Show simple item record

dc.contributor.authorDąbrowski, Leszek S.
dc.contributor.authorŚroda-Murawska, Stefania
dc.contributor.authorSmoliński, Paweł
dc.date.accessioned2021-02-24T12:33:09Z
dc.date.available2021-02-24T12:33:09Z
dc.date.issued2019-06-30
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/33859
dc.description.abstractThe idea of sister cities has been developed since the end of World War II. Within its framework, cities pursue common economic, social or cultural goals. Until now, twinning between cities has been described mainly in the context of large and medium-sized cities. This article fills a gap in research on international cooperation between small towns. The aim of the study was to determine the quantitative and spatial dimension of partnerships concluded by selected small towns (from 10 000 to 15 000 inhabitants) in Poland. The next part of the work was carried out on the example of a small town – Nowe Miasto Lubawskie. The importance of partnership cooperation was evaluated. The impact of the idea of partner cities on the functioning and development of a small town was also assessed. It was shown that analysed small towns differ in terms of the number of partnership agreements signed. The most frequent partners are cities from the nearest geographical area – Germany, Czech Republic and Ukraine. The analysis of partnership agreements shows that the idea of sister cities is very important for small towns in Poland.en
dc.description.abstractIdea miast partnerskich jest koncepcją rozwijaną od czasu zakończenia II wojny światowej. W jej ramach miasta realizują wspólne cele gospodarcze, społeczne czy kulturowe. Do tej pory współpraca partnerska między miastami opisywana była głównie w kontekście miast dużych i średnich. W niniejszym artykule wypełniono lukę w badaniach współpracy międzynarodowej miast małych. Celem opracowania jest określenie ilościowego i przestrzennego wymiaru partnerstw zawartych przez wybrane małe miasta (od 10 000 do 15 000 mieszkańców) w Polsce. Ponadto dokonano oceny znaczenia współpracy partnerskiej oraz zakresu oddziaływania idei miast partnerskich na funkcjonowanie i rozwój małego miasta na przykładzie Nowego Miasta Lubawskiego. Wykazano, że analizowane małe miasta różnicują się pod względem liczby zawartych umów partnerskich, a najczęstszymi partnerami są miasta z najbliższej przestrzeni geograficznej – Niemiec, Czech i Ukrainy. Analiza treści umów partnerskich wskazuje, że cele nawiązywanej współpracy świadczą o bardzo dużym znaczeniu partnerstw dla małych miast w Polsce.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesSpace – Society – Economy;28pl
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjecttwin townsen
dc.subjectsister citiesen
dc.subjectsmall townsen
dc.subjecttwinningen
dc.subjectPolanden
dc.subjectmiasta partnerskiepl
dc.subjectmiasta siostrzanepl
dc.subjectmałe miastapl
dc.subjectwspółpraca partnerskapl
dc.subjectPolskapl
dc.titleWspółpraca partnerska wybranych małych miast w Polscepl
dc.title.alternativeTwinning of selected small towns in Polanden
dc.typeArticle
dc.page.number29-44
dc.contributor.authorAffiliationDąbrowski, Leszek S. - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruńpl
dc.contributor.authorAffiliationŚroda-Murawska, Stefania - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruńpl
dc.contributor.authorAffiliationSmoliński, Paweł - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruńpl
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesBartosiewicz B., 2016, Polityka rozwoju lokalnego w kurczących się małych miastach, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 418: 22–31.pl
dc.referencesBielecka M.J., 2011, Partnerstwo terytorialne dla rozwoju regionalnego i lokalnego, „Barometr Regionalny”, 26 (4): 45–52.pl
dc.referencesBrzozowska A. (red.), 1998, Związki bliźniacze – współpraca międzynarodowa samorządów lokalnych, Związek Miast Polskich, Poznań.pl
dc.referencesCampbell E.S., 1987, The ideals and origins of the Franco-German, sister cities movement, 1945–70, „History of European Ideas”, 8 (1): 77–95.pl
dc.referencesCouncil of European Municipalities and Regions, 2010, Table showing the number of twinnings in the wider Europe in 2010, http://www.twinning.org/uploads/assets/news/Number%20of%20twinnings%20in%20Europe%20in%202010.pdfpl
dc.referencesCzapiewska G., 2011, Współpraca partnerska miast jako instrument rozwoju samorządności lokalnej (na przykładzie miasta Słupsk), „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, 1: 41–52.pl
dc.referencesDai L., 2008, Reducing CAGE Distances through International Sister Cities: A Relational View of Strategic Alliances, „Competition Forum”, 6 (1): 168–181.pl
dc.referencesFaliński S., 2019, Współpraca międzynarodowa miasta na prawach powiatu. Przykład Płocka, „Studia z Polityki Publicznej”, 3, Szkoła Główna Handlowa: 109–125.pl
dc.referencesFurmankiewicz M., 2001a, Związki partnerskie sudeckich miast, Pielgrzymy. Informator krajoznawczy poświęcony Sudetom: 132–139.pl
dc.referencesFurmankiewicz M., 2001b, The international partnership relations of Polish municipalities – an example of Lower Silesia, [w:] Koter M., Heffner H. (red.), Changing role of border areas and regional policies, Instytut Śląski, Łódź–Opole: 105–114.pl
dc.referencesFurmankiewicz M., 2004, Międzynarodowe związki partnerskie gmin Dolnego Śląska, „Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska”, 24 (3): 30–43.pl
dc.referencesGabryšová M., Ciechomski W., 2018, Współpraca międzynarodowa i rozwój euroregionu na przykładzie przygranicznych miast Cieszyn i Czeski Cieszyn, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie”, 129, Politechnika Śląska: 89–103.pl
dc.referencesGalaskiewicz J., 1997, An Urban Grants Economy Revisited: Corporate Charitable Contributions in the Twin Cities, 1979–81, 1987–89, „Administrative Science Quarterly”, 42 (3): 445–471.pl
dc.referencesHałas K., Porawski A., 2003, Miasta i Gminy Bliźniacze, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.pl
dc.referencesHeffner K., 2016, Obszary wiejskie i małe miasta: czy lokalne centra są potrzebne współczesnej wsi?, „Studia Ekonomiczne”, 279, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: 11–24.pl
dc.referencesHorton D.S., 1990, Voluntary inter-cultural exchange and understanding groups: The roots of success in US sister city programs, „International Journal of Comparative Sociology”, 31 (3–4): 177–192.pl
dc.referencesJayne M., Hubbard P., Bell D., 2013, Twin Cities: Territorial and Relational Geographies of ‘Worldly’ Manchester, „Urban Studies”, 50 (2): 239–254.pl
dc.referencesKaczmarek M., 2000, PRL-owska wizja partnerstwa bez partnerów, Cz. I: Z dziejów współpracy partnerskiej Wrocławia z Wiesbaden w latach Polski Ludowej, „Rocznik Wrocławski”, 6: 107–142.pl
dc.referencesKalisiak-Mędelska M., 2013, Idea miast partnerskich. Przykład Łodzi, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 296: 113–128.pl
dc.referencesKalitta E., 2008, Rola miast partnerskich w budowaniu przyjaźni między narodami. Przykład Chojnic, „Samorząd Terytorialny”, 12: 25–36.pl
dc.referencesKalitta E., 2012, Związki partnerskie jako forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego w świetle prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 4: 37–50.pl
dc.referencesKoćwin L., 1993, Polityczne determinanty polsko-wschodnioniemieckich stosunków przygranicznych 1949–1990, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl
dc.referencesKonecka-Szydłowska B., 2014, Socio-economic situation of small towns of the Poznań agglomeration, [w:] Kwiatek-Sołtys A., Mainet H., Widermann K., Edouard J.C. (red.), Small and medium towns’ attractiveness at the beginning of the 21st century, Ceramac, Clermont-Ferrand: 133–146.pl
dc.referencesKwiatek-Sołtys A., 2004, Małe miasta województwa małopolskiego w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków.pl
dc.referencesMeyer M., Gardzińska A., 2014, Znaczenie współpracy podmiotów samorządowych w procesie kreowania transgranicznego produktu turystycznego (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii – Pomorza Przedniego), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki”, 27 (3): 209–225.pl
dc.referencesMusiał W.J., 2012, Bilateralna współpraca gmin na przykładzie Białegostoku i Grodna, „Białostockie Studia Prawnicze”, 12: 219–229.pl
dc.referencesNijander-Dudzińska A., 2014, Kultura polityczna elit w miastach partnerskich pogranicza Polski, Słowacji, Węgier i Ukrainy. Koncepcja badań, „Politeja”, 27 (1): 327–346.pl
dc.referencesOakes J.M., Forsyth A., Schmitz K.H., 2007, The effects of neighborhood density and street connectivity on walking behavior: the Twin Cities walking study, „Epidemiologic Perspectives & Innovations”, 4: 16.pl
dc.referencesParszewski K.K., 2006, Współdziałanie z regionami innych państw samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Ostrołęki, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego”, 20: 35–50.pl
dc.referencesPiotrowska-Marczak K., 2010, Uwarunkowania współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, 61: 299–307.pl
dc.referencesSitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2014, Small Towns in Metropolitan Silesia Region in the Context of Commuting to Work, [w:] Kwiatek-Sołtys A., Mainet H., Widermann K., Edouard J.C. (red.), Small and medium towns’ attractiveness at the beginning of the 21st century, Ceramac, Clermont-Ferrand: 269–286.pl
dc.referencesStręk Ł., 2005, Wrocław i Lwów jako Miasta Partnerskie, „Zeszyty Naukowe Koła Wschodnioeuropejskiego Stosunków Międzynarodowych”, 4: 53–60.pl
dc.referencesSzewczyk J., 2007, Zagraniczne związki partnerskie polskich samorządów miast, powiatów i województw, „Prace Geograficzne”, 117: 259–273.pl
dc.referencesŚroda-Murawska S., 2019, Rozwój oparty na sektorze kultury. Doświadczenia średnich miast w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopermika w Toruniu, Toruń.pl
dc.referencesŚroda-Murawska S., Grzelak-Kostulska E., Dąbrowski L.S., 2019, The phenomenon of trend in project-making: Contemporary perspectives, [w:] Dymitrow M., Ingelhag K. (red.), Anatomy of a 21st century sustainability project: The untold stories, Mistra Urban Futures, Chalmers University of Technology, Gothenburg: 63–70.pl
dc.referencesTrzepacz P., Płaziak M., Więcław-Michniewska J., 2015, Geografia współpracy międzynarodowej polskich miast, [w:] Trzepacz P., Więcław Michniewska J., Brzosko-Sermak A., Kołoś A. (red.), Miasto w badaniach geografów, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 375–389.pl
dc.referencesZelinsky W., 1990, Sister city alliances, „American Demographics”, 12: 42–45.pl
dc.referencesZelinsky W., 1991, The Twinning of the World: Sister Cities in Geographic and Historical Perspective, „Annals of the Association of American Geographers”, 81 (1): 1–31.pl
dc.referencesZygierewicz A., 2004, Programy pomocowe UE na rzecz współpracy miast, Informacja Biura Studiów i Ekspertyz, 1072.pl
dc.referencesŻelazo A., 2001, Samorząd gminny w stosunkach międzynarodowych. Pierwsze przybliżenie, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, 2: 21–60.pl
dc.contributor.authorEmailDąbrowski, Leszek S. - l.dabrowski@doktorant.umk.pl
dc.contributor.authorEmailŚroda-Murawska, Stefania - steffi@umk.pl
dc.contributor.authorEmailSmoliński, Paweł - 281642@stud.umk.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.28.02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0