóstwem; przedstawiono system pomocy państwa mający na celu poprawę poziomu życia ludzi w okresie wybuchu nowych niebezpiecznych chorób w UE i na Ukrainie; określono sposoby przezwyciężenia ubóstwa i nierówności dochodowych służące przywróceniu bezpieczeństwa finansowego gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i zapewnieniu rozwoju kapitału ludzkiego.pl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research. Central and Eastern Europe;3pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjecthousehold financesen
dc.subjectfinancial stabilityen
dc.subjectstruggle with povertyen
dc.subjectinequalityen
dc.subjectlabor migrationen
dc.subjectunemploymenten
dc.subjectCOVID–19 pandemicen
dc.subjecteconomic consequences of globalizationen
dc.subjectstate support of householdsen
dc.subjectfinanse gospodarstw domowychpl
dc.subjectstabilność finansowapl
dc.subjectwalka z ubóstwempl
dc.subjectnierównościpl
dc.subjectmigracje zarobkowepl
dc.subjectbezrobociepl
dc.subjectpandemia COVID–19pl
dc.subjectekonomiczne konsekwencje globalizacjipl
dc.subjectpaństwowe wsparcie gospodarstw domowychpl
dc.titleWays to Overcome Poverty and Income Inequality in the Context of New Global Challenges: the Most Important Conclusions for Ukraineen
dc.title.alternativeSposoby przezwyciężania ubóstwa i nierówności dochodowych w kontekście nowych globalnych wyzwań: najważniejsze wnioski dla Ukrainypl
dc.typeArticle
dc.page.number53-73
dc.contributor.authorAffiliationDoctor of Economics, Professor, Borys Grinchenko Kyiv University, Department of Finance and Economics, Kyiv, Ukraineen
dc.identifier.eissn2082-6737
dc.referencesAlvaredo, F., Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., Zucman, G. (2018), World Inequality Report 2018. Executive Summary, https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-english.pdf (accessed: 5.03.2020).en
dc.referencesAtamanov, A., Castaneda Aguilar, R.A., Fujs, T.H.M.J., Dewina, R., Diaz-Bonilla, C., Mahler, D.G., Jolliffe, D., Lakner, C., Matytsin, M., Montes, J., Moreno Herrera, L.L., Mungai, R., Newhouse, D., Nguyen, M.C., Parada Gomez Urquiza, F.J., Silwal, A.R., Sanchez Castro, D.M., Schoch, M., Vargas Mogollon, D.L., Viveros Mendoza, M.C., Yang, J., Yoshida, N., Wum, H. (2020), Global Poverty Monitoring Technical Note. March 2020 PovcalNet Updatem http://documents1.worldbank.org/curated/en/407961584980637951/pdf/March-2020-PovcalNet-Update-Whats-New.pdf (accessed: 3.08.2020).en
dc.referencesBöhm-Bawerk, E. (1903), Foundations of the theory of the value of economic benefits, The MacMillan Co., London.en
dc.referencesConsolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union (2008), Part Three: Union Policies and Internal Actions. Title VII: Common Rules on Competition, Taxation and Approximation of Laws. Chapter 1: Rules on competition. Section 2: Aids granted by States, Article 107, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:12008E107 (accessed: 5.03.2020).en
dc.referencesCruz, M., Foster, J., Quillin, B., Schellekens, P. (2015), Ending Extreme Poverty and Sharing Prosperity: Progress and Policies, Policy Research Notes No. 101740, from The World Bank, https://econpapers.repec.org/paper/wbkwbkprn/101740.htm (accessed: 5.03.2020).en
dc.referencesCunha, M.R., Lambrecht, B.M., Pawlina, G. (2011), Household Liquidity and Incremental Financing Decisions: Theory and Evidence, “Journal of Business Finance & Accounting”, 38 (7–8), pp. 1016–1052, https://doi.org/10.1111/j.1468-5957.2011.02248.xen
dc.referencesDluhopolskyi, О., Zatonatska, Т., Lvova, Е. (2019), Regulations for Returning Labour Migrants to Ukraine: International Background and National Limitations, “Comparative Economic Research. Centran and Eastern Europe”, 22 (3), pp. 45–64, https://doi.org/10.2478/cer-2019-0022en
dc.referencesEuropean Commission (2021), Coronavirus Outbreak List of Member State Measures approved under Articles 107 (2)b, 107 (3)b and 107 (3)c TFEU and under the State Aid Temporary Framework, https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/State_aid_decisions_TF_and_107_2b_107_3b_107_3c.pdf (accessed: 5.03.2020).en
dc.referencesEurostat (n.d.), Households – statistics on disposable income, saving and investment, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (accessed: 3.08.2020).en
dc.referencesEurostat (n.d.), Income and Living Conditions (EU-SILC), https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/database (accessed: 3.08.2020).en
dc.referencesEurostat (2020), People at risk of poverty or social exclusion, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_01_10/default/table?lang=en (accessed: 3.08.2020).en
dc.referencesExpress assessment of the impact of quarantine on employment, The Ukrainian Institute of Social Research named after O. Yaremenko, Center for Social Monitoring, in conjunction with the Department of Monitoring Research of Socio-Economic Transformations of the Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine, http://ief.org.ua/?attachment_id=8612 (accessed: 3.08.2020).en
dc.referencesGalbraith, J.K. (1958), The Affluent Society, Houghton Mifflin, Boston, http://pinguet.free.fr/affluent58.pdf (accessed: 5.03.2020).en
