Show simple item record

dc.contributor.authorLechowski, Łukasz
dc.date.accessioned2020-05-20T08:48:00Z
dc.date.available2020-05-20T08:48:00Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationLechowski Ł., Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne terenów położonych wzdłuż autostrad A1 i A2 w gminach powiatu zgierskiego, WUŁ, Łódź 2019, http://dx.doi.org/10.18778/8142-826-2.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-826-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31949
dc.description.abstractKsiążka jest podsumowaniem szerszych badań Autora prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej oraz grantu NCN pt. Przekształcenia przestrzenno-funkcjonalne terenów położonych wzdłuż autostrady A2 w wybranych gminach powiatu zgierskiego w województwie łódzkim. W prezentowanej publikacji Autor odpowiada na pytanie, czy budowa autostrad może wpływać na przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne otaczających ją gmin oraz jaki jest charakter tego wpływu. Analizie poddano przede wszystkim dwa elementy struktury funkcjonalno-przestrzennej: użytkowanie ziemi i strukturę działek. Badania zostały przeprowadzone w siedmiu gminach powiatu zgierskiego. Zakres merytoryczny książki mieści się w zakresie nauk społecznych, w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Monografia stanowi uzupełnienie dotychczas prowadzonych badań nad oddziaływaniem autostrad na zagospodarowanie przestrzenne o skalę lokalną. Wiedza ta może być kluczowa dla lepszej organizacji przestrzeni gmin sąsiadujących z autostradą, ograniczenia kongestii oraz zachowania ładu przestrzennego i zasady zrównoważonego rozwoju.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectbudowa autostrad w Polscepl_PL
dc.subjectgospodarka przestrzennapl_PL
dc.subjectpowiat zgierskipl_PL
dc.subjectużytkowanie ziemi wokół autostradpl_PL
dc.subjectśrodowisko przyrodnicze wokół autostradpl_PL
dc.titlePrzekształcenia funkcjonalno-przestrzenne terenów położonych wzdłuż autostrad A1 i A2 w gminach powiatu zgierskiegopl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number292pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Zakład Geoinformacjipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-827-9
dc.referencesAcheampong R.A., Silva E. (2015), Land Use–Transport Interaction Modeling: A Review of the Literature and Future Research Directions, „Journal of Transport and Land Use”, s. 11–38.pl_PL
dc.referencesAlonso W. (1964), Location and Land Use; Toward a General Theory of Land Rent, Harvard University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesAnas A. (1982), Residential Location Markets and Urban Transportation: Economic Theory, Econometrics, and Policy Analysis with Discrete Choice Models, Land-Use Transport Interaction: State of the Art, Academic Press, New York.pl_PL
dc.referencesAndrichak C. (2005), What Will the Future Bring? The Economic Development Impacts of Transportation Investment and a Look at the Interstate 86 Project, „URBG Independent Study”, 782.pl_PL
dc.referencesAntrop M. (2000), Changing Pattern in the Urbanized Countryside of Western Europe, „Landscape Ecology”, 15 (3), s. 257–270.pl_PL
dc.referencesArai T., Akiyama T. (2004), Empirical Analysis for Estimating Land Use Transition Potential Functions – Case in the Tokyo Metropolitan Region, „Computers, Environment and Urban Systems”, 28 (1–2), s. 65–84.pl_PL
dc.referencesArauzo-Carod J.M. (2007), Determinants of Population and Jobs at a Local Level, „Annals of Regional Science”, 41 (1), s. 87–104.pl_PL
dc.referencesArts J., Hanekamp T., Dijkstra A. (2014), Integrating Land-use and Transport Infrastructure Planning: Towards Adaptive and Sustainable Transport Infrastructure, Transport Research Arena (TRA) 5th Conference: Transport Solutions from Research to Deployment, Paris, France.pl_PL
dc.referencesAschauer D.A. (1989), Is Public Expenditure Productive?, „Journal of Monetary Economics”, 23 (2), s. 177–200.pl_PL
dc.referencesAslan T., Gundogdu K., Arici I. (2007), Some Metric Indices for the Assessment of Land Consolidation Projects, „Pakistan Journal of Biological Sciences”, 10 (9), s. 1390–1397.pl_PL
dc.referencesAxhausen K. (2008), Accessibility Long Term Perspectives, „Journal of Transport and Land Use”, 1 (2), s. 5–22.pl_PL
dc.referencesBac-Bronowicz J. (2006), Integracja baz danych przestrzennych dostępnych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym, „Modelowanie Informacji Geograficznej”, 2, s. 67–78.pl_PL
dc.referencesBacior S. (2010), Oddziaływanie autostrady na grunty rolne na przykładzie oddcinka Borek Mały–Boreczek, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 3, s. 5–15.pl_PL
dc.referencesBacior S. (2012), Oddziaływanie autostrady na grunty rolne na przykładzie odcinka autostrady A4 Stara Jastrząbka–Straszęcin, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 1 (2), s. 157–167.pl_PL
dc.referencesBacior S. (2013), Ocena zmian struktury przestrzennej gospodarstw rolnych spowodowanych przejęciem części gruntów pod pas autostrady na przykładzie autostrady A1, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 3 (1), s. 217–227.pl_PL
dc.referencesBacior S., Harasimowicz S. (2006), Oddziaływanie autostrady na grunty rolne na przykładzie odcinka Cikowice–Bochnia, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 3 (1), s. 71–82.pl_PL
dc.referencesBacior S., Piech I., Gniadek J. (2016), Oddziaływanie autostrady na grunty rolne na przykładzie odcinka autostrady A4 Tarnów–Rzeszów, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 2 (1), s. 411–422.pl_PL
dc.referencesBagińska J., Szmytkie R. (2009), Zmiany ludnościowe w strefach podmiejskich dużych miast Polski, [w:] W. Kamińska, M. Mularczyk (red.), Współczesne procesy urbanizacji obszarów wiejskich, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, s. 9–17.pl_PL
dc.referencesBajerowski T. (2003), Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesBalawejder M. (2010a), Szachownica gruntów wsi Nowa Wieś przeciętej autostradą A4, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 12, s. 17–27.pl_PL
dc.referencesBalawejder M. (2010b), Ocena szachownicy gruntów indywidualnych we wsiach przeciętych autostradą A4 na przykładzie wsi Mrowla, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 3, s. 115–125.pl_PL
dc.referencesBalawejder M., Leń P. (2016), The Realization of Complex Work of Consolidation and Exchange of Land in the Villages Divided by a Highway, „Geomatics and Environmental Engineering”, 10 (3), s. 27–37.pl_PL
dc.referencesBaldwin R.E. (2003), Economic Geography and Public Policy, Princeton University Press, Princeton, N.J.pl_PL
dc.referencesBanat J. (1999), Zmiany struktury gospodarstw jako skutek budowy autostrady, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Sesja Naukowa”, 68, s. 65–72.pl_PL
dc.referencesBandyda A.J. (2010), Zagrożenia środowiskowe ze strony transportu, „Nauka”, 4, s. 115–125.pl_PL
dc.referencesBanister D., Berechman J. (2003), Transport Investment and Economic Development, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesBański J. (1997), Przemiany rolniczego użytkowania ziemi w Polsce w latach 1975–1988, „Prace Geograficzne”, 168.pl_PL
dc.referencesBański J. (2007), Przemiany funkcjonalno-przestrzenne terenów wiejskich – diagnoza, rekomendacje dla KPZK, Zespół Badań Obszarów Wiejskich, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, s. 397–433.pl_PL
dc.referencesBański J. (2008), Strefa podmiejska – już nie miasto, jeszcze nie wieś, [w:] A. Jezierska-Thöle, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 29–43.pl_PL
dc.referencesBański J., Stola W. (2002), Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, „Studia Obszarów Wiejskich”, 3.pl_PL
dc.referencesBaranowska M. (2007), Koncepcja zjawiska fringe belt, czyli przyrostów pierścieni obrzeży miejskich, [w:] I. Jażdżewska (red.), Geografia osadnictwa. Dotychczasowy dorobek. Program badań, XX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 177–184.pl_PL
dc.referencesBartosiewicz B., Marszał T. (red.) (2009), Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesBartosiewicz B., Pielesiak I. (2009), Funkcja komunikacyjna małych miast w regionie łódzkim, [w:] T. Marszał (red.), Funkcja usługowa małych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 31–51.pl_PL
dc.referencesBartosiewicz B., Pielesiak I. (2010), Spójność obszaru metropolitalnego – koncepcja badawcza, [w:] S. Liszewski (red.), Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, Wydawnictwo Triada, Łódź, s. 69–77.pl_PL
dc.referencesBartosiewicz B., Pielesiak I. (2012), Powiązania transportowe w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, „Studia KPZK PAN”, 147, s. 105–137.pl_PL
dc.referencesBartosiewicz B., Pielesiak I. (2014), Dzienna mobilność mieszkańców małych miast łódzkiego obszaru metropolitalnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 367, s. 21–29.pl_PL
dc.referencesBartosiewicz B., Wiśniewski S. (2009), Przemiany małego miasta i jego otoczenia a rozwój centrów logistycznych – przykład miasta i gminy Strykowa, [w:] B. Bartosiewicz, T. Marszał (red.), Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesBaum H., Korte J. (2002), Report by H. Baum and J. Korte (Germany), ECMT Transport and Economic Development, Round Table, 119, OECD Publishing, Paris, s. 5–50.pl_PL
dc.referencesBaum-Snow N. (2007), Did Highways Cause Suburbanization?, „Quarterly Journal of Economics”, 122 (2), s. 775–805.pl_PL
dc.referencesBąk M. (2013), Infrastruktura transportu a konkurencyjność gospodarcza, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego: Ekonomika Transportu i Logistyka”, 49, s. 7–54.pl_PL
dc.referencesBiała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu (2011), Komisja Europejska, Bruksela.pl_PL
dc.referencesBiehl D. (1986), The Contribution of Infrastructure to Regional Development. Final Report, Commision of the European Communities, Luxembourg.pl_PL
dc.referencesBielecka E., Ciołkosz A. (2000), Zmiany użytkowania ziemi w dorzeczu Odry w świetle zdjęć satelitarnych i archiwalnych materiałów kartograficznych, „Fotointerpretacja w Geografii. Problemy Telegeoinformacji”, 31, s. 91–102.pl_PL
dc.referencesBińczyk A., Jażdżewska I. (2005/2006), Kierunki zmian użytkowania ziemi w Rzgowie w latach 1985–2005, [w:] K. Heffner, T. Marszał (red.), Małe miasta – studium przypadków, Wydział Nauk Geograficznych, Łódź, s. 115–128.pl_PL
dc.referencesBitner A. (2011), Charakterystyczny kształt działek ewidencyjnych na terenach zurbanizowanych – analiza struktury morfologicznej miast, „Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum”, 10 (1), s. 23–32.pl_PL
dc.referencesBlum U., Dudley L. (2002), Report by U. Blum and L. Dudley (Canada), ECMT Transport and Economic Development, Round Table, OECD Publishing, Paris, s. 51–80.pl_PL
dc.referencesBłaszczyk W., Roman M., Stamatello H. (1974), Kanalizacja, Arkady, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBoarnet M.G. (2014), National Transportation Planning: Lessons from the U.S. Interstate Highways, „Transport Policy”, 31, s. 73–82.pl_PL
dc.referencesBoarnet M.G., Chalermpong S. (2001), New Highways, House Prices, and Urban Development: A Case Study of Toll Roads in Orange County, Ca, „Housing Policy Debate”, 12 (3), s. 575–605.pl_PL
dc.referencesBoarnet M.G., Haughwout A.F. (2000), Do Highways Matter? Evidence and Policy Implications of Highways’ Influence on Metropolitan Development, A Discussion Paper Prepared for The Brookings Institution Center on Urban and Metrolitan Policy.pl_PL
dc.referencesBorys K., Borys W. (2000), Wykorzystanie EWMAPY dla budowy i prowadzenia GIS przyszłości, „Geodeta”, 4, s. 58–60.pl_PL
dc.referencesBromek K. (1955), Opracowanie szczegółowej mapy użytkowania ziemi dla Krakowa, „Przegląd Geograficzny”, 27 (3–4), s. 589–604.pl_PL
dc.referencesBromek K. (1966), Użytkowanie ziemi w Krakowie i przyległych częściach powiatu krakowskiego koło 1960 roku, „Zeszyty Naukowe UJ”, 128.pl_PL
dc.referencesBromek K., Mydel R. (1972), Uwagi metodyczne do opracowania szczegółowej mapy użytkowania ziemi przestrzeni miejskiej, „Folia Geographica. Series Geographica-Oeconomica”, 5, s. 149–159.pl_PL
dc.referencesBrömmelstroet M.T., Bertolini L. (2010), Integrating Land Use and Transport Knowledge in Strategy-making, „Transportation”, 37 (1), s. 85–104.pl_PL
dc.referencesBruinsma F.R., Nijkamp P., Rietveld P. (1989), Employment Impacts of Infrastructure Investments. A Case Study for the Netherland, Serie Research Memoranda, 1989–51, Vrije Universiteit, Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesBruinsma F.R., Rienstra S.A., Rietveld P. (1997), Economic Impacts of the Construction of a Transport Corridor: A Multi-level and Multiapproach Case Study for the Construction of the A1 Highway in the Netherlands, „Regional Studies”, 31 (4), s. 391–402.pl_PL
dc.referencesBrzozowska L. (2011), Elementy ochrony środowiska w transporcie, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydawnictwo Naukowe, Bielsko-Biała.pl_PL
dc.referencesBudowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy (2013), PwC, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBurchard-Dziubińska M., Bartosiewicz B., Napierała T., Jaeschke A., Kaniewicz S., Konczak S., Mikołajewski W., Rzeńca A., Włodarczyk J., Wojciechowski E. (2014), Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+. Diagnoza społeczna, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesBurnewicz J. (2013), Infrastruktura transportu jako czynnik rozwoju ekonomicznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego: Ekonomika Transportu i Logistyka”, 49, s. 7–54.pl_PL
dc.referencesBurnewicz J. (2015), Czynniki rozwojowe polskiego transportu drogowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego: Ekonomika Transportu i Logistyka”, 54, s. 35–86.pl_PL
dc.referencesCała C. (1978), Rola autostrad w zagospodarowaniu przestrzennym na podstawie doświadczeń włoskich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Łódź.pl_PL
dc.referencesCepil M. (2017), Śladami osadników fryderycjańskich w środkowej Polsce. Cmentarze i ich pozostałości, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, 6, s. 209–226.pl_PL
dc.referencesCervero R. (2003), Road Expansion, Urban Growth, and Induced Travel: A Path Analysis, „Journal of the American Planning Association”, 69 (2), s. 145–163.pl_PL
dc.referencesCervero R., Landis J. (1997), Twenty Years of the Bay Area Rapid Transit System: Land Use and Development Impacts, „Transportation Research Part A”, 31 (4), s. 309–333.pl_PL
dc.referencesChądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z. (2007), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCho E.J., Rodriguez D., Song Y. (2008), The Role of Employment Subcenters in Residential Location Decisions, „Journal of Transport and Land Use”, 1 (2), s. 121–151.pl_PL
dc.referencesCiesielski M., Szudrowicz A. (2001), Ekonomika transportu, wyd. II, Wydawnictwo AE, Poznań.pl_PL
dc.referencesCiołkosz A., Poławski Z.F. (2006), Zmiany użytkowania ziemi w Polsce w drugiej połowie XX wieku, „Przegląd Geograficzny”, 78 (2), s. 173–190.pl_PL
dc.referencesDacko A. (2006), Tworzenie warunków do rozwoju terenów wiejskich poprzez scalanie gruntów – aspekt teoretyczny, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 2 (2), s. 29–39.pl_PL
dc.referencesDelucchi M.A. (2000), Environmental Externalities of Motor-vehicle Use in the US, „Journal of Transport Economics and Policy”, 34 (2), s. 135–168.pl_PL
dc.referencesDemetriou D., See L., Stillwell J. (2013c), A Parcel Shape Index for Use in Land Consolidation Planning, „Transactions in GIS”, 17 (6), s. 861–882.pl_PL
dc.referencesDemetriou D., Stillwell J., See L. (2011), The Development and Evaluation of a New Model for Measuring Land Fragmentation (manuskrypt).pl_PL
dc.referencesDemetriou D., Stillwell J., See L. (2013a), A GIS-based Shape Index for Land Parcels, First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2013), International Society for Optics and Photonics, Paphos, Cyprus.pl_PL
dc.referencesDemetriou D., Stillwell J., See L. (2013b), A New Methodology for Measuring Land Fragmentation, „Computers, Environment and Urban Systems”, 39, s. 71–80.pl_PL
dc.referencesDoi K. (1957), The Industrial Structure of Japaniese Prefectures, Proceedings of International Geographical Union. Regional Conference, s. 310–316.pl_PL
dc.referencesDomagalski P., Kacprzak E., Staszewska S. (2008), Jednostki wiejskie w strefie wpływu aglomeracji poznańskiej, [w:] W. Gierańczyk, M. Kluba (red.), Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 13, Komisja Obszarów Wiejskich, PTG, Zespół Badań Obszarów Wiejskich, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 59–76.pl_PL
dc.referencesDomańska A. (2006), Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDoroszewski W., Skorupka S., Auderska H. (1996), Słownik języka polskiego, wyd. I, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDouglas D., Peucker T. (1973), Algorithms for the Reduction of the Number of Points Required to Represent a Digitized Line or Its Caricature, „The Canadian Cartographer”, 10 (2), s. 112–122.pl_PL
dc.referencesDudek P., Ochelska-Mierzejewska J. (2016), Analiza wybranych czynników wpływających na jakość komunikacji miejskiej w Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem transportu tramwajowego, „Autobusy”, 12, s. 590–597.pl_PL
dc.referencesDziadek S. (1992), Geografia transportu Polski w zarysie, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J. (2011), Środowisko mieszkaniowe wielkiego miasta. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., Dmochowska-Dudek K. (2014), Wielkość i kształt działek gruntowych w Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 16, s. 149–167.pl_PL
dc.referencesDziegieć E. (1995), Urbanizacja turystyczna terenów wiejskich w Polsce, „Turyzm”, 5 (1), s. 5–56.pl_PL
dc.referencesDziewoński K., Kostrowicki J., Piskorz H., Szczęsny R. (1956), Tymczasowa instrukcja sporządzania szczegółowych map użytkowania ziemi, „Dokumentacja Geograficzna”, 1.pl_PL
dc.referencesForkenbrock D.J., Foster N.S.J. (1990), Economic Benefits of a Corridor Highway Investment, „Transportation Research Part A: Policy and Practice”, 24 (4), s. 303–312.pl_PL
dc.referencesForkenbrock D.J., Mathur S.K., Schweitzer L.A. (2001), Transportation Investment and Urban Land Use Patterns, Transportation Policy Research, Public Policy Center, The University of Iowa, Iowa City.pl_PL
dc.referencesForman R., Deblinger R. (2000), The Ecological Road-Effect Zone of a Massachusetts (U.S.A.) Suburban Highway, „Conservation Biology”, 14 (1), s. 36–46.pl_PL
dc.referencesForman R.T.T. (2000), Estimate of the Area Affected Ecologically by the Road System in the United States, „Conservation Biology”, 14 (1), s. 31–35.pl_PL
dc.referencesForman R.T.T. (2003), Road Ecology: Science and Solutions, Island Press, Washington, DC.pl_PL
dc.referencesFriedman J. (1974), Ogólna teoria rozwoju spolaryzowanego (fragmenty), [w:] M. Rościszewski (red.), Przestrzeń krajów Trzeciego Świata. Problemy metodologiczne. Przegląd literatury zagranicznej, tłum. M. Rościszewski, Instytut Geografii PAN, Warszawa, s. 18–33.pl_PL
dc.referencesFritsch B. (1995), La contribution des infrastructures au développement économique des régions françaises, Observatoire de L’economie et des Institutions Locales, Service D’etudes Techniques Des Routes Et Des Autoroutes, Université Paris XII-Val-de-Marne, Parispl_PL
dc.referencesFunderburg R.G., Nixon H., Boarnet M.G., Ferguson G. (2010), New Highways and Land Use Change: Results from a Quasi-Experimental Research Design, „Transportation Research Part A: Policy and Practice”, 44 (2), s. 76–98.pl_PL
dc.referencesGadziński J. (2011), Rozwój transportu drogowego jako zagrożenie dla środowiska przyrodniczego – przykład aglomeracji poznańskiej, „Journal of Ecology and Health”, 15 (4), s. 165–175.pl_PL
dc.referencesGadziński J. (2013), Funkcjonowanie lokalnego systemu transportowego na tle współczesnych procesów urbanizacyjnych w aglomeracji poznańskiej, WNGiG UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesGarcía-López M.-À. (2012), Urban Spatial Structure, Suburbanization and Transportation in Barcelona, „Journal of Urban Economics”, 72 (2), s. 176–190.pl_PL
dc.referencesGawron H. (2012), Wpływ cech fizycznych działek na ceny gruntów budowlanych w aglomeracji miejskiej (na przykładzie aglomeracji poznańskiej), „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, 20 (2), s. 47–58.pl_PL
dc.referencesGąsiorowski J., Bielecka E. (2014), Land Fragmentation Analysis Using Morphometric Parameters, 9th International Conference „Environmental Engineering” Vilnius Gediminas Technical University Press Technika, Vilnius, Lithuania.pl_PL
dc.referencesGetis A., Ord J.K. (1995), Local Spatial Autocorrelation Statistics: Distributional Issues and an Application, „Geographical Analysis”, 27 (4), s. 286–306.pl_PL
dc.referencesGeurs K., van Wee B. (2004), Land-use Transport Interaction Models as Tools for Sustainability Assessment of Transport Investmens: Review and Research Perspectives, „European Journal of Transport and Infrastructure Research”, 4, s. 347–349.pl_PL
dc.referencesGiuliano G. (1989), New Directions for Understanding Transportation and Land Use, „Environment & Planning A”, 21, s. 145–159.pl_PL
dc.referencesGiuliano G. (1995), The Weakening Transportation-land Use Connection, „ACCESS Magazine”, 6, s. 3–11.pl_PL
dc.referencesGiuliano G. (2017), Land Use Impacts on Transportation Investments: Highway and Transit, [w:] G. Giuliano, S. Hanson (red.), The Geography of Urban Transportation, The Guilford Press, New York.pl_PL
dc.referencesGiuliano G., Redfearn C., Agarwal A., He S. (2011), Network Accessibility and Employment Centres, „Urban Studies”, 49 (1), s. 77–95.pl_PL
dc.referencesGniadek J., Harasimowicz S. (2008), Zróżnicowanie ukształtowania rozłogów działek ornych na przykładzie wsi Filipowice, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 3, s. 103–115.pl_PL
dc.referencesGola S., Langner R. (red.) (2009), Gruntowe uwarunkowania autostrady A2 Kraków–Tarnów, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, 2 (13), s. 35–65.pl_PL
dc.referencesGolachowski S., Kostrubiec B., Zagożdżon A. (1974), Metody badań geograficzno-osadniczych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGola-Szlachta J., Pijanowski Z., Woch F. (2012), Metodyka postępowania dla potrzeb kształtowania obszarów wiejskich związanych z budową autsotrad, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 2 (2), s. 109–121.pl_PL
dc.referencesGonzalez X.P., Marey M.F., Alvarez C.J. (2007), Evaluation of Productive Rural Land Patterns with Joint Regard to the Size, Shape and Dispersion of Plots, „Agricultural Systems”, 92 (1–3), s. 52–62.pl_PL
dc.referencesGotlib D. (2013a), Rozdział 1.4. Ewolucja bazy danych obiektów topograficznych w kontekście realizacji projektu GBDOT, [w:] R. Olszewski, D. Gotlib (red.), Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGotlib D. (2013b), Rozdział 2.1. Ogólna koncepcja, cel budowy i zakres informacyjny BDOT10K i BDOO, [w:] R. Olszewski, D. Gotlib (red.), Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, s. 51–59.pl_PL
dc.referencesGórka Z. (1974), Użytkowanie ziemi w I dzielnicy katastralnej miasta Krakowa – Śródmieście, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Geograficzne”, 379 (38), s. 67–94.pl_PL
dc.referencesGrabowski W. (2010), Transport w aglomeracji poznańskiej, Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, 8, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesGreen Paper on the Impact of Transport on the Environment. A Community Strategy for „Sustainable Mobility” (1992), Commision of the European Communities, Brussels.pl_PL
dc.referencesGronowicz J. (2004), Ochrona środowiska w transporcie lądowym, Biblioteka Problemów Eksploatacji, wyd. II uzup., Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Poznań–Radom.pl_PL
dc.referencesGrzeszczak J. (2003), O „nowej geografii ekonomicznej”, „Europa XXI”, 9, s. 95–107.pl_PL
dc.referencesGrzywacz W. (1972), Infrastruktura transportu, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHamersma M., Tillema T., Sussman J., Arts J. (2014), Residential Satisfaction Close to Highways: The Impact of Accessibility, Nuisances and Highway Adjustment Projects, „Transportation Research Part A: Policy and Practice”, 59, s. 106–121.pl_PL
dc.referencesHansen W.G. (1959), How Accessibility Shapes Land Use, „Journal of the American Institute of Planners”, 25 (2), s. 73–76.pl_PL
dc.referencesHarasimowicz S., Janus J. (2009), Ocena efektów scalenia gruntów w pasie oddziaływania autostrady A4 we wsi Brzezie, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 4, s. 239–249.pl_PL
dc.referencesHarasimowicz S., Janus J. (2012), Ocena struktury przestrzennej wsi Sękowa na podstawie danych z ewidencji gruntów oraz analizy stanu faktycznego, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 3 (1), s. 87–96.pl_PL
dc.referencesHejmanowska B. (1997), Metody klasyfikacji obrazu, mapy pokrycia/użytkowania terenu, pomiary właściwości spektralnych obiektu, „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji”, 7, s. 103–107.pl_PL
dc.referencesHeeres N., Tillema T., Arts J. (2012), Integration in Dutch Planning of Motorways: From „Line” towards „Area-oriented” Approaches, „Transport Policy”, 24, 148–158.pl_PL
dc.referencesHenry M.S., Barkley D.L. (1997), The Hinterland’s Stake in Metropolitan Growth: Evidence from Selected Southern Regions, „Journal of Regional Science”, 37 (3), s. 479.pl_PL
