Show simple item record

dc.contributor.authorLucyna, Wachecka-Kotkowska
dc.date.accessioned2020-09-28T08:43:42Z
dc.date.available2020-09-28T08:43:42Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationWachecka-Kotkowska L., Rozwój rzeźby obszaru między Piotrkowem Trybunalskim, Radomskiem a Przedborzem w czwartorzędzie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, doi: 10.18778/7969-866-0pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-866-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32276
dc.descriptionKompleksowe, interdyscyplinarne prace wykonane pod kierunkiem Autorki wspierają hipotezę istnienia marginalnego lobu Pilicy-Luciąży (jako południowej części lobu Rawki sensu lato) i jego dotarcia w regionie do linii Kamieńsk-Góra Chełmo-Przedbórz, a w części zachodniej (na garbie łódzkim) konfluencji z lobem Widawki. Uwzględnienie pełnej, czwartorzędowej ewolucji rzeźby w zasługuje na uznanie. Stanowi ono wyjątek w aktualnych badaniach. Jako motyw przewodni podsumowania materiałów zebranych na obszarze między Piotrkowem Trybunalskim, Radomskiem a Przedborzem wybrano zagadnienie czynników rozwoju rzeźby. Rola klimatu jako czynnika globalnego w kształtowaniu rzeźby, rola podłoża jako przykład dominacji czynnika lokalnego w morfogenezie oraz zagadnienia poligenezy, złożoności i dziedziczenia rzeźby dobrze wyjaśniają jej specyfikę na badanym wycinku pogranicza wyżyn i niżu. Na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo obszerna dokumentacja niniejszej monografii, co niejako wymusiło załączenie jej na płycie CD. Zamieszczenie pełnej dokumentacji badawczej w formie bazy danych stanowi nowość w monografiach geomorfologiczno-paleogeograficznych.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectrzeźba obszarupl_PL
dc.subjectczwartorzędpl_PL
dc.subjectPiotrków Trybunalskipl_PL
dc.subjectRadomskopl_PL
dc.subjectPrzedbórzpl_PL
dc.titleRozwój rzeźby obszaru między Piotrkowem Trybunalskim, Radomskiem a Przedborzem w czwartorzędziepl_PL
dc.title.alternativeDevelopment of Land Relief between Piotrków Trybunalski, Radomsko and Przedbórz in the Quaternarypl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number128pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geomorfologii i Paleogeografiipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-899-8
dc.contributor.authorBiographicalnoteDoktor Lucyna Wachecka-Kotkowska pracuje na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego jako adiunkt w Katedrze Geomorfologii i Paleogeografii. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na geomorfologii i paleogeografii czwartorzędu, sedymentologii i geografii fizycznej Polski Środkowej. Profil badawczy autorki uzupełniają GIS, geoturystyka, prawne aspekty ochrony środowiska abiotycznego oraz popularyzacja wiedzy geograficznej. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Poza podróżami i konferencjami w Europie uczestniczyła w Warsztatach Geomorfologicznych i Geograficznych na trzech kontynentach: w Afryce (Tunezja 2004, Maroko 2006, Etiopia 2011), Azji (Indie 2006, Indochiny 2008, Filipiny, Malezja i Hongkong 2010, Indie i Nepal 2012, Chiny 2015) i w Ameryce Południowej (Peru, Chile i Boliwia 2009).pl_PL
dc.referencesAneks do Instrukcji opracowania i wydania Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, 2011, MŚ, PIG-PIB, Warszawa, 11 ss.pl_PL
dc.referencesAshley G.M., Boothtoyd J.C., Borns Jr. H.W., 1991, Sedimentology of late Pleistocene (Laurentide) deglacial-phase deposits, eastern Maine; An example of a temperate marine grounded ice-sheet margin, „Geological Society of America”, Special Paper 262, s. 107–125.pl_PL
dc.referencesAstakhov V., 2004, Middle Pleistocene glaciations of the Russian North, „Quaternary Science Reviews”, 23, s. 1285–1311.pl_PL
dc.referencesBadura J., Stromwasser E., 2010, Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Bełchatów (700) wraz z objaśnieniami, reambulowany, Centralne Archiwum Geologiczne, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBaraniecka M.D., 1967, Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Kamieńsk, Instytut Geologiczny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBaraniecka M.D., 1969, Klasyfikacja form kemowych na tle typów i dynamicznych etapów deglacjacji, „Kwartalnik Geologiczny”, 13 (2), s. 442–458.pl_PL
dc.referencesBaraniecka M.D., 1971a, Dorzecze Widawki na tle obszaru marginalnego stadiału mazowiecko-podlaskiego (Warty) w Polsce, „Biuletyn Instytutu Geologicznego”, 254 (13), s. 11–36.pl_PL
dc.referencesBaraniecka M.D., 1971b, Staroczwartorzędowe rowy tektoniczne i ich osady, „Kwartalnik Geologiczny”, 15 (2), s. 358–372.pl_PL
dc.referencesBaraniecka M.D., 1971c, Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Kamieńsk (M34-27B) wraz z objaśnieniami, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBaraniecka M.D., 1975, Zależności wykształcenia osadów czwartorzędowych od struktur i dynamiki podłoża w środkowej części Niżu Polskiego, „Biuletyn Instytutu Geologicznego”, 288, s. 5–97.pl_PL
dc.referencesBaraniecka M.D., 1984, Zlodowacenie środkowopolskie, [w:] Mojski J.E. (red.), Budowa geologiczna Polski, t. 1: Stratygrafia, cz. 3b: Kenozoik, Czwartorzęd, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa, s. 154–190.pl_PL
dc.referencesBaraniecka M.D., Sarnacka Z., 1971, Stratygrafia czwartorzędu i paleogeografia dorzecza Widawki, „Biuletyn Instytutu Geologicznego”, 254, s. 157–269.pl_PL
dc.referencesBarcicki M., Cabaj W., Kwapisz B., 1984, Przełom Pilicy w Przedborzu, „Kieleckie Studia Geograficzne”, 3, s. 162–169.pl_PL
dc.referencesBarczuk A., 1992, Petrology of precambrian clastics and the evolution of the Midcontinent Rift System (USA), „Archiwum Mineralogiczne”, 48, s. 123–203.pl_PL
dc.referencesBarczuk A., Nejbert K., 2007, Analiza minerałów nieprzezroczystych w badaniach skał okruchowych, [w:] Mycielska-Dowgiałło E., Rutkowski J. (red.), Badania cech teksturalnych osadów czwartorzędowych i wybrane metody oznaczania ich wieku, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, Warszawa, s. 205–228.pl_PL
dc.referencesBiernat S., Haisig J., Lewandowski J., Wilanowski S., 1980, Mapa geologiczna Polski w skali 1:200 000, arkusz Częstochowa (57), wydanie A – mapa utworów powierzchniowych, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawapl_PL
dc.referencesBlott S.J., Pye K., 2001, Gradistat: A grain size distribution and statistics package for the analysis of unconsolidated sediments, „Earth Surface Processes and Landforms”, 26, s. 1237–1248pl_PL
dc.referencesBłaszkiewicz M., 2011, Timing of the final disappearance of permafrost in the Central European Lowland as reconstructed from the evolution of lakes in N Poland, „Geological Quarterly”, 55 (4), s. 361–374.pl_PL
dc.referencesBoulton G.S., 1996, Push-moraines and glacier-contact fans in marine and terrestrial environments, „Sedimentology”, 33 (5), s. 677–698.pl_PL
dc.referencesBöse M., 1989, Methodisch-stratigraphische Studien und paläomorphologische Untersuchungen zum Pleistozän südlich der Ostsee, „Berliner Geographische Abhandlungen”, 51, 114 ss.pl_PL
dc.referencesBrodzikowski K., 1993, Sedymentacja glacilimniczna, cz. 1: Procesy depozycyjne oraz charakterystyka litofacjalna, „Acta Geographica Lodziensia”, 62, 162 ss.pl_PL
dc.referencesBrodzikowski K., van Loon A.J., 1991, Glacigenic sediments, Elsevier, Amsterdam, 674 ss.pl_PL
dc.referencesBrzeziński H., 1992, Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1: 50 000, arkusz Sulejów, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesButler R.F., 1992, Paleomagnetism: magnetic domains to geological terranes, Blackwell, Portland, 319 ss.pl_PL
dc.referencesCabaj W., 1981, Deglacjacja północnej części Niecki Nidziańskiej w czasie zlodowacenia środkowopolskiego, „Folia Geographica”, Seria Geographica Physica, 14, s. 103–120.pl_PL
dc.referencesCailleux A., 1942, Les action éoliennes periglaciares en Europe, „Mémoires de la Société géologique de France”, 46, 176 ss.pl_PL
dc.referencesCepek A.G., 1969, Zur Bestimmung und stratigraphischen Bedeutung der Dolomitgeschiebe in den Grundmoränen im Nordteil der DDR, „Geologie”, 18 (6), s. 657–673.pl_PL
dc.referencesChlebowski R., Gozik P.P., Lindner L., 2002, Graficzna prezentacja składu minerałów ciężkich lessów na wybranych przykładach z obszaru Polski i Ukrainy, „Przegląd Geologiczny”, 50 (6), s. 526–531.pl_PL
dc.referencesChlebowski R., Lindner L., 2004, Aspekty mineralogiczne w metodyce badań lessów na przykładzie lessów polskich i ukraińskich, [w:] Kostrzewski A. (red.), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, t. 4, seria Geografia, nr 68, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 17–36.pl_PL
dc.referencesClayton L., Attig J.W., Ham N.R., Johnson M.D., Jennings C.E., Syverson K.M., 2008, Ice-walled-lake plains: Implications for the origin of hummocky glacial topography in middle North America, „Geomorphology”, 97, s. 237–248.pl_PL
dc.referencesColleoni F., 2009, On the Late Saalian glaciation (160–140 ka): a climate modeling study, PhD thesis, Stockholm University, „Institute of Geology and Geochemistry Report”, 335, 53 ss.pl_PL
dc.referencesCzubla P., 2001, Eratyki fennoskandzkie w utworach czwartorzędowych Polski Środkowej i ich znaczenie stratygraficzne, „Acta Geographica Lodziensia”, 80, 174 ss.pl_PL
dc.referencesCzubla P., 2006, The stratigraphic significance of indicator erratics counts from glacial deposits – an example from Eastern Wielkopolska (Great Poland Lowland), „Archiv für Geschiebekunde”, 5 (1–5), s. 177–190.pl_PL
dc.referencesCzubla P., Wachecka-Kotkowska L., 2009, Pozycja stratygraficzna glin lodowcowych w Masłowicach (Wyżyna Przedborska) w świetle badań petrograficznych, [w:] Żarski M., Lisicki S. (red.), XVI Konferencja „Stratygrafia Plejstocenu Polski” nt. „Strefa marginalna zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu”, Zimna Woda k. Łukowa 31.08–04.09.2009 r., Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, s. 56–58.pl_PL
dc.referencesDomosławska-Baraniecka M.D., Skompski S., 1967, Deglacjacja lobu Widawki, „Kwartalnik Geologiczny”, 11 (3), s. 707–730pl_PL
dc.referencesDylik J., 1947, Indywidualność geograficzna okolic Łodzi, „Czasopismo Geograficzne”, 18 (1–4), s. 238–246.pl_PL
dc.referencesDylik J., 1948, Ukształtowanie powierzchni i podział podłódzkiego obszaru, „Acta Geographica Lodziensia”, 1, 46 ss.pl_PL
dc.referencesDylik J., 1949, O genezie pagórków w okolicy Chojen, Rudy Pabianickiej i Rzgowa, „Sprawozdania Czynności i Posiedzeń ŁTN”, 3 (1), s. 66–67.pl_PL
dc.referencesDylik J., 1953, O peryglacjalnym charakterze rzeźby środkowej Polski, „Acta Geographica Universitatis Lodziensis”, 4, 109 ss.pl_PL
dc.referencesDylik J., 1957, Próba porównania powierzchni zrównań w warunkach półsuchych klimatów gorących i zimnych, „Biuletyn Peryglacjalny”, 5 (37–49), s. 175–186.pl_PL
dc.referencesDylik J., 1967, The main elements of Upper Pleistocene paleogeography in Central Poland, „Biuletyn Peryglacjalny”, 16, s. 85–115pl_PL
dc.referencesDylik J., Jurkiewiczowa I., 1950, Przeglądowa mapa geologiczna Polski 1:300 000, arkusz Łódź, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDylikowa A., 1973, Polska. Krainy geograficzne, WSiP, Warszawa, 816 ss.pl_PL
dc.referencesDzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., Roman M., Wachecka-Kotkowska L., 2014, Glacial-interglacial cycles in Central Poland as reflected in the Łódź University geomorphological scientific achievements, [w:] Kobojek E., Marszał T. (red.), Origin of relief of Central Poland and its anthropogenic transformation in the Łódź University Research, Łódź University Press, Łódź, s. 29–56.pl_PL
dc.referencesEvans D.J.A, Young N.J.P., Cofaigh C.O., 2014, Glacial geomorphology of terrestrialterminating fast flow lobes/ice stream margins in the southwest Laurentide Ice Sheet, „Geomorphology, 204, s. 86–113.pl_PL
dc.referencesEwert-Krzemieniewska A., 2014, Kame or moraine? A sedimentological study of a glaciomarginal landform at Niedźwiedziny (Great Polish Lowland), „Geologos”, 20 (3), s. 167–181.pl_PL
dc.referencesEyles N., Boyce J.I., Barendregt R.W., 2013, Hummocky moraine: sedimentary record of stagnant Laurentide Ice Sheet lobes resting on soft beds, „Sedimentary Geology”, 123, s. 163–174.pl_PL
dc.referencesEyles N., Eyles C.H., Mc Cabe A.M., 1989, Sedimentation in an ice-contact subaqueous setting the Mid-Pleistocene North Sea Drifts of Norfolk, UK, „Quaternary Science Reviews”, 8, s. 57–74.pl_PL
dc.referencesFolk R. L., Ward W. C., 1957, Brazos River bar: a study in the significance of grain size parameters, „Journal of Sedimentary Petrology”, 27, s. 3–26.pl_PL
dc.referencesForysiak J., 2012, Zapis zmian środowiska przyrodniczego późnego vistulianu i holocenu w osadach torfowisk regionu łódzkiego, „Acta Geographica Lodziensia”, 99, 164 ss.pl_PL
dc.referencesFrench H., 2011, Frozen sediments and previously-frozen sediments, [w:] Martini I.P., French H.M., Pérez Alberti A. (red.), Ice-marginal and periglacial processes and sediments, Special Publications, 354, Geological Society, London, s. 153–166.pl_PL
dc.referencesGalon R. (red.), 1972, Geomorfologia Polski, t. 2, PWN, Warszawa, 383 ss.pl_PL
dc.referencesGalon R., Roszkówna L., 1961, Extents of the Scandinavian glaciations and of their recession stages on the territory of Poland in the light of an analysis of the marginal forms of inland ice, „Przegląd Geograficzny”, 33, s. 347–361.pl_PL
dc.referencesGałązka D., 2004, Zastosowanie makroskopowych badań eratyków do określenia stratygrafii glin lodowcowych środkowej i północnej Polski, praca doktorska, Archiwum Wydziału Geologii UW, Warszawa, 255 ss.pl_PL
dc.referencesGilewska S., 1991, Główne jednostki. Rzeźba, geomorfologia, [w:] Starkel L. (red.), Geografia Polski, środowisko przyrodnicze, PWN, Warszawa, s. 243−288.pl_PL
dc.referencesGodlewska A., 2015, Dynamika lądolodu Warty w strefie marginalnej na międzyrzeczu Krzny i Bugu w świetle analizy litofacjalnej,Wydawnictwo UMSC, Lublin, 153 ss.pl_PL
dc.referencesGodlewska A., Terpiłowski S., 2012, Transverse, supraglacially derived crevasse infillings in a Pleistocene ice-sheet margin zone (eastern Poland): genesis and sedimentary record, „Geomorphology”, 161–162, s. 73–81.pl_PL
dc.referencesGoudi A.S. (red.), 2006, Encyclopedia of geomorphology, International Association of Geomorphologists, vol. 1–2, Routledge, Taylor and Francis Group, London–New York, 1202 ss.pl_PL
dc.referencesGoździk J., 1973, Geneza i pozycja stratygraficzna struktur peryglacjalnych w środkowej Polsce, „Acta Geographica Lodziensia”, 31, 119 ss.pl_PL
dc.referencesGoździk J., 1980, Zastosowanie morfoskopii i graniformametrii do badań osadów w kopalni węgla brunatnego „Bełchatów”, „Studia Regionalne”, 4 (9), s. 101–114.pl_PL
dc.referencesGoździk J., 1991, Sedimentological recording of eolian processes from the Upper Plenivistulian and the turn of Pleni- and Late Vistulian (=Weichelian) in Central Poland, „Zeitschrift für Geomorphologie”, Annals of Geomorphology, Supplement Volumes, 90, s. 51–60.pl_PL
dc.referencesGoździk J., 1995, Wybrane metody analizy kształtu ziarn piasków dla celów paleogeograficznych i stratygraficznych, [w:] Mycielska-Dowgiałło E. (red.), Badania osadów czwartorzędowych, UW, Warszawa, s. 115–132.pl_PL
dc.referencesGoździk J., 2001, Stratygrafia i paleogeografia osadów czwartorzędowych w środkowo- zachodniej części kopalni Bełchatów z wykorzystaniem morfoskopii ziarn kwarcowych, [w:] Mycielska-Dowgiałło E. (red.), Eolizacja jako wskaźnik stratygraficzny czwartorzędu, WSGiR UW, Warszawa, s. 93–125.pl_PL
dc.referencesGoździk J., Krysiak Z., 2009, Charakterystyka i geneza deformacji osadów plejstoceńskich w strefie brzeżnej plateau kemowego Czubatej Góry (Kopalnia Bełchatów), „Prace Państwowego Instytutu Geologicznego”, 194, s. 35–47.pl_PL
dc.referencesGoździk J., Loon van A.J., 2007, The origin of a giant directed clastic dyke in a kame (Bełchatów mine, central Poland), „Sedimentary Geology”, 193, s. 71–79.pl_PL
dc.referencesGoździk J., Wachecka L., 1992, Antoniew. Interferencja materiału glacjalnego i peryglacjalnego w dolinach systemu dolnej Bzury, [w:] Przewodnik konferencji „Ewolucja środowiska naturalnego Polski w okresie przejściowym plejstocen-holocen 20 000–8 000 BP”, UŁ, Łódź, s. 14–17.pl_PL
dc.referencesGórska M., 2000, Wybrane właściwości petrograficzne vistuliańskich moren dennych środkowej i zachodniej Wielkopolski oraz ich znaczenia dla oceny dynamiki ostatniego lądolodu, „Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej”, 28, 145 ss.pl_PL
dc.referencesGórska M., 2003, Analiza petrograficzna narzutniaków skandynawskich, [w:] Harasimiuk M., Terpiłowski S. (red.), Analizy sedymentologiczne osadów glacigenicznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 23–31.pl_PL
dc.referencesGórska M., 2006, Narzutniaki przewodnie z Sobolewa (sandr suwalsko-augustowski), „Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu”, 3, s. 209–212.pl_PL
dc.referencesGórska-Zabielska M., 2008, Fennoskandzkie obszary alimentacyjne osadów akumulacji glacjalnej i glacjofluwialnej lobu Odry, Geografia 78, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 330 ss.pl_PL
dc.referencesGórska-Zabielska M., Wachecka-Kotkowska L., 2014, Petrographical analysis of Warthian fluvioglacial gravels as a tool to trace the source area – a case study from central Poland, „Geologos”, 20 (3), 183–199.pl_PL
dc.referencesGórska-Zabielska M., Zabielski R., 2010, Petrographic analysis and indicator erratics of gravels of the Odra Lobe, „Studia Quaternaria”, 27, s. 17–25.pl_PL
dc.referencesGórska-Zabielska M., Zabielski R., 2011, Kleinkieszählung und Leitgeschiebe des Oder Lobus, „Zeitschrift für Geomorphologie”, 55 (4), s. 493–513.pl_PL
dc.referencesGrzybowski K., 1972, Uwagi o plejstocenie w dolinie Pilicy na południe od Sulejowa, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego”, 42 (1), s. 143–149.pl_PL
dc.referencesHaisig J., 2011a, Mapa geologiczna Polski w skali 1:200 000, arkusz Częstochowa (57), wydanie B – mapa bez utworów czwartorzędowych, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHaisig J., 2011b, Objaśnienia do Mapy geologicznej Polski w skali 1:200 000, arkusz Częstochowa (57), Ministerstwo Środowiska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHaisig J., Biernat S., 1980, Mapa geologiczna Polski w skali 1:200 000, arkusz Częstochowa (57), wydanie B – mapa bez utworów czwartorzędowych, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHałuszczak A., 2010, Szkic tektoniczny otoczenia rowu Kleszczowa oraz uskoki związane z rowem Kleszczowa: http://www.geozagrozenia.agh.edu.pl/neotektonika/ (dostęp 03.04.2013 r.).pl_PL
dc.referencesInstrukcja opracowania i wydania Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, 2004, Ministerstwo Środowiska , NFOŚiGW, PIG, Warszawa, 120 ss.pl_PL
dc.referencesIverson N.R. i in., 2008, The experimental basis for interpreting particle and magnetic fabrics in sheared till, „Earth Surface Processes and Landforms”, 33, s. 67–645.pl_PL
dc.referencesJania J., 1996, Zrozumieć lodowce, PWN, Warszawa, 235 ss.pl_PL
dc.referencesJelinek V., 1978, Statistical proccesing of magnetic susceptibility measured in groups of specimens, „Studia Geophysica et Geodaetica”, 22, s. 50–62.pl_PL
dc.referencesJelinek V., 1981, Characterization of the magnetic fabrics of rocks, „Tectonophysics”, 79, s. 63–70.pl_PL
dc.referencesJurkiewiczowa I., 1961, Czwartorzęd dorzecza Widawki, „Biuletyn Instytutu Geologicznego”, 169, s. 175–211pl_PL
dc.referencesJurkiewiczowa I., Różycki F., Różycki Z.S., 1954, Przeglądowa mapa geologiczna Polski w skali 1:300 000, wydanie B, arkusz Łódź, Instytut Geologiczny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKasprzak L., 1992, The Leszno-Osieczna push moraine ridges: a case study of Vistulian maximum ice-marginal features, [w:] Böse M., Kasprzak L., Kozarski S. (red.), Last ice sheet dynamics and deglaciation in the North European plain, The Peribaltic Group, IGCP 253, International Symposium, 4–9 May 1992, Poznań–Berlin, s. 22–27.pl_PL
dc.referencesKasprzak L., 1997, Main lithofacial complexes of the Sława Śląska ice lobe (Vistulian glaciation, Great Poland Lowland), „Quaternary Studies in Poland, 14, s. 17–39.pl_PL
dc.referencesKasprzak L., 2003, Model sedymentacji lądolodu vistuliańskiego na Nizinie Wielkopolskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 216 ss.pl_PL
dc.referencesKasprzak L., 2007, Analiza facjalna osadów w krawędzi sandru fazy leszczyńskiej ostatniego zlodowacenia koło Hetmanic (lob Sławy Śląskiej), [w:] Kasprzak L. (red.), Strefy glacimarginalne Wielkopolski: zapis sedymentacyjny i ekspresja morfologiczna, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań, s. 9–25.pl_PL
dc.referencesKenig K., 2009, Litologia glin morenowych na Niżu Polskim – podstawowe metody badawcze, „Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 437, s. 1–58.pl_PL
dc.referencesKhan M.A., 1962, The anisotropy of magnetic susceptibility of some igneous and metamorphic rocks, „Journal of Geophysical Research”, 67, s. 2873–2885.pl_PL
dc.referencesKlajnert Z., 1966, Geneza Wzgórz Domaniewickich i uwagi o sposobie zaniku lodowca środkowopolskiego, „Acta Geographica Lodziensia, 23, 136 ss.pl_PL
dc.referencesKlajnert Z., 1978, Zanik lodowca warciańskiego na Wysoczyźnie Skierniewickiej i jej północnym przedpolu, „Acta Geographica Lodziensia”, 38, 149 ss.pl_PL
dc.referencesKlatka T., 1962, Geneza i wiek gołoborzy łysogórskich, „Acta Geographica Universitatis Lodziensis”, 12, 124 ss.pl_PL
dc.referencesKlatkowa H., 1964, Niecki i doliny denudacyjne w okolicach Łodzi, „Acta Geographica Lodziensia”, 19, 142 ss.pl_PL
dc.referencesKlatkowa H., 1972a, Paleogeografia Wyżyny Łódzkiej i obszarów sąsiednich podczas zlodowacenia warciańskiego, „Acta Geographica Lodziensia”, 28, 220 ss.pl_PL
dc.referencesKlatkowa H., 1972b, Region łódzki, [w:] R. Galon (red.), Geomorfologia Polski, PWN, Warszawa, s. 240–270.pl_PL
dc.referencesKlatkowa H., 1980, Mapa geologiczna Polski w skali 1:200 000, wydanie A, arkusz Łódź, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKlatkowa H., 1992, Niektóre wskaźniki kierunków transportu lodowego w środkowej Polsce i ich przydatność do wyróżnień facjalnych i stratygraficznych oraz rekonstrukcji paleogeograficznych, „Acta Geographica Lodziensia”, 63, s. 39–79.pl_PL
dc.referencesKlatkowa H., 1993, Stróża. Postsedymentacyjne struktury szczelinowe w warciańskich glinach morenowych, [w:] Stratygrafia i paleogeografia zlodowacenia warty, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 25–28.pl_PL
dc.referencesKlatkowa H., 1996, Symptoms of the permafrost presence in Middle Poland during the last 150,000 years, „Biuletyn Peryglacjalny”, 35, s. 45–86.pl_PL
dc.referencesKlatkowa H., Piwocki M., 1981, Objaśnienia do Mapy geologicznej Polski 1:200 000, arkusz Łódź, Instytut Geologiczny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKlimaszewski M., 1978, Geomorfologia, PWN, Warszawa, 1234 ss. + mapy.pl_PL
dc.referencesKlimek K., 1966, Deglacjacja północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej w okresie zlodowacenia środkowopolskiego, „Prace Geograficzne”, 53, 136 ss.pl_PL
dc.referencesKobojek S., 1990, Elementy peryglacjalne w budowie geologicznej i rzeźbie północnej części Wyżyny Częstochowskiej, „Acta Geographica Lodziensia”, 60, 115 ss.pl_PL
dc.referencesKobojek S., Przybył R., 1993, Glacjalna geneza wysokich teras dolnej Liswarty, „Acta Geographica Lodziensia”, 65, s. 167–174.pl_PL
dc.referencesKobyłecki M., 1948, Kredowa niecka tomaszowska, „Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego”, 41, s. 52–63.pl_PL
dc.referencesKondracki J., 2011, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa, s. 444+24+mapa.pl_PL
dc.referencesKorn J., 1927, Die wichtigste Leitgeschiebe der nordischen kristallinen Gesteine im norddeutschen Flachlande, Berlin, 64 ss.pl_PL
dc.referencesKozarski S., 1995, Deglacjacja północno-zachodniej Polski: warunki i transformacja geosystemu (~20 ka –10 ka BP), „Dokumentacja Geograficzna”, 1, 82 ss.pl_PL
dc.referencesKrysiak S., 1999, Typy geokompleksów i kierunki ich użytkowania w środkowej części dorzecza Pilicy, „Acta Geographica Lodziensia”, 75, 214 ss.pl_PL
dc.referencesKrzemiński T., 1974, Geneza młodoplejstoceńskiej rzeźby glacjalnej w dorzeczu środkowej Warty, „Acta Geographica Lodziensia”, 33, 167 ss.pl_PL
dc.referencesKrzemiński T., 1989, Powiązania form dolinnych środkowej Polski z obiegiem wody w małych zlewniach, „Acta Geographica Lodziensia”, 59, s. 95–119.pl_PL
dc.referencesKrzemiński T., 1997, Cechy rozwoju i zaniku lądolodu warciańskiego w środkowej Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica Physica, 1, s. 47–65.pl_PL
dc.referencesKrzyszkowski D., 1992, Czwartorzęd Rowu Kleszczowa: litostratygrafia i tektonika. Zarys problematyki na podstawie obserwacji w odkrywce KWB „Bełchatów”, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, 1252, Studia Geograficzne, 54, s. 1–158.pl_PL
dc.referencesKrzyszkowski D., Zieliński T., 2002, The Pleistocene end moraine fans; controls and their sedimentation and location, „Sedimentary Geology”, 149, s. 73–92.pl_PL
dc.referencesKukla G., 2005, Saalian supercycle, Mindel/Riss interglacial and Milankovitch’s Dating, „Quaternary Science Review”, 24, s. 1573–1583pl_PL
dc.referencesKurkowski S., Popielski W., 1991, Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Gorzkowice, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKutek J., Grzybowski K., 1968, Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000, arkusz Lubień (738), Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKuydowicz-Turkowska K., 1975, Rzeczne procesy peryglacjalne na tle morfogenezy doliny Mrogi, „Acta Geographica Lodziensia”, 36, 122 ss.pl_PL
dc.referencesKwapisz B., 1983, Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Przedbórz, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa , 60 ss.pl_PL
dc.referencesLambeck K., Purcell A., Funder S., Kjær K., Larsen E, Möller P., 2006, Constrains on the Saalian to Early Middle Weischelian ice sheet of Eurasia from field data and rebound modeling, „Boreas”, 35, s. 539–575.pl_PL
dc.referencesLamparski Z., 1971, Egzaracja lodowca w marginalnej strefie zlodowacenia środkowopolskiego, „Biuletyn Geologiczny Uniwersytetu Warszawskiego”, 13, s. 5–85.pl_PL
dc.referencesLencewicz S., 1927, Dyluwium i morfologia środkowego Powiśla, Państwowy Instytut Geologiczny, „Prace”, 2 (2), 220 ss.pl_PL
dc.referencesLindner L., 1970, Glacjalne tarasy marginalne lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego na północno-zachodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich, „Acta Geologica Polonica”, 20 (3), s. 635–645.pl_PL
dc.referencesLindner L., 1971, Stratygrafia plejstocenu i paleomorfologia północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, „Studia Geologica Polonica”, 35, 113 ss.pl_PL
dc.referencesLindner L., 1977, Zlodowacenie plejstoceńskie w zachodniej części Gór Świętokrzyskich, „Studia Geologica Polonica”, 53, 143 ss.pl_PL
dc.referencesLindner L., 1987, Podstawy morfostratygrafii czwartorzędu Niżu Polskiego, „Kwartalnik Geologiczny”, 31 (1), s. 163–174.pl_PL
dc.referencesLindner L., 1988a, Stratigraphy and extents of Pleistocene continental glaciations in Europe, „Acta Geologica Polonica”, 38, s. 63–83pl_PL
dc.referencesLindner L., 1988b, Jednostki glacjalne i interglacjalne w plejstocenie regionu świętokrzyskiego, „Przegląd Geologiczny”, 1, s. 1–39.pl_PL
dc.referencesLindner L., 1992, Stratygrafia (klimatostratygrafia) czwartorzędu, [w:] Lindner L. (red.), Czwartorzęd. Osady. Metody badań, stratygrafia, Wydawnictwo PAE, Warszawa, 683 ss.pl_PL
dc.referencesLindner L., 2005, Nowe spojrzenie na liczbę, wiek i zasięgi zlodowaceń środkowopolskich w południowej części środkowowschodniej Polski, „Przegląd Geologiczny”, 53 (2), s. 145–150.pl_PL
dc.referencesLindner L., Grzybowski K., 1982, Middle Polish glaciations (Odranian, Wartanian) in Southern Central Poland, „Acta Geologica Polonica”, 32, s. 191–206pl_PL
dc.referencesLindner L., Marks L., 2012, O podziale klimatostratygraficznym kompleksu środkowopolskiego w plejstocenie Polski, „Przegląd Geologiczny”, 60 (1), s. 36–45.pl_PL
dc.referencesLindner L., Marks L., Nita M., 2013, Climatostratigraphy of interglacials in Poland: Middle and Upper Pleistocene lower boundaries from a Polish perspective, „Quaternary International”, 292, s. 113–123.pl_PL
dc.referencesLindner L., Maruszczak H., Wojtanowicz J., 1985, Zasięgi i chronologia starszych nasunięć stadialnych lądolodu środkowopolskiego (Saalian) między górną Wartą a Bugiem, „Przegląd Geologiczny” 2, s. 57–63.pl_PL
dc.referencesLisicki S., 1998, Interpretacja wyników analizy petrograficznej frakcji żwirowej glin zwałowych w nawiązaniu do ich genezy, „Przegląd Geologiczny”, 46 (5), s. 410–416.pl_PL
dc.referencesLisicki S., 2003, Litotypy i litostratygrafia glin lodowcowych plejstocenu dorzecza Wisły, „Prace Instytutu Geologicznego”, 17, 105 ss.pl_PL
dc.referencesLowe J.J., Hoek W.Z., INTIMATE group, 2001, Inter-regional correlation of palaeoclimatic records for the last glacial-interglacial transition: a protocol for improved precision recommended by INTIMATE project group, „Quaternary Science Reviews”, 20, s. 1175–1187pl_PL
dc.referencesLudwikowska-Kędzia M., 2000, Ewolucja środowego odcinka doliny rzeki Belnianki w późnym glacjale i holocenie, Wydawnictwo Dialog, Warszawa, 172 ss.pl_PL
dc.referencesLüttig G., 1958, Methodische Fragen der Geschiebeforschung, „Geologisches Jahrbuch”, 75, s. 361–418.pl_PL
dc.referencesManikowska B., 1966, Gleby młodszego plejstocenu w okolicach Łodzi, „Acta Geographica Lodziensia”, 22, 166 ss.pl_PL
dc.referencesManikowska B., 1985, O glebach kopalnych, stratygrafii i litologii wydm Polski środkowej, „Acta Geographica Lodziensia”, 52, 137 ss.pl_PL
dc.referencesManikowska B., 2000, Trzeciorzędowe i plejstoceńskie elementy profilu wietrzeniowego Góry Chełmo koło Przedborza, „Acta Geographica Lodziensia”, 78, s. 43–71pl_PL
dc.referencesMarks L., 2011, Quaternary glaciations in Poland, [w:] Ehlers J., Gibbard P.L., Hughes P.D. (red.), Developments in quaternary sciences, 15, Elsevier, Amsterdam, s. 299–303.pl_PL
dc.referencesMarks L., Ber A., Gogołek W., Piotrowska K. (red.), 2006, Mapa geologiczna Polski w skali 1:500 000, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarks L., Ber A., Lindner L., 2014, Zasady polskiej klasyfikacji i terminologii stratygraficznej czwartorzędu, Polska Akademia Nauk, Komitet Badań Czwartorzędu, Warszawa, 72 ss.pl_PL
dc.referencesMarosik P., 1984, System starych koryt roztokowych na tle morfologii dna doliny Pilicy koło Przedborza, [w:] Przewodnik konferencji „Rozwój sieci dolinnej na Wyżynie Łódzkiej w późnym plejstocenie i holocenie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 30–42.pl_PL
dc.referencesMartini I.P., French H.M., Pérez Alberti A. (red.), 2011, Ice-marginal and periglacial processes and sediments, „Geological Society Special Publication”, 354, The Geological Society of London, London, 284 ss.pl_PL
dc.referencesMeyer K.-D., 1983, Indicator pebble and stone count methods, [w:] Ehlers J. (red.), Glacial deposits in North-West Europe, Balkema, Rotterdam, s. 275–287.pl_PL
dc.referencesMeyer K.-D., 1985, Zur Methodik und über den Wert von Geschiebezählungen, „Der Geschiebesammler”, 19 (2/3), s. 75–83.pl_PL
dc.referencesMiall A.D., 1978, Lithofacies types and vertical profile models in braided river deposits: a summary. Fluvial sedimentology, „Canadian Society of Petroleum Geologists”, 5, s. 597–604.pl_PL
dc.referencesMigoń P., 2006, Geomorfologia, PWN, Warszawa, 464+20 ss.pl_PL
dc.referencesMojski J.E., 2005, Ziemie polskie w czwartorzędzie, Państwowy Instytut Geologiczny, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 404 ss.pl_PL
dc.referencesMunro M.J., Shaw J., 1997, Erosional origin of hummocky terrain in south-central Alberta, Canada, „Geology”, 25, s. 1027–1030.pl_PL
dc.referencesMycielska-Dowgiałło E., 1995, Wybrane cechy teksturalne osadów i ich wartość interpretacyjna, [w:] Mycielska-Dowgiałło E., Rutkowski J. (red.), Badania osadów czwartorzędowych. Wybrane metody i interpretacja wyników, Warszawa, s. 29–105.pl_PL
dc.referencesMycielska-Dowgiałło E. (red.), 2001, Eolizacja osadów jako wskaźnik stratygraficzny czwartorzędu, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 141ss.pl_PL
dc.referencesMycielska-Dowgiałło E., Ludwikowska-Kędzia M, 2011, Alternative interpretations of grain-size data from Quaternary deposits, „Geologos”, 17 (4), s. 189–203.pl_PL
dc.referencesMycielska-Dowgiałło E., Woronko B., 1998, Analiza obtoczenia i zmatowienia ziarn kwarcowych frakcji piaszczystej i jej wartość interpretacyjna, „Przegląd Geologiczny”, 12 (46), s. 1275–1281.pl_PL
dc.referencesNalewajko J., 1982, Zróżnicowanie litofacjalne warciańskich glin morenowych w regionie łódzkim, „Acta Geographica Lodziensia, 44, 159 ss.pl_PL
dc.referencesOlchowik-Kolasińska J., 1962, Genetyczne typy struktur czynnej strefy zmarzliny, „Acta Geographica Universitatis Lodziensia”, 10, 101 ss.pl_PL
dc.referencesPassega R., 1964, Grain size representation by CM patterns as a geological tool, „Sedymentary Petrolology”, 34, s. 830–847.pl_PL
dc.referencesPisarska-Jamroży M., Wekwerth P., 2012, Soft-sediment deformation structures in a Pleistocene glaciolacustrine delta and their implications for the recognition of subenvironments in delta deposits, „Sedimentology”, 60 (3), s. 637–665.pl_PL
dc.referencesPisarska-Jamroży M., Zieliński T., 2014, Pleistocene sandur rhythms, cycles and megacycles: Interpretation of depositional scenarios and palaeoenvironmental conditions, „Boreas”, 43, s. 330–348.pl_PL
dc.referencesPiwocki M., 1980, Mapa geologiczna Polski w skali 1:200 000, wydanie B, arkusz Łódź, Instytut Geologiczny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPożaryski W., 1971, Tektonika elewacji radomskowskiej, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego”, 41 (1), s. 169–179.pl_PL
dc.referencesPożaryski W., Brochwicz-Lewiński W., 1979, O aulakogenie środkowopolskim, „Kwartalnik Geologiczny”, 23 (2), s. 271–289.pl_PL
dc.referencesPuranen R., 1990, Modelling of glacial transport of tills, [w:] Kujansuu R., Saarnisto M. (red.), Glacial indicator tracing, Balkema, Rotterdam, s. 15–34.pl_PL
dc.referencesRacinowski R., 1995, Analiza minerałów ciężkich w badaniach osadów czwartorzędowych Polski, [w:] Mycielska-Dowgiałło E., Rutkowski J. (red.), Badania osadów czwartorzędowych, WGiSR, Warszawa, s. 151–166.pl_PL
dc.referencesRacinowski R., 2000, Niektóre problemy interpretacji wyników analiz minerałów ciężkich w badaniach osadów czwartorzędowych, „Przegląd Geologiczny”, 48 (4), s. 354–359.pl_PL
dc.referencesRacinowski R., 2008, Znaczenie analizy minerałów ciężkich w badaniach osadów czwartorzędowych Polski, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, B 63, s. 7–44.pl_PL
dc.referencesRacinowski R., 2010, Główne przeźroczyste minerały ciężkie w osadach czwartorzędowych Polski, „Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego”, 438, s. 99–106.pl_PL
dc.referencesRdzany Z., 1997, Kształtowanie rzeźby terenu między górną Rawką a Pilicą w czasie zaniku lądolodu warciańskiego, „Acta Geographica Lodziensia”, 73, 146 ss.pl_PL
dc.referencesRdzany Z., 2009, Rekonstrukcja przebiegu zlodowacenia warty w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 310 ss.pl_PL
dc.referencesRoman M., 2010, Rekonstrukcja lobu płockiego w czasie ostatniego zlodowacenia, „Acta Geographica Lodziensia”, 96, 171 ss.pl_PL
dc.referencesRoman M., 2012, Rzeźba palimpsestowa w krajobrazie polodowcowym na przykładzie wzgórza morenowego Izbicy Kujawskiej, „Acta Geographica Lodziensia”, 100, s. 147–160.pl_PL
dc.referencesRóżycki S.Z., 1967, Plejstocen Polski środkowej na tle przeszłości w górnym trzeciorzędzie, PWN, Warszawa, 251 ss.pl_PL
dc.referencesRóżycki S.Z., Lamparski Z., 1982, Exaratiom phenomena at the terminal ice-sheet parts of the Middle-Polish Glaciation along the northern slopes of the central Polish Uplands, „Acta Geologica Polonica”, 32 (3–4), s. 207–215.pl_PL
dc.referencesRudolph F., 2005, Strandsteine. Sammeln & Bestimmen von Steinen an der Ostseeküste, Wachholtz Verlag, Neumünster, 160 ss.pl_PL
dc.referencesRuszczyńska-Szenajch H., 1966, Stratygrafia plejstocenu i paleomorfologia rejonu dolnej Pilicy, „Studia Geologica Polonica”, 22, 100 ss.pl_PL
dc.referencesRuszczyńska-Szenajch H., 1998, Struktura glin lodowcowych jako istotny wskaźnik ich genezy, [w:] Mycielska-Dowgiałło E. (red.), Struktury sedymentacyjne i postsedymentacyjne w osadach czwartorzędowych i ich wartość interpretacyjna, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 13–40.pl_PL
dc.referencesRutkowski J., 1995a, Badania petrograficzne żwirów, [w:] Mycielska-Dowgiałło E., Rutkowski J. (red.), Badania osadów czwartorzędowych. Wybrane metody i interpretacja wyników, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, s. 133–150.pl_PL
dc.referencesRutkowski J., 1995b, Badania uziarnienia osadów bardzo gruboziarnistych, [w:] Mycielska- Dowgiałło E., Rutkowski J. (red.), Badania osadów czwartorzędowych. Wybrane metody i interpretacja wyników, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, s. 106–114.pl_PL
dc.referencesSadłowska A., 1982, Rozwój rzeźby międzyrzecza Pilicy, Czarnej i Drzewiczki, „Acta Geographica Lodziensia”, 47, 108 ss.pl_PL
dc.referencesSalonen V.-P., 1986, Glacial transport distance distribution of surface boulders in Finland, „Geological Survey of Finland Bulletin”, 338, 57 ss.pl_PL
dc.referencesSalonen V.-P., 1987, Observation of boulder transport in Finland, „Geological Survey of Finland”, Special Paper, 3, s. 103–110.pl_PL
dc.referencesSamsonowicz J., 1937, Sprawozdanie z badań geologicznych na krawędzi niecki kredowej łódzkiej, Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego, 48, Warszawa, s. 241–242.pl_PL
dc.referencesSchuddebeurs A.P., 1980/1981, Die Geschiebe im Pleistozän der Niederlande, „Der Geschiebesammler”, 13, s. 163–178; 14, s. 33–40, 91–118, 147–198; 15, s. 73–90, 137–157, 181–187.pl_PL
dc.referencesSchulz W., 2003, Geologischer Führer für den norddeutschen Geschiebesammler, CW Verlagsgruppe, Schwerin, 508 ss.pl_PL
dc.referencesShaw J., Ashley G., 1988, Glacial facies model. Continental terrestrial environments, Geological Society of America, Kingston, 121 ss.pl_PL
dc.referencesShumway J.R., Iverson N.R., 2009, Magnetic fabrics of the Douglas Till of the Superior lobe: exploring bed-deformation kinematics, „Quaternary Science Reviews”, 28, s. 107–119.pl_PL
dc.referencesSmed P., 1993, Indicator studies: a critical review and a new data – presentation method, „Bulletin of the Geological Society of Denmark”, 40, s. 332–340.pl_PL
dc.referencesSmed P., Ehlers J., 2002, Steine aus dem Norden. Geschiebe als Zeugen der Eiszeit in Norddeutschland, Gebrüder Borntraeger, Berlin–Stuttgart, 194 ss.pl_PL
dc.referencesSokołowski R., 2002, Rola zlodowacenia warty w morfogenezie i wykształceniu osadów czwartorzędowych w NE części Wyżyny Wieluńskiej, „Przegląd Geologiczny”, 50 (5), s. 431–436.pl_PL
dc.referencesStarkel L. (red.), 1980, Przeglądowa Mapa geomorfolologiczna Polski w skali 1:500 000, arkusz Kraków (red. S. Gilewska), Instytut Geografii PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStarkel L., 1999, Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, PWN, Warszawa, 592 ss.pl_PL
dc.referencesStupnicka E., 1989, Geologia regionalna Polski, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa, 286 ss.pl_PL
dc.referencesSvenson Ch., 2005, Geschützte Findlinge der Insel Rügen, Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Güstrow, 28 ss.pl_PL
dc.referencesSzmańda J., 2011, Zapis warunków depozycji w uziarnieniu aluwiów pozakorytowych, „Landform Analysis”, 18, 96 ss.pl_PL
dc.referencesSzubert M., 2012, Plejstoceńska morfogeneza Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej związana ze stadiałem maksymalnym zlodowacenia Odry w świetle geostatystycznej rekonstrukcji powierzchni podplejstoceńskiej, Prace monograficzne, nr 635, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 178 ss.pl_PL
dc.referencesSzumański A., 1983, Paleochannels of large meanders in the river valley of the Polish lowland, „Quaternary Studies of Poland”, 4, s. 207–216.pl_PL
dc.referencesTarling D.H., Hrouda F., 1993, The magnetic anisotropy of rocks, Chapman and Hall, London, 217 ss.pl_PL
dc.referencesTerpiłowski S., 2008, Kemy jako wskaźniki deglacjacji Niziny Podlaskiej podczas zlodowacenia warty, UMCS, Lublin, 107 ss.pl_PL
dc.referencesTrembaczowski J., 1961, Przyczynki do metodyki badań granulometryczno-petrograficznych utworów morenowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sec. B, 16 (3), s. 63–95.pl_PL
dc.referencesTrembaczowski J., 1967, Granulometryczno-petrograficzna charakterystyka glin zwałowych Wysoczyzny Konińskiej, „Prace Instytutu Geologicznego”, 48, s. 147–162.pl_PL
dc.referencesTrzmiel B., 1988, Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, arkusz Tomaszów Mazowiecki, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTurkowska K., 1988, Rozwój dolin rzecznych w późnym czwartorzędzie na Wyżynie Łódzkiej, „Acta Geographica Lodziensia, 57, 157 ss.pl_PL
dc.referencesTurkowska K., 1992, Zasięg lądolodu warciańskiego na południowy wchód od Łodzi w świetle kartowania geologicznego, „Acta Geographica Lodziensia”, 63, s. 81–91.pl_PL
dc.referencesTurkowska K., 1993, Zapis procesów warciańskich w podłożu doliny górnego Neru, „Acta Geographica Lodziensia”, 65, s. 239–263.pl_PL
dc.referencesTurkowska K., 1995, Problematyka dolinna w badaniach ośrodka łódzkiego, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica, 20, s. 85–90.pl_PL
dc.referencesTurkowska K., 2006, Geomorfologia regionu łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 237 ss.pl_PL
dc.referencesTurkowska K., Wieczorkowska J., 1999, Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, arkusz Tuszyn, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTwardy J., Klimek K., 2008, Współczesna ewolucja strefy staroglacjalnej Niżu Polkiego, [w:] Starkel L., Kostrzewski A., Kotarba A., Krzemień K. (red.), Współczesne przemiany rzeźby Polski, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Kraków, s. 229–270.pl_PL
dc.referencesVinx R., 2008, Gesteinsbestimmung im Gelände, Spektrum Akademischer Verlag, Berlin–Heidelberg, 469 ss.pl_PL
dc.referencesVinx R., Grube A., Grube F., 1997, Vergleichende Lithologie, Geschiebeführung und Geochemie eines Prä–Elster–I–Tills von Lieth bei Elmshorn, „Leipziger Geowissenschaften”, 5, s. 83–103.pl_PL
dc.referencesWachecka-Kotkowska L., 1996, Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie rozwoju doliny Luciąży, „Acta Geographica Lodziensia”, 71, s. 259–274.pl_PL
dc.referencesWachecka-Kotkowska L., 1997, Cechy litofacjalne osadów terasy wysokiej doliny Luciąży w okolicach Przygłowa, [w:] Przewodnik konferencji „Środkowoplenivistuliańskie osady w małych dolinach rzecznych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 31.pl_PL
dc.referencesWachecka-Kotkowska L., 1998, Wyznaczenie zasięgu vistuliańskich osadów wód proglacjalnych i ekstraglacjalnych w dolinach Ochni i Słudwi-Przysowy w świetle obróbki ziarn kwarcowych, [w:] Przewodnik konferencji „Rola plejstoceńskich procesów peryglacjalnych w modelowaniu rzeźby Polski”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź, 63.pl_PL
dc.referencesWachecka-Kotkowska L., 1999, Poligeneza plenivistuliańskich osadów wypełniających doliny Ochni i Słudwi-Przysowy w świetle obróbki ziarn kwarcowych, [w:] Przewodnik konferencji XLVIII Zjazdu PTG „Nauki geograficzne a edukacja społeczeństwa”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź, s. 153 –154.pl_PL
dc.referencesWachecka-Kotkowska L., 2000, Litostratygrafia poziomów dolinnych Luciąży między Kłudzicami a Murowańcem (południowy wschód Wyżyny Łódzkiej), [w:] Przewodnik konferencji „Dorobek i pozycja polskiej geomorfologii u progu XXI wieku”, V Zjazd Geomorfologów Polskich, UMK, Toruń, s. 250–251.pl_PL
dc.referencesWachecka-Kotkowska L., 2004, Ewolucja doliny Luciąży – uwarunkowania klimatyczne i lokalne, „Acta Geographica Lodziensia”, 86, 161 ss.pl_PL
dc.referencesWachecka-Kotkowska L., 2006, Relacje między ukształtowaniem współczesnej powierzchni Równiny Piotrkowskiej i Wzgórz Radomszczańskich z planem strukturalnym podłoża, [w:] Czubla P., Mizerski W. (red.), Geologia regionu łódzkiego i obszarów sąsiednich. Przeszłość dla przyszłości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 33–46.pl_PL
dc.referencesWachecka-Kotkowska L., 2013, Budowa geologiczna form glacimarginalnych na Wyżynie Przedborskiej – studia przykładowe, „Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego”, 454, s. 457–474.pl_PL
dc.referencesWachecka-Kotkowska L., Czubla P., Górska-Zabielska M., 2012, Petrografia osadów kompleksu środkowopolskiego w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego, [w:] XIX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski „Korelacja osadów plejstocenu na pograniczu polsko-niemieckim w Dolinie Dolnej Odry”, Cedynia 3–7 września 2012, PIG- -PIB, Warszawa, s. 110–113.pl_PL
dc.referencesWachecka-Kotkowska L., Czubla P., Górska-Zabielska M., Król E., 2012a, Poligeneza pagóra w okolicach Mąkolic na wododziale Wisły i Odry na Wysoczyźnie Bełchatowskiej, region łódzki, „Acta Geographica Lodziensia”, 100, s. 161–178.pl_PL
dc.referencesWachecka-Kotkowska L., Czubla P., Górska-Zabielska M., Król E., 2012b, Stanowisko 5. Mąkolice. Pagór na wododziale Wisły i Odry jako przykład rzeźby poligenicznej, [w:] Roman M. (red.), Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego. Konferencja Jubileuszowa Profesor Krystyny Turkowskiej, Uniejów 13–15.06. 2012, s. 131–139.pl_PL
dc.referencesWachecka-Kotkowska L., Czubla P., Górska-Zabielska M., Król E., Barczuk A., 2013a, Saalian palaeogeography of Central Poland – Mąkolice case, [w:] Damušytė A., Grigienė A. (red.), Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania, Abstracts of International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius- Trakai, s. 101–102.pl_PL
dc.referencesWachecka-Kotkowska L., Czubla P., Górska-Zabielska M., Król E., Barczuk A., 2013b, Transgresja lądolodu warciańskiego w południowo-wschodniej części regionu łódzkiego, [w:] XX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski „Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych”, Lasocin, 2–6 września 2013 r., PIG-PIB, Warszawa, s. 89–91.pl_PL
dc.referencesWachecka-Kotkowska L., Górska-Zabielska M., 2010, Cechy petrograficzne osadów glacigenicznych budujących powierzchnię Wysoczyzny Bełchatowskiej, Równiny Piotrkowskiej i Wzgórz Radomszczańskich – wyniki wstępne, [w:] Marks L., Pochocka- -Szwarc K. (red.), XVII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski „Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w NE części Mazur”, Jeziorowskie, 6–10.09. 2010, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, s. 58–63.pl_PL
dc.referencesWachecka-Kotkowska L., Górska-Zabielska M., 2011, Extent of the Middle Polish Glaciation (Saalian, MIS 6) in Central Poland in the light of the petrographic analysis, [w:] IAG/AIG Regional Conference on Geomorphology 2011 „Geomorphology for Human Adaptation to Changing Tropical Environments”, February 18–22, Addis Abeba, s. 161.pl_PL
dc.referencesWachecka-Kotkowska L., Kotkowski P., 2011, Grain-size distribution analysis of Quaternary sediments from the southern part of the Lodz region in Poland: a computational- methods approach, „Geologos”, 17 (4), s. 205–219.pl_PL
dc.referencesWachecka-Kotkowska L., Król E., 2011, Anizotropia podatności magnetycznej osadów warciańskich Wzgórz Radomszczańskich i Równiny Piotrkowskiej – doniesienie wstępne, [w:] Kordowski J., Lamparski P., Pochocka-Szwarc K. (red.), XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski nt. „Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie)”, Stara Kiszewa, 05.09–09.09.2011 r., PIG-PIB, Warszawa, s. 112.pl_PL
dc.referencesWachecka-Kotkowska L., Ludwikowska-Kędzia M., 2007, Plenivistuliański poziom wysoki w dolinach rzek Luciąży (Równina Piotrkowska/Wzgórza Radomszczańskie) i Belnianki (Góry Świętokrzyskie). Porównanie cech strukturalnych i teksturalnych osadów, [w:] Turkowska K. (red.), Vistuliańskie etapy ewolucji rzeźby środkowej Polski, „Acta Geographica Lodziensia”, 93, s. 107–132.pl_PL
dc.referencesWachecka-Kotkowska L., Ludwikowska-Kędzia M., 2013, Heavy-mineral assemblages from fluvial Pleniglacial deposits of the Piotrków Plateau and the Holy Cross Mountains – a comparative study, „Geologos”, 19, 1, s. 131–146.pl_PL
dc.referencesWachecka-Kotkowska L., Olszak I., 2009, Nowe wyniki datowań TL a wiek wysoczyzny glacjalnej SE części regionu łódzkiego, [w:] Kostrzewski A., Paluszkiewicz R. (red.), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, s. 577–588.pl_PL
dc.referencesWachecka-Kotkowska L., Szmidt A., 2014, Rzeźba SE części regionu łódzkiego w świetle cyfrowego modelu terenu, [w:] X Zjazd Geomorfologów Polskich, „Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość”, 16–19 września 2014 r., Toruń, s. 119–120.pl_PL
dc.referencesWągrowski A., 1987, Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Rzejowice (774), Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWągrowski A., 1990, Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Radomsko (773), Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWieczorek D., Stoiński A., 2013, Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Szczerców, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa, s. 1–85.pl_PL
dc.referencesWieczorkowska J., 1975, Rozwój stoków Pagórków Romanowskich na tle paleogeografii obszaru, „Acta Geographica Lodziensia”, 35, 118 ss.pl_PL
dc.referencesWinsemann J., Asprion U., Meyer T., Schramm C., 2007, Facies characteristics of Middle Pleistocene (Saalian) ice margin subaqueous fan delta deposits, glacial Lake Leine, NW Germany, „Sedimentary Geology”, 193, s. 105–129.pl_PL
dc.referencesWoldstedt P., 1927, Über die Ausdehnung der letzten Vereisung in Norddeutschland, „Sitzungsberichte der Preußischen Geologischen Landesanstalt”, 2, s. 115–119.pl_PL
dc.referencesWoldstedt P., 1928, Die Parallelisierung des nordeuropäischen Diluviums mit dem anderer Vereisungsgebiete, „Berlin – Zeitschrift für Gletscherkunde”, 16 (3/4), s. 230–241.pl_PL
dc.referencesWoronko B., 2012, Zapis procesów eolicznych w osadach piaszczystych plejstocenu na wybranych obszarach Polski środkowej i północno-wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 133 ss.pl_PL
dc.referencesWysota W., 2002, Stratygrafia i chronologia sedymentacji zlodowacenia wisły w południowej części Dolnego Powiśla, Wydawnictwo UMK, Toruń, 144 ss.pl_PL
dc.referencesZabielski R., 1996, Application of a petrographic method of the till floes, „Geological Quarterly”, 40 (2), s. 283–298.pl_PL
dc.referencesZabielski R., 1999, Jednorodność składu petrograficznego frakcji żwirowej w glinach lodowcowych jako podstawa ich korelacji, „Posiedzenia Naukowego Państwowego Instytutu Geologicznego”, 55 (7), s. 57–59.pl_PL
dc.referencesZabielski R., 2005, Korelacja glin lodowcowych rejonu Konina z zastosowaniem analizy statystycznej, praca doktorska, Centralne Archiwum Państwowego Instytutu Geologicznego, Warszawa, 183 ss.pl_PL
dc.referencesZandstra J.G., 1999, Platenatlas van noordelijke kristalijne gidsgesteenten, Backhuys Publishers, Leiden, 412 ss.pl_PL
dc.referencesZieliński T., 1992, Sandry Polski północno-zachodniej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego”, 1398, s. 5–96.pl_PL
dc.referencesZieliński T., 1995, Kod litofacjalny i litogenetyczny – konstrukcja i zastosowanie, [w:] Mycielska-Dowgiałło E., Rutkowski L. (red.), Badania osadów czwartorzędowych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 221–234.pl_PL
dc.referencesZieliński T., 1998, Litofacjalna identyfikacja osadów rzecznych, [w:] Mycielska- -Dowgiałło E. (red.), Struktury sedymentacyjne i postsedymentacyjne w osadach czwartorzędowych i ich wartość interpretacyjna, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 195–260.pl_PL
dc.referencesZieliński T., Pisarska-Jamroży M., 2012, Jakie cechy litologiczne warto kodować, a jakie nie? „Przegląd Geologiczny”, 60, s. 387–397.pl_PL
dc.referencesZiomek J., 1982, Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Piotrków Trybunalski (701), Instytut Geologiczny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZiomek J., 1986, Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Piotrków Trybunalski (701), Instytut Geologiczny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZiomek J., 1992a, Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Bełchatów (700), Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZiomek J., 1992b, Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Bełchatów (700), Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 38 ss.pl_PL
dc.referencesZnosko J., 1966, Jednostki tektoniczne Polski i ich stanowisko w tektonice Europy, „Kwartalnik Geologiczny”, 10 (3), s. 646–665.pl_PL
dc.referencesŻelaźniewicz A., Aleksandrowski P., Buła Z., Karnkowski P.H., Konon A., Oszczypko N., Ślączka A., Żaba J., Żytko K., 2011, Regionalizacja tektoniczna Polski, Komitet Nauk Geologicznych PAN, Wrocław, 60 ss.pl_PL
dc.referencesŻołnierz A., 1971, Kemowe formy w Paśmie Przedborsko-Małogoskim, „Rocznik Naukowo- Dydaktyczny WSP w Krakowie”, 40, Prace Geograficzne, 5, s. 121–136.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-866-0


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe