Show simple item record

dc.contributor.authorKobojek, Elżbieta
dc.contributor.authorKobojek, Sławomir
dc.date.accessioned2021-02-24T12:37:28Z
dc.date.available2021-02-24T12:37:28Z
dc.date.issued2019-09-30
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/33862
dc.description.abstractThe common perception is that in the central part of Poland the only natural elements useful for tourism and recreation include valleys of large rivers and reservoirs. What is commonly overlooked are forested inland dunes. The aim of this article is to analyse natural values of inland dunes and tourist development in the lowland part of Central Poland, specifically in the Łódź region. The authors indicated the recreational benefits of that landform. Having different shapes and reaching 20–30 m AGL, inland dunes are a major element of the morphology of the plains in the central part of Poland. Recreation and leisure in such areas are facilitated, apart from the diverse land relief, by good biological and climate conditions which exist in pine forests, which grow on dry and sandy soil. The presence of reservoirs with sandy beaches located in direct vicinity of the dunes is an additional benefit of some of the region’s towns and villages. Those three elements (diverse relief, pine forests, and bodies of water) offer extremely favourable conditions for leisure in the plains. Forested dune areas have for over 100 years stimulated holiday settlement processes, weekend leisure near people’s places of residence, and the operations of recuperation facilities (sanatoriums). They encourage lowland tourism in the form of hiking and cycling.en
dc.description.abstractPowszechnie uważa się, że w Polsce Środkowej do elementów przyrodniczych przydatnych dla turystyki i rekreacji należą tylko doliny dużych rzek i sztuczne zbiorniki wodne. Zwykle pomijane są wydmy śródlądowe pokryte lasem. Celem artykułu jest analiza przyrodniczych walorów wydm śródlądowych oraz zagospodarowania turystycznego w nizinnej części Polski Środkowej w regionie łódzkim. Wskazano walory rekreacyjne i wypoczynkowe tych form terenu. Wydmy śródlądowe, o różnych kształtach i wysokościach względnych do 20–30 m, są ważnym elementem morfologicznym w obszarach równinnych Polski Środkowej. Rekreacji i wypoczynkowi, poza urozmaiconą rzeźbą, sprzyjają dobre warunki bioklimatyczne panujące w lasach sosnowych występujących na suchym, piaszczystym podłożu. Dodatkowym walorem w niektórych miejscowościach jest obecność w bezpośrednim sąsiedztwie wydm, sztucznych zbiorników wodnych z piaszczystymi plażami. Te trzy elementy (urozmaicona rzeźba, las sosnowy i woda) tworzą wyjątkowo korzystne warunki wypoczynku w obszarach równinnych. To obszary wydmowe pokryte lasami sprzyjają od ponad 100 lat osadnictwu letniskowemu, wypoczynkowi weekendowemu i wakacyjnemu w pobliżu miejsca zamieszkania, a także lecznictwu sanatoryjnemu. Są przydatne dla turystyki nizinnej pieszej i rowerowej.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesSpace – Society – Economy;29pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectInland dunesen
dc.subjectnatural tourist valuesen
dc.subjectdevelopmenten
dc.subjectCentral Polanden
dc.subjectthe Łódź Regionen
dc.subjectwydmy śródlądowepl
dc.subjectwalory turystycznepl
dc.subjectzagospodarowaniepl
dc.subjectPolska Środkowapl
dc.subjectregion łódzkipl
dc.titleWalory przyrodnicze i zagospodarowanie turystyczne wydm śródlądowych na przykładzie regionu łódzkiegopl
dc.title.alternativeNatural values and tourist development of inland dunes. The example of the Łódź Regionen
dc.typeArticle
dc.page.number25-44
dc.contributor.authorAffiliationKobojek, Elżbieta - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódźpl
dc.contributor.authorAffiliationKobojek, Sławomir - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódźpl
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesBanasiak A., Jaworski-Maćkowiak C., Maćkowiak T., Majer J., 1988, Okolice Łodzi. Szlaki turystyczne, Wydawnictwo PTTK „KRAJ”, Warszawa.pl
dc.referencesBródka S., Macias A., 2010, Kryteria i metody waloryzacji zasobów przyrodniczych, [w:] Bródka S. (red.), Praktyczne aspekty oceny środowiska przyrodniczego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 149–224.pl
dc.referencesChmielewski J.M., 2001, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.pl
dc.referencesCzarnowski M.S., 1978, Zarys ekologii roślin lądowych, PWN, Warszawa.pl
dc.referencesCzyżewska K., 2002, Roślinność napiaskowa, [w:] Bolimowski Park Krajobrazowy. Monografia przyrodnicza, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, Łódź: 38–40.pl
dc.referencesDwór Stanisławów, 2020, http://www.kultura.lodz.pl/pl/poi/830 (dostęp: 10.02.2020).pl
dc.referencesDylikowa A., 1967, Wydmy środkowopolskie i ich znaczenie dla stratygrafii schyłkowego plejstocenu, [w:] Galon R., Dylik J. (red.), Czwartorzęd Polski, Warszawa: 353–371.pl
dc.referencesFornal-Pieniak B., Żarska B., 2014, Metody waloryzacji krajobrazowej na potrzeby turystyki i rekreacji, „Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Cirumiectus”, 13 (2): 3–9.pl
dc.referencesGalon R., 1958, Z problematyki wydm śródlądowych w Polsce, [w:] Galon R. (red.), Wydmy śródlądowe Polski, PWN, Warszawa: 13–31.pl
dc.referencesGawlik H., 1969, Wydmy w Kotlinie Szczercowskiej, Instytut Geografii, Polska Akademia Nauk, Prace Geograficzne, 75.pl
dc.referencesJakubowska-Gabara J., Kucharski L., Markowski J., 2002, Rezerwaty przyrody, [w:] Bolimowski Park Krajobrazowy. Monografia przyrodnicza, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, Łódź: 89–95.pl
dc.referencesKobendza J., Kobendza R., 1958, Rozwiewane wydmy Puszczy Kampinoskiej, [w:] Galon R. (red.), Wydmy śródlądowe Polski, PWN, Warszawa: 95–170.pl
dc.referencesKobojek E., Kobojek S., 2012, Środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie form eolicznych w gminie Szadek, „Biuletyn Szadkowski”, 12: 5–25.pl
dc.referencesKossmann O., 1930, W wydmie aleksandrowskiej, „Czasopismo Towarzystwa Przyrodniczego Staszica w Łodzi”, 4: 6–11.pl
dc.referencesKoster E.A., 1988, Ancient and modern cold-climate aeolian sand deposition: A review, „Journal of Quaternary Science”, 3 (1): 69–83.pl
dc.referencesKożuchowski K., 2005, Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo Kurpisz S.A., Poznań.pl
dc.referencesKrajewski K., 1977, Późnoplejstoceńskie i holoceńskie procesy wydmotwórcze w pradolinie warszawsko-berlińskiej w widłach Warty i Neru, „Acta Geographica Lodziensia”, 39.pl
dc.referencesKurek W., Mika M., 2007, Turystyka jako przedmiot badan naukowych, [w:] Kurek W. (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.referencesKurowski J.K., 2015, Ekologia i ochrona roślinności leśnej, EKO-GRAF Adam Świć, Łódź.pl
dc.referencesKurowski J.K., Andrzejewski H., Kiedrzyński M., 2009, Ochrona szaty roślinnej i krajobrazu, [w:] Kurowski J.K. (red.), Szata roślinna Polski Środkowej, Towarzystwo Ochrony Krajobrazu, Wydawnictwo EKO-GRAF, Łódź: 139–163.pl
dc.referencesManikowska B., 1985, O glebach kopalnych, stratygrafii i litologii wydm Polski środkowej, „Acta Geographica Lodziensia”, 52.pl
dc.referencesMarcinkiewicz A., 1960, Atlas form i typów rzeźby terenu Polski. Skala 1:25 000, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego, Warszawa.pl
dc.referencesNowaczyk B., 2009, Wydmy i niecki deflacyjne w zachodniej części Pradoliny Głogowsko-Baruckiej, [w:] Dulias R., Pełka-Gościniak J., Rahmonov O. (red.), Ekosystemy piaszczyste i człowiek, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec: 142–150.pl
dc.referencesOlaczek R., 1972, Trasa turystyczna Łódź – Tomaszów Mazowiecki – Inowłódz – Nowe Miasto n. Pilicą, [w:] Krzemiński T. (red.), Województw łódzkie. Przewodnik, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa: 227–250.pl
dc.referencesOlaczek R., 2008, Skarby przyrody i krajobrazu Polski, MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.pl
dc.referencesPogoda i klimat. Różnorodność jedności, 2020, https://open.uj.pl/mod/page/view.php?id=66 (dostęp: 20.01.2020).pl
dc.referencesPotęga E., 1956, Lasy turystyczno-wypoczynkowe województwa łódzkiego, Liga Ochrony Przyrody Okręg Łódzki, Kraków.pl
dc.referencesSłodczyk J., 2012, Historia planowania i budowy miast, Uniwersytet Opolski, Opole.pl
dc.referencesTwardy J., 2008, Transformacja rzeźby centralnej części Polski Środkowej w warunkach antropopresji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl
dc.referencesWiluś R., Włodarczyk B., Wojciechowska J., 1999, Kolonizacja turystyczna terenów wiejskich województwa łódzkiego, [w:] Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Kłysik K. (red.), Nauki geograficzne a edukacja społeczeństwa, t. 2: Region Łódzki, Polskie Towarzystwo Geograficzne, UŁ, Łódź: 96–104.pl
dc.referencesWoziwoda B., 2009, Zróżnicowanie siedlisk i drzewostanów w lasach gminy Szadek, „Biuletyn Szadkowski”, 9: 119–133.pl
dc.contributor.authorEmailKobojek, Elżbieta - elzbieta.kobojek@geo.uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailKobojek, Sławomir - slawomir.kobojek@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.29.02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0