dc.referencesHoltz-Eakin D., Schwartz A. (1995), Spatial Productivity Spillovers from Public Infrastructure: Evidence from State Highways, „International Tax and Public Finance”, 2, s. 459–468.pl_PL
dc.referencesHolvad T., Preston J. (2005), Road Transport Investment Projects and Additional Economic Benefits, 45th Congress of the European Regional Science Association: Land Use and Water Management in a Sustainable Network Society, 23–27 August, Amsterdam, The Netherlands.pl_PL
dc.referencesHu Z., Lo C.P. (2007), Modeling Urban Growth in Atlanta Using Logistic Regression, „Computers, Environment and Urban Systems”, 31 (6), s. 667–688.pl_PL
dc.referencesIacono M., Levinson D. (2012), Rural Highway Expansion and Economic Development: Impacts on Private Earnings and Employment, http://conservancy.umn.edu/handle/11299/179816 (dostęp: 10.01.2017).pl_PL
dc.referencesIacono M., Levinson D., El-Geneidy A. (2008), Models of Transportation and Land Use Change: A Guide to the Territory, „Journal of Planning Literature”, 22 (4), s. 323–340.pl_PL
dc.referencesIngram D.R. (1971), The Concept of Accessibility: A Search for an Operational Form, „Regional Studies”, 5 (2), s. 101–107.pl_PL
dc.referencesIslam S. (2010), An Examination of the Differential Impact of Highway Capital Investment on Economically Disparate Appalachian Counties in the USA, „Transportation Planning and Technology”, 33 (5), s. 453–464.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J. (1998), Przeobrażenia stref podmiejskich dużych miast. Studium porównawcze strefy podmiejskiej Warszawy, Łodzi i Krakowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J. (2002), Głowno i jego związki z regionem, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 4, s. 117–129.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J. (2006), Powstawanie nowych terenów przemysłowych w Łodzi dawniej i dziś: współczesna rola specjalnych stref ekonomicznych, [w:] I. Jażdżewska (red.), Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje, XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 91–101.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J., Marcińczak S. (2006), Lokalizacja wewnątrzmiejska bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Łodzi, „Przegląd Geograficzny”, 78 (4), s. 515–536.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J., Marcińczak S., Siejkowska A. (2010), Dynamika i skutki procesów urbanizacji w regionach miejskich po 1990 roku na przykładzie regionu miejskiego Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJanus J. (2010a), Ocena efektów scalenia gruntów w pasie oddziaływania autostrady A4 w miejscowości Kłaj, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 2, s. 107–118.pl_PL
dc.referencesJanus J. (2010b), Wstępna ocena efektów scalenia gruntów w pasie oddziaływania autostrady A4 na przykładzie gminy Niepołomice, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 3, s. 75–87.pl_PL
dc.referencesJanus J. (2011a), Wstępna ocena efektów scalenia gruntów wsi Krzeczów realizowanego w związku z budową autostrady A4, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 4, s. 73–83.pl_PL
dc.referencesJanus J. (2011b), Wyznaczenie granic obszaru przeznaczonego do scalenia w związku z budową autostrady A4 na przykładzie wsi Krzeczów, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 2, s. 17–27.pl_PL
dc.referencesJanus J. (2013), Ocena możliwości kształtowania nowego układu działek w procesie scalenia gruntów z wykorzystaniem analizy zdjęć lotniczych na przykładzie powiatu dąbrowskiego, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 3 (2), s. 107–117.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I. (1999), Przemiany funkcjonalne i morfologiczne przestrzeni geograficznej wsi Rzgów w świetle metod numerycznych, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I. (2001), Miejska sieć osadnicza i jej przemiany, [w:] S. Liszewski (red.), Funkcja regionalna Łodzi i jej rola w kształtowaniu województwa. Zarys monografii województwa łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 225–240.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I. (2006), Kształtowanie się miejskiej sieci osadniczej Polski do roku 1918 na tle zmian terytorium kraju, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 7, s. 95–121.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I. (2008), Przemiany miejskiej sieci osadniczej w Polsce w świetle metod matematycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I. (2009/2010), Strefa podmiejska i małe miasta w okresie transformacji, [w:] I. Jażdżewska (red.), Strefa podmiejska i małe miasta w okresie transformacji, XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I. (2011), Zmiany gęstości ludności miejskiej w centralnej Polsce. Estymacja rozkładu gęstości zaludnienia z wykorzystaniem nieparametrycznych estymatorów jądrowych (kernel function), „Człowiek i Środowisko”, 35 (3–4), s. 5–17.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I. (2013), Statystyka dla geografów, wyd. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJiwattanakulpaisarn P., Noland R.B., Graham D.J., Polak J.W. (2009), Highway Infrastructure and State-level Employment: A Causal Spatial Analysis, „Papers in Regional Science”, 88 (1), s. 133–159.pl_PL
dc.referencesKaczmarek T. (2017), Dynamika i kierunki rozwoju suburbanizacji rezydencjalnej w aglomeracji poznańskiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 27 (1), s. 81–98.pl_PL
dc.referencesKaliński J. (2011), Autostrady w Polsce, czyli drogi przez mękę, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź.pl_PL
dc.referencesKałuża-Kopias D. (2015), Migracje w województwie łódzkim, [w:] P. Szukalski (red.), Procesy demograficzne w województwie łódzkim w XXI wieku, 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKamińska T., Rusak M. (2000), Kryteria społeczno-ekonomiczne decyzji infrastrukturalnych w transporcie, „Przegląd Komunikacyjny”, 3, s. 12–17.pl_PL
dc.referencesKarbowiak H. (2009), Podstawy infrastruktury transportu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź.pl_PL
dc.referencesKasraian D., Maat K., van Wee B. (2016), Three Decades of Transport Infrastructure Development and Travel Behaviour Change in the Netherlands, [w:] M. Schrenk, V.V. Popovich, P. Zeile, P. Elisei, C. Beyer (red.), REAL CORP 2016 – SMART ME UP! How to Become and How to Stay a Smart City, and Does This Improve Quality of Life?, Proceedings of 21st International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society, Vienna, s. 977–981.pl_PL
dc.referencesKasraian D., Maat K., Stead D., van Wee B. (2016a), Long-term Impacts of Transport Infrastructure Networks on Land-use Change: An International Review of Empirical Studies, „Transport Reviews”, 36 (6), s. 772–792.pl_PL
dc.referencesKeken Z., Sebkova M., Skalos J. (2014), Analyzing Land Cover Change – The Impact of the Motorway Construction and Their Operation on Landscape Structure, „Journal of Geographic Information System”, 6, s. 559–571.pl_PL
dc.referencesKim J.Y., Han J.H. (2016), Straw Effects of New Highway Construction on Local Population and Employment Growth, „Habitat International”, 53, s. 123–132.pl_PL
dc.referencesKomornicki T. (2011), Dostępność transportowa Polski Zachodniej, „Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska”, 5–6 (48–49), s. 47–93.pl_PL
dc.referencesKomornicki T., Rosik P., Śleszyński P., Solon J., Wiśniewski R., Czapiewski K., Goliszek S. (2013), Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Krajowa Jednostka Ewaluacji, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKomornicki T., Bański J., Śleszyński P., Rosik P., Świątek D., Czapiewski K., Mazur M., Wiśniewski R., Bednarek-Szczepańska M., Stępniak M. (2010), Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów. Raport metodologiczny, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKomornicki T., Wiśniewski R., Baranowski J., Błażejczyk K., Degórski M., Goliszek S., Rosik P., Solon J., Stępniak M., Zawiska I. (2015), Wpływ wybranych korytarzy drogowych na środowisko przyrodnicze i rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów przyległych, „Prace Geograficzne”, 249.pl_PL
dc.referencesKoncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (2001), M.P. nr 25, poz. 432.pl_PL
dc.referencesKoncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2012), M.P., poz. 252.pl_PL
