Show simple item record

dc.contributor.authorRunge, Jerzy
dc.contributor.editorJażdżewska, Iwona
dc.date.accessioned2020-03-02T11:46:17Z
dc.date.available2020-03-02T11:46:17Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-83-7525-145-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31562
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPolska geografia osadnictwa. Dotychczasowy dorobek. Program badań. XX Konwersatorium Wiedzy o Mieście;
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/*
dc.subjectmiastapl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectmetodypl_PL
dc.subjectnarzędzia badawczepl_PL
dc.titleProblematyka miast w Polsce w latach 1994–2006 a stosowane metody i narzędzia badawczepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number53-65pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Śląskipl_PL
dc.referencesBogacz E., Prawelska-Skrzypek G., Sagan I., 1999, Miejsca w mieście na przykładzie Kra-kowa i aglomeracji gdańskiej, [w:] J. Kaczmarek (red.), Przestrzeń miejska, jej organizacja i przemiany, XII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, ŁTN, Łódź, s. 109–114pl_PL
dc.referencesDutkowski M., Michalski T, Sagan I., Stryjakiewicz T., 1998, Polska geografia społeczno- -ekonomiczna wobec transformacji, globalizacji i schyłku modernizmu, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej, Zakopane, s. 20–32.pl_PL
dc.referencesGórka Z., 1995, Geograficzne metody badań centrum miasta, [w:] J. Kaczmarek (red.), Centra i peryferie dużych miast. Transformacja i przyszłość. Pojęcia i metody badawcze, VIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 45–52.pl_PL
dc.referencesIlnicki D., 2002, Fenomen kawiarenek internetowych, [w:] I. Jażdżewska (red.), Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany, XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, ŁTN, Łódź, s. 249–262.pl_PL
dc.referencesIlnicki D., 2003, Miasta polskie jako potencjalne metropolie o znaczeniu kontynentalnym (próba identyfikacji), [w:] I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, ŁTN, Łódź, s. 61–72.pl_PL
dc.referencesJaroszewska-Brudnicka R., 2002, Struktura społeczno-przestrzenna Torunia, [w:] I. Jażdżewska (red.), Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany, XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, ŁTN, Łódź, s. 155–164pl_PL
dc.referencesJażdżewska I., 1999, Zastosowanie numerycznej bazy adresowej w geografii społecznej, [w:] J. Kaczmarek (red.), Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach, XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 97–102.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I. (red.), 2000, Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, Część 1, XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I. (red.), 2001, Miasto postsocjalistyczne organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany Część 2, XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I. (red.), 2002, Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany, XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódźpl_PL
dc.referencesJażdżewska I. (red.), 2003, Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódźpl_PL
dc.referencesJażdżewska I. (red.), 2004, Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódźpl_PL
dc.referencesJażdżewska I., 2005, Zróżnicowanie poziomu urbanizacji w Europie, [w:] I. Jażdżewska (red.), Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 173–182.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I. (red.), 2005, Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I. (red.), 2006, Nowe przestrzenie w mieście. Ich organizacja i funkcje, XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J. (red.), 1994, Centrum a peryferie w okresie transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej, VII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódźpl_PL
dc.referencesKaczmarek J. (red.), 1995, Centra i peryferie dużych miast. Transformacja i przyszłość. Po-jęcia i metody badawcze, VIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódz-ki, Łódźpl_PL
dc.referencesKaczmarek J. (red.), 1997, Współczesne przemiany struktur przestrzennych dużych miast, IX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, ŁTN, Łódźpl_PL
dc.referencesKaczmarek J. (red.), 1998, Metodologia geografii osadnictwa na przełomie wieków, X Kon-wersatorium Wiedzy o Mieście, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J. (red.), 1999, Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach, XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, ŁTN, Łódźpl_PL
dc.referencesKaczmarek J. (red.), 1999, Przestrzeń miejska, jej organizacja i przemiany, XII Konwersa-torium Wiedzy o Mieście, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., Sokołowski D., Wolaniuk A., Zborowski A., 1998, Zmiany współczesnych procesów urbanizacji, przestrzeń miejska i jej dynamika, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej, Zakopane, s. 86–105.pl_PL
dc.referencesKołodziej L., 1998, Świadomość ekologiczna mieszkańców Gdyni – eksploracja relacyjnej ba-zy danych, [w:] J. Kaczmarek (red.), Metodologia geografii osadnictwa na przełomie wieków, X Konwersatorium Wiedzy o Mieście, ŁTN, Łódź, s. 113–114.pl_PL
dc.referencesKotus J., 1999, Zastosowanie skali dyferencjału semantycznego do badania obrazu miasta w świadomości mieszkańców, [w:] J. Kaczmarek (red.), Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach, XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, ŁTN, Łódź, s. 91–96.pl_PL
dc.referencesMaik W., 1994, Charakterystyka regionów miejskich w Polsce w świetle procesu redystrybu-cji ludności w latach 1950–1988, [w:] J. Kaczmarek (red.), Centrum a peryferie w okre-sie transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej, VII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 31–34pl_PL
dc.referencesMiszewska B., 2006, Tereny gruzowiska jako „nowa przestrzeń” miejska we Wrocławiu, [w:] I. Jażdżewska (red.), Nowe przestrzenie w mieście. Ich organizacja i funkcje, XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 183–192.pl_PL
dc.referencesParysek J., Guarino E., Mierzejewska L., 1995, Wybrane problemy teoretyczno-metodolo-giczne delimitacji centrum miasta, [w:] J. Kaczmarek (red.), Centra i peryferie dużych miast. Transformacja i przyszłość. Pojęcia i metody badawcze, VIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 45–52.pl_PL
dc.referencesRogacki H. (red.), 2001, Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Wyd. Naukowe Bogucki, Poznańpl_PL
dc.referencesRogacki H. (red.), 2002, Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Wyd. Naukowe Bogucki, Poz-nań.pl_PL
dc.referencesRogacki H. (red.), 2003, Problemy interpretacji wyników metod badawczych stosowanych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Wyd. Naukowe Boguc-ki, Poznańpl_PL
dc.referencesSagan I., 1998, Nowe metafory – nowe metody badawcze w geografii nie tylko osadnictwa, [w:] J. Kaczmarek (red.), Metodologia geografii osadnictwa na przełomie wieków, X Konwersatorium Wiedzy o Mieście, ŁTN, Łódź, s. 65–70.pl_PL
dc.referencesSkrzypski J., 2004, Zróżnicowanie jakości przestrzeni miast w aspektach aerosanitar-nych. Skala dysproporcji metody badań, [w:] I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 333–343pl_PL
dc.referencesSmętkowski M., 2003, Polaryzacja procesów rozwoju w regionie metropolitalnym Warsza-wy, [w:] I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, ŁTN, Łódź, s. 135–146.pl_PL
dc.referencesSokołowski D., 2005, Wybrane metody weryfikacji wskaźników urbanizacji i kryteriów miej-skości, [w:] I. Jażdżewska (red.), Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 75–90.pl_PL
dc.referencesStaszewska S., 1998, Zastosowanie technik komputerowych do badania struktury przestrzen-no-funkcjonalnej miasta, [w:] J. Kaczmarek (red.), Metodologia geografii osadnictwa na przełomie wieków, X Konwersatorium Wiedzy o Mieście, ŁTN, Łódź, s. 129–130pl_PL
dc.referencesWolaniuk A., 2006, Nowa przestrzeń akademicka, [w:] I. Jażdżewska (red.), Nowe prze-strzenie w mieście. Ich organizacja i funkcje, XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 103–116pl_PL
dc.disciplinegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe