Show simple item record

dc.contributor.authorMichałowski, Artur
dc.date.accessioned2021-08-09T15:01:21Z
dc.date.available2021-08-09T15:01:21Z
dc.date.issued2018-09-30
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38552
dc.description.abstractThe aim of the study is to present general assumptions of management of ecosystem services in the light of the emerging economics of sustainable development. The implementation of this objective requires presentation of economic and ecological aspects of threats to ecosystem services and the foundations of their integration in the economics of sustainable development. In achieving the aim of the study the author relied on theoretical methods of scientific reasoning (deductive and reduction), general theory of systems, cybernetics, analyzes and comparisons. en
dc.description.abstractCelem opracowania jest przedstawienie ogólnych założeń gospodarowania usługami środowiska w świetle tworzącej się ekonomii zrównoważonego rozwoju. Zaprezentowano w związku z tym ekonomiczno-ekologiczne aspekty zagrożeń usług środowiska i podstawy ich integracji w ekonomii zrównoważonego rozwoju. Autor oparł się na teoretycznych metodach rozumowania naukowego (dedukcyjnych i redukcyjnych), ogólnej teorii systemów, cybernetyki, analiz i porównań.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;3pl
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectecosystem servicesen
dc.subjectthreats to ecosystem servicesen
dc.subjectmanaging ecosystem servicesen
dc.subjecteconomics of sustainable developmenten
dc.subjectusługi środowiskapl
dc.subjectzagrożenia usług środowiskapl
dc.subjectgospodarowanie usługami środowiskapl
dc.subjectekonomia zrównoważonego rozwojupl
dc.titleZrównoważone gospodarowanie usługami środowiskapl
dc.title.alternativeSustainable Management of Ecosystem Servicesen
dc.typeArticle
dc.page.number61-75
dc.contributor.authorAffiliationPolskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnychpl
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesBorys T., „Warunki brzegowe” ekonomii zrównoważonego rozwoju, [w:] Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011, s. 51–68.pl
dc.referencesBurkhard B., Crossman N., Nedkov S., Petz K., Alkemade R., Mapping and modelling ecosystem services for science, policy and practice, „Ecosystem Services” 2013, No. 4, s. 1–3.pl
dc.referencesCzaja S., Paradygmat ekonomii głównego nurtu i ekonomii zrównoważonego rozwoju, [w:] Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011.pl
dc.referencesCzy kryzys światowych zasobów?, red. B. Galwas, B. Wyżnikiewicz, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014.pl
dc.referencesEkonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011.pl
dc.referencesFamielec J., Korzyści i straty ekologiczne w ekonomii sektora publicznego, „Ekonomia i Środowisko” 2010, nr 1(37), s. 46–63.pl
dc.referencesGómez-Baggethum E., Groot de R., Lomas P.L., Montes C., The history of ecosystem services in economic theory and practice: from early notions to markets and payments schemes, „Ecological Economics” 2010, Vol. 69, No. 6, s. 1209–1218.pl
dc.referencesKleer J., Kleiber M., Dokąd zmierza Europa, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2018.pl
dc.referencesKleer J., Kleiber M., Zagrożenia globalne barierami rozwoju, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015.pl
dc.referencesMichałowski A., Efektywność gospodarowania w świetle usług środowiska, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2012, nr 1(55), s. 99–118.pl
dc.referencesMichałowski A., System aspects research of ecosystem services in the economy for sustainable development, „Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development” 2014, Vol. 9, No. 1, s. 71–80.pl
dc.referencesMichałowski A., Usługi środowiska w badaniach ekonomiczno-ekologicznych, „Ekonomia i Środowisko” 2013, nr 1(44), s. 29–51.pl
dc.referencesMichałowski A., Usługi środowiska w świetle bezpieczeństwa ekologicznego, „Ekonomia i Środowisko” 2015, nr 4(55), s. 10–24.pl
dc.referencesThe Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-being: Synthesis, Island Press, Washington 2005.pl
dc.referencesMizgajski A., Świadczenia ekosystemów jako rozwijające się pole badawcze i aplikacyjne, „Ekonomia i Środowisko” 2010, nr 1(37), s. 10–19.pl
dc.referencesPoskrobko B., Metodologiczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, [w:] Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, red. B. Poskrobko,Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011.pl
dc.referencesPoskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.pl
dc.referencesPrandecki K., Ochrona środowiska przyrodniczego w dobie przesileń cywilizacyjnych, [w:] Państwo w warunkach przesileń cywilizacyjnych, red. J. Kleer, E. Mączyńska, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2018, s. 104–108.pl
dc.referencesPrandecki K., Michałowski A., The risk of catastrophes for civilisational development of environmental origin, „Papers on Global Change” 2018, No. 25, s. 57–74.pl
dc.referencesPrzekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/70/1, 25 września 2015.pl
dc.referencesRanders J., 2052: A Global Forecast for the Next Forty Years, White River Junction, Chelsea Green Publishing, Vermont 2012.pl
dc.referencesRockström J. et al., A safe operating space for humanity, „Nature” 2009, No. 461, s. 472–475.pl
dc.referencesRogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2010.pl
dc.referencesSteff en W. et al., Planetary boundaries: guiding human development on a changing planet, „Science” 2015, No. 347(6223), https://science.sciencemag.org/content/347/6223/1259855 [dostęp: 8.05.2019].pl
dc.referencesTeoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011.pl
dc.referencesTowards a green economy. From ideas to practice, red. M. Burchard-Dziubińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.pl
dc.referencesWeizsäcker von E.U., Wijkman A., Come on! Capitalism, short-termism, population and the destruction of the planet – areport to the Club of Rome, Springer, New York 2018.pl
dc.referencesWijkman A., Rockström J., Bankrupting nature: denying our planetary boundaries, Routledge, London 2012.pl
dc.contributor.authorEmailarturmichalowski@wp.pl
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.52.05
dc.relation.volume52


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0