dc.referencesKondracki J. (2002), Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKorcelli-Olejniczak E. (2012), Region metropolitalny – pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika, „Prace Geograficzne”, 235.pl_PL
dc.referencesKostrowicki J. (red.) (1959), Polskie zdjęcie użytkowania ziemi. Instrukcja szczegółowego zdjęcia użytkowania ziemi, „Dokumentacja Geograficzna”, 2.pl_PL
dc.referencesKostrowicki J., Kulikowski R. (1971), Przeglądowe zdjęcie użytkowania ziemi (projekt instrukcji), „Dokumentacja Geograficzna”, 2.pl_PL
dc.referencesKostrubiec B. (1972), Analiza zjawisk koncentracji w sieci osadniczej: problemy metodyczne, „Prace Geograficzne”, 93.pl_PL
dc.referencesKoter M. (1970), Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej, „Prace Geograficzne”, 79.pl_PL
dc.referencesKoter M. (1974), Fizjonomia, morfologia i morfogeneza miasta. Przegląd rozwoju oraz próba uściślenia pojęć, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Seria II”, 55, s. 3–16.pl_PL
dc.referencesKoter M. (1979), Struktura morfogenetyczna wielkiego miasta na przykładzie Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Folia Geographica, Seria II”, 21, s. 25–52.pl_PL
dc.referencesKoter M. (2009), Struktura morfogenetyczna Łodzi a podział miasta na jednostki samorządowe na przełomie XX i XXI wieku, [w:] S. Liszewski (red.), Łódź – monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 373–380.pl_PL
dc.referencesKotlicka J. (2008), Przemiany morfologiczne terenów przemysłowych Łodzi, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.pl_PL
dc.referencesKoziarski S.M. (2004), Rozwój przestrzenny sieci autostrad na świecie, „Studia i Monografie”, 341.pl_PL
dc.referencesKoziarski S.M. (2010), Przekształcenia infrastruktury transportowej w Polsce, „Studia i Monografie”, 440.pl_PL
dc.referencesKozubek E. (2002), Zmiany użytkowania ziemi w regionie tarnobrzeskim pod wpływem uprzemysłowienia w latach 1937–1992 w świetle interpretacji map i obrazów satelitarnych, „Dokumentacja Geograficzna”, 25.pl_PL
dc.referencesKoźlak A. (2011), Transport w teoriach rozwoju regionalnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 166, s. 349–360.pl_PL
dc.referencesKoźlak A. (2012a), Transport jako czynnik rozwoju regionalnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 244, s. 425–434.pl_PL
dc.referencesKoźlak A. (2012b), Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionów w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKoźlak A. (2013), Miejsce dostępności transportowej w koncepcji czynników konkurencyjności regionów, [w:] M. Bąk (red.), Infrastruktura transportu a konkurencyjność gospodarcza, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego: Ekonomika Transportu i Logistyka”, 49, s. 75–90.pl_PL
dc.referencesKoźlak A. (2015), Efekty inwestycji w infrastrukturę transportu a problemy z jej oceną, [w:] M. Bąk (red.), Wybrane problemy rozwoju systemów transportowych w drugiej dekadzie XXI wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego: Ekonomika Transportu i Logistyka”, 54, s. 115–134.pl_PL
dc.referencesKrügman P. (1991), Increasing Returns and Economic Geography, „Journal of Political Economy”, 99 (3), s. 483–499.pl_PL
dc.referencesKrzemiński S. (2007), Źródła finansowania rozwoju transportu, [w:] D. Liberacki, L. Mindur (red.), Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji PIB, Warszawa–Radom, s. 95–120.pl_PL
dc.referencesKrzysztofik R., Szmytkie R. (2011), Studia nad procesami i strukturami osadniczymi sieci miast Polski Południowej, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec.pl_PL
dc.referencesKulesza M. (2001), Morfogeneza miast na obszarze Polski Środkowej w okresie przedrozbiorowym. Dawne województwa łęczyckie i sieradzkie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKurek R.T. (2007), Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra.pl_PL
dc.referencesLamprecht M., Marszał T. (2009), Monografia miasta i gminy Stryków, Urząd Miasta-Gminy Stryków & WIST, Łódź.pl_PL
dc.referencesLechowski Ł. (2013), Analiza zmian pokrycia terenu wokół autostrad za pomocą metod GIS, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 14, s. 59–76.pl_PL
dc.referencesLechowski Ł. (2016), Wykorzystanie danych z rejestru pozwoleń na budowę do oceny oddziaływania autostrad na ruch budowlany na przykładzie gminy Zgierz, „Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG”, 19 (2), s. 56–71.pl_PL
dc.referencesLech-Turaj B., Noga K., Sanek A. (2002), Wpływ budowy autostrady na strukturę przestrzenną gruntów, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Sesja Naukowa”, 84.pl_PL
dc.referencesLewiński S. (2006), Rozpoznanie form pokrycia i użytkowania ziemi na zdjęciu satelitarnym Landsat ETM+ metodą klasyfikacji obiektowej, „Roczniki Geomatyki”, 4 (3), s. 139–152.pl_PL
dc.referencesLewiński S. (2007), Obiektowa klasyfikacja zdjęć satelitarnych jako metoda pozyskiwania informacji o pokryciu i użytkowaniu ziemi, Seria Monograficzna, 12, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLijewski T. (1986), Geografia transportu Polski, wyd. II zaktual., Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLiszewski S. (1965), Rozwój sieci drogowej województwa łódzkiego w okresie od 1770 do 1963, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 13 (2), s. 351–359.pl_PL
dc.referencesLiszewski S. (1973), Użytkowanie ziemi w miastach województwa opolskiego, Instytut Śląski w Opolu, Opole.pl_PL
dc.referencesLiszewski S. (1977), Tereny miejskie a struktura przestrzenna Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis”, Uniwersytet Łódzki, Łódź.pl_PL
dc.referencesLiszewski S. (1979), Zróżnicowanie przestrzenne użytkowania ziemi w Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis, Seria II, Folia Geographica”, 21.pl_PL
dc.referencesLiszewski S. (1987), Geneza i rozwój osadnictwa wypoczynkowego w otoczeniu Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm”, 3, s. 33–54.pl_PL
dc.referencesLiszewski S. (1994), Studia nad strukturami przestrzennymi miast, [w:] tegoż (red.), Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918–1993, PTG, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, Łódź, s. 181–199.pl_PL
dc.referencesLiszewski S. (2001a), Sieć transportowa, [w:] tegoż (red.), Zarys monografii województwa łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 310–321.pl_PL
dc.referencesLiszewski S. (2001b), Osadnictwo regionu łódzkiego, [w:] tegoż (red.), Zarys monografii województwa łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 213–224.pl_PL
dc.referencesLiszewski S. (2004), Przemiany struktury przestrzennej aglomeracji przemysłowej w okresie transformacji ustrojowej (przykład łódzkiej aglomeracji miejskiej), [w:] J. Słodczyk (red.), Przemiany struktury przestrzennej miasta w sferze funkcjonalnej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 9–24.pl_PL
dc.referencesLiszewski S. (red.) (2012), Geografia urbanistyczna, wyd. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLitman T. (2011), Evaluating Transportation Land Use Impacts. Considering the Impacts. Benefits and Costs of Different Land Use Development Patterns, Victoria Transport Policy Institute.pl_PL
dc.referencesLitwin U., Szewczyk R. (2012), Morfologia działek przyczynkiem kształtowania krajobrazu, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 2 (2), s. 39–48.pl_PL
dc.referencesLouw E., Leijten M., Meijers E. (2013), Changes Subsequent to Infrastructure Investments: Forecasts, Expectations and ex-Post Situation, „Transport Policy”, 29, s. 107–117.pl_PL
dc.referencesLuchter B. (1990), Przestrzenne związki użytkowania ziemi w Krakowie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesLuchter B. (2004), Wykorzystanie bloków urbanistycznych w badaniach przemian użytkowania ziemi (na przykładzie Krakowa), „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, 645, s. 83–102.pl_PL
dc.referencesLuchter B. (2011), Analiza porównawcza przemian użytkowania ziemi na terenie Bochni i Dębicy na przełomie XX i XXI wieku, „Folia Oeconomica Bochniensia: Zeszyty Naukowe”, 9, s. 121–157.pl_PL
dc.referencesLuchter B., Kudłacz T. (2007), Badanie współzależności pomiędzy odległością od centrum miasta a zmianami użytkowania ziemi na przykładzie Krakowa, „Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie”, 746, s. 137–157.pl_PL
dc.referencesŁatuszyńska M., Strulak-Wójcikiewicz R. (2013), Aspekty prawne i metodologiczne oceny oddziaływania na środowisko inwestycji w infrastrukturę transportu, „Oeconomia Copernicana”, 3, s. 103–120.pl_PL
dc.referencesMaat K., van Wee B., Stead D. (2005), Land Use and Travel Behaviour: Expected Effects from the Perspective of Utility Theory and Activity-based Theories, „Environment and Planning B: Planning and Design”, 32 (1), s. 33–46.pl_PL
dc.referencesMakowska-Iskierka M. (2009), Procesy urbanizacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.pl_PL
dc.referencesMakowska-Iskierka M. (2015), Konsekwencje przestrzenno-fizjonomiczne urbanizacji turystycznej w łódzkim obszarze metropolitalnym, „Turyzm”, 23 (2), s. 35–45.pl_PL
dc.referencesManley D. (2009), Scale, Aggregation, and the Modifiable Areal Unit Problem, [w:] M.M. Fischer, P. Nijkamp (red.), Handbook of Regional Science, 3, Springer, Heidelberg–New York–Dordrecht–London, s. 1157–1173.pl_PL
dc.referencesManville M. (2017), Travel and the Built Environment: Time for Change, „Journal of the American Planning Association”, 83 (1), s. 29–32.pl_PL
dc.referencesMapa topograficzna w skali 1:25 000 (1981), układ 65/1, godło: 1241, 1242.pl_PL
dc.referencesMarcińczak S. (2012), The Evolution of Spatial Patterns of Residential Segregation in Central European Cities: The Łódź Functional Urban Region from Mature Socialism to Mature post-Socialism, „Cities”, 29, s. 300–309.pl_PL
dc.referencesMarks L., Ber A., Gogołek W., Piotrowska K. (2006), Mapa geologiczna Polski w skali 1:500 000, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarszał T., Pielesiak I. (2008), Spójność obszaru metropolitalnego w świetle powiązań infrastrukturalnych (przykład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego), [w:] T. Marszał (red.), Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań strategii lizbońskiej, „Studia KPZK PAN”, 120, s. 180–196.pl_PL
dc.referencesMartin J.C., García-Palomares J.C., Gutierrez J., Román C. (2010), Efficiency and Equity of Orbital Motorways in Madrid, „Journal of Transport and Land Use”, 3 (1), s. 67–84.pl_PL
dc.referencesMatczak A. (1986), Budownictwo letniskowe w strefie podmiejskiej Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica”, 7, s. 137–166.pl_PL
dc.referencesMatczak A., Szymańska D. (1997), Studia nad strukturą przestrzenno-funkcjonalną miasta. Przykład Brodnica, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.pl_PL
dc.referencesMatlovič R. (1997), Struktura przestrzenna miasta. Metodologia badań. Przykład miasta Presova, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.pl_PL
dc.referencesMazur E. (1998), Transport a środowisko przyrodnicze Polski, wyd. II popr., Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin.pl_PL
dc.referencesMazur E. (2010), Terenochłonność transportu drogowego i kolejowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki”, 11, s. 135–145.pl_PL
dc.referencesMcGarigal K., Marks B. (1995), FRAGSTATS: Spatial Pattern Analysis Program for Quantifying Landscape Structure, USDA Forest Services General Technical Report, 2, USDA Forest Services, USA.pl_PL
dc.referencesMcMillen D.P., Lester T.W. (2003), Evolving Subcenters: Employment and Population Densities in Chicago, 1970–2020, „Journal of Housing Economics”, 12, s. 60–81.pl_PL
dc.referencesMissalowa G. (1964), Studia nad powstaniem Łódzkiego Okręgu Przemysłowego 1815–1870, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.pl_PL
dc.referencesMiszewska B. (1995), Wpływ ekspansji przestrzennej Wrocławia na sukcesję użytkowania ziemi i strukturę morfologiczną miasta, „Czasopismo Geograficzne”, 66, s. 363–370.pl_PL
dc.referencesMiszewska B., Szmytkie R. (2017), Rozwój przestrzenny i przemiany morfologiczne osiedli Wrocławia wyrosłych wokół dawnych wsi kmiecych, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, 6, s. 51–70.pl_PL
dc.referencesMoniewski P. (1997), Źródła strefy krawędziowej Wyżyny Łódzkiej i ich gospodarcze wykorzystanie, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica”, 2, s. 153–167.pl_PL
dc.referencesMorawska A., Żelazo J. (2008), Oddziaływanie dróg na środowisko i rola postępowania w sprawie OOS na przykładzie planowanej drogi krajowej, „Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska”, 42 (4), s. 95–109.pl_PL
dc.referencesMothorpe C., Hanson A., Schnier K. (2013), The Impact of Interstate Highways on Land Use Conversion, „Annals of Regional Science”, 51 (3), s. 833–870.pl_PL
dc.referencesMusiaka Ł. (2017), Przemiany morfologiczne małego miasta na przykładzie Nowego Stawu, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, 6, s. 71–105.pl_PL
dc.referencesMuth R.F. (1985), Models of Land-use, Housing and Rent: An Evaluation, „Journal of Regional Science”, 25 (4), s. 593–606.pl_PL
dc.referencesMüller K., Steinmeier C., Küchler M. (2010), Urban Growth Along Motorways in Switzerland, „Landscape and Urban Planning”, 98 (1), s. 3–12.pl_PL
dc.referencesNalej M. (2018), Problem zmiennych jednostek odniesienia (MAUP) w badaniach pokrycia terenu. Przykład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (praca doktorska), Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.pl_PL
dc.referencesNiemeier D., Bai S., Handy S.L. (2011), The Impact of Residential Growth Patterns on Vehicle Travel and Pollutant Emissions, „Journal of Transport and Land Use”, 4 (3), s. 65–80.pl_PL
dc.referencesPadeiro M. (2013), Transport Infrastructures and Employment Growth in the Paris Metropolitan Margins, „Journal of Transport Geography”, 31, s. 44–53.pl_PL
dc.referencesPawłowska B. (2013a), Polityka transportowa w zakresie inwestycji infrastrukturalnych w realizacji inicjatyw strategii Europa 2020, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego: Ekonomika Transportu i Logistyka”, 49, s. 55–74.pl_PL
dc.referencesPawłowska B. (2013b), Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesPeszek P. (2004), Integracja transportu miejskiego i kolejowego na przykładzie Ozorkowa, „Problemy Kolejnictwa”, 139, s. 130–139.pl_PL
dc.referencesPiech M. (2004), Przemiany funkcjonalne terenów przemysłowych Łodzi w latach 1988–1996 w granicach kolei obwodowej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesPielesiak I. (2010), System transportowy Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego – wybrane aspekty, [w:] C. Domański, T. Śmiłowska (red.), Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, s. 175–189.pl_PL
dc.referencesPielesiak I. (2011), Transportation Problems in Urban Region. The Case of Łódź Metropolitan Area, „Studia Regionalia”, 31, s. 103–117.pl_PL
dc.referencesPiskozub A. (1967), Transport jako czynnik regionalizacji osadnictwa, Seria Monografii, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesPodciborski T., Trystula A. (2010), Wykorzystanie systemu GIS do oceny stanu ładu przestrzennego obszarów wiejskich, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 13, s. 5–18.pl_PL
dc.referencesPolna M. (2017), Zmiany lesistości obszarów wiejskich w Polsce w latach 1995–2016, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, 19 (2), s. 194–199.pl_PL
dc.referencesPolyzos S., Sdrolias L., Koutseris E. (2008), Enterprises’ Locational Decisions and Interregional Highways: An Empiric Investigation in Greece, „Acta Geographica Slovenica”, 48 (1), s. 147–168.pl_PL
dc.referencesPotrykowski M., Taylor Z. (1982), Geografia transportu: zarys problemów, modeli i metod badawczych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRaczyński J., Bużałek T. (2017), Kierunki rozwoju Łódzkiego Węzła Kolejowego, „TTS Technika Transportu Szynowego”, 1–2, s. 46–61.pl_PL
dc.referencesRatajczak M. (1990), Infrastruktura a międzynarodowa współpraca gospodarcza w Europie, Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRatajczak M. (2000), Infrastruktura a wzrost i rozwój gospodarczy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 62 (4), s. 84–102.pl_PL
dc.referencesRechciński M., Balon J., Grodzińska-Jurczak M. (2017), Dane zastane – ocena użyteczności do badania konfliktów społecznych wokół obszarów chronionych w trzech skalach przestrzennych, „Prace Geograficzne”, 149, s. 81–100.pl_PL
dc.referencesRienstra S.A., Rietveld P., Hilferink M.T.H., Bruinsma F.R. (1998), Road Infrastructure and Corridor Development, [w:] L. Lundqvist, L. Mattsson, K. Göran, J. Tschangho (red.), Network Infrastructure and the Urban Environment: Advances in Spatial Systems Modelling, Springer, Berlin–Heidelberg, s. 395–414.pl_PL
dc.referencesRodrigue J.-P., Comtois C., Slack B. (2006), The Geography of Transport Systems, Hofstra University, Dept. of Economics & Geography, Hempstead, New York.pl_PL
dc.referencesRosik P. (2009), Zróżnicowanie dostępności drogowej regionów Polski, „Transport Miejski i Regionalny”, 5, s. 2–8.pl_PL
dc.referencesRosik P. (2012), Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim, „Prace Geograficzne”, 233.pl_PL
dc.referencesRosik P., Szuster M. (2008), Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.pl_PL
dc.referencesRosik P., Stępniak M., Komornicki T. (2016), An Evaluation of the Impact of the Construction of Motorways and Expressways in Poland during the Period 2004–13 on Accessibility and Cohesion, [w:] J. Bachtler, P. Berkowitz, S. Hardy (red.), EU Cohesion Policy: Reassessing Performance and Direction, Routledge, London, s. 87–100.pl_PL
dc.referencesRunge J. (2007), Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej: elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, wyd. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesRydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (1997), Współczesne problemy polityki transportowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSaunders S.C., Mislivets M.R., Chen J., Cleland D.T. (2002), Effects of Roads on Landscape Structure within Nested Ecological Units of the Northern Great Lakes Region, USA, „Biological Conservation”, 103, s. 209–225.pl_PL
dc.referencesSerafin P. (2011), Stan i zmiany zagospodarowania przestrzeni wsi w strefie podmiejskiej województwa małopolskiego na przykładzie gmin Niepołomice i Wieliczka, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 241, s. 162–179.pl_PL
dc.referencesSingletary L., Henry M., Brooks K., London J. (1995), The Impact of Highway Investment on New Manufacturing Employment in South Carolina: A Small Region Spatial Analysis, „Review of Regional Studies”, 25 (1), s. 37–55.pl_PL
dc.referencesSłońska D., Sobieska Z. (1988), Inwentaryzacja urbanistyczna. Materiały do projektowania regionalnych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSobolewska-Mikulska K. (2012), Możliwości wykorzystania scaleń infrastrukturalnych w procesie przebudowy struktury przestrzennej obszarów wiejskich, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 1 (2), s. 41–51.pl_PL
dc.referencesStephanedes Y. (1990), Distributional Effects of State Highway Investment on Local and Regional Development, Transportation and Economic Development, 1990, Proceedings of a Conference, November 5–8, 1989, Williamsburg, Virginia, Transportation Research Board, Williamsburg, Virginia, USA, s. 156–164.pl_PL
dc.referencesStępniak M., Rosik P. (2015), The Impact of Data Aggregation on Potential Accessibility Values, [w:] I. Ivan, I. Benenson, B. Jiang, J. Horák, J. Haworth, T. Inspektor (red.), Geoinformatics for Intelligent Transportation, Springer International Publishing, Cham, s. 227–240.pl_PL
dc.referencesStrategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (2016), załącznik do uchwały nr 2/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 24 marca 2016 r.pl_PL
dc.referencesStudium integracji transportu kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu dla województwa łódzkiego (2015), Warszawa.pl_PL
dc.referencesSuliborski A. (red.) (1994), Genetyczno-systemowe ujęcie funkcji i struktury funkcjonalnej miasta, [w:] M. Koter, J. Tkocz (red.), Zagadnienia geografii historycznej osadnictwa w Polsce. Materiały konferencyjne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.pl_PL
dc.referencesSuliborski A. (2001a), Problemy i kierunki rozwoju miejskiej sieci osadniczej województwa łódzkiego, [w:] A. Jewtuchowicz (red.), Strategiczne problemy rozwoju regionów w procesie integracji europejskiej, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska, Łódź, s. 106–115.pl_PL
dc.referencesSuliborski A. (2001b), Funkcje i struktura funkcjonalna miast. Studia empiryczno-teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., Kulawiak A., Tomczyk J. (2016), Przemiany „funkcji miejsca” małego miasta. Przykład Ozorkowa, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 279, s. 214–222.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., Walkiewicz D., Wójcik M. (2009), Funkcje aglomeracji łódzkiej w systemie osadniczym kraju i regionu, [w:] W. Maik (red.), Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesSzmytkie R., Nowak B. (2017), Przeobrażenia morfologiczne wsi w strefie podmiejskiej Wrocławia, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 29, s. 47–64.pl_PL
dc.referencesSzostak M., Nowicka M. (2013), Zastosowanie technik geomatycznych w opracowywaniu map pokrycia i użytkowania terenu dla obszarów zrekultywowanych, „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji”, 25, s. 203–216.pl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2015), Demograficzno-społeczne konsekwencje depopulacji w województwie łódzkim, [w:] Depopulacja, Problemy Społeczne. Polityka Społeczna w Regionie Łódzkim, 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesŚleszyński P. (2006), Demograficzny wymiar procesów suburbanizacji w Polsce po 1989 roku, [w:] S. Kozłowski (red.), Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce, Studia nad Zrównoważonym Rozwojem, 2, Ekonomia i Środowisko, Białystok–Lublin–Warszawa, s. 105–123.pl_PL
dc.referencesŚleszyński P. (2011), Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS, „Studia Geograficzne”, 2 (160), s. 35–57.pl_PL
dc.referencesŚleszyński P. (2014), Dostępność czasowa i jej zastosowania, „Przegląd Geograficzny”, 86 (2), s. 171–215.pl_PL
dc.referencesŚleszyński P. (2015), Wpływ rozbudowy infrastruktury drogowej finansowanej ze środków unijnych na procesy osadniczo-urbanizacyjne (2004–2012), [w:] E. Bilska-Wodecka, I. Sołjan (red.), Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 80. rocznicę urodzin, IGiGP UJ, Kraków.pl_PL
dc.referencesŚleszyński P. (2016), Współczesne i prognozowane uwarunkowania demograficzno-migracyjne w rozwoju miejskiego systemu osadniczego Polski, „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, 1 (29), s. 97–106.pl_PL
dc.referencesŚleszyński P., Kretowicz P. (2016), Ocena efektów inwestycji drogowych pod względem dostępności przestrzennej wskutek realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (2007–2013), „Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG”, 19 (4), s. 30–48.pl_PL
dc.referencesTarski I. (1963), Transport jako czynnik lokalizacji produkcji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTesařova V., Halounová L. (2006), The Study of Land Cover Changes Development Influenced by the Highway Construction, [w:] M. Braun (red.), Second Workshop of the EARSeL SIG on Remote Sensing of Land Use & Land Cover, „Application and Development”, Universität Bonn, Bonn, s. 379–384.pl_PL
dc.referencesTransport and the Economy (2005), Full Report, Standing Advisory Committee on Trunk Road Appraisal (SACTRA), London.pl_PL
dc.referencesTurkowska K. (2001), Budowa geologiczna i rzeźba terenu, [w:] S. Liszewski (red.), Zarys monografii województwa łódzkiego. Funkcja regionalna Łodzi i jej rola w kształtowaniu województwa, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 51–60.pl_PL
dc.referencesVerburg P.H., van Eck J.R.R., de Nijs T.C.M., Dijst M.J., Schot P. (2004), Determinants of Land-use Change Patterns in the Netherlands, „Environment and Planning B: Planning and Design”, 31 (1), s. 125–150.pl_PL
dc.referencesVickerman R. (2002), Report by R. Vickerman (United Kingdom), ECMT Transport and Economic Development, Round Table, OECD Publishing, Paris, s. 139–178.pl_PL
dc.referencesVickerman R. (2008), Recent Evolution of Research into the Wider Economic Benefits of Transport, [w:] The Wider Economic Benefits of Transport. Macro-, Meso- and Micro-Economic Transport Planning and Investment Tools, Round Table, 140, OECD Publishing, Paris, s. 29–50.pl_PL
dc.referencesVillarroya A., Puig J. (2012), Urban and Industrial Land-use Changes alongside Motorways within the Pyrenean area of Navarre, Spain, „Environmental Engineering and Management Journal”, 11 (5), s. 1213–1220.pl_PL
dc.referencesWażna A. (2013), Relacje między inwestycjami infrastrukturalnymi w transporcie a innymi czynnikami determinującymi poziom konkurencyjności regionu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego: Ekonomika Transportu i Logistyka”, 49, s. 91–106.pl_PL
dc.referencesWegener M. (2014), Land-use Transport Interaction Models, [w:] M.M. Fisher, P. Nijkamp (red.), Handbook of Regional Science, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, s. 741–758.pl_PL
dc.referencesWegener M., Fürst F. (1999), Land-use Transport Interaction: State of Art, Institut für Raumplanung, Fakultät Raumplanung, Universität Dortmund, Dortmund.pl_PL
dc.referencesWerwicki A. (1973), Struktura przestrzenna średnich miast ośrodków wojewódzkich w Polsce, „Prace Geograficzne”, 101.pl_PL
dc.referencesThe Wider Economic Benefits of Transport: Macro-, Meso- and Micro-economic Transport Planning and Investment Tools (2008), ITF Round Tables, 140, OECD Publishing, Paris.pl_PL
dc.referencesWiśniewski R. (2013), Poprawa satysfakcji społecznej jako wynik realizacji inwestycji drogowych, [w:] R. Wiśniewski, P. Rosik (red.), Polityka przestrzenna a transportowa. Ewaluacja inwestycji infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 49–61.pl_PL
dc.referencesWiśniewski R., Rosik P. (red.) (2013), Polityka przestrzenna a transportowa. Ewaluacja inwestycji infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, IGiPZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWiśniewski S. (2015a), Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWiśniewski S. (2015b), Zmiany dostępności miast województwa łódzkiego w transporcie indywidualnym, „Przegląd Geograficzny”, 87 (2), s. 321–341.pl_PL
dc.referencesWiśniewski S. (2016), Zmiana dostępności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego wskutek otwarcia wschodniej i zachodniej obwodnicy Łodzi, „Studia Regionalne i Lokalne”, 4 (66), s. 79–96.pl_PL
dc.referencesWiśniewski S., Kowalski M. (2013), Ocena możliwości realizacji transportu zbiorowego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi na terenie kształtującego się Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w latach 2013–2015, „Transport Miejski i Regionalny”, 3, s. 26–32.pl_PL
dc.referencesWojewódzka-Król K., Rolbiecki R. (2009), Infrastruktura transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesWójcik M. (2008a), Przemiany społeczno-gospodarcze wsi aglomeracji łódzkiej w okresie transformacji ustrojowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWójcik M. (2008b), Rozwój osadnictwa wiejskiego w województwie łódzkim, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 9, s. 115–122.pl_PL
dc.referencesWójcik M. (2013), Przemiany społeczno-przestrzenne osiedli wiejskich. Studium przypadku Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWójcik M., Tobiasz-Lis P. (2010), Funkcjonalne i społeczne problemy integracji metropolitalnej. Przykład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 245, s. 95–113.pl_PL
dc.referencesZaktualizowana Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (2005), Rządowe Centrum Strudiów Strategicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZhang R.S., Pu L.J., Zhu M. (2013), Impacts of Transportation Arteries on Land Use Patterns in Urban-rural Fringe: A Comparative Gradient Analysis of Qixia District, Nanjing City, China, „Chinese Geographical Science”, 23 (3), s. 378–388.pl_PL
dc.referencesZiobrowski Z., Korecki D. (2009), Planowanie przestrzenne i formy zagospodarowania terenów w sąsiedztwie węzłów autostradowych ze szczególnym uwzględnieniem autostrady Kraków–Tarnów, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, 2 (13), s. 83–95.pl_PL
dc.referencesZioło Z., Piróg S. (2000), Potencjał i struktura indywidualnych podmiotów gospodarczych zlokalizowanych wzdłuż drogi A4 na odcinku Kraków–Przemyśl, [w:] Z. Zioło (red.), Działalność człowieka i jego środowisko. Księga ku czci profesor Marianny Kozaneckiej w 70. rocznicę urodzin, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 255–373.pl_PL
dc.referencesDyrektywa 1992 – Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.pl_PL
dc.referencesDyrektywa 2009 – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.pl_PL
dc.referencesKonwencja o ruchu drogowym, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., Dz.U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40.pl_PL
dc.referencesProgram Budowy Autostrad – Uchwała nr 63/93 Rady Ministrów z 27 lipca 1993 r. w sprawie „Programu Budowy Autostrad”.pl_PL
dc.referencesProgram Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015, załącznik do uchwały Rady Ministrów nr 10/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.pl_PL
dc.referencesPKD 2007 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz.U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie 1996 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1996 r. w sprawie ustalenia sieci autostrad i dróg ekspresowych, Dz.U. z 1996 r. Nr 12, poz. 63.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie 1999 – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 124.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie 2001 – Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1034.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie 2002 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych, Dz.U. z 2002 r. Nr 12, poz. 116 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie 2003 – Rozporządzenie Wojewody nr 5 z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Dz.U. Woj. Łódz. z 2003 r. Nr 231, poz. 2162.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie 2004 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, Dz.U. z 2004 r. Nr 128, poz. 1334.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie 2010 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie PE i RUE 2013 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE.pl_PL
dc.referencesUchwała 1996 – Uchwała nr XXXVI/322/05 Rady Gminy Zgierz z dnia 19 października 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Emilia-Zachód.pl_PL
dc.referencesUchwała 1998 – Uchwała nr XLIX/366/98 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 18 czerwca 1998 r., w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków we wsi Sosnowiec.pl_PL
dc.referencesUchwała 2003 – Uchwała nr X/70/2003 z 4 września 2003 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ozorków.pl_PL
dc.referencesUchwała 2004 – Uchwała nr XXX/238/2004 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Zelgoszcz, Smolice, Swędów, Sosnowiec.pl_PL
dc.referencesUchwała 2005 – Uchwała nr XXXVI/322/05 Rady Gminy Zgierz z dnia 19 października 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Emilia-Zachód.pl_PL
dc.referencesUchwała 2006 – Uchwała nr XLIII/364/06 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Emilia-Wschód.pl_PL
dc.referencesUstawa 1982 – Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów, t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 908.pl_PL
dc.referencesUstawa 1985 – Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa 1989 – Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 725.pl_PL
dc.referencesUstawa 1994 – Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 641 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa 1995 – Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1205.pl_PL
dc.referencesUstawa 1997a – Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa 1997b – Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa 2001a – Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa 2001b – Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa 2003a – Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa 2003b – Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa 2008 – Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesArcGIS HELP [en] 2018 – http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/extensions/network-analyst/algorithms-used-by-network-analyst.htm#GUID-D50336EC-7FBA-43FA-AD31-4272AB544393 (dostęp: 27.01.2018).pl_PL
dc.referencesMIDAS 2018 – Dane przestrzenne Systemu Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski MIDAS, http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web (dostęp: 31.01.2018).pl_PL
dc.referencesCRFOP 2018 – Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/ (dostęp: 19.02.2018).pl_PL
dc.referencesGDOŚ 2018 – Portal Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, https://www.gdos.gov.pl/dane-i-metadane (dostęp: 19.02.2018).pl_PL
dc.referencesLPNG 2018 – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grotniki, http://www.grotniki.lodz.lasy.gov.pl/dabrowa-grotnicka2#.WorkFqjOXIU (dostęp: 16.02.2018).pl_PL
dc.referencesKurier Kolejowy 2018 – https://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/22381/Od-niedzieli-LKA-rusza-do-Lowicza-i-Koluszek.html (dostęp: 10.06.2018).pl_PL
dc.referencesMotocross 2018 – http://strykowmotocross.weebly.com/ (dostęp 12.06.2018).pl_PL
dc.referencesPracodawcy 2018 – https://pracodawcy.pracuj.pl/corning-optical-communications-polska-sp-z-o-o,6123 (dostęp: 16.02.2018).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-826-2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe