Show simple item record

dc.contributor.authorSylburska, Aleksandra
dc.date.accessioned2020-03-31T16:17:39Z
dc.date.available2020-03-31T16:17:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationSylburska A., Działalność polskiej placówki dyplomatycznej na Węgrzech (1946–1956), WUŁ, Łódź 2020, http://dx.doi.org/10.18778/8142-670-1.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-670-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31767
dc.description.abstractPrezentowana książka jest pierwszą monografią poświęconą dziejom polskiej placówki dyplomatycznej na Węgrzech po 1945 roku. Przedstawiono w niej różne aspekty funkcjonowania polskiej ambasady w Budapeszcie w pierwszej powojennej dekadzie, zmieniający się zakres suwerenności polskiej dyplomacji, coraz bardziej zależnej od dyrektyw płynących z Moskwy, a także zupełnie nowe zadania stawiane dyplomatom, takie jak prowadzenie działalności propagandowej i objęcie pełną kontrolą polskich obywateli. Publikacja wpisuje się zatem w nurt badań nad polską dyplomacją i epoką stalinowską. Jest adresowana przede wszystkim do historyków oraz osób zainteresowanych historią relacji polsko­węgierskich i dziejami Węgier po 1945 roku.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpolska placówka dyplomatyczna na Węgrzechpl_PL
dc.subjectpolskie poselstwo w Budapeszciepl_PL
dc.subjectpolska ambasada w Budapeszciepl_PL
dc.subjectZiemie Odzyskanepl_PL
dc.subjectPolonia węgierskapl_PL
dc.subjectstalinizacjapl_PL
dc.subjectrewolucja 1956 r. na Węgrzechpl_PL
dc.titleDziałalność polskiej placówki dyplomatycznej na Węgrzech (1946–1956)pl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number280pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Powszechnej Najnowszejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-671-8
dc.referencesArchiwum Akt Nowych w Warszawie: Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wydział Zagraniczny; Polska Partia Socjalistyczna Wydział Zagraniczny; Akta osobowepl_PL
dc.referencesArchiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie: Departament Polityczny; Departament I Wydział Naddunajski; Biuro Konsularne; Protokół Dyplomatyczny; Departament Pracy i Informacji; Zespół depeszpl_PL
dc.referencesArchiwum Politechniki Warszawskiej: Biuro Akt Osobowychpl_PL
dc.referencesArchiwum Uniwersytetu Warszawskiego: Uniwersytet Warszawskipl_PL
dc.referencesInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce: Adiutantura Generalna Wodza Naczelnegopl_PL
dc.referencesInstytut Pamięci Narodowej: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Katowicach [1945] 1983–1990; Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie [1945] 1983–1990; Zarząd II Wydziału Sztabu Generalnego Wojska Polskiegopl_PL
dc.referencesMagyar Országos Levéltár: Külügyminisztérium – Lengyelország (1945–1964) XIX-J-1-k (adminisztrátiv iratok) – Lengyelország (1945–1964) XIX-J-1-j (TÜK); Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium– Külföldi Kulturális Kapcsolatok (1945–1949) XIX-I-1-e; Magyar Dolgozók Pártja (1948–1956) – 80. csoport (1948–1950) – 98. csoport (1948–1956); Népművelési Minisztérium (1949–1957) – Ellenőrzési Osztály (1946–1956) XIX-I-3-rpl_PL
dc.referencesPolitikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár: Magyar Kommunista Párt (1944–1948) – Külügyi Osztálypl_PL
dc.referencesŻydowski Instytut Historyczny: Zbiór dokumentów z obozów hitlerowskich 1939–1945pl_PL
dc.references1956-os Intézet - Oral History Archívum: Interjúkpl_PL
dc.referencesThe 1956 Hungarian Revolution: A History in Document, ed. C. Békés, M. Byrne, J.M. Rainer, Budapest–New York 2002.pl_PL
dc.referencesA Magyar Dolgozók Pártja határozatai 1948–1956, ed. L. Izsák, Budapest 1998.pl_PL
dc.referencesA Magyar Katolikus Püspöki Kar Tanácskozásai 1949–1965 között. Dokumentumok, t. 2, ed. J. Borovi, Budapest 2008.pl_PL
dc.referencesAkcja „Łom”. Polskie działania dywersyjne na Rusi Zakarpackiej w świetle dokumentów Oddziału II Sztabu Generalnego WP, oprac. P. Samuś, K. Badziak, G. Matwiejew, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesÁllam, egházak, vallásgyakorlás Magyarországon, 1790–2005 (Dokumentumok), t. 2, ed. M. Balogh, J. Gergely, Budapest 2005.pl_PL
dc.referencesDocuments of the Meeting of the Allied Control Commission for Hungary 1945–1947, ed. B. G. Cseh, Budapest 2000.pl_PL
dc.referencesDokumentumok Magyarország nemzetközi kulturális kapcsolatoinak történetéből (1945–1948), ed. A. Gönyei, Budapest 1989.pl_PL
dc.referencesDwa bratanki. Dokumenty i materiały do stosunków polsko-węgierskich 1918–1920, oprac. E. L. Varga, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesThe Hungarian Revolution of 1956. A Collection of Documents from the British Foreign Office, ed. E. Haraszti-Taylor, Nottingham 1995.pl_PL
dc.referencesMagyar történeti dokumentumok 1944–2000, ed. L. Izsák, J. Nagy, Budapest 2004.pl_PL
dc.referencesMonachium 1938. Polskie dokumenty dyplomatyczne, red. Z. Landau, J. Tomaszewski, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesNehéz esztendők krónikája 1949–1953. Dokumentumok, ed. S. Balogh, Budapest 1988.pl_PL
dc.referencesPolska w stosunkach międzynarodowych 1945–1989. Wybór dokumentów, oprac. J. Zając, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesPolskie dokumenty dyplomatyczne, 1938, red. M. Kornat, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesPolskie dokumenty dyplomatyczne, 1939, red. S. Żerko, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesPolskie dokumenty dyplomatyczne, 1940, red. M. Hułas, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesRewolucja węgierska 1956 w polskich dokumentach, oprac. J. Tischler, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesTreaty of Peace with Hungary dated at Paris, February 10, 1947, Washington 1947.pl_PL
dc.referencesUkład o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Polską a Węgrami, Warszawa, 18 czerwca 1948 r., [w:] Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1989. Wybór dokumentów, oprac. J. Zając, Warszawa 2005, s. 63–64.pl_PL
dc.references„Bulletin” 1947–1949pl_PL
dc.references„Express Wieczorny” 1956pl_PL
dc.references„Magyar Nemzet” 1946–1947, 1956pl_PL
dc.references„Magyar-Lengyel Kurír” 1946–1947pl_PL
dc.references„Mai Lengyelország” 1955–1956pl_PL
dc.references„Népszava” 1956, 1949pl_PL
dc.references„Rzeczpospolita” 1946pl_PL
dc.references„Szabad Nép” 1946–1947, 1949, 1955–1956pl_PL
dc.references„Szabad Száj” 1946pl_PL
dc.references„Trybuna Ludu” 1956pl_PL
dc.references„Világosság” 1946–1947pl_PL
dc.referencesBratkowski A., Bezbronne braterstwo. Kraków–Budapeszt 1956, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesFiderkiewicz A., Na placówce w Kanadzie, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesJędrychowski S., Przedstawicielstwo PKWN w Moskwie, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesOrłowski L., Wspomnienia z Budapesztu, „Kultura” 1952, nr 10 (60), s. 115–136.pl_PL
dc.referencesVarga E. L., „Ewakuacja z Węgier”. Relacja płk dypl. Jana Emisarskiego, byłego attaché wojskowego RP w Budapeszcie ze stycznia 1946 roku wraz ze źródłami do dziejów ewakuacji Polaków z Węgier (1939–1940), „Niepodległość. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski” 2012, t. 61, s. 317–355.pl_PL
dc.referencesWiniewicz J., Co pamiętam z długiej drogi życia, Poznań 1985.pl_PL
dc.referencesWoroszylski W., Dziennik węgierski, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesZembrzuski M., Wspomnienia z pobytu na Węgrzech w latach 1934–1947, „Studia Claromontana” 2004, t. 22, s. 193–390.pl_PL
dc.references20th Century Hungary and the Great Powers, ed. I. Romsics, New York 1995.pl_PL
dc.referencesAdamczyk A., W przededniu wojny. Polskie i węgierskie możliwości wpływu na geopolityczny kształt Europy Środkowowschodniej w latach 1919–1939, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K –Politologia” 2010, t. 17 (1), s. 7–21.pl_PL
dc.referencesAdriányi G., A Vatikán keleti politikája és Magyarország 1939–1978. A Mindszenty-ügy, Budapest 2004.pl_PL
dc.referencesA magyar állam szervei 1944–1950, I. kötet: A–M, ed. B. Boreczky, K. Vörös, Budapest 1985.pl_PL
dc.referencesAntoniewicz Z., Uchodźcza prasa na Węgrzech (1939–1944), „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1975, nr 14, s. 285–309.pl_PL
dc.referencesBajaczyk J., Instytut Polski w Budapeszcie – historia i współczesność, „Głos Polonii” 2014, nr 118, s. 6–7.pl_PL
dc.referencesBalogh S., Magyarország külpolitikája 1945–1950, Budapest 1988.pl_PL
dc.referencesBalogh S., Parlamenti és pártharcok Magyarországon 1945–1947, Budapest 1975.pl_PL
dc.referencesBalogh S., Jakab S., The History of Hungary after the Second World War 1944–1980, Budapest 1986.pl_PL
dc.referencesBartoszewicz H., Polityka Związku Sowieckiego wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1948, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesBatowski H., Europa zmierza ku przepaści, Poznań 1989.pl_PL
dc.referencesBatowski H., Kryzys dyplomatyczny w Europie (jesień 1938 – wiosna 1939), Warszawa 1962.pl_PL
dc.referencesBatowski H., Rok 1938 – dwie agresje hitlerowskie, Poznań 1985.pl_PL
dc.referencesBestry J., Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej w Czechosłowacji, Wrocław 2005.pl_PL
dc.referencesBihari M., Magyar politika 1944–2004. Politikai és hatalmi viszonyok, Budapest 2005.pl_PL
dc.referencesBelényi B. Zs., Magyarország diplomáciai kapcsolatai 1945 és 1956 között, Budapest 2005 [praca dyplomowa przygotowana w Budapesti Gazdasági Főiskola].pl_PL
dc.referencesBoér M., Cardinal Mindszenty and the Implacable War of Communism against Religion and the Spirit, London 1949.pl_PL
dc.referencesBogu – Ojczyźnie – Bliźniemu. Duchowni w życiu uchodźstwa polskiego na Węgrzech 1939–1945, red. K. Łubczyk, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesBorhi L., Hungary in the Cold War 1945–1956. B etween t he United States and t he Soviet Union, Budapest–New York 2004.pl_PL
dc.referencesBorbándi G., Magyar politikai pályaképek 1938–1948, Budapest 1997.pl_PL
dc.referencesBorodziej W., Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby. Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1947, London 1990.pl_PL
dc.referencesBorodziej W., Wydział Zagraniczny KC PZPR, [w:] Centrum władzy w Polsce 1948– 1970, red. A. Paczkowski, Warszawa 2003, s. 51–80.pl_PL
dc.referencesBromke A., Poland, [w:] The Hungarian Revolution of 1956 in Retrospect, eds. B.K. Király, P. Jónás, New York 1978, s. 87–94.pl_PL
dc.referencesBudziński F., Szkoły polskie nad Balatonem w okresie II wojny światowej, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesCeranka P., Koło Petöfiego, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2006, nr 10 (69), s. 87–94.pl_PL
dc.referencesChałupczak M., Powstanie i działalność polskich placówek konsularnych w okresie międzywojennym (ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-niemiecko- czechosłowackiego), [w:] Konsulaty na pograniczu polsko-niemieckim i polsko-czechosłowackim w latach 1918–1939, red. R. Kaczmarek, M. Masnyk, Katowice 2004, s. 13–25.pl_PL
dc.referencesChwaliszewski M., Z działalności konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Pile 1922–1939, Piła 1984.pl_PL
dc.referencesCiborska E., Leksykon dziennikarstwa polskiego, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesCsapláros I., Zarys dziejów Węgierskiego Towarzystwa im. Adama Mickiewicza (przyczynki do węgierskiego polonofilstwa w XX wieku), „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1969, nr 4, s. 63–79.pl_PL
dc.referencesCsombor E., Działalność polskiego Kościoła katolickiego na Węgrzech w czasie drugiej wojny światowej, „Studia Polonijne” 1993, t. 15, s. 45–53.pl_PL
dc.referencesDankó L., A magyar Katolikus Egyház 1945-től napjainkig, [w:] A magyar Katolikus Egyház Magyarországon, eds. Á. Somorjai, I. Zombori, Budapest 1991, s. 71–82.pl_PL
dc.referencesDąbrowski D., Rzeczpospolita Polska wobec kwestii Rusi Zakarpackiej (Podkarpackiej) 1938–1939, Toruń 2007.pl_PL
dc.referencesDenkiewicz-Szczepanik E., Działalność norweskiego ruchu pokojowego w latach 1949–1953, „Dzieje Najnowsze” 2013, t. 44, nr 4, s. 61–78.pl_PL
dc.referencesDobrowolski S. W., Dyplomacja Polski Ludowej 1944–1980. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesDobrzycki W., Granica zachodnia w polityce polskiej 1944–1947, Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesDonath H., Przemiany ustrojowo-prawne na Węgrzech 1939–1949, Wrocław 1978.pl_PL
dc.referencesDubicki A., Dzieje polskiej placówki dyplomatycznej w Bukareszcie (1919–1940), Łódź 2014.pl_PL
dc.referencesDubicki T., Polscy uchodźcy w Rumunii 1939–1945. Studia i materiały, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesDudek A., Gryz R., Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesDudek A., Paczkowski A., Polska, [w:] Czekiści. Organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944–1989, red. K. Persak, Ł. Kamiński, Warszawa 2010, s. 393–468.pl_PL
dc.referencesDurka J., Jan Szembek – poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Poselstwa RP w Rumunii w latach 1927–1932, [w:] Świat relacji polsko-rumuńskich. Materiały z sympozjum, Suceava 2012, s. 150–167.pl_PL
dc.referencesEisler J., „Polskie miesiące”, czyli kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesFeitl I., Party Leadership and Parliamentary Elections (1949–1988), [w:] Regimes and Transformations. Hungary in the Twentieth Century, eds. I. Feitl, B. Sipos, Budapest 2005, s. 261–296.pl_PL
dc.referencesFülöp M., A befejezetlen béke. A Külügyminiszterek Tanácsa és a magyar békeszerződés (1947), Budapest 2008.pl_PL
dc.referencesGebel A., Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Kwidzynie w latach 1920–1939, „Zeszyty Kwidzyńskie” 2001, nr 5.pl_PL
dc.referencesGelles R., Dom z białym orłem. K onsulat R zeczypospolitej P olskiej w e W rocławiu (maj 1920 – wrzesień 1939), Wrocław 1992.pl_PL
dc.referencesGelles R., Polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne w Berlinie (1918–2014), „Niemcoznawstwo” 2014, nr 22, s. 23–36.pl_PL
dc.referencesGerencsér T., Grad M., Mitrovitcs M., Flaga węgierska nad Wisłą. Z dziejów placówki dyplomatycznej Węgier w Warszawie, Warszawa 2017.pl_PL
dc.referencesGergely J., A Katolikus Egyház Magyarországon 1944–1971, Budapest 1985.pl_PL
dc.referencesGergely J., A Katolikus Egyház története Magyarországon 1919–1945, Budapest 1999.pl_PL
dc.referencesGilbert M., Gott R., Dżentelmeni w Monachium, Warszawa 1967.pl_PL
dc.referencesGolon M., Ambasadorowie Stalina – radzieccy dyplomaci w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach 1944–1953, „Czasy Nowożytne” 2005, t. 18/19, s. 130–178.pl_PL
dc.referencesGolon M., Między stalinowską propagandą a upowszechnianiem kultury. Działalność Wszechzwiązkowego Towarzystwa Łączności Kulturalnej z Zagranicą (WOKS) wobec Polski w latach 1945–1956, „Dzieje Najnowsze” 2006, t. 38, nr 4, s. 123–145.pl_PL
dc.referencesGolon M., Moskwa, Kijów, Mińsk, Leningrad, Wilno… Problem utworzenia i działalności polskich placówek konsularnych w ZSRR w latach 1944–1972, [w:] Polska polityka wschodnia w XX wieku, red. M. Wojciechowski, Z. Karpus, Włocławek–Toruń 2004, s. 201–237.pl_PL
dc.referencesGranville J.C., The First Domino. International Decision Making During the Hungarian Crisis of 1956, College Station 2004.pl_PL
dc.referencesGrzeloński B., Dyplomacja polska w XX wieku, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesGyarmati G., A Rákosi-korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945–1956, Budapest 2013.pl_PL
dc.referencesGyarmati G., The Carnival of Foes and Scapegoats in Hungary 1945–1956, [w:] Big Brother’s Miserable Little Grocery Store. Studies on the History of the Hungarian Secret Services after World War II, eds. G. Gyarmati, M. Palasik, Budapest 2012, s. 93–130.pl_PL
dc.referencesGyarmati G., Ha tied az ÁVO, tied a hatalom… A politikai rendőrség működése 1947–1948-ban, [w:] Államvédelmi a Rákosi-korszakban. Tanulmányok és dokumentumok a politikai rendőrség második világháború utáni tevékenységéről, ed. G. Gyarmati, Budapest 2000, s. 97–133.pl_PL
dc.referencesGyarmati G., Valuch T., Hungary under Soviet Domination 1944–1989, New York 2009.pl_PL
dc.referencesHaas G., Második Trianon, Budapest 1995.pl_PL
dc.referencesHajdu T., Soviet Foreign Policy towards Hungary, 1953–1956, [w:] Hungary and the Great Powers, ed. I. Romsics, New York 1995.pl_PL
dc.referencesHallás C., A nép művelése. Agitáció és propaganda a népművelésben a Rákosi-rendszer idején, Budapest 2013.pl_PL
dc.referencesHistoria dyplomacji polskiej, t. 4: 1918–1939, red. P. Łossowski, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesHistoria dyplomacji polskiej, t. 5: 1939–1945, red. W. Michowicz, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesHistoria dyplomacji polskiej, t. 6: 1944/1945–1989, red. W. Materski, W. Michowicz, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesHistoria dyplomacji polskiej X–XX w., red. G. Labuda, W. Michowicz, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesHoensch J. K., A History of Modern Hungary 1867–1994, New York 1995.pl_PL
dc.referencesThe Hungarian Revolution of 1956. Reform, Revolt and Repression 1953–1963, ed. G. Litván, London–New York 1996.pl_PL
dc.referencesIzsák L., A Political History of Hungary 1944–1990, Budapest 2002.pl_PL
dc.referencesIzsák L., Pártok és politikusok Magyarországon 1944–1994, Budapest 2010.pl_PL
dc.referencesJarząbek W., Miejsce Polski w polityce międzynarodowej w latach 1944–1947, „Prawo i Sprawiedliwość” 2005, nr 2, s. 71–88.pl_PL
dc.referencesJarząbek W., Partia a polityka zagraniczna PRL. Uwagi na temat powiązań między Wydziałem Zagranicznym KC PZPR, MSZ i innymi podmiotami, [w:] PZPR jako machina władzy, red. D. Stola, K. Persak, Warszawa 2012, s. 209–225.pl_PL
dc.referencesJarząbek W., Polska wobec problemu podpisania traktatu pokojowego z Niemcami po II wojnie światowej. Prace przygotowawcze w latach 1945–1962, [w:] Zakończenie II wojny światowej. Polityka i dyplomacja międzynarodowa 1945–2005, red. M. Nurek, Gdańsk 2006, s. 147–163.pl_PL
dc.referencesJarząbek W., Wpływ wydarzeń 1956 roku na politykę zagraniczną PRL, [w:] Rok 1956 roku w Polsce i jego rezonans w Europie, red. J. Szymoniczek, E. C. Król, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesJasiński J., Kwestia pojęcia Ziemie Odzyskane, [w:] Ziemie Odzyskane, Ziemie Zachodnie i Północne 1945–2006. 60 lat w granicach państwa polskiego, red. A. Sakson, Poznań 2006, s. 15–26.pl_PL
dc.referencesJobbágy I., The Czechoslovak-Hungarian Ethno-Territorial Issue between 1945–1948, Budapest 1999.pl_PL
dc.referencesJózefowicz M., Kościół polski w Budapeszcie, Budapeszt 2002.pl_PL
dc.referencesKaczmarek U., Na węgierskiej ziemi. Rzecz o Polonii węgierskiej, Poznań 1999.pl_PL
dc.referencesKamiński B., Proces Laszlo Rajka jako wstęp do propagandowej rozprawy z Tito (na podstawie relacji w „Trybunie Ludu” i prasie lokalnej), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2009, t. 84, s. 119–134.pl_PL
dc.referencesKamiński Ł., Jesień Narodów ‘56, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2006, nr 10 (69), s. 25–34.pl_PL
dc.referencesKarwat J., Tischler J., 1956 – Poznań – Budapeszt, Poznań 2006.pl_PL
dc.referencesKastory A., Międzynarodowe reperkusje kryzysu węgierskiego 1956 r., [w:] Si vis pacem, para bellum. Bezpieczeństwo i polityka Polski. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Tadeuszowi Dubickiemu, red. R. Majzner, Częstochowa–Włocławek 2013, s. 651–674.pl_PL
dc.referencesKastory A., Rewanż za Monachium. Z dziejów czechosłowackiej polityki wobec sąsiadów w latach 1945–1947, Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesKącka K., Udział polskiej dyplomacji w międzynarodowej debacie nad problemem niemieckim po zakończeniu drugiej wojny światowej, „Historia i Polityka” 2011, t. 12, nr 5, s. 115–139.pl_PL
dc.referencesKenez P., Hungary from the Nazis to the Soviets. The Establishment of the Communist Regime in Hungary, 1944–1948, New York 2006.pl_PL
dc.referencesKersten K., Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesKersten K., Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej. Studium historyczne, Wrocław 1974.pl_PL
dc.referencesKertesz S., Church and State in Hungary. The Background of the Cardinal Mindszenty Trial, Notre Dame 1949.pl_PL
dc.referencesKertész I., Magyar békeillúziók 1945–1947. Oroszország és a Nyugat között, Budapest 1995.pl_PL
dc.referencesKis A., A Magyar Közösségtől a földalatti fővezérségig, Budapest 1969.pl_PL
dc.referencesKiss S.M., Péter Gábor Államvédelmi hátósága, 1950–1953, [w:] Államvédelmi a Rákosi- korszakban. Tanulmányok és dokumentumok a politikai rendőrség második világháború utáni tevékenységéről, ed. G. Gyarmati, Budapest 2000, s. 135–155.pl_PL
dc.referencesKochanowski J., Węgry. Od ugody do ugody. 1867–1990, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesKolasiński M., Polskie poselstwo w Kijowie (październik 1918 – luty 1919) w świetle ukraińskich archiwaliów, „Historia i Polityka” 2008, t. 7, s. 9–24.pl_PL
dc.referencesKoltai F., László Rajk and His Accomplices before the People’s Court, Budapest 1949.pl_PL
dc.referencesKołodziej E., Rola polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych w latach 1939–1945, [w:] Władze na obczyźnie podczas II wojny światowej 1939–1945, red. Z. Błażyński, Londyn 1994, s. 774–813.pl_PL
dc.referencesKopyś T., Likwidacja Domu Polskiego w Budapeszcie w pierwszej połowie lat 50-tych, „Quo Vadis. Polska Parafia p.w. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Budapeszcie” 2008, nr 20, s. 27–32.pl_PL
dc.referencesKopyś T., Stosunki polsko-węgierskie w latach 1945–1970, Kraków 2015.pl_PL
dc.referencesKosk H.P., Generalicja polska. Popularny słownik biograficzny, t. 1, Pruszków 1998.pl_PL
dc.referencesKovács I., Polacy w węgierskiej Wiośnie Ludów: „Byliśmy z Wami do końca”, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesKovrig B., Communism in Hungary. From Kun to Kádár, Stanford 1979.pl_PL
dc.referencesKowal C., Stańczyk H., Informator o stosunkach polsko-węgierskich 1944–1989, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesKowalski W.T., Polityka zagraniczna RP 1944–1947, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesKozeński J., Czechosłowacka jesień 1938, Poznań 1989.pl_PL
dc.referencesKoziczyński J., Kunkite M., Kartki z historii. Polska misja dyplomatyczna nad Newą, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesKoźmiński M., Mniejszości narodowe w basenie Dunaju a węgierski rewizjonizm terytorialny, [w:] „Ład wersalski” w Europie Środkowej. Konferencja naukowa w Instytucie Historii PAN 2–3 XII 1969, Wrocław 1971, s. 145–165.pl_PL
dc.referencesKoźmiński M., O stosunkach politycznych polsko-węgierskich w okresie międzywojennym, [w:] Przyjaźnie i antagonizmy. Stosunki Polski z państwami sąsiednimi 1918–1939, red. J. Żarnowski, Wrocław 1977, s. 263–303.pl_PL
dc.referencesKoźmiński M., Polska i Węgry przed II wojną światową (październik 1938 – wrzesień 1939). Z dziejów dyplomacji i irredenty, Wrocław 1970.pl_PL
dc.referencesKöbli T., Hőség az Egyház. Wierni Kościołowi, Budapeszt 2010.pl_PL
dc.referencesKrólikowski J., Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943–1990, t. 2, Toruń 2010.pl_PL
dc.referencesKruszewski E.S., Na obrzeżach dyplomacji: przedstawicielstwo Rządu RP na Uchodźstwie w Danii w latach 1976–1990, Kopenhaga 2013.pl_PL
dc.referencesKruszyński M., Ambasada w Moskwie 1921–1939, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. M. Majchrowski, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesKukułka J., Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945–2000, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesKukułka J., Organizacja polskiej służby zagranicznej w latach 1944–1989, „Stosunki Międzynarodowe” 2000, t. 21, nr 1–2, s. 109–122.pl_PL
dc.referencesKukułka J., Polityka kadrowa w polskiej służbie zagranicznej lat 1944–1989, „Stosunki Międzynarodowe” 2000, t. 22, nr 3–4, s. 117–127.pl_PL
dc.referencesKulikowska I. A., Konsulat Generalny RP w Monachium w latach 1920–1939, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesLagzi I., Uchodźcy polscy na Węgrzech w latach II wojny światowej, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesLászló L., Church and State in Hungary 1919–1945, Budapest 2004.pl_PL
dc.referencesŁaptos J., Dyplomaci II RP w świetle raportów Quai d’Orsay, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesŁoś-Nowak T., Stanowisko Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawach pokoju i bezpieczeństwa w latach 1945–1955, Wrocław 1978.pl_PL
dc.referencesŁubczyk G., Henryk Sławik. Wielki zapomniany Bohater Trzech Narodów, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesMajzner R., Attachat wojskowy przy Poselstwie/Ambasadzie RP w Berlinie w latach 1928–1939. Wytyczne organizacyjne, „Rozprawy Humanistyczne. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku” 2003, t. 1, s. 169–185.pl_PL
dc.referencesMakowski E., Poznański Czerwiec 1956 – pierwszy b unt s połeczeństwa w P RL, Poznań 2001.pl_PL
dc.referencesMarczak T., Granica zachodnia w polskiej polityce zagranicznej w latach 1944–1950. PKWN a granice, Wrocław 1995.pl_PL
dc.referencesMaterski W., Dyplomacja Polski „lubelskiej”: lipiec 1944 – marzec 1947, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesMinc H., Organizacje robotnicze w walce z alkoholizmem. W ykład n a X VI-m kursie alkohologii dnia 28 listopada 1946 roku w Państwowej Szkole Higieny w Warszawie, Warszawa 1947.pl_PL
dc.referencesMindszenty J., Cardinal Mindszenty Speaks. Authorized White Book, New York–London–Toronto 1949.pl_PL
dc.referencesMolnár I., „Kierować się głosem sumienia i przykazaniem miłości bliźniego”: biografia Jánosa Esterházyego (1901–1957) w świetle jego kontaktów z Polską, „Wieki Stare i Nowe” 2012 (tom specjalny), s. 272–296.pl_PL
dc.referencesMolnár I., Szarka L., Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a chehoslovák-magyar lakosságsere 60. év fordulójára, Komárom 2007.pl_PL
dc.referencesMoszczeński J., Wędrówka po nowych Węgrzech, Warszawa 1954.pl_PL
dc.referencesMüller R., Politkai rendőrség a Rákosi-korszakban, Budapest 2012.pl_PL
dc.referencesNowak J.R., Geneza i pierwsze lata demokracji ludowej na Węgrzech 1944–1948, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesNowak J.R., Polityka zagraniczna Węgier, „Sprawy Międzynarodowe” 1975, nr 6, s. 47–53.pl_PL
dc.referencesNowak M., Rola konsulatu RP w Koszycach w zbliżeniu polsko-słowackim w latach 1922–1931, [w:] Z dziejów polskiej służby dyplomatycznej i konsularnej. Księga upamiętniająca życie i dzieło Jana Nowaka-Jeziorańskiego (1914–2005), red. J. Foryś, M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski 2005, s. 87–97.pl_PL
dc.referencesNowinowski S.M., Specyfika funkcjonowania polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych w Związku Sowieckim (1936–1939), [w:] Z dziejów polskiej służby dyplomatycznej i konsularnej. Księga upamiętniająca życie i dzieło Jana Nowaka- Jeziorańskiego (1914–2005), red. J. Foryś, M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski 2005, s. 121–139.pl_PL
dc.referencesNowinowski S.M., Zakończenie działalności Ambasady i Konsulatów RP w Związku Sowieckim jesienią 1939 r., „Zeszyty Historyczne” 2008, z. 164, s. 3–60.pl_PL
dc.referencesObodova A., De-Stalinisation of the Soviet Bloc Countries (1953–1956). The Case of Hungary, Budapest 1997 [praca magisterska dostępna w Central European University Library w Budapeszcie].pl_PL
dc.referencesOrłowski T., Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesPałyga E. J., Dyplomacja Polski Ludowej 1944–1984 (kierunki – treść – mechanizmy), Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesPolityka zagraniczna Polski Ludowej 1944–1984, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesPolska dyplomacja na Wschodzie w XX – początkach XXI wieku, red. H. Stroński, G. Seroczyński, Olsztyn–Charków 2010.pl_PL
dc.referencesPowstanie i rozwój parafii, „Quo Vadis. Polska Parafia p.w. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Budapeszcie” 2008, wydanie specjalne: Kościół i Dom Polski w Budapeszcie, s. 3–17.pl_PL
dc.referencesPoznański czerwiec 1956, red. J. Maciejewski, Z. Trojanowiczowa, Poznań 1990.pl_PL
dc.referencesPoznański czerwiec 1956, red. S. Jankowiak, A. Rogulska, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesPoznański czerwiec 1956. Uwarunkowania – przebieg – konsekwencje. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Poznań, 22–23 czerwca 2006, red. K. Białecki, S. Jankowiak, Poznań 2007.pl_PL
dc.referencesPrzewoźnik A., Polacy w Królestwie Węgier 1939–1945 – Lengyelmenekültek Magyarország területén 1939–1945, Budapest 2006.pl_PL
dc.referencesPünkösti Á., Rákosi a hatalomért 1945–1948, Budapest 1992.pl_PL
dc.referencesRainer J., The New Course in Hungary in 1953, Washington 2002.pl_PL
dc.referencesRakowski M.F., Polityka zagraniczna PRL (szkice z historii XXX-lecia), Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesRobakowski K., Polski październik, [w:] Przełomowy rok 1956. Poznański Czerwiec – Polski Październik – Budapeszt. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Poznań, 26–27 czerwca 1996 r., red. E. Makowski, S. Jankowiak, Poznań 1998, s. 145–151.pl_PL
dc.referencesRok 1956 w Polsce i jego rezonans w Europie, red. J. Szymoniczek, E. C. Król, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesRomański M., Polskie p lacówki p artyjne w U SA 1945–1989. A naliza w ś wietle a kt KC PZPR, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2014, t. 92, s. 173–184.pl_PL
dc.referencesRomsics I., Az 1947-es párizsi békeszerződés, Budapest 2006.pl_PL
dc.referencesRomsics I., Historia Węgier, Poznań 2018.pl_PL
dc.referencesRoszkowski W., Najnowsza historia Polski 1945–1980, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesSchultz O.V., Politics of the Communists Repression in Central Eastern Europe 1945–1953 (A Comparative Analysis of Czechoslovakia, Hungary and Poland), Budapest 1995 [praca magisterska dostępna w Central European University Library w Budapeszcie].pl_PL
dc.referencesSebestyen V., Dwanaście dni. Rewolucja węgierska 1956, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesSeton-Watson H., Nationalism and Communism: Essays 1946–1963, New York 1964.pl_PL
dc.referencesSkóra W., Działalność placówki polskiego wywiadu przy konsulacie RP w Budapeszcie w roku 1936, [w:] Z dziejów polskiej służby dyplomatycznej i konsularnej. Księga upamiętniająca życie i dzieło Jana Nowaka-Jeziorańskiego (1914–2005), red. J. Faryś, M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski 2005, s. 99–107.pl_PL
dc.referencesSkóra W., Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Szczecinie w latach 1921–1939. Powstanie i działalność, Słupsk 2001.pl_PL
dc.referencesSkóra W., Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry i działalność, Toruń 2006.pl_PL
dc.referencesSkrzypek A., Dyplomatyczne dzieje PRL w latach 1956–1989, Pułtusk–Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesSkrzypek A., Mechanizmy uzależnienia. Stosunki polsko-radzieckie 1944–1957, Pułtusk 2002.pl_PL
dc.referencesSłownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 2, red. F. Tych, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesStasierski K., Szkolnictwo polskie na Węgrzech w czasie drugiej wojny światowej, Poznań 1969.pl_PL
dc.referencesStosunki dyplomatyczne Polski. Informator, t. 1: Europa 1918–2006, red. K. Szczepanik, A. Herman-Łukasik, B. Janicka, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesStyrnik B., Formowanie polskiej służby dyplomatycznej w latach 1944–1948, „Zeszyty Naukowe Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego” 1973, nr 75, s. 69–87.pl_PL
dc.referencesSzczepanik K., Dyplomacja Polski 1918–2000. Struktury organizacyjne, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesSzczepańska A., Działalność polskich placówek konsularnych w Czechosłowacji w latach 1945–1956, [w:] Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1 938/1939–1945–1989, cz. II, red. P. Blažek, P. Jaworski, Ł. Kamiński, Warszawa 2009, s. 139–145.pl_PL
dc.referencesSzostakowska M., Konsulaty polskie w Prusach Wschodnich w latach 1920–1939, Olsztyn 1990.pl_PL
dc.referencesSzubtarska B., Ambasada polska w ZSRR w latach 1941–1943, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesTischler J., I do szabli… P olska i Węgry. Punkty zwrotne w dziejach obu narodów w latach 1956 oraz 1980–1981, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesTischler J., Lengyel szemmel 1956-ról. Interjú Artur Starewicz-csel, a LEMP KB Sajtóirodájának egykori vezetőjével, „Multúnk” 1992, nr 2–3, s. 277–286.pl_PL
dc.referencesTischler J., Polacy i Węgrzy w przełomowych momentach historycznych. Obraz lat 1918–1956 z perspektywy przyjaźni dwóch narodów, [w:] Przyjaźń z tysiącletnim rodowodem. Szkice z dziejów relacji polsko-węgierskich, red. P. Jakóbczyk-Adamczyk, D. Rogut, Bełchatów 2009, s. 15–35.pl_PL
