Show simple item record

dc.contributor.authorDzwonkowska-Godula, Krystyna
dc.date.accessioned2020-10-01T08:05:31Z
dc.date.available2020-10-01T08:05:31Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationDzwonkowska-Godula K., Tradycyjnie czy nowocześnie? Wzory macierzyństwa i ojcostwa w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, doi: 10.18778/7969-834-9pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-834-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32284
dc.descriptionNiniejsza książka pozwala przyjrzeć się sposobowi myślenia młodych wykształconych Polek i Polaków o kobiecości i męskości, macierzyństwie i ojcostwie oraz ich rodzicielskim praktykom. Odpowiada na pytanie, czy mają one tradycyjny czy nowoczesny charakter. W badaniu ról rodzicielskich zastosowano nowe podejście polegające na jednoczesnym uwzględnieniu kobiecej i męskiej perspektywy. Kluczowe było tu pokazanie kulturowego wymiaru płci i rodzicielstwa oraz ścisłego związku między koncepcjami roli matki i ojca a koncepcjami kobiecości i męskości, a także ich przemianami. Publikację tę niewątpliwie uznać można za istotny głos w dyskusji nad zmieniającymi się rolami kobiety i mężczyzny, matki i ojca we współczesnym społeczeństwie polskim. Może ona pomóc w uświadomieniu, jak przebiega i na czym polega przejście od „tradycji” do „nowoczesności” w rozumieniu i realizowaniu kobiecości i męskości oraz macierzyństwa i ojcostwa.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmacierzyństwopl_PL
dc.subjectojcostwopl_PL
dc.subjectmodel kobiecościpl_PL
dc.subjectmodel męskościpl_PL
dc.subjectrodzicielstwopl_PL
dc.subjectrola matkipl_PL
dc.subjectrola ojcapl_PL
dc.titleTradycyjnie czy nowocześnie? Wzory macierzyństwa i ojcostwa w Polscepl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number237pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-835-6
dc.contributor.authorBiographicalnoteDoktor Krystyna Dzwonkowska-Godula ukończyła studia magisterskie oraz doktoranckie na kierunku Socjologia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka rozprawy doktorskiej poświęconej kulturowym modelom i wzorom kobiecości i męskości oraz macierzyństwa i ojcostwa, obronionej w 2012 roku. Adiunkt w Zakładzie Socjologii Płci i Ruchów Społecznych, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestniczyła w projektach badawczych podejmujących problematykę stereotypów płci oraz stereotypów ról rodzicielskich; społecznych uwarunkowań procesu powrotu kobiet na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dzieci; kapitału ludzkiego i społecznego kobiet i mężczyzn; podmiotowości kobiet w ciąży i w czasie porodu oraz wpływu kulturowych koncepcji płci i wieku na postawy kobiet i mężczyzn wobec zdrowia i wyglądu. Jest autorką i współautorką publikacji poświęconych m.in. społecznym rolom kobiet i mężczyzn, w tym przede wszystkim macierzyństwu i ojcostwu, stereotypom płci oraz nierównościom płci. Przedmiotem jej zainteresowań jest także problematyka kapitału społecznego, zdrowia i praw reprodukcyjnych w perspektywie genderowej.pl_PL
dc.referencesAdamiak Elżbieta, 1999, Milcząca obecność: o roli kobiety w Kościele, Biblioteka „Więzi”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesArcimowicz Krzysztof, 1998, Współcześni mężczyźni. Przegląd badań, „Problemy Rodziny”, nr 2.pl_PL
dc.referencesArcimowicz Krzysztof, 2003, Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda – fałsz – stereotyp, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesArcimowicz Krzysztof, 2007, Wizerunek ojca w polskich mediach na przełomie XX i XXI wieku, (w:) M. Fuszara (red.), Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, Wydawnictwo Trio, Warszawa.pl_PL
dc.referencesArcimowicz Krzysztof, 2008a, Przemiany męskości w kulturze współczesnej, (w:) M. Fuszara (red.), Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, Wydawnictwo Trio, Warszawa.pl_PL
dc.referencesArcimowicz Krzysztof, 2008b, Transgenderowe wzory zachowań mężczyzn (na przykładzie berdyszów, fa’afafine i hidżra), (w:) A. Radomski, B. Truchlińska (red.), Męskość w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesArcimowicz Krzysztof, 2010, Obraz mężczyzny w polskich przekazach medialnych na przełomie stuleci, (w:) M. Dąbrowska, A. Radomski (red.), Męskość jako kategoria kulturowa. Praktyki męskości, Wydawnictwo Portalu Wiedza i Edukacja, Lublin.pl_PL
dc.referencesArcimowicz Krzysztof, 2011, Nowe wizerunki mężczyzn w polskich przekazach telewizyjnych, (w:) K. Wojnicka, E. Ciaputa (red.), Karuzela z mężczyznami. Problematyka męskości w polskich badaniach społecznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.pl_PL
dc.referencesAronson Elliot, Wilson Timothy D., Akert Robin M., 1997, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesAugustyn Józef SI, 1998a, Dojrzewanie do ojcostwa, (w:) J. Augustyn SI (red.), Ojcostwo, Wydawnictwo WAM, Kraków.pl_PL
dc.referencesAugustyn Józef SI, 1998b, Co matka i ojciec dają dziecku?, (w:) J. Augustyn SI (red.), Macierzyństwo, Wydawnictwo WAM, Kraków.pl_PL
dc.referencesAugustyn Józef SI (red.), 1998, Ojcostwo, Wydawnictwo WAM, Kraków.pl_PL
dc.referencesAugustyn Józef SI (red.), 1998, Macierzyństwo, Wydawnictwo WAM, Kraków.pl_PL
dc.referencesBabbie Earl, 2008, Podstawy badań społecznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBadinter Elisabeth, 1993, XY tożsamość mężczyzny, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.pl_PL
dc.referencesBadinter Elisabeth, 1998, Historia miłości macierzyńskiej, Oficyna Wydawnicza Wolumen, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBadinter Elisabeth, 2013, Konflikt: kobieta i matka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBalcerzak-Paradowska Bożena, 2004a, Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBalcerzak-Paradowska Bożena, 2004b, Rola państwa w kształtowaniu polityki rodzinnej w Polsce w okresie transformacji, (w:) D. Graniewska (red.), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce. Uwarunkowania demograficzne i społeczne, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBalcerzak-Paradowska Bożena, 2005, Ochrona pracy kobiet w ciąży i wychowujących małe dzieci z perspektywy pracodawców w Polsce, (w:) I. Wóycicka (red.), Szanse na wzrost dzietności – jaka polityka rodzinna, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesBalcerzak-Paradowska Bożena, 2008, Rozwiązania w zakresie ułatwienia godzenia życia zawodowego z rodzinnym jako element polityki rodzinnej, (w:) C. Sadowska-Snarska (red.), Kierunki działań w Polsce na rzecz równowagi praca – życie – rodzina, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesBarabasz Anna, 2007, Mężczyzna metroseksualny i mężczyzna überseksualny – czyli jaki? Internetowe wzorce męskości – próba analizy socjologicznej, (w:) K. Piątek (red.), Męskość (nie) męska. Współczesny mężczyzna w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.pl_PL
dc.referencesBaranowska Anna, 2007, Poglądy i preferencje dotyczące ekonomicznych modeli rodziny, (w:) I.E. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka (red.), Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBardwick Judith M., Douvan Elisabeth, 1982, Ambiwalencja: socjalizowanie kobiet, (w:) T. Hołówka (red.), Nikt nie rodzi się kobietą, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBartkowski Jerzy, 2009, Wartości materialistyczne i postmaterialistyczne w Polsce w ujęciu porównawczym, (w:) M. Zahorska, E. Nasalska (red.), Wartości, polityka, społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawapl_PL
dc.referencesBartosz Bogna, 2002, Doświadczanie macierzyństwa: analiza narracji autobiograficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBauman Zygmunt, 1999a, Po co komu teoria zmiany?, (w:) J. Kurczewska (red.), Zmiana społeczna. Teorie i doświadczenia polskie, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBauman Zygmunt, 1999b, Florian Znaniecki, nasz współczesny, (w:) E. Hałas (red.), Teoria socjologiczna Floriana Znanieckiego a wyzwania XXI wieku, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.pl_PL
dc.referencesBator Joanna, 1999, Wizerunek kobiety w polskiej debacie politycznej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBeall A.E., 2002, Społeczno-konstruktywistyczne podejście do rodzaju, (w:) B. Wojciszke (red.), Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesBeck Ulrich, 2002, Społeczeństwo ryzyka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBehnke Cornelia, Loos Peter, Meuser Michael, 2004, Habitualna męskość – o kolektywnych orientacjach gender, (w:) S. Krzychała (red.), Społeczne przestrzenie doświadczenia. Metoda interpretacji dokumentarnej, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBem Sandra L., 2000, Męskość, kobiecość. O różnicach wynikających z płci, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesBenedict Ruth, 1999, Wzory kultury, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBerger Peter L., 2004, Zaproszenie do socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBiałyszewski Henryk, 1967, Rola społeczna jako kategoria struktury, „Studia Socjologiczne”, nr 1.pl_PL
dc.referencesBiddle Bruce J., 1992, Współczesne tendencje w teorii roli, (w:) J. Szmatka (red.), Elementy mikrosocjologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesBiddulph Steve, 2004, Męskość, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.pl_PL
dc.referencesBielajew E.W., Szalin D.N., 1978, Pojęcie „rola społeczna” w socjologii, (w:) J. Szmatka (red.), Elementy mikrosocjologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesBieńkowska-Ptasznik Małgorzata, 2007, Transseksualizm – wyjście poza normę, „uniGENDER” nr 1, http://www.unigender.org/?page=biezacy&issue=02&article=03 (dostęp 1 sierpnia 2010.).pl_PL
dc.referencesBieńkowska-Ptasznik Małgorzata, 2011, Dylematy badacza – wybrane niuanse z badań nad transseksualizmem, (w:) K. Slany, B. Kowalska, M. Ślusarczyk (red.), Kalejdoskop genderowy. W drodze do poznania płci społeczno-kulturowej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesBobako Monika, 2010, Demokracja wobec różnicy. Multikulturalizm i feminizm w perspektywie polityki uznania, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.pl_PL
dc.referencesBogucka Maria, 2005, Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Wydawnictwo Trio, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBohnsack Ralf, 2004, Dyskusja grupowa – teoria i praktyka rekonstrukcji kolektywnych wzorów orientacji, (w:) S. Krzychała (red.), Społeczne przestrzenie doświadczenia. Metoda interpretacji dokumentarnej, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBoski Paweł, 1999, Męskość – kobiecość jako wymiar kultury. Przegląd koncepcji i badań, (w:) J. Miluska, P. Boski (red.), Męskość – kobiecość w perspektywie indywidualnej i kulturowej, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBoski Paweł, 2009, Kulturowe ramy zachowań społecznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBourdieu Pierre, 2004, Męska dominacja, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBradley Harriet, 2008, Płeć, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrannon Linda, 2002, Psychologia rodzaju, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańskpl_PL
dc.referencesBrod Harry, 1987, A Case for Men’s Studies, (w:) M.S. Kimmel (ed.), Changing men: new directions in research on men and masculinity, Sage Publications, Newbury Park.pl_PL
dc.referencesBuczkowski Andrzej, 1997, Dwa różne światy, czyli jak socjalizuje się dziewczynkę i chłopca, (w:) J. Brach-Czaina (red.), Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. Rozważania o płci w kulturze, TransHumana, Białystok.pl_PL
dc.referencesBudrowska Bogusława, 1997, Macierzyństwo: instytucja totalna?, (w:) J. Brach-Czaina (red.), Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. Rozważania o płci w kulturze, TransHumana, Białystok.pl_PL
dc.referencesBudrowska Bogusława, 2000, Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety, Wydawnictwo Funna, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBudrowska Bogusława, 2001, Regulamin i improwizacje, czyli o kulturowym skrypcie bycia matką, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2.pl_PL
dc.referencesBudrowska Bogusława, 2003, Znikoma reprezentacja kobiet w elitach – próby wyjaśnień, (w:) A. Titkow (red.), Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet. Monografia zjawiska, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBudrowska Bogusława, 2008, Tacierzyństwo, czyli nowy wzór ojcostwa, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.pl_PL
dc.referencesBullinger Hermann, 1997, Mężczyzna czy ojciec?, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesButler Judith, 2008, Uwikłani w płeć, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCBOS, 2006, Opinie o pracy zawodowej kobiet, Komunikat z badań, BS/184/2006, Warszawapl_PL
dc.referencesCBOS, 2009a, Opinie o funkcjonowaniu demokracji w Polsce, Komunikat z badań, BS/20/2009, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCBOS, 2009b, Wiara i religijność Polaków dwadzieścia lat po rozpoczęciu przemian ustrojowych, Komunikat z badań, BS/34/2009, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCBOS, 2010, Co jest ważne, co można, a czego nie wolno – normy i wartości w życiu Polaków, Komunikat z badań, BS/99/2010, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCBOS, 2013a, Mirosława Grabowska (red.), Kobieta w rodzinie, w pracy, w przestrzeni publicznej, „Opinie i Diagnozy”, nr 25, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCBOS, 2013b, Polacy o demokracji, Komunikat z badań, BS/125/2013, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCBOS, 2013c, Wartości i normy, Komunikat z badań, BS/111/2013, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChełstowska Agata, Zarzyńska Agnieszka, 2014, Urlopy dla ojców w kontekście różnych modeli polityki rodzinnej w Europie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChłoń-Domińczak Agnieszka, 2010, Dyrektywy równościowe jako instrument przeciwdziałania dyskryminacji w rodzinie ze względu na wiek, płeć i status ekonomiczny, (w:) E. Leś, S. Bernini (red.), Przemiany rodziny w Polsce i we Włoszech i ich implikacje dla polityki rodzinnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChmura-Rutkowska Iwona, Ostrouch Joanna, 2007, Mężczyźni na przełęczy życia. Studium socjopedagogiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.pl_PL
dc.referencesCiaputa Ewelina, 2011, Jak płeć stawała się rodzajem, (w:) K. Slany, B. Kowalska, M. Ślusarczyk (red.), Kalejdoskop genderowy. W drodze do poznania płci społeczno-kulturowej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesCicha Marlena, 2006, Kobieta i kobiecość w opiniach młodych dorosłych mężczyzn, (w:) J. Ostrouch (red.), Przywiązanie i przekraczanie. Płeć w studiach empirycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesCiechomska Maria, 1996, Od matriarchatu do feminizmu, „Brama” – Książnica Włóczęgów i Uczonych, Poznań.pl_PL
dc.referencesConnell Raewyn, 2013, Socjologia płci. Płeć w ujęciu globalnym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDahrendorf Ralf, 2005a, Homo sociologicus. O historii, znaczeniu i granicach kategorii roli społecznej, (w:) P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Wydawnictwo Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesDahrendorf Ralf, 2005b, Grupy odniesienia i przypisywanie ról, (w:) Socjologia. Lektury, (red.) P. Sztompka, M. Kucia, Wydawnictwo Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesDaniłowicz Paweł, Lisek-Michalska Jolanta, 2004, Fokus – zogniskowany wywiad grupowy. Zarys metody, (w:) J. Lisek-Michalska, P. Daniłowicz (red.), Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesDąbrowska Grażyna, 1996, Kobieta w sferze życia rodzinnego, (w:) J. Sikorska (red.), Kobiety i ich mężowie. Studium porównawcze, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDąbrowska Zofia, 2004, Różne oblicza ojcostwa, „Małżeństwo i Rodzina”, nr 1.pl_PL
dc.referencesDąbrowska Zofia, 2007, Współczesne ojcostwo w swym zróżnicowaniu i rozwoju (typologia własna), (w:) H. Marzec, M. Pindera (red.), Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia, t. I, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski.pl_PL
dc.referencesDąbrowska-Wnuk Marianna, 2007, Na drodze ku nowemu ojcostwu, (w:) E. Mandal (red.), W kręgu gender, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesDeaux Kay, Kite Mary, 2002, Stereotypy płci, (w:) B. Wojciszke (red.), Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesDelumeau Jean, Roche Daniel (red.), 1995, Historia ojców i ojcostwa, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDench Geoff, 1998, Pocałunek królewny. Problem mężczyzn, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDomański Henryk, 1992, Zadowolony niewolnik? Studium o nierównościach między mężczyznami i kobietami w Polsce, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDomański Henryk, 1995, Równouprawnienie. Stereotyp tradycyjnego podziału ról, (w:) A. Titkow, H. Domański (red.), Co to znaczy być kobietą w Polsce?, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDomański Henryk, 2002, Co wiemy na temat nierówności płci?, „Res Publica Nowa”, nr 6.pl_PL
dc.referencesDuch-Krzystoszek Danuta, 1996, Relacje między pracą domową i zawodową, (w:) J. Sikorska (red.), Kobiety i ich mężowie. Studium porównawcze, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDuch-Krzystoszek Danuta, 2007, Kto rządzi w rodzinie, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDudek Zenon W., 2007, Płeć psychologiczna, wzorce kultury i duchowość, „ALBO ALBO. Problemy Psychologii i Kultury”, nr 2.pl_PL
dc.referencesDukaczewska-Nałęcz Aleksandra, 1999, Zogniskowane wywiady grupowe – jakościowa technika badawcza, (w:) H. Romański, K. Lutyńska, A.W. Rostocki (red.), Spojrzenie na metodę. Studia z metodologii badań socjologicznych, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDybel Paweł, 2006, Zagadka „drugiej płci”. Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i w feminizmie, Wydawnictwo Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesDziekanowska Małgorzata, 2008, Męska płeć kulturowa w perspektywie socjologicznej, (w:) A. Radomski, B. Truchlińska (red.), Męskość w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesDzierzgowska Anna, 2009, Edukacja i płeć, (w:) Raport. Kobiety dla Polski Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989–2009, Fundacja Feminoteka, Warszawa, www.kongreskobiet.plpl_PL
dc.referencesDzwonkowska-Godula Krystyna, 2011, Publiczny dyskurs o współczesnym ojcostwie w Polsce, (w:) K. Wojnicka, E. Ciaputa (red.), Karuzela z mężczyznami. Problematyka męskości w polskich badaniach społecznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.pl_PL
dc.referencesDzwonkowska-Godula Krystyna, 2012, Demitologizacja macierzyństwa? Rola matki w percepcji młodych wykształconych rodziców, (w:) J. Deręgowska, M. Majorczyk (red.), Konteksty współczesnego macierzyństwa. Perspektywa młodych naukowców, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań.pl_PL
dc.referencesEhrlich Stanisław, 1994, Dynamika norm. Podstawowe zagadnienia wiążących wzorów zachowania, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEichelberger Wojciech, 1997, Kobieta bez winy i wstydu, Wydawnictwo Do, Warszawapl_PL
dc.referencesFirlit-Fesnak Grażyna, 2005, Wspólnotowa polityka na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Ewolucja celów i instrumentów działania, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFirlit-Fesnak Grażyna, 2007, Rodziny polskie i polityka rodzinna: stan i kierunki przemian, (w:) G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFlood Michael, 2003, Fatherhood and fatherlessness, „Discussion Paper”, November, no 59, The Australia Institute, Canberra.pl_PL
dc.referencesFlood Michael, 2008, Przegięci heteroseksualni: różnorodność i przemiany wśród heteroseksualnych mężczyzn, (w:) E. Oleksy (red.), Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFriedan Betty, 2013, Mistyka kobiecości, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFrąckowiak-Sochańska Monika, 2009, Preferencje ładów normatywnych w postawach kobiet wobec wartości w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.pl_PL
dc.referencesFromm Erich 1971, O sztuce miłości, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFromm Erich, 1999, Miłość, płeć i matriarchat, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.pl_PL
dc.referencesFunk Rainer, 1999, Słowo od wydawcy niemieckiego, (w:) Miłość, płeć i matriarchat, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.pl_PL
dc.referencesFuszara Małgorzata (red.), 2002, Kobiety na przełomie wieków: Nowy kontrakt płci?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFuszara Małgorzata, 2008, Ojcostwo w opinii mężczyzn – ojców małych dzieci, (w:) M. Fuszara (red.), Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, Wydawnictwo Trio, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGajewska Agnieszka, 2008, Hasło: feminizm, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.pl_PL
dc.referencesGarncarek Emilia, 2010, Kobiece ciało jako przedmiot kontroli społecznej, „Przegląd Socjologiczny”, t. LIX, nr 3.pl_PL
dc.referencesGawkowska Aneta, 2008, Nowy feminizm – poszukiwanie esencji kobiecości, „Societas/Communitas”, nr 2(6).pl_PL
dc.referencesGawlicz Katarzyna, 2009, Negocjowanie znaczenia kategorii płci. Pomiędzy różnicowaniem płciowym a przekraczaniem granic, (w:) L. Kopciewicz, E. Zierkiewicz (red.), Koniec mitu niewinności? Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji, Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGawlina Zofia, 2003, Macierzyństwo jako wartość w kontekście przemian społecznych, (w:) Z. Tyszka (red.), Blaski i cienie życia rodzinnego, „Roczniki Socjologii Rodziny”, nr XV.pl_PL
dc.referencesGębala Przemysław, 2007, Schematy i transgresje płci, „ALBO ALBO. Problemy Psychologii i Kultury”, nr 2.pl_PL
dc.referencesGębka Mikołaj, 2006, Trzy pytania o kryzys ojcostwa, (w:) A. Michalska (red.), Obrazy życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnej, „Roczniki Socjologii Rodziny”, nr XVII.pl_PL
dc.referencesGębka Mikołaj, 2007, Ojciec jako rodziciel, (w:) A. Kotlarska-Michalska (red.), Wizerunki ról rodzinnych, „Roczniki Socjologii Rodziny”, nr XVIII.pl_PL
dc.referencesGębuś Dorota, 2006, Rodzina. Tak, ale jaka?, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGergen J. Kenneth, 2009, Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGiddens Anthony, 1979, Central Problems In Social Theory. Action, structure and contradiction in social analysis, University of California Press, Berkeley.pl_PL
dc.referencesGiddens Anthony, 1998, Socjologia. Zwięzłe lecz krytyczne wprowadzenie, Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesGiddens Anthony, 1999, Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGiddens Anthony, 2001a, Nowe zasady metody socjologicznej. Pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych, Zakład Wydawniczy Nomos, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGiddens Anthony, 2001b, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGiddens Anthony, 2003, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesGiddens Anthony, 2004, Socjologia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGiddens Anthony, 2006, Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGiddens Anthony, 2008, Konsekwencje nowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesGiddens Anthony, 2009, Życie w społeczeństwie posttradycyjnym, (w:) U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGiza-Poleszczuk Anna, 2002a, Związki partnerskie, małżeństwo i dzieci – kulturowe zróżnicowanie postaw, (w:) A. Jasińska-Kania, M. Marody (red.), Polacy wśród Europejczyków. Wartości społeczeństwa polskiego na tle innych krajów europejskich, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGiza-Poleszczuk Anna, 2002b, Rodzina i system społeczny, (w:) M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGiza-Poleszczuk Anna, 2004, W poszukiwaniu „nowego przymierza” wzajemne oczekiwania mężczyzn i kobiet w Polsce, (w:) M. Marody (red.), Zmiana czy stagnacja? Społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGlennon Lynda M., 1982, Kobiety i dualizm, (w:) T. Hołówka, (red.) Nikt nie rodzi się kobietą, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGlover David, Kaplan Cora, 2007, Płeć kulturowa a nauka o płci, (w:) M. Dąbrowski, R. Pruszczyński (red.), Lektury inności. Antologia, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawapl_PL
dc.referencesGłażewska Ewa, 2004, Asymetria w kulturowej ewaluacji płci – podstawowe dychotomie: natura/ kultura, sfera prywatna/sfera publiczna, reprodukcja/produkcja, (w:) A. Kuczyńska, E.K. Dzikowska (red.), Zrozumieć płeć. Studia interdyscyplinarne II, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesGłażewska Ewa, 2005, Płeć i antropologia. Kulturowa koncepcja płci w ujęciu Margaret Mead, Centrum Edukacji Europejskiej, Toruń.pl_PL
dc.referencesGoffman Erving, 1981, Człowiek w teatrze życia codziennego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGontarczyk Ewa, 1995, Kobiecość i męskość jako kategorie społeczno-kulturowe w studiach feministycznych, Wydawnictwo Eruditus, Poznań.pl_PL
dc.referencesGrey John, 1995, Mężczyźni są z Marsa a kobiety z Wenus, Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesGrochalska Monika, 2006, Życie rodzinne pracujących zawodowo kobiet i ich relacje z bezrobotnymi mężami, (w:) J. Ostrouch (red.), Przywiązanie i przekraczanie. Płeć w studiach empirycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesGroth Jarosław, 2000, Nieobecność ojca, (w:) S. Jabłoński (red.), Ojciec…, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.pl_PL
dc.referencesGrowiec Katarzyna, 2008, Jak wspierać rodzicielstwo. Nowoczesna polityka prenatalna a rozwój kapitału intelektualnego Polski, Instytut Spraw Publicznych, „Analizy i Opinie”, nr 88.pl_PL
dc.referencesGrygiel Aneta, 2006, Młodzi mężczyźni wobec ojcostwa, (w:) J. Ostrouch (red.), Przywiązanie i przekraczanie. Płeć w studiach empirycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesGrygiel Aneta, 2010, Nowy model ojcostwa, (w:) M. Dąbrowska, A. Radomski (red.), Męskość jako kategoria kulturowa. Praktyki męskości, Wydawnictwo Portalu Wiedza i Edukacja, Lublinpl_PL
dc.referencesGUS, 2014, Aktywność ekonomiczna ludności Polski. IV kwartał 2013 r., Warszawa.pl_PL
dc.referencesHałas Elżbieta, 1981, Symboliczny interakcjonizm – wielość orientacji a podstawy jedności perspektywy, „Studia Socjologiczne”, nr 4(83).pl_PL
dc.referencesHałas Elżbieta, 2006a, Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń (Wydanie nowe), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHałas Elżbieta, 2006b, Klasyczna socjologia kulturowa: nowe odczytanie spuścizny F. Znanieckiego, (w:) J. Mucha, W. Wincławski (red.), Klasyczna socjologia polska i jej współczesna recepcja, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.pl_PL
dc.referencesHearn Jeff, 2003, „Surprise, surprise, men are gendered too”: Critical Studies on Men and the Politics of Representation, (w:) E. Oleksy (ed.), Representing Gender in Cultures, Peter Lang, Frankfurt.pl_PL
dc.referencesHearn Jeff, 2008, Patriarchaty, transpatriarchaty i punkty krzyżowania się kategorii społecznych, (w:) E. Oleksy (red.), Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHines Sally, 2008, (Trans)formacja gender: zmiana społeczna i transgenderowe obywatelstwo, (w:) E. Oleksy (red.), Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHofstede Geert, 2000, Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHryciuk Renata E., Korolczuk Elżbieta, 2012, Wstęp. Pożegnanie z Matką Polką, (w:) R.E. Hryciuk, E. Korolczuk (red.), Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHumm Maggie, 1993, Słownik teorii feminizmu, Wydawnictwo Semper, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHyży Ewa, 2003, Kobieta, ciało, tożsamość. Teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca XX wieku, Wydawnictwo Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesHyży Ewa, 2010, Chrześcijański ruch Promise Keepers a „kryzys męskości”. Perspektywa feministyczna, (w:) M. Dąbrowska, A. Radomski (red.), Męskość jako kategoria kulturowa. Praktyki męskości, Wydawnictwo Portalu Wiedza i Edukacja, Lublin.pl_PL
dc.referencesInglehart Ronald, Norris Pippa, 2009, Wzbierająca fala. Równouprawnienie płci a zmiana kulturowa na świecie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJankowska Maria, 2009, Świat ucznia – świat uczennicy. Socjalizacja szkolna a utrwalanie społecznych ról płciowych, (w:) E. Malinowska E. (red.), Polskie społeczeństwo patriarchalne w procesie zmian, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Sociologica 34.pl_PL
dc.referencesJanukowicz Maria, 2002, Czy współczesne ojcostwo to ojcostwo nieobecne?, „Małżeństwo i Rodzina”, nr 1.pl_PL
dc.referencesJarymowicz Tomasz, 2007, Queer theory – bardzo krótki wstęp, (w:) M. Dąbrowski, R. Pruszczyński (red.), Lektury inności. Antologia, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJedliński Krzysztof, 1998, Wychowanie w rodzinie konieczną drogą do ojcostwa, (w:) J. Augustyn SI (red.), Ojcostwo, Wydawnictwo WAM, Krakówpl_PL
dc.referencesJohansson Thomas, Klinth Roger, 2008, Caring Fathers. The Ideology of Gender Equality and Masculine Positions, „Men and Masculinities”, vol. 11, no 1.pl_PL
dc.referencesJump Teresa L., Haas Linda, 1987, Fathers in Transition. Dual-Career Fathers Participating in Child Care, (w:) M.S. Kimmel (ed.), Changing men: new directions in research on men and masculinity, Sage Publications, Newbury Park.pl_PL
dc.referencesKalus Alicja, 2002, Bezdzietność w małżeństwie, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole.pl_PL
dc.referencesKaniewski Sebastian, 2009, Rola i miejsce kobiety w społeczeństwie według Katolickiej Nauki Społecznej, (w:) M. Musiał-Karg (red.), Kobiety we współczesnej Europie. Rola i miejsce kobiet na rynku pracy, w polityce i społeczeństwie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesKaschack Ellyn, 1996, Nowa psychologia kobiety. Podejście feministyczne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKatechizm Kościoła Katolickiego, 1998, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań.pl_PL
dc.referencesKawka Zdzisława, 1998, Między misją a frustracją. Społeczna rola nauczyciela, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKimmel Michael, 2004, The Gendered Society, Oxford University Press, New York.pl_PL
dc.referencesKimmel Michael S., 1987, Rethinking masculinity: new directions in research, (w:) M.S. Kimmel (ed.), Changing men: new directions in research on men and masculinity, Sage Publications, Newbury Park.pl_PL
dc.referencesKimmel Michael S., Kaufman Michael, 2003, Niedzielni wojownicy: nowy ruch mężczyzn, (w:) M.R. Walsh (red.), Kobiety, mężczyźni i płeć: debata w toku, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKlimczak-Ziółek Jolanta, 2005, Udział mass mediów w przeobrażaniu wzorców kobiecych, (w:) E. Durys, E. Ostrowska (red.), Gender: wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze, Wydawnictwo Rabid, Kraków.pl_PL
dc.referencesKlimczak-Ziółek Jolanta, 2006, Kobiecość jako konstrukt kulturowy dyskursu medialnego, (w:) E. Jurczyńska-McCluskey, K. Piątek (red.), Między tradycją a nowoczesnością, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała.pl_PL
dc.referencesKluczyńska Urszula, 2009, Metamorfozy tożsamości mężczyzn w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruńpl_PL
dc.referencesKłoskowska Antonina, 1959, Modele społeczne i kultura masowa, „Przegląd Socjologiczny”, t. XIII, nr 2.pl_PL
dc.referencesKłoskowska Antonina, 1960, Badanie modelu rodziny w łódzkim środowisku robotniczym, „Przegląd Socjologiczny” t. XIV, nr 1.pl_PL
dc.referencesKłoskowska Antonina, 1962, Wzory i modele w socjologicznych badaniach rodziny, „Studia Socjologiczne”, nr 2.pl_PL
dc.referencesKłoskowska Antonina, 1980, Kultura masowa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKłoskowska Antonina, 2007, Socjologia kultury, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKociołek Piotr, 1998, Odkrywanie daru ojcostwa, (w:) J. Augustyn SI (red.), Ojcostwo, Wydawnictwo WAM, Kraków.pl_PL
dc.referencesKochanowski Jacek, 2009, Spektakl i wiedza: perspektywa społecznej teorii queer, Wydawnictwo Wschód-Zachód, Łódź.pl_PL
dc.referencesKochanowski Jacek, 2010, Queer studies – wprowadzenie, (w:) J. Kochanowski, M. Abramowicz, R. Biedroń (red.), Queer studies. Podręcznik kursu, Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKodeks pracy, 2015, Wydawnictwo Infor Biznes, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKołodziej-Durnaś Agnieszka, 2004, O teorii strukturacji Anthony’ego Giddensa jako poszukiwaniu trzeciej drogi w naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.pl_PL
dc.referencesKonecki Krzysztof, 2000, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKonstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, 1997, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKornas-Biela Dorota, 1998, Macierzyństwo we współczesnej cywilizacji a nauczanie Jana Pawła II, (w:) J. Augustyn SI (red.), Macierzyństwo, Wydawnictwo WAM, Kraków.pl_PL
dc.referencesKornas-Biela Dorota (red.), 1999, Oblicza macierzyństwa, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.pl_PL
dc.referencesKornas-Biela Dorota, 2001, Współczesny kryzys ojcostwa, (w:) D. Kornas-Biela (red.), 2001, Oblicza ojcostwa, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.pl_PL
dc.referencesKornas-Biela Dorota (red.), 2001, Oblicza ojcostwa, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.pl_PL
dc.referencesKorolczuk Elżbieta, 2012, Ciało z ciała matki? Konstruowanie macierzyństwa i seksualności w kontekście międzypokoleniowym, (w:) R.E. Hryciuk, E. Korolczuk (red.), Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKostrzewski Leszek, Miączyński Piotr, 2014, Ojciec Polak dziękuje za taki urlop rodzicielski, „Gazeta Wyborcza”, 30.09.2014.pl_PL
dc.referencesKotowska Irena, 2005, Przemiany rodziny: Polska a Europa, (w:) I. Wóycicka (red.), Szanse na wzrost dzietności – jaka polityka rodzinna, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKotowska Irena E., Giza-Poleszczuk Anna, 2010, Zmiany demograficzno-społeczne i ich wpływ na rekonceptualizację polityki rodzinnej w kierunku równowagi w zakresie ochrony praw rodziny i poszczególnych jej członków. Polska na tle Europy, (w:) E. Leś, S. Bernini (red.), Przemiany rodziny w Polsce i we Włoszech i ich implikacje dla polityki rodzinnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKotowska Irena, Sztanderska Urszula, Wóycicka Irena, 2007, Podsumowanie i rekomendacje, (w:) (red.) I.E. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka, Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKowalczyk Iza, Piotrowska Joanna, Zierkiewicz Edyta, 2007, Środki masowego przekazu, (w:) Polityka równości płci. Polska 2007, Raport UNDP, Warszawa, http://www.bezuprzedzen.org/doc/polityka_rownosci_plci_raport.pdf (01.11.2014).pl_PL
dc.referencesKowalczyk Iza, Piotrowska Joanna, Zierkiewicz Edyta, 2009, Nierówne media, (w:) Raport. Kobiety dla Polski Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989–2009, Fundacja Feminoteka, Warszawa, www.kongreskobiet.pl (01.11.2014).pl_PL
dc.referencesKrajewska Anna, 2008, Konteksty ojcostwa, (w:) M. Fuszara (red.), Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, Wydawnictwo Trio, Warszawapl_PL
dc.referencesKrasuska Karolina, 2008, Gra w przekład, (w:) Butler J., Uwikłani w płeć, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKról Marcin, 1999, Słownik demokracji, Prószyński i S-ka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKryczka Piotr, 1997, Zmiany ról rodzinnych w rodzinach bezrobotnych, (w:) P. Kryczka (red.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.pl_PL
dc.referencesKrzak Zygmunt, 2007, Od matriarchatu do patriarchatu, Wydawnictwo Trio, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrzyszkowski Jerzy, 1989, Uwarunkowania realizacji modelu partnerskiego w małżeństwie, „Problemy Rodziny”, nr 6.pl_PL
dc.referencesKubicki Paweł, 2009, Przemiany ojcostwa we współczesnej Polsce, (w:) M. Sikorska (red.), Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKudrycka Barbara, Kopeć Agnieszka, 2009, Fenomen kobiety we współczesnym świecie, (w:) E. Ozorowski, R.Cz. Horodeński (red.), Kobieta. Etyka. Ekonomia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesKvale Steinar, 2004, InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Wydawnictwo TransHumana, Białystok.pl_PL
dc.referencesKwak Anna, 2005, Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKwak Anna, 2007, Kobieta w domu i na rynku pracy. Czy równość praw i obowiązków?, (w:) A. Kotlarska-Michalska (red.), Wizerunki ról rodzinnych, „Roczniki Socjologii Rodziny” nr XVIII.pl_PL
dc.referencesKwiatkowska Anna, Nowakowska Agnieszka, 2006, Mężczyzna polski. Psychospołeczne czynniki warunkujące pełnienie ról zawodowych i rodzinnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesLevinson Daniel J., 1978, Rola, osobowość i struktura społeczna, (w:) J. Szmatka (red.), Elementy mikrosocjologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesLinton Ralph, 2000, Kulturowe podstawy osobowości, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLott Bernice, Maluso Diane, 2002, Społeczne uczenie się męskości i kobiecości, (w:) B. Wojciszke (red.), Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesLutyński Jan, 1994, Metody badań społecznych, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesŁacek Maria, 2004, Model koncepcyjny roli społecznej w perspektywie interakcjonistycznej, (w:) D. Niczyporuk (red.), Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, t. 5: Terytorialne struktury społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesŁaciak Beata, 2005, Obyczajowość polska czasu transformacji, czyli wojna postu z karnawałem, Wydawnictwo Trio, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁaciak Beata, 2007, Medialny obraz mężczyzn w relacjach małżeńskich i rodzinnych, (w:) M. Fuszara (red.) Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, Wydawnictwo Trio, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁaciak Beata, 2012, Ciąża i macierzyństwo. Serialowe reprezentacje jako element społecznego dyskursu, (w:) R.E. Hryciuk, E. Korolczuk (red.), Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁoś Maria, 1985, Role społeczne w nowej roli, (w:) O społeczeństwie i teorii społecznej. Księga pamiątkowa S. Ossowskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMachaj Irena, 2009, Męskość i kobiecość – społeczne definiowanie relacji, (w:) I. Machaj, R. Suchocka (red.), Męskość i kobiecość. Czy walka płci?, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań.pl_PL
dc.referencesMacintyre Sally, 1982, Kto chce dzieci? Społeczne fabrykowanie „instynktów”, (w:) T. Hołówka (red.), Nikt nie rodzi się kobietą, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMaison Dominika, 2000, Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMalinowska Ewa, 2000, Feminizm europejski, demokracja parytetowa a polski ruch kobiet, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMalinowska Ewa, 2003, Mężczyźni i kobiety w społeczeństwie jutra, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4.pl_PL
dc.referencesMalinowska Ewa, 2009, Konflikt płci jako konflikt społeczny. Od „kwestii kobiecej” do problemu: demokracja bez egalitaryzmu?, (w:) I. Machaj, R. Suchocka (red.), Męskość i kobiecość. Czy walka płci?, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań.pl_PL
dc.referencesMalinowski Hubert, 2004, Komunikacja w zogniskowanym wywiadzie grupowym, (w:) J. Lisek-Michalska, P. Daniłowicz (red.), Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMandal Eugenia, 1995, Socjalizacja ról społecznych związanych z płcią, (w:) E. Mandal, R. Stefańska- Klar (red.), Współczesne problemy socjalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesMandal Eugenia, 2000, Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesMandal Eugenia, 2003, Kobiecość i męskość. Popularne opinie a badania naukowe, Wydawnictwo Naukowe „Żak”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMandal Eugenia, 2005, Kobiecość i męskość w psychologii, (w:) A. Barska, E. Mandal (red.), Tożsamość społeczno-kulturowa płci, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.pl_PL
dc.referencesMartin Karin A., 2005, William Wants A Doll. Can He Have One? Feminists, Child Care Advisors, and Gender-Neutral Child Rearing, „Gender&Society”, no 19.pl_PL
dc.referencesMatysiak A., 2007, Indywidualne przesłanki zwiększania aktywności zawodowej, (w:) I.E. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka (red.), Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMead George H., 1975, Umysł, osobowość i społeczeństwo, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMead Margaret, 1986, Płeć i charakter w trzech społecznościach pierwotnych, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMelosik Zbyszko, 2002, Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Wolumin, Poznań.pl_PL
dc.referencesMierzwiński Bronisław, 1999, Mężczyzna istota nieznana, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMiluska Jolanta, 1996, Tożsamość kobiety i mężczyzny w cyklu życia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.pl_PL
dc.referencesMiluska Jolanta, Boski Paweł, 1999, Męskość – kobiecość: Zarys i poziomy analizy problematyki, (w:) J. Miluska, P. Boski (red.), Męskość – kobiecość w perspektywie indywidualnej i kulturowej, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMinkiewicz Karolina, 2006, Metroseksualność jako współczesny model męskości, (w:) Obrazy życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnej, „Roczniki Socjologii Rodziny”, nr XVII.pl_PL
dc.referencesMizielińska Joanna, 2008, Pomiędzy nowym a starym: feminizm wobec wyzwań współczesności, „Societas/Communitas”, nr 2.pl_PL
dc.referencesMoir Anne, Jessel David, 1993, Płeć mózgu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMonczka-Ciechomska Magda, 1992, Mit kobiety w polskiej kulturze, (w:) S. Walczewska (red.), Głos mają kobiety, Convivium, Kraków.pl_PL
dc.referencesMonkiewicz-Święcicka Karolina, 2005, Tacierzyństwo, „Przegląd”, nr 9.pl_PL
dc.referencesMoore Henrietta L., 2005, Płeć kulturowa i status – wyjaśnienie sytuacji kobiet, (w:) M. Kempny, E. Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMuczyński Maciej, Żynel Małgorzata, 2006, Analiza potrzeb rodziców w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w świetle rozwiązań sprzyjających godzeniu życia zawodowego i rodzinnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesNelson Todd D., 2003, Psychologia uprzedzeń, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesNicińska Magdalena, 2000, Indywidualne wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe – analiza porównawcza, „ASK”, nr 8.pl_PL
dc.referencesNowalska-Kapuścik Dorota, 2010, Macierzyństwo w epoce zmian – tradycyjna wartość czy nowy obszar konsumpcyjnej działalności?, (w:) W. Muszyński (red.), Wartości w rodzinie: ciągłość i zmiana, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesOlcoń Kubicka Marta, 2009, Rola internetu w powstawaniu nowego modelu macierzyństwa, (w:) M. Sikorska (red.), Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOrtner Sherry B., 1982, Czy kobieta ma się tak do mężczyzny, jak „natura” do „kultury”?, (w:) T. Hołówka (red.), Nikt nie rodzi się kobietą, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOssowska Maria, 2000, Ethos rycerski i jego odmiany, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOssowska Maria, 2005, Socjologia moralności. Zarys zagadnień, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOstrouch Joanna, 2004, Nieuchwytne. Relacje matek i córek w codzienności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesOzorowski Edward abp, 2009, Geniusz kobiety według Jana Pawła II, (w:) E. Ozorowski, R.Cz. Horodeński (red.), Kobieta. Etyka. Ekonomia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesPakszys Elżbieta, 2000, Między naturą a kulturą: kategoria płci/rodzaju w poznaniu. Studium epistemologii naturalizowanej w perspektywie feministycznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.pl_PL
dc.referencesPakszys Elżbieta, 2009, Feminizm versus humanizm? O nowe rozumienie równości płci, (w:) B. Budrowska (red.), Kobiety. Feminizm. Demokracja, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPankowska Dorota, 2005, Wychowanie a role płciowe, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesParsons Talcott, 1969, Struktura społeczna a osobowość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesParsons Talcott, 1972, Szkice z teorii socjologicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesParsons Talcott, 2009, System społeczny, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków.pl_PL
dc.referencesPiotrowski Andrzej, 1981, Negocjacyjny model interakcji, „Przegląd Socjologiczny”, t. XXXIII.pl_PL
dc.referencesPiątek Katarzyna, 2007, Nowy wymiar ojcostwa jako nowy wymiar męskości, (w:) K. Piątek (red.), Męskość (nie)męska. Współczesny mężczyzna w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.pl_PL
dc.referencesPiszczatowska Mariola, Szczepańska Joanna, 2008, Kobiety w życiu publicznym i rodzinie. Opinie Polaków i stan faktyczny w świetle badań socjologicznych, „Societas/Communitas”, nr 2(6).pl_PL
dc.referencesPleck Josef H., 1987, American Fathering in Historical Perspective, (w:) M.S. Kimmel (ed.), Changing men: new directions in research on men and masculinity, Sage Publications, Newbury Park.pl_PL
dc.referencesPoleszczuk Jan, 2002, Rodzina, małżeństwo, prokreacja: racjonalizacja strategii reprodukcyjnych, (w:) A. Jasińska-Kania, M. Marody (red.), Polacy wśród Europejczyków. Wartości społeczeństwa polskiego na tle innych krajów europejskich, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPospiszyl Kazimierz, 1998, Kontrowersje wokół ideału męskości, „Problemy Rodziny”, nr 2.pl_PL
dc.referencesPospiszyl Kazimierz, 2004, Ojcostwo w życiu mężczyzny, „Małżeństwo i Rodzina”, nr 2.pl_PL
dc.referencesPospiszyl Kazimierz, 2007, Ojciec a wychowanie dziecka, Wydawnictwo Naukowe „Żak”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPszczółkowska Dominika, 2010, Kobiety wracają do kuchni, „Wysokie Obcasy” – dodatek do „Gazety Wyborczej”, dostępny w Internecie (01.03.2011): http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie- -obcasy/1,53664,8060257,Kobiety_wracaja_do_kuchni.htmlpl_PL
dc.referencesPrzybyłowska Ilona, 1978, Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych, „Przegląd Socjologiczny”, t. XXXpl_PL
dc.referencesPulikowski Jacek, 2010, Warto być ojcem. Najważniejsza kariera mężczyzny, Inicjatywa Wydawnicza „Jerozolima”, Poznań.pl_PL
dc.referencesPutnam Tong Rosemarie, 2002, Myśl feministyczna. Wprowadzenie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRegosz-Kaczkowska Małgorzata, Minkowski Piotr, 2000, Uczestnictwo ojca w porodzie „Problemy Rodziny”, nr 6.pl_PL
dc.referencesRenzetti Claire M., Curran Daniel J., 2005, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesReszke Irena, 1991, Nierówności płci w teoriach, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRitzer George, 2004, Klasyczna teoria socjologiczna, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesRonek Grzegorz, 2008, Koncepcja demokratycznej rodziny Anthony’ego Giddensa, (w:) W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesRoszak J., 2015, Kobieta w Polsce. Matka jest tylko jedna, „Wysokie Obcasy”, dodatek do „Gazety Wyborczej”, 24.01.2015 r., Dostępny w Internecie (23.06.2015), http://www.wysokieobcasy. pl/wysokie-obcasy/1,96856,17253335,Kobieta_w_Polsce__Matka_jest_tylko_jedna.htmlpl_PL
dc.referencesRubin Herbert J., Rubin Irene S., 1997, Jak zmierzać do celu nie wiążąc sobie rąk. Projektowanie wywiadów jakościowych, (w:) L. Korporowicz (red.), Ewaluacja w edukacji, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSaxonberg Steven, 2010, Polityki rodzinne w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej i ich wpływ na role wynikające z płci oraz prawa jednostki, (w:) E. Leś, S. Bernini (red.), Przemiany rodziny w Polsce i we Włoszech i ich implikacje dla polityki rodzinnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSekuła-Kwaśniewicz Halina, 2000, Płeć, (w:) Encyklopedia socjologii, t. III, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesServan-Schreiber Perla, 1998, Kobiecość. Od wolności do szczęścia, Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSiemieńska Renata, 2004, Od wartości postmaterialistycznych do materialistycznych – casus Polski, (w:) M. Marody (red.), Zmiana czy stagnacja? Społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSiemieńska Renata, 2007a, Kontrakt płci. Między sferą prywatną i publiczną, (w:) A. Kojder (red.), Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, Wydawnictwo WAM, Kraków.pl_PL
dc.referencesSiemieńska Renata, 2007b, Przemiany płci kulturowej. Między systemami wartości a rolami społecznymi, (w:) Mirosława Marody (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Wydanie nowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSikora Ewa, 2008, Społeczne oczekiwania wobec związku i partnera życiowego – kierunki zmian, (w:) W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesSikorska Małgorzata, 2009a, Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSikorska Małgorzata, 2009b, Matka „chora” zamiast „złej” – o nowych wzorach macierzyństwa, (w:) M. Sikorska (red.), Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSilverman David, 2007, Interpretacja danych jakościowych: metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkowrońska Alicja, 2008, Rodzicielstwo nastolatków życiowym sukcesem czy porażką? Subiektywne znaczenie wczesnego macierzyństwa i ojcostwa (doniesienie z badań), (w:) W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesSlany Krystyna, 2008, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków.pl_PL
dc.referencesŠmidová Iva, 2008, Zmiana pojęcia męskości w Czechach? O mężczyznach „przyjaznych dzieciom i środowisku”, (w:) E.Oleksy (red.), Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSobczyńska Danuta, 1995, Macierzyństwo: wartości i dylematy, (w:) J. Miluska, E. Pakszys (red.), Humanistyka i płeć I. Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.pl_PL
dc.referencesStańczak-Wiślicz Katarzyna, 2012, Matki biedne, nieszczęśliwe, złe. Luki dominującego dyskursu macierzyństwa w popularnych magazynach kobiecych, (w:) R.E. Hryciuk, E. Korolczuk (red.), Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSternicka Magdalena, 2008, Rodzina egalitarna – zmierzch hierarchii?, (w:) W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesStojanowska Elżbieta, 2008, Stereotypy i różnorodność płciowa, „Przegląd Powszechny”, nr 7–8.pl_PL
dc.referencesSzacki Jerzy, 2005, Historia myśli socjologicznej (Wydanie nowe), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzarzyńska Małgorzata, 2005, „Obyś żył w ciekawszych czasach”. Czy zmiany w rozumieniu kategorii płci zmienia nasze społeczeństwo?, (w:) A. Barska, E. Mandal (red.), Tożsamość społeczno- kulturowa płci, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.pl_PL
dc.referencesSzczepaniak Monika, 2005, Męskość w opresji? Dylematy męskości w kulturze Zachodu, (w:) E. Durys, E. Ostrowska (red.), Gender. Wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze, Wydawnictwo Rabid, Kraków.pl_PL
dc.referencesSzczepański Jan, 1970, Elementarne pojęcia socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzlendak Tomasz, 2009, O naskórkowej (lub kosmetycznej) przemianie męskości, (w:) M. Sikorska (red.), Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzlendak Tomasz, 2010, Socjologia rodziny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzmatka Jacek, 1973, Miejsce teorii roli społecznej w systemie teoretycznym socjologii, „Studia Socjologiczne”, nr 3(50).pl_PL
dc.referencesSzmatka Jacek, 1974, Modele pojęciowe w teorii roli społecznej, „Studia Socjologiczne”, nr 1(52).pl_PL
dc.referencesSzmatka Jacek, 1989, Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzmatka Jacek, 2000, Rola społeczna, (w:) Encyklopedia socjologii, t. 3, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSztompka Piotr, 1998, Giddens Anthony, (w:) Encyklopedia socjologii, t. 1, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSztompka Piotr, 2002a, Teorie zmiany społecznej, (w:) Encyklopedia socjologii, t. 4, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSztompka Piotr, 2002b, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesSztompka Piotr, 2005, Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesSztumski Janusz, 2005, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.pl_PL
dc.referencesSzukalski Piotr, Warzywoda-Kruszyńska Wielisława, 2005, Polityka w sferze oświaty i wychowania – bariera i stymulanta pracy zawodowej rodziców, (w:) I. Wóycicka (red.), Szanse na wzrost dzietności – jaka polityka rodzinna, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesSzulich-Kałuża Justyna, 2008, Współczesne macierzyństwo w dyskursie medialnym – na przykładzie polskiej prasy, (w:) W. Muszyński, E. Sikora (red.), Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse – zagrożenia – patologie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesSzwed Anna, 2009, Kościół rzymskokatolicki o kobiecie. Między teorią a praktyką, (w:) B. Kowalska, K. Zielińska, B. Koschalka (red.), Gender. Kobieta w kulturze i społeczeństwie, Wydawnictwo Rabid, Kraków.pl_PL
dc.referencesŚlęczka Kazimierz, 1999, Feminizm, Wydawnictwo „Książnica”, Katowice.pl_PL
dc.referencesŚroda Magdalena, 2007, Kobiety, Kościół, katolicyzm, (w:) Ch. Ockrent (red.), Czarna księga kobiet, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚroda Magdalena, Rutkowska Ewa, 2007, Edukacja, (w:) Polityka równości płci Polska 2007, Raport UNDP, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTitkow Anna, 1995, Kobiety pod presją? Proces kształtowania się tożsamości, (w:) A. Titkow, H. Domański (red.), Co to znaczy być kobietą w Polsce?, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawapl_PL
dc.referencesTitkow Anna, 1998, Feminizm, (w:) Encyklopedia socjologii, t. 1, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTitkow Anna, 2007, Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, konteksty, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTitkow Anna, 2012, Figura Matki Polki. Próba demitologizacji, (w:) R.E. Hryciuk, E. Korolczuk (red.), Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTitkow Anna, Budrowska Bogusława, Duch Danuta, 2004a, Nieodpłatna praca kobiet, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTitkow Anna, Budrowska Bogusława, Duch Danuta, 2004b, O konflikcie płci, (w:) H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard (red.), Niepokoje polskie, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTitkow Anna, Duch-Krzystoszek Danuta, 2009, Niejednoznaczny status pracy domowej kobiet, (w:) Raport. Kobiety dla Polski Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989–2009, Fundacja Feminoteka, Warszawa, www.kongreskobiet.plpl_PL
dc.referencesTokarczuk Olga, 2008, Kobieta nie istnieje, (w:) J. Butler, Uwikłani w płeć, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTurner Jonathan H., 1985, Struktura teorii socjologicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTurner Jonathan H., 1998, Socjologia: koncepcje i ich zastosowanie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesTurner Jonathan H., 2004, Struktura teorii socjologicznej (Wydanie nowe), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTurner Ralph H., 1962, Role-Taking: Process Versus Conformity, (w:) A.M. Rose (ed.), Human Behavior and Social Processes. An Interactionist Approach, University of Minnesota Houghton Mifflin Company, Boston.pl_PL
dc.referencesTurner Ralph H., 1985, Unanswered questions in the convergence between structuralist and interactionist role theories, (w:) H.J. Helle, S.N. Eisenstadt (eds.), Micro-Sociological Theory. Perspectives on Sociological Theory, volume 2, SAGE Studies in International Sociology, London.pl_PL
dc.referencesTurnowiecki Witold, 2009, Polityka rodzinna, (w:) R. Gabryszak, D. Magierek (red.), Wprowadzenie do polityki społecznej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTurowski Jan, 2005, A. Giddensa teoria strukturacji a teoria konstruktywizmu strukturalnego P. Bourdieu, „Roczniki Nauk Społecznych”, t. XXXIII, z. 1.pl_PL
dc.referencesTwardowska Anna, Olczyk Eliza, 2000, Kobiety w mediach, (w:) Kobiety w Polsce w latach 90. Raport Centrum Praw Kobiet, Centrum Praw Kobiet, Warszawapl_PL
dc.referencesUliński Maciej, 2001, Kobieta i mężczyzna. Dzieje refleksji filozoficzno-społecznej, Wydawnictwo Aureus, Kraków.pl_PL
dc.referencesUmińska Bożena, Mikos Jarosław, 1993, Od tłumaczy, (w:) M. Humm, Słownik teorii feminizmu, Wydawnictwo Semper, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUrbańska Sylwia, 2009, Profesjonalizacja macierzyństwa jako proces odpodmiotowienia matki. Analiza dyskursów poradnika „Twoje Dziecko” z 2003 i 1975 roku, (w:) B. Budrowska (red.), Kobiety. Feminizm. Demokracja, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUrbańska Sylwia, 2012, Naturalna troska o ciało i moralność versus profesjonalna produkcja osobowości. Konstruowanie modelu człowieka w dyskursach macierzyńskich w latach 70. (PRL) i na początku XXI wieku, (w:) R.E. Hryciuk, E. Korolczuk (red.), Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesVedfelt Ole, 2004, Kobiecość w mężczyźnie, Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA, Warszawapl_PL
dc.referencesWalczewska Sławomira, 2000, Damy, rycerze i feministki, Wydawnictwo eFKa, Kraków.pl_PL
dc.referencesWalczewska Sławomira, 2001, Trudne słowo gender, „Zadra”, nr 3–4.pl_PL
dc.referencesWarzywoda-Kruszyńska Wielisława, 2004, Rodzina w procesie zmian, (w:) W. Warzywoda-Kruszyńska, P. Szukalski (red.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódźpl_PL
dc.referencesWarzywoda-Kruszyńska Wielisława, Krzyszkowski Jerzy, 1990, Młode małżeństwa w wielkim mieście, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, CPBP 09.02, Łódź.pl_PL
dc.referencesWarzywoda-Kruszyńska Wielisława, Krzyszkowski Jerzy, 1991, Problemy ciągłości i zmiany w rodzinach łódzkich – wstępna analiza wyników, (w:) Z. Tyszka (red.), Rodziny polskie o różnym statusie społecznym i środowiskowym, Poznańpl_PL
dc.referencesWeber Max, 1985, „Obiektywność” poznania w naukach społecznych, (w:) Problemy socjologii wiedzy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWharton Amy S., 2005, The Sociology of Gender. An Introduction to Theory and Research, Blackwell Publishing, Oxford.pl_PL
dc.referencesWilliams Stephen, 2008, What is Fatherhood? Searching for the Reflexive Father, „Sociology”, no. 42 (3).pl_PL
dc.referencesWiniarska Aleksandra A., 2008, Mężczyzna. Znaczy: kto?, (w:) A. Radomski, B. Truchlińska (red.), Męskość w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesWłodarek Jan, Ziółkowski Marek, 1990, Teoretyczny i empiryczny status metody biograficznej we współczesnej socjologii, (w:) J. Włodarek, M. Ziółkowski (red.), Metoda biograficzna w socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesWnuk-Lipiński Edmund, 2005, Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWojciechowska Julita, 2002, Role rodzicielskie wobec zmian uniwersalnych, (w:) K. Appelt, J. Wojciechowska (red.), Zadania i role społeczne w okresie dorosłości, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.pl_PL
dc.referencesWojciszke Bogdan, 2003, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWojtecki Dariusz, 2009, Nowy feminizm w ujęciu nauki społecznej Kościoła, (w:) E. Ozorowski, R.Cz. Horodeński (red.), Kobieta. Etyka. Ekonomia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesWojnicka Katarzyna, 2010, Od maskulinizmu do profeminizmu. Społeczne ruchy mężczyzn – zarys problematyki, „uniGender”, nr 1, www.unigender.org/?page=biezacy&issue=04&article=04pl_PL
dc.referencesWóycicka Irena, 2005, Instrumenty polityki rodzinnej w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych, (w:) I. Wóycicka (red.), Szanse na wzrost dzietności – jaka polityka rodzinna, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesWóycicka Joanna, Dominiczak Andrzej, 2000, Edukacja kobiet, (w:) Kobiety w Polsce w latach 90., Raport Centrum Praw Kobiet, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWyka Anna, 1989, W poszukiwaniu nowych wzorów badań społecznych, (w:) A. Sułek, A. Wyka (red.), Poza granicami socjologii ankietowej, Wydawnictwo Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZabielski Józef, 2009, Wspólnototwórcza rola kobiety, (w:) E. Ozorowski, R.Cz. Horodeński (red.), Kobieta. Etyka. Ekonomia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesZałęcki Paweł, 2003, Religia i globalizacja – wybrane problemy wzajemnych uwarunkowań, (w:) M. Kempny, G. Woroniecka (red.), Wymiary globalizacji kulturowej. Wyzwania badawcze, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesZiółkowski Marek, 2006, Zmiany systemu wartości, (w:) J. Wasilewski (red.), Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZnaniecki Florian, 1971, Nauki o kulturze, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZnaniecki Florian, 1986, Pojęcie roli społecznej, (w:) J. Szacki, Znaniecki, Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZnaniecki Florian, 1988, Wstęp do socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZnaniecki Florian, 1992, Nauki o kulturze. Narodziny i rozwój, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZnaniecki Florian, 2008, Metoda socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZygmunt Agata, 2009, Spór o tradycyjny model rodziny w świetle dyskursu na temat równości płci, (w:) E. Malinowska (red.), Polskie społeczeństwo patriarchalne w procesie zmian, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Sociologica, nr 34.pl_PL
dc.referencesZyra Anna, 2006, Kobieta sukcesu, żona, matka. Dylematy funkcjonowania kobiet, (w:) J. Ostrouch (red.), Przywiązanie i przekraczanie. Płeć w studiach empirycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.pl_PL
dc.referenceshttp://www.tato.net, Dostęp 29.09.2015pl_PL
dc.referenceshttp://wstroneojca.pl, Dostęp 29.09.2015pl_PL
dc.referenceshttp://www.rodzicielski.gov.pl/, Dostęp 01.11.2014pl_PL
dc.referenceshttps://rodzina.gov.pl/swiadczenia/ulgi-dla-rodziny, Dostęp 01.11.2014pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-834-9


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe