Show simple item record

dc.contributor.authorSkoczylas, Łukasz
dc.contributor.authorBrzezińska, Anna Weronika
dc.contributor.authorFabiszak, Małgorzata
dc.date.accessioned2021-01-21T08:59:53Z
dc.date.available2021-01-21T08:59:53Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationSkoczylas Łukasz, Brzezińska Anna Weronika, Fabiszak Małgorzata (2016) Zastosowanie wywiadów fokusowych w badaniach nad pamięcią zbiorową. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 12, nr 4, s. 56–77 [dostęp dzień, miesiąc, rok]. Dostępny w Internecie: ‹www.przegladsocjologiijakosciowej.org›.pl_PL
dc.identifier.issn1733-8069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/33175
dc.description.abstractArtykuł ma charakter metodologiczny i skupia się na omówieniu zastosowania metody wywiadów fokusowych w badaniach nad pamięcią zbiorową. Na początku krótko przedstawione są założenia metodologiczne tego typu badań, a następnie omówione są podstawowe pojęcia teoretyczne dotyczące pamięci zbiorowej, które wskazują na celowość badań pamięci zbiorowej poprzez wywiady grupowe. Dalej podane są przykłady ich zastosowań na przykładzie literatury przedmiotu, a na końcu szczegółowo zaprezentowano metodologię dwóch niezależnych badań nad pamięcią zbiorową przeprowadzonych w Poznaniu. Artykuł kończy analiza SWOT zastosowania wywiadów fokusowych w badaniach nad pamięcią zbiorowąpl_PL
dc.description.abstractThe article is methodological in nature and analyses the use of focus interviews in collective memory research. First, the study design of typical focus interviews is presented and followed by a short review of basic concepts in memory studies indicating that memory is discursive in nature and should therefore be studied through focus group interviews. It is then illustrated with examples of application of the method in collective memory research. Methods employed in two studies are discussed in particular detail. These are two independently conducted projects investigating collective memory in Poznan. Finally, a SWOT analysis of the implementation of focus interview method in collective memory studies is conducted.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej;4
dc.subjectpamięć i tożsamość zbiorowapl_PL
dc.subjectbadania fokusowepl_PL
dc.subjectdziedzictwo kulturowepl_PL
dc.subjectcollective memorypl_PL
dc.subjectcollective identitypl_PL
dc.subjectfocus interviewspl_PL
dc.subjectcultural heritagepl_PL
dc.titleZastosowanie wywiadów fokusowych w badaniach nad pamięcią zbiorowąpl_PL
dc.title.alternativeFocus Interviews in Collective Memory Researchpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number56–77pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteŁukasz Skoczylas, dr, adiunkt w Instytucie Socjologii UAM. Zainteresowania badawcze: pamięć społeczna, jej nośniki oraz implanty, socjologia turystyki. Kierownik grantu NCN „Dynamika relacji pomiędzy nośnikiem a treścią pamięci społecznej”, autor monografii Pamięć społeczna miasta – jej liderzy i odbiorcy. Adres kontaktowy: Instytut Socjologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznańpl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteAnna Weronika Brzezińska, dr, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Zainteresowania badawcze: dziedzictwo kulturowe i jego transformacje w wymiarach lokalnym i regionalnym, aktywizacja społeczności lokalnych, miejsca pamięci i społeczny kontekst ich funkcjonowania, edukacja regionalna. Autorka artykułów poświęconych m.in. społecznemu kontekstowi funkcjonowania Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz stosunkowi do dziedzictwa kulturowego na obszarach o przerwanej ciągłości kulturowej na Żuławach. Obecnie główny wykonawca w grancie NCN „Pamięć i tożsamość w krajobrazie miejskim. Studium przypadku na przykładzie Poznania”. Adres kontaktowy: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Umultowska 89 D, 61-614 Poznańpl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteMałgorzata Fabiszak, dr hab., profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na Wydziale Anglistyki. W latach 2012‒2015 profesor wizytujący na Uniwersytecie Wiedeńskim. Zainteresowania badawcze: pamięć i tożsamość zbiorowa, formy upamiętnień. Autorka artykułów i książek nt. dyskursu prasowego dotyczącego wojny, tożsamości i migracji analizowanych w ramach studiów nad dyskursem, językoznawstwa kognitywnego, teorii metafory. Była członkiem polskiego zespołu badawczego w projekcie „MEDIVA: Media dla różnorodności i integracji imigrantów” finansowanego przez Radę Europy. Obecnie jest kierownikiem grantu NCN „Pamięć i tożsamość w krajobrazie miejskim. Studium przypadku na przykładzie Poznania”. Adres kontaktowy: Wydział Anglistyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu al. Niepodległości 4, 61-874 Poznańpl_PL
dc.referencesAchugar Mariana, Fernández Amparo, Morales Nicolás (2013) Re/ Constructing the Past: How Young People Remember the Urugwayan Dictatorship. „Discourse and Society”, vol. 24, no. 3, s. 265‒288.pl_PL
dc.referencesAssmann Jan (1995) Egyptian Solar Religion. New York: Routledge.pl_PL
dc.referencesAssmann Jan (1997) Moses the Egyptian: The Memory of Egypt in Western Monotheism. Cambridge, MA: Harvard University Presspl_PL
dc.referencesAssmann Jan (2003) Pamięć zbiorowa i tożsamość kulturowa. „Pamięć. Borussia. Kultura – Historia – Literatura”, t. 29, s. 11‒16.pl_PL
dc.referencesBabbie Earl (2005) Badania społeczne w praktyce. Przełożył Witold Betkiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesBarbour Rosaline (2011) Badania fokusowe. Przełożyła Barbara Komorowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesBednarek Stefan (2010) Jeśli nie „miejsca pamięci”, to co? O badaniach pamięci. „Kultura Współczesna”, t. 1, s. 100‒109.pl_PL
dc.referencesBenjamin Walter (1969) The Storyteller [w:] Hannah Arendt, ed., Illuminations. New York: Schocken, s. 83‒109.pl_PL
dc.referencesBruck Peter A., Stockner Günther (1996) Die ganz Normale Vielfätigkeit des Lesens. Zur Rezeption von Boulevardzeitungen. Münster: Lit Verlag.pl_PL
dc.referencesCichocki Ryszard, Podemski Krzysztof (1999) Miasto wświadomości swoich mieszkańców. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.pl_PL
dc.referencesCuc Alexandru i in. (2006) On the Formation of Collective Memories: The Role of a Dominant Narrator. „Memory & Cognition”, vol. 34, no. 4, s. 752‒762.pl_PL
dc.referencesDaniłowicz Paweł, Lisek-Michalska Jolanta (2007) Fokus – zogniskowany wywiad grupowy. Zarys metody [w:] Jolanta Lisek- -Michalska, Paweł Daniłowicz, red., Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 11‒32.pl_PL
dc.referencesDörnyei Zoltán (2007) Research Methods in Applied Linguistics. Oxford: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesFreud Sigmund (1939) Moses and Monotheism. New York: Vintage.pl_PL
dc.referencesGolka Marian (2009) Pamięć społeczna i jej implanty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesHalbwachs Maurice (1950) La mémoire collective. Paris: Presses Universitaires de France.pl_PL
dc.referencesHirst William, Manier David (2008) Towards a Psychology of Collective Memory. „Memory”, vol. 16, no. 3, s. 183‒200.pl_PL
dc.referencesHirszowicz Maria, Neyman Elżbieta (2001) Społeczne ramy niepamięci. „Kultura i Społeczeństwo”, t. 3–4, s. 23‒48.pl_PL
dc.referencesKaczmarek Jerzy (2002) Poznań w fotografii i świadomości mieszkańców. „Przegląd Zachodni”, t. 3, s. 48‒61.pl_PL
dc.referencesKaźmierska Kaja (2007) Ramy społeczne pamięci. „Kultura i Społeczeństwo”, t. 3–4, s. 3‒23.pl_PL
dc.referencesKończal Kornelia, Wawrzyniak Joanna (2011) Polskie badania pamięcioznawcze: tradycje, koncepcje, nieciągłości. „Kultura i Społeczeństwo”, t. 4, s. 11‒64.pl_PL
dc.referencesKula Marcin (2002) Nośniki pamięci historycznej. Warszawa: DiG.pl_PL
dc.referencesKula Marcin (2004) Między przeszłością a przyszłością: o pamięci, zapominaniu i przewidywaniu. Poznań: PTPN.pl_PL
dc.referencesKula Marcin (2008) O co chodzi w historii? Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski Piotr Tadeusz (2008) Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesMeinhof Ulrike H., Galasiński Dariusz (2000) Photography, Memory, and the Construction of Identities on the Former East-West German Border. „Discourse Studies”, vol. 2, no. 3, s. 323‒353.pl_PL
dc.referencesNijakowski Lech M. (2006) Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesNijakowski Lech M. (2008) Polska polityka pamięci – esej socjologiczny. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.pl_PL
dc.referencesNowak Jacek (2011) Społeczne reguły pamiętania. Antropologia pamięci zbiorowej. Kraków: Nomos.pl_PL
dc.referencesOlick Jeffrey K. (1999) Collective Memory: The Two Cultures. „Sociological Theory”, vol. 17, no. 3, s. 338‒348.pl_PL
dc.referencesOlick Jeffrey K. (2007) The Politics of Regret: On Collective Memory and Historical Responsibility. New York, London: Routledge.pl_PL
dc.referencesPomian Krzysztof (2006) Historia. Nauka wobec pamięci.Lublin: UMCS.pl_PL
dc.referencesSchwartz Barry (2000) Abraham Lincoln and the Forge of American Memory. Chicago: University of Chicago Press.pl_PL
dc.referencesSkoczylas Łukasz (2014) Pamięć społeczna – jej liderzy i odbiorcy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesSzacka Barbara (2000a) Pamięć społeczna [w:] Władysław Kwaśniewicz, red., Encyklopedia socjologiczna, t. 3. Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 52‒55.pl_PL
dc.referencesSzacka Barbara (2000b) Pamięć zbiorowa i wojna. „Przegląd Socjologiczny”, t. 49, nr 2, s. 11‒28.pl_PL
dc.referencesSzacka Barbara (2001) Pamięć społeczna a identyfikacja narodowa [w:] Aleksandra Jasińska-Kania, red., Trudne sąsiedztwa. Z socjologii konfliktów narodowościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 37‒46.pl_PL
dc.referencesSzacka Barbara (2006) Czas przeszły – pamięć – mit. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesSzacka Barbara (2006/2007) Polish Remembrance of World War II. „International Journal of Sociology”, vol. 36, no. 4, s. 8‒26.pl_PL
dc.referencesSzpociński Andrzej (2003) Miejsca pamięci. „Pamięć. Borussia. Kultura – Historia – Literatura”, t. 29, s. 17‒23.pl_PL
dc.referencesSzpociński Andrzej, red. (2005) Wobec przeszłości: pamięć przeszłości jako element kultury współczesnej. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.pl_PL
dc.referencesSzpociński Andrzej, red. (2006) Przeszłość jako przedmiot przekazu. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.pl_PL
dc.referencesSzpociński Andrzej (2008) Miejsca pamięci. „Teksty drugie”, t. 4, s. 11‒20.pl_PL
dc.referencesSzpociński Andrzej, red. (2009) Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.pl_PL
dc.referencesSzpociński Andrzej, Kwiatkowski Piotr Tadeusz (2006) Przeszłość jako przedmiot przekazu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesTraba Robert, red. (2009) Przeszłość w teraźniejszości. Polskie spory o historię na początku XXI wieku. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.pl_PL
dc.referencesWodak Ruth, Krzyżanowski Michał (2011) Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.pl_PL
dc.referencesWodak Ruth i in. (2009) The Discursive Construction of National Identity. Edinburgh: Edinburgh University Press.pl_PL
dc.referencesWolff-Powęska Anna (2011) Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945-2010). Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.pl_PL
dc.referencesZnaniecki Florian (1931) Miasto w świadomości jego obywateli. Z badań Polskiego Instytutu Socjologicznego nad miastem Poznaniem. Poznań: Wydawnictwo Polskiego Instytutu Socjologicznego.pl_PL
dc.referencesZnaniecki Florian, Ziółkowski Janusz (1984) Czym jest dla ciebie miasto Poznań? Dwa konkursy: 1928/1964. Warszawa, Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.contributor.authorEmailluke@amu.edu.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailawbrzez@amu.edu.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailfagosia@wa.amu.edu.plpl_PL
dc.relation.volume12pl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record