dc.referencesGaspar, V., Lam, W.R., Raissi, M. (2020), Fiscal Policies to Contain the Damage from COVID–19, https://blogs.imf.org/2020/04/15/fiscal-policies-to-contain-the-damage-from-covid-19/ (accessed: 3.08.2020).en
dc.referencesGurría, А. (2020), Shaping government interventions for a faster and more resilient economic recovery, https://www.oecd.org/competition/oecd-sg-at-session-on-competition-policy-in-time-of-covid19-june-2020.htm (accessed: 3.08.2020).en
dc.referencesKuznets, S. (1955), Economic Growth and Income Inequality, “The American Economic Review”, 45 (1), pp. 1–28.en
dc.referencesKwiatkowski, E. (2010), Migracje zagraniczne Polaków i ich konsekwencje makroekonomiczne, [in:] S. Bukowski (ed.), Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy, CeDeWu, Warszawa, pp. 203–212.en
dc.referencesKwiatkowski, E. (2016), Why have labour markets reacted to the global crisis in different ways?, “Comparative Economic Research. Central and Eastrern Europe”, 19 (4), pp. 5–26, https://doi.org/10.1515/cer-2016-0027en
dc.referencesLakner, C., Mahler, D.G., Negre, M., Prydz, E.B. (2019), How Much Does Reducing Inequality Matter for Global Poverty?, “Policy Research Working Paper”, 8869, https://doi.org/10.1596/1813-9450-8869en
dc.referencesLibanova, E.M. (2014), Inequality In Ukraine’s Society: Sources And Modernity, “Economics of Ukraine”, 3 (628), pp. 4–18.en
dc.referencesMeeting of the OECD Council at Ministerial Level, Paris, 7–8 June 2017, Update Report 2017 – Inclusive Growth, https://www.oecd.org/mcm/ministerial-council-meeting-2017.htm (accessed: 5.03.2020).en
dc.referencesMіnfіn systematizes information for the Foundation for the fight against COVID–19, https://www.mof.gov.ua/uk/data_and_analytics-433 (accessed: 3.08.2020).en
dc.referencesNational Bank of Ukraine (2020), Money transfers to Ukraine (through official and unofficial channels of receipt), https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external (accessed: 3.08.2020).en
dc.referencesOECD (2020a), Employment Outlook 2020: Worker Security and the COVID–19 Crisis, OECD Publishing, Paris.en
dc.referencesOECD (2020b), Evaluating the initial impact of COVID–19 containment measures on economic activity, http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/evaluating-the-initial-impact-of-covid-19-containment-measures-on-economic-activity-b1f6b68b/#blocknotes-d7e19 (accessed: 3.08.2020).en
dc.referencesOECD (2020c), Paid sick leave to protect income, health and jobs through the COVID–19 crisis, http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/paid-sick-leave-to-protect-income-health-and-jobs-through-the-covid-19-crisis-a9e1a154/ (accessed: 3.08.2020).en
dc.referencesOECD Wealth Distribution (2020), Database, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=WEALTH (accessed: 3.08.2020).en
dc.referencesOrganiściak-Krzykowska, A. (2017), The Determinants and the Size of International Migration in Central and Eastern Europe After 2004, “Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, 20 (4), pp. 159–178, https://doi.org/10.1515/cer-2017-0033en
dc.referencesShang-Jin, W. (2019), How can digital technology tackle inequality?, The World Economic Forum, https://www.weforum.org/agenda/2019/11/how-can-digital-technology-tackle-inequality (accessed: 5.03.2020).en
dc.referencesSidenko, V.R. (2014), New global wikis and pouring into the formation of suspicious values, “Ukrainian Social”, 1 (48), pp. 7–21, https://doi.org/10.15407/socium2014.01.007en
dc.referencesState Statistics Service of Ukraine (2018), Accounts of institutional sectors of the economy for 2018, http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/vvp/nrzise/nrzise2018_u.htm (accessed: 3.08.2020).en
dc.referencesThe World Bank (2020), PovcalNet, http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povOnDemand.aspx (accessed: 3.08.2020).en
dc.referencesTokarchuk, T. (2020), Perekazi of labor migrants: current situation and assessment of prospects, Seminar: Practical aspects of the formulation and implementation of monetary policy, https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Transfers_from_migrant_workers_Tokarchuk_2020-06-03.pdf?v=4 (accessed: 3.08.2020).en
dc.referencesUN ESCAP (2019), Technology and Inequalities, https://www.unescap.org/sites/default/files/06Chapter4.pdf (accessed: 5.03.2020).en
dc.referencesUnited Nations Development Programme in Ukraine (2019), Global Multidimensional Poverty Index 2019, https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/global-multidimensional-poverty-index-2019-.html (accessed: 3.08.2020).en
dc.referencesUnited Nations Development Programme (2020), Global Multidimensional Poverty Index 2020: Charting pathways out of multidimensional poverty: Achieving the SDGs, http://hdr.undp.org/sites/default/files/2020_mpi_report_en.pdf (accessed: 3.08.2020).en
dc.referencesWorld Economic Outlook (2020), A Crisis Like no other, an Uncertain Recovery, International Monetary Fund, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020 (accessed: 3.08.2020).en
dc.contributor.authorEmaila.ramskyi@kubg.edu.ua
dc.identifier.doi10.18778/1508-2008.24.21
dc.relation.volume24


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0