Show simple item record

dc.contributor.authorJażdżewska, Iwona
dc.contributor.editorJażdżewska, Iwona
dc.date.accessioned2021-05-04T06:32:11Z
dc.date.available2021-05-04T06:32:11Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.citationJażdżewska I., 2003, Metropolie katolickie na świecie i ich rola w organizacji przestrzeni miast, [w:] I. Jażdżewska (ed.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni miast, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 51-72pl_PL
dc.identifier.isbn83-87749-62-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35320
dc.description.abstractOpracowanie zwraca uwagę na rolę metropolii katolickich w historii budowy sieci miast na wszystkich kontynentach oraz na współwystępowanie funkcji metropolitalnych państwowych i kościelnych w miastach. Działalność metropolii kościelnych w miastach związana jest ściśle z zajmowanym przez nie terytorium i sugeruje potrzebę badania roli tej instytucji w organizacji przestrzeni miast. The study highlights the role of Catholic metropolises in the history of building a network of cities on all continents and the coexistence of state and church metropolitan functions in cities. The activity of church metropolises in cities is closely related to the territory they occupy and suggests the need to study the role of this institution in the organization of urban space.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherŁÓDZKIE TOWARZYSTWO NAUKOWEpl_PL
dc.relation.ispartofFunkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni miast, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście;
dc.rightsUznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectmetropolia kościelnapl_PL
dc.subjectsieć miastpl_PL
dc.subjectfunkcje metropolitalnepl_PL
dc.subjectorganizacja przestrzenipl_PL
dc.subjectchurch metropolispl_PL
dc.subjectmetropolitan functionspl_PL
dc.subjectnetwork of citiespl_PL
dc.subjectorganization of spacepl_PL
dc.titleMetropolie katolickie na świecie i ich rola w organizacji przestrzeni miastpl_PL
dc.title.alternativeCatholic metropolises in the world and their role in the organization of city spacepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holderCopyright by Łódzkie Towarzystwo Naukowepl_PL
dc.page.number50-60pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznychpl_PL
dc.referencesAnnuario Pontifico 1997, Watykan 1997pl_PL
dc.referencesDzwonkowski R. SAC, Pałyga J. SAC 1995, Za wschodnią granicą 1917-1993; Wspólnota Polska &Apostolicum; Warszawapl_PL
dc.referencesJażdżewska I. 2001 Zmiany administracyjne Kościołakatolickiego po 1989 r.[w:] (red.) I. Jażdżewska, XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzenie miejskiej i jej przemiany (część II) UŁ, ŁTN, Łódź, str. 325-334 (15) (PDF) Metropolie katolickie na świecie i ich rola w organizacji przestrzeni miast/ Catholic metropolises in the world and their role in the organization of city space. Available from: https://www.researchgate.net/publication/351242922_Metropolie_katolickie_na_swiecie_i_ich_rola_w_organizacji_przestrzeni_miast_Catholic_metropolises_in_the_world_and_their_role_in_the_organization_of_city_space [accessed Apr 30 2021].pl_PL
dc.referencesKumor B. ks. 1985; Historia Kościoła t. 6; RW KUL Lublinpl_PL
dc.referencesKumor B. ks. 2001; Historia Kościoła t. 1-3; RW KUL Lublinpl_PL
dc.referencesKumor B. ks. 2002; Historia Kościoła t. 4; RW KUL Lublinpl_PL
dc.referencesWietrzak Z. SJ, 1997, Kościół Katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Krakówpl_PL
dc.referencesWolaniuk A., 2001 Rozwój ośrodków szkolnictwa wyższego na tle sieci miast w Polsce i we Francji .[w:] (red.) I. Jażdżewska, XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzenie miejskiej i jej przemiany (część II) UŁ, ŁTN, Łódź, str. 107-119pl_PL
dc.contributor.authorEmailiwona.jazdzewska@geo.uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.reviewerJelonek, Adam
dc.disciplinegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe