Show simple item record

dc.contributor.authorKazimierczak, Jarosław
dc.date.accessioned2019-12-06T10:06:33Z
dc.date.available2019-12-06T10:06:33Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKazimierczak J., Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na organizację przestrzeni centralnej w Manchesterze, Lyonie i Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, doi: 10.18778/7969-189-0pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-189-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30996
dc.descriptionTematyka książki dotyczy kształtowania nowego obszaru centralnego w mieście w wyniku rewitalizacji terenów poprzemysłowych, a w konsekwencji generowania relacji przestrzenno-funkcjonalnych, jakie zachodzą między „nowym” a „starym” centrum miasta. Jest kompleksową pracą podejmującą ten problem zarówno w krajowych, jak i zagranicznych studiach miejskich. Stanowi unikatowe studium porównawcze trzech dawnych wielkich europejskich ośrodków przemysłu włókienniczego Znajdujemy też odpowiedź na kluczowe dla gospodarowania przestrzenią miasta pytanie o skutki, jakie niesie ze sobą rewitalizacja terenów poprzemysłowych dla organizacji przestrzeni centralnej (proces ten nie zawsze prowadzi do zmian pozytywnych). Zidentyfikowano czynniki determinujące współczesne przekształcenia organizacji przestrzeni centralnej i jej przestrzeni publicznej na przykładzie badanych miast, także w kontekście odmiennych uwarunkowań rozwojowych w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej w drugiej połowie XX w. Książka jest głosem w debacie o problemach skoordynowanego i zrównoważonego procesu rewitalizacji terenów poprzemysłowych w odniesieniu do transformacji centrów miast europejskich. Jej wartość naukową podnosi rejestracja zjawisk in situ dokonana przez Autora. Istotnym walorem pracy jest katalog rekomendacji dla sposobu kształtowania przestrzeni centralnej w Łodzi, opracowany na podstawie wniosków płynących z analizy doświadczeń Manchesteru i Lyonu oraz nowatorskiej procedury badawczej.pl_PL
dc.description.abstractThis paper presents integrated studies on the morphological and functional structures of contemporary European cities’ central space. The crux of the research problem is to answer the question: how does revitalization of inner-city post-industrial urban areas change the organization of central space in European cities?pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectprzestrzeń centralnapl_PL
dc.subjectEuropapl_PL
dc.subjectmiasta europejskiepl_PL
dc.subjectprzekształcanie terenów przemysłowychpl_PL
dc.subjectrewitalizacjapl_PL
dc.subjectkształtowanie przestrzeni centralnejpl_PL
dc.subjectManchesterpl_PL
dc.subjectLyonpl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.titleWpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na organizację przestrzeni centralnej w Manchesterze, Lyonie i Łodzipl_PL
dc.title.alternativeRevitalization of post-industrial urban areas and its impact on organization of central space in Manchester, Lyon and Łódźpl_PL
dc.title.alternativeL’effet de la revitalisation des friches industrielles dans lʼorganisation de lʼespace central á Manchester, Lyon et Łódźpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number275pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Pracownia Rewitalizacji Miastpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-741-0
dc.referencesAdams D., Watkins C., 2002, Greenfields, Brown Fields and Housing Development, Blackwell Publishing, Oxford Science.pl_PL
dc.referencesAl Naib S. K., 1990, London Doclands. Past, Present and Future, Polytechnic of East London, London.pl_PL
dc.referencesAldridge M., 1979, The British New Towns – A Programme Without a Policy, Routladge and Kegan Paul, London.pl_PL
dc.referencesAllman R., 1997, Manchester and its region: the history of the cotton textile industry, [w:] S. Liszewski, C. Young (red.), A comparative study of Łódź and Manchester. Geographies of European cities in transition, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 73–96.pl_PL
dc.referencesArct Z., 1974, Projektowanie architektoniczne zakładów przemysłowych, Arkady, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAudin A., 1959, Essai sur la topographie de Lugdunum, Audin.pl_PL
dc.referencesBarthes R., 1980, L’empire des signes, Seuil, Paris.pl_PL
dc.referencesBassett K., Griffiths R., Smith I., 2002, Testing Governance: Partnership, planning and conflict in waterfront regeneration, „Urban Studies”, 39, 10, s. 1757–1775.pl_PL
dc.referencesBattiau M., 1976, Les industries textiles de la region Nord-Pas de Calais, t. 1–2, Lille.pl_PL
dc.referencesBeaujeu-Garnier J., Chabot G., 1971, Zarys geografii miast, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBell D., Jayne M., 2004, City of Quarters. Urban Villages in the Contemporaty City, Ashgate.pl_PL
dc.referencesBenevolo L., 1995, Miasto w dziejach Europy, Wydawnictwo Krąg, Oficyna Wydawnicza Wolumen, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBen Mabrouk T., Jouve B., 1999, La difficile émergence de la Région Urbaine de Lyon, [w:] B. Jouve, Ch. Lefèvre (red.), Villes, métropoles. Les nouveaux territoires du politique, Anthropos, Paris, s. 103–131.pl_PL
dc.referencesBernat S., 2010, Doliny rzeczne i ich percepcja, [w:] J. Plit, U. Myga-Piątek (red.), Krajobrazy kulturowe dolin rzecznych. Potencjał i wykorzystanie, Prace Komisji Krajobrazu, nr 13, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, s. 167–178.pl_PL
dc.referencesBerry J., McGreal S., Deddis B., 1993, Urban Regeneration. Property Investment and Development, Chapman and Hall.pl_PL
dc.referencesBertin D. (red.), 2012, Lyon de la Guillotière á Gerland: Le 7e arrondissement 1912–2012, Éditions Lyonnaises d’Art et d’Histoire, Lyon.pl_PL
dc.referencesBartenshaw M., 1991, Sunrise to Sunset: A vivid Personal Account of Life in Manchester, Prinwise Publications, Bury.pl_PL
dc.referencesBlackman T., 1995, Urban Policy in Practice, Routladge, London.pl_PL
dc.referencesBonnet J., 1982, L’espace lyonnais, „Revue de géographie de Lyon”, vol. 57, s. 191–204.pl_PL
dc.referencesBonneville M., 1997, Lyon. Métropole régionale ou euro-cité?, Anthropos, Paris.pl_PL
dc.referencesBoudeville J. R., 1961, Les espaces économique. „Que sais-je?”, 950, PUF, Paris.pl_PL
dc.referencesBourdon D., 1999, Evaluer les Projets urbains, Cahiers de la Polique urbaine n. 3, Caisse