Show simple item record

dc.contributor.authorKusideł, Ewa
dc.date.accessioned2021-06-18T14:49:17Z
dc.date.available2021-06-18T14:49:17Z
dc.date.issued2020-09-30
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/37627
dc.description.abstractThe article’s main objective is to forecast the demand for labour in a given section of NACE rev. 2 in the perspective of 2050. The additional aim is to check whether the sum of forecasts for individual NACE ‘sections that create the Polish economy’s labour demand is consistent with the forecasted labour supply. Labour demand forecasts have been prepared in two stages, for two time perspectives: 2019–2030 and 2031–2050. Estimates for 2030 indicate a slight decrease in sthe number of employed people to the value of 16,286 thousand people (compared to 16,484 in 2018 – data according to LFS), and the projection for 2050 is 16,100 thousand. These relatively high values result from, among others, the optimistic forecasts of the Ministry of Finance in 2019 regarding the future growth rate of G.Demand forecasts have been compared with the supply side in three simulations of the future economic activity of Poles: (1) at the level of Polish values from 2019; (2) at the level of 2019 average values for the EU27; (3) at the level of the maximum values for individual age groups for the EU27.Only the third simulation guarantees that the labour demand forecast for 2050 of 16,100 thousand people can be met by a sufficient number of people able to offer this job. This simulation assumes an increase in Poles’ economic activity in individual age groups to the maximum levels recorded in 2019 in the EU27 countries, which means a significant mobilization of age groups going beyond today’s Polish definition of working age.en
dc.description.abstractGłównym celem artykułu jest określenie popytu na pracę w poszczególnych sekcjach PKD 2007 do roku 2050. Celem dodatkowym jest sprawdzenie, czy suma prognoz dotycząca poszczególnych sekcji tworzących popyt na pracę w polskiej gospodarce jest zbieżna z prognozowaną podażą pracy. Prognozy popytu na pracę obejmują dwa etapy odpowiadające dwóm perspektywom czasowym: 2019–2030 oraz 2031–2050. Z prognoz na rok 2030 wynika, że nastąpi niewielki spadek liczby pracujących – do 16 286 tys. osób (w porównaniu z 16 484 w 2018 r.). Przewidywana liczba pracujących w roku 2050 to 16 100 tys. osób. Te stosunkowo wysokie wartości wynikają m.in. z optymistycznych przewidywań Ministerstwa Finansów (z 2019 r.) co do przyszłego tempa wzrostu PKB oraz ostrożnościowego założenia o stosunkowo niskich tempach wzrostu TFP w latach 2031–2050.Prognozy popytu na pracę zestawiono z prognozami jej podaży, uwzględniając trzy scenariusze dotyczące aktywności zawodowej Polaków w roku 2050: (1) na poziomie wartości polskich z 2019 r.; (2) na poziomie średnich wartości w UE 27 z 2019 r.; (3) na poziomie wartości maksymalnych w poszczególnych grupach wiekowych w krajach UE 27 w 2019 r.Tylko trzecia symulacja gwarantuje, że prognozowany na 2050 r. popyt na pracę, wynoszący 16 100 tys. osób, zostanie zaspokojony przez odpowiednią liczbę osób zdolnych tę pracę zaoferować. Symulacja ta zakłada wzrost aktywności zawodowej Polaków w poszczególnych grupach wiekowych do poziomów maksymalnych notowanych w 2019 r. w krajach UE 27, co oznacza znaczne zmobilizowanie roczników, które – zgodnie z dzisiejszą polską definicją – nie należą do grupy osób w wieku produkcyjnym.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa;31pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectprognozy popytu na pracępl
dc.subjectprognozy podaży pracypl
dc.subjectsekcje PKDpl
dc.subjectforecasting labour demanden
dc.subjectforecasting labour supplyen
dc.subjectNACE sectionsen
dc.titleBranżowe prognozy popytu na pracę do 2050 r. w obliczu zmian demograficznychpl
dc.title.alternativeLabour demand forecasts in the nace sections in the face of demographic changes in 2050en
dc.typeArticle
dc.page.number205-221
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonometrii Przestrzennejpl
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesAntczak E. i in. (2019), Przekrojowe prognozy popytu na pracę do 2025 r. (z perspektywą 2050 r.), „Rynek Pracy”, 4(171).pl
dc.referencesAntczak E., Kusideł E. (2020), Struktura branżowa pracujących w Polsce w latach 1995–2019 – szacunki oparte o schemat przejścia pomiędzy PKD-2004 i PKD-2007, „Gospodarka Narodowa”, w druku.pl
dc.referencesAntosiewicz M. i in. (2019), Metodologia systemu prognozowania polskiego rynku pracy, „Rynek pracy”, 4(171).pl
dc.referencesCedefop (2020), 2020 skills forecast. Poland, European Centre for the Development of Vocational Training.pl
dc.referencesDane BDL, Aktywność ekonomiczna ludności (dane średnioroczne). Pracujący wg sektorów ekonomicznych i płci, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat/4/380/3435 (data dostępu: 15.02.2020).pl
dc.referencesEurostat Database 1, Employment by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2), https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?-dataset=lfsq_egan2&lang=en (data dostępu: 2.03.2020).pl
dc.referencesEurostat Database 2, Population on 1st January by age, sex and type of projection, https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=proj_19np&lang=en (data dostępu: 1.08.2020).pl
dc.referencesEurostat Database 3, Activity rates by sex, age and citizenship, https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsq_argan&lang=en (data dostępu: 15.11.2020).pl
dc.referencesEurostat Indicators, Eurostat indicators on high-tech industry and knowledge – intensive services, Annex 3 – High-tech aggregation by NACE Rev. 2, https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/htec_esms_an3.pdf (data dostępu: 8.06.2018).pl
dc.referencesGajdos A. (2016), Struktura zawodowa rynku pracy w Polsce. Systemy informacyjne i prognozy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl
dc.referencesGajdos A., Kusideł E. (2015), Model prognozowania liczby pracujących dla województwa mazowieckiego. Warszawa: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.pl
dc.referencesGajdos A., Kusideł E., Grochowska A. (2016), Prognozy liczby pracujących w podregionach województwa mazowieckiego w przekroju sektorowym i zawodowym. Warszawa: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.pl
dc.referencesKusideł E. (2013), Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl
dc.referencesKusideł E., Modranka E. (2014), Prognozy liczby pracujących w przekroju sektorów i grup zawodów, „Polityka Społeczna”, 1.pl
dc.referencesKwiatkowski E. (1980), Teoria trzech sektorów gospodarki: prezentacja i próba oceny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl
dc.referencesKwiatkowski E. (1982), Z problematyki genezy teorii trzech sektorów gospodarki, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 19.pl
dc.referencesKwiatkowski E., Krzetowska A. (2015), The three-sector employment structure and economic development: the comparative analysis of Poland and Ukraine in the years 1990–2013, „Economy and Forecasting”, 3.pl
dc.referencesKwiatkowski E., Kucharski L. (2018), Podaż pracy w Polsce – dotychczasowe tendencje i projekcje na przyszłość, „Studia demograficzne”, 1(173).pl
dc.referencesPraca a obowiązki rodzinne w 2018 r. (2019). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.pl
dc.referencesStewart J. (1991), Ekonometrics, Philip Allan, Hertfordshire.pl
dc.referencesSzukalski S. (2001), Sektor usług w gospodarce niemieckiej. Hipotezy i empiryczna weryfikacja przekształceń strukturalnych. Łódź. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl
dc.referencesWąsowicz J. (2014), Dynamika i struktura przeobrażeń zatrudnienia w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, „Studia Ekonomiczne”, 167.pl
dc.referencesWelfe W. (2005), Ekonometryczne modele zatrudnienia [w:] A. Zeliaś (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.pl
dc.referencesWelfe W. (2006), Wyzwania dla makromodelowania wynikające z przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy, [w:] E. Okoń-Horodyńska, K. Piech (red.), Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.pl
dc.referencesWelfe W., Florczak W. (2004), Makroekonometryczny model W8-P gospodarki polskiej – podstawowe równania strukturalne modelu, materiały przygotowane w ramach projektu KBN: PCZ 006-23 pt. „System prognozowania popytu na pracę”, Łódź.pl
dc.referencesWęgrzyn G. (2015), Zmiany strukturalne na rynku pracy – modernizacja czy stagnacja?, [w:] E. Pancer-Cybulska, E. Szostak (red.), Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu, „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 380.pl
dc.referencesWytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2019 r. (2019). Warszawa: Ministerstwo Finansów.pl
dc.referencesZajdel M. (2008), Trójsektorowa struktura zatrudnienia w Polsce jako miernik rozwoju społeczno-ekonomicznego, „Zeszyty Naukowe SCENO”, 2(8).pl
dc.contributor.authorEmailewa.kusidel@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/2082-4440.31.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0