dc.referencesTischler J., Polish Leaders and the Hungarian Revolution, [w:] Stalinism in Poland, 1944–1956. Selected Papers from the Fifth World Congress of Central and East European Studies, Warsaw, 1995, ed. A. Kemp-Welch, London–New York 1999, s. 119–143.pl_PL
dc.referencesTischler J., Polski październik a Węgry, [w:] Polski październik 1956 w polityce światowej, red. J. Rowiński, Warszawa 2006, s. 109–144.pl_PL
dc.referencesTischler J., Rewolucja węgierska 1956 roku oraz jej odgłosy w Polsce, [w:] Poznański czerwiec 1956. Uwarunkowania – przebieg – konsekwencje. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Poznań, 22–23 czerwca 2006, red. K. Białecki, S. Jankowiak, Poznań 2007, s. 149–163.pl_PL
dc.referencesTörök P., Hungarian Church-State Relationships. A Socio-Historical Analysis, Budapest 2003.pl_PL
dc.referencesTyranowski J., Traktaty sojusznicze Polski Ludowej, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesUrbańska I., Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie w latach 1936–1939: warunki pracy w rzeczywistości stalinowskiej, „Dzieje Najnowsze” 2006, t. 38, nr 4, s. 95–107.pl_PL
dc.referencesVárdy S. B., The Impact of Trianon upon the Hungarian Mind: Irredentism and Hungary’s Path to War, [w:] Hungary in the Age of Total War, ed. N. Dreisziger, New York 1998, s. 27–48.pl_PL
dc.referencesWalaszczyk K., Ś rodkowy Wschód w l atach II wojny ś wiatowej. Relacje i działania polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych w Iranie, Iraku i Afganistanie, Toruń 2012.pl_PL
dc.referencesWieliczko M., Köbánya: chłopska, robotnicza dzielnica Budapesztu na przełomie XIX–XX wieku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F – Historia” 1999/2000, t. 14/15, s. 317–327.pl_PL
dc.referencesWieliczko M., Polacy na Węgrzech, Lublin 1977.pl_PL
dc.referencesWieliczko M., W siedemdziesiątą rocznicę. Instytut Polski w Budapeszcie (1937–1944), „Polonia Węgierska” 2008, nr 145, s. 10–11.pl_PL
dc.referencesWierni polskim korzeniom. 45 lat Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema na Węgrzech, red. J. Królikowski, Budapeszt 2003.pl_PL
dc.referencesWolbrecht T., Z dziejów Kościoła katolickiego na Węgrzech i w Polsce w latach 1945–1956, [w:] Odmiany i oblicza komunizmu. Węgrzy, Polacy i inni, red. M. Koźmiński, Warszawa 2007, s. 91–131.pl_PL
dc.referencesWoźniakowski K., Instytut Polski w Budapeszcie: działalność kulturalno-oświatowa, naukowa i wydawnicza w latach 1939–1944, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Folia 68: Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2009, t. 7, s. 112–147.pl_PL
dc.referencesWyrwa T., Poselstwo RP w Madrycie w latach 1940–1944, „Zeszyty Historyczne” 1991, z. 95, s. 55–72.pl_PL
dc.referencesZając J., Zięba R., Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1989, Toruń 2009.pl_PL
dc.referencesZając P., Attachat paryski 1921–1926. D ziałalność attachatu wojskowego R P w Paryżu w latach 1921–1926, Szczecin 2011.pl_PL
dc.referencesZaks Z., „Wolna Francja” i Czechosłowacja (1940–1944). Z historii dyplomatycznej II wojny światowej, „Dzieje Najnowsze” 1988, t. 20, nr 3–4, s. 109–129.pl_PL
dc.referencesZarys historyczny Domu Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Budapeszcie, „Quo Vadis. Polska Parafia p.w. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Budapeszcie” 2006, nr 11, s. 33–34.pl_PL
dc.referencesZawistowska R., Kwestia węgierskiej mniejszości narodowej w Słowacji 1945–1948, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesZbudniewek J., O. Michał Zembrzuski nie żyje, „Studia Claromontana” 2004, t. 22, s. 822–831.pl_PL
dc.referencesZięba R., Cele i kierunki polityki zagranicznej Polski Ludowej (1944–1986), „Stosunki Międzynarodowe” 1989, t. 9, s. 31–66.pl_PL
dc.referencesZięba R., Stanowisko Polski w sprawie paryskich traktatów pokojowych 1947 r., Warszawa 1981.pl_PL
dc.referenceshttp://budapeszt.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/historia_budynku_ambasady_rzeczypospolitej_w_budapeszcie [dostęp: 29.11.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/jan-zygmunt-michalowski [dostęp: 21.11.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/132095 [dostęp: 5.04.2017].pl_PL
dc.referenceshttp://pid.gov.pl/pl/historia/biogramy/jan-szembek [dostęp: 21.11.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://polinst.hu/pl/node/3760 [dostęp: 21.12.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/leon-orlowski [dostęp: 23.11.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/tadeusz-stamirowski [dostęp: 22.11.2016].pl_PL
dc.referenceshttps://history.state.gov/departmenthistory/people/chiefsofmission/hungary [dostęp: 9.01.2017].pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-670-1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe