Show simple item record

dc.contributor.authorAnusik, Zbigniew
dc.date.accessioned2021-03-03T14:49:17Z
dc.date.available2021-03-03T14:49:17Z
dc.date.issued2020-12-30
dc.identifier.issn1644-857X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/34056
dc.description.abstractKatarzyna Sienieńska Dębno coat of arms was a representative of well-known senatorial family. On the basis of the researched sources, it was possible to try to outline her biography. The author presented her fate from her early youth until her death. In the biography of Katarzyna Sienieńska, it seems important that she got married three times. She was the wife of the pantler (dapifer) of Przemyśl Jan Biejkowski, the sub-judge (subiudex) of Przemyśl Mikołaj Ostrowski, and the cupbearer (pocillator) of Lublin, Stanisław Myszkowski. Thanks to these marriages, she accumulated a considerable fortune. She had a daughter Zuzanna with her second husband, and a son Maurycy and a daughter Anna with the third. The history of life of Katarzyna Myszkowska née Sienieńska was presented against a broad historical background. The author developed the genealogy of Lublin line of Sienieński family, unknown to the authors of armorials, from which the heroine of this study came. He also cited many facts from the lives of the families of Katarzyna’s subsequent husbands. He devoted a lot of space to the property matters of the Sienieński, Biejkowski, Ostrowski and Myszkowski families as well. He also presented the history of the fierce struggle for Katarzyna’s inheritance between her children and her stepson, Jan Myszkowski. An interesting source report is attached to the text of the article, which presents the course of the violent dispute over the lodgings, in which Katarzyna and her husband Stanisław Myszkowski played the main role.en
dc.description.abstractKatarzyna Sienieńska herbu Dębno była przedstawicielką znanego senatorskiego rodu. Na podstawie przebadanych źródeł można było pokusić się o nakreślenie zarysu jej biografii. Autor przedstawił koleje jej losu od wczesnej młodości aż do śmierci. W życiorysie Katarzyny z Sienna istotny wydaje się fakt, że aż trzy razy wychodziła ona za mąż. Była kolejno żoną stolnika przemyskiego Jana Biejkowskiego, podsędka przemyskiego Mikołaja Ostrowskiego oraz podczaszego lubelskiego Stanisława Myszkowskiego. Dzięki tym małżeństwom zgromadziła znaczny majątek. Z drugim mężem miała córkę Zuzannę, a z trzecim syna Maurycego i córkę Annę. Dzieje życia Katarzyny z Sienna Myszkowskiej zostały przedstawione na szerokim tle historycznym. Autor opracował genealogię lubelskiej linii Sienieńskich, nieznanej autorom herbarzy, z której pochodziła bohaterka tego opracowania. Przytoczył także wiele faktów z życia rodzin kolejnych mężów Katarzyny. Sporo miejsca poświęcił również sprawom majątkowym Sienieńskich, Biejkowskich, Ostrowskich i Myszkowskich. Przedstawił też dzieje zaciętej walki o spadek po Katarzynie między jej dziećmi a pasierbem, Janem Myszkowskim. Do tekstu artykułu załączono interesującą relację źródłową, gdzie przedstawiono przebieg gwałtownego sporu o gospodę, w której główną rolę odegrała Katarzyna ze swoim mężem Stanisławem Myszkowskim.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Nauk Historycznych;2pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectKatarzyna Sienieńskaen
dc.subjectthe Sienieński familyen
dc.subjectMikołaj Ostrowskien
dc.subjectStanisław Myszkowskien
dc.subjectgenealogyen
dc.subjectPolish nobilityen
dc.subjectthe history of Polish-Lithuanian Commonwealth in the 16th and 17th centuriesen
dc.subjectKatarzyna Sienieńskapl
dc.subjectrodzina Sienieńskichpl
dc.subjectMikołaj Ostrowskipl
dc.subjectStanisław Myszkowskipl
dc.subjectgenealogiapl
dc.subjectszlachta polskapl
dc.subjectdzieje Rzeczypospolitej w XVI i XVII wiekupl
dc.titleKrąg rodzinny Katarzyny z Sienna Myszkowskiej (zm. 1619), podczaszyny lubelskiej. Studium genealogiczno-obyczajowepl
dc.title.alternativeThe family circle of Katarzyna Myszkowska née Sienieńska (died 1619), the Lublin cup-bearer’s (pocillator) wife. A genealogical and relating to customs studyen
dc.typeOther
dc.page.number245-280
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Nowożytnejpl
dc.identifier.eissn2450-7660
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [AGAD] Metryka Koronna [MK] 15, 147, 186.pl
dc.referencesArchiwum Narodowe w Krakowie [ANK] Castriensia Cracoviensia Inscriptiones [CCI], nr 89, 90, 107, 108, 112, 134, 240, 241.pl
dc.referencesArchiwum Państwowe w Lublinie [APL] Chełmskie grodzkie, Inskrypcje, nr 24.pl
dc.referencesArchiwum Państwowe w Lublinie [APL] Lubelskie grodzkie, Relacje [LGR], nr 30, 36, 37, 42, 44, 46, 48, 49, 54, 55, 58, 61, 72, 76, 81, 84, 85, 92, 94.pl
dc.referencesArchiwum Państwowe w Lublinie [APL] Lubelskie ziemskie, Sądowe [LZS], nr 51, 54.pl
dc.referencesArchiwum Państwowe w Lublinie [APL] Lubelskie ziemskie, Wieczyste [LZW], nr 80, 81, 82, 83, 84, 87.pl
dc.referencesArchiwum Państwowe w Lublinie [APL] Lubelskie ziemskie, Wieczyste i zobowiązania [LZWZ], nr 106, 108.pl
dc.referencesArchiwum Państwowe w Lublinie [APL] Lubelskie ziemskie, Zobowiązania, nr 104.pl
dc.referencesBiblioteka Książąt Czartoryskich – Muzeum Narodowe w Krakowie, sygn. 1286 Perg.pl
dc.referencesBiblioteka Narodowa w Warszawie, Łuszczyński B., Silva heraldica, t. VII .pl
dc.referencesCentralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, F. 13, op. 1, sygn. 104, 106, 109.pl
dc.referencesAkta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie, t. XX (Lauda sejmikowe), t. I (Lauda wiszeńskie 1572–1648 r.), oprac. A. Prochaska, Lwów 1909.pl
dc.referencesArchiwum Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, t. I (1553–1579), wyd. W. Sobieski, Warszawa 1904.pl
dc.referencesNiesiecki K., Herbarz polski, wyd. J.N. Bobrowicz, t. II , Lipsk 1839.pl
dc.referencesNiesiecki K., Herbarz polski, wyd. J.N. Bobrowicz, t. III , Lipsk 1839.pl
dc.referencesNiesiecki K., Herbarz polski, wyd. J.N. Bobrowicz, t. IV, Lipsk 1839.pl
dc.referencesNiesiecki K., Herbarz polski, wyd. J.N. Bobrowicz, t. VI, Lipsk 1841.pl
dc.referencesNiesiecki K., Herbarz polski, wyd. J.N. Bobrowicz, t. VIII , Lipsk 1841.pl
dc.referencesOrzelski Ś., Bezkrólewia ksiąg ośmioro, czyli dzieje Polski od zgonu Zygmunta Augusta r. 1572 aż do r. 1576, oprac. W. Spasowicz, Petersburg 1858.pl
dc.referencesPamiętnik Jakuba Pszonki z autografu w bibliotece Ossolińskich znajdującego się wydany. Inwentarz Skarbu Koronnego z roku 1607, wyd. A. Bielowski, Lwów 1874.pl
dc.referencesPaprocki B., Herby rycerstwa polskiego, wyd. K.J. Turowski, Kraków 1858.pl
dc.referencesPolska południowo-wschodnia w epoce nowożytnej. Źródła dziejowe, t. I , cz. 1 (Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1628 roku), wyd. Z. Budzyński, K. Przyboś, Rzeszów 1997.pl
dc.referencesPolska południowo-wschodnia w epoce nowożytnej. Źródła dziejowe, t. I , cz. 2 (Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1651 roku), wyd. Z. Budzyński, K. Przyboś, Rzeszów 1997.pl
dc.referencesPolska południowo-wschodnia w epoce nowożytnej. Źródła dziejowe, t. II , cz. 1 (Rejestr poborowy ziemi sanockiej z 1640 roku), wyd. Z. Budzyński, K. Przyboś, Rzeszów 1998.pl
dc.referencesRejestr poborowy województwa lubelskiego (powiat lubelski i urzędowski z r. 1626, ziemia łukowska z r. 1620), oprac. J. Kolasa, K. Schuster, red. S . Inglot, Wrocław 1957.pl
dc.referencesTrepka Nekanda W., Liber generationis plebeanorum („Liber chamorum”), wyd. W. Dworzaczek, J. Bartyś, Z. Kuchowicz, red. W. Dworzaczek, cz. 1 (Wstępy wydawców i tekst), Wrocław–Warszawa–Kraków 1963.pl
dc.referencesŹródła dziejowe, t. XVIII , cz. 1, (Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym), t. VII (Ziemie ruskie. Ruś Czerwona), cz. 1, wyd. A. Jabłonowski, Warszawa 1902.pl
dc.referencesBoniecki A., Herbarz polski, t. I , Warszawa 1899.pl
dc.referencesBoniecki A., Herbarz polski, t. III , Warszawa 1900.pl
dc.referencesBoniecki A., Herbarz polski, t. V, Warszawa 1902.pl
dc.referencesBoniecki A., Herbarz polski, t. X, Warszawa 1907.pl
dc.referencesBorkowska M., Zakonnice pominięte w tablicach Dworzaczka, „Nasza Przeszłość” 2002, t. XCVII , s. 259–302.pl
dc.referencesChłapowski K., Realizacja reform egzekucji dóbr 1563–1665. Sprawa zastawów królewszczyzn małopolskich, Warszawa 1984.pl
dc.referencesDubas-Urwanowicz E., Koronne zjazdy szlacheckie w dwóch pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta, Białystok 1998.pl
dc.referencesDworzaczek W., Genealogia, t. II (Tablice), Warszawa 1959.pl
dc.referencesFastnacht A., Słownik historyczno-geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu, do druku przygotowali A. Fastnacht-Stupnicka, A. Gąsiorowski, cz. 2, Brzozów–Wzdów–Rzeszów 1998.pl
dc.referencesGieysztorowa I., Niszczycki Stanisław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXIII , Wrocław 1978, s. 139.pl
dc.referencesGmiterek H., Sienieński Zbigniew, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXVII , Warszawa–Kraków 1996–1997, s. 193–195.pl
dc.referencesInstrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K . Lepszy, Wrocław 1953.pl
dc.referencesKiryk F., Sienieński Andrzej z Sienna i Rymanowa, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXVII , Warszawa–Kraków 1996–197, s. 172.pl
dc.referencesKiryk F., Sienieński Wiktoryn z Sienna i Gołogór, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXVII , Warszawa–Kraków 1996–1997, s. 192.pl
dc.referencesKowalska H., Myszkowski Andrzej, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXII , Wrocław 1977, s. 368–369.pl
dc.referencesKurtyka J., Latyfundium tęczyńskie. Dobra i właściciele (XIV–XVII wiek), Kraków 1999.pl
dc.referencesPosłowie ziemscy koronni 1493–1600, oprac. W. Uruszczak, I. Kaniewska, M. Ferenc, J. Byliński, red. I . Kaniewska, Warszawa 2013.pl
dc.referencesPrzyboś A., Kochanowski Jerzy z Konar, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XIII , Wrocław–Warszawa–Kraków 1967–1968, s. 193.pl
dc.referencesSokołowski W., Politycy schyłku złotego wieku. Małopolscy przywódcy szlachty i parlamentarzyści w latach 1574–1605, Warszawa 1997.pl
dc.referencesSperka J., Szafraniec Piotr młodszy z Pieskowej Skały, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XLVI, Warszawa–Kraków 2009–2010, s. 464–468.pl
dc.referencesStrzelecki A., Sejm z r. 1605, Kraków 1921.pl
dc.referencesTarnawski A., Działalność gospodarcza Jana Zamoyskiego kanclerza i hetmana w. kor. (1572–1605), Lwów 1935.pl
dc.referencesUruski S., Kosiński A.A., Włodarski A., Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. I , Warszawa 1904pl
dc.referencesUruski S., Kosiński A.A., Włodarski A., Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. XI, Warszawa 1914.pl
dc.referencesUruski S., Kosiński A.A., Włodarski A., Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. XIII , Warszawa 1916.pl
dc.referencesUrzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. H. Gmiterek i R. Szczygieł, red. A . Gąsiorowski, Kórnik 1992.pl
dc.referencesUrzędnicy województwa lubelskiego XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. W. Kłaczewski i W. Urban, red. A . Gąsiorowski, Kórnik 1991.pl
dc.referencesUrzędnicy województwa sandomierskiego XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Chłapowski i A. Falniowska-Gradowska, red. A . Gąsiorowski, Kórnik 1993.pl
dc.contributor.authorEmailzbigniew.anusik@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1644-857X.19.02.10
dc.relation.volume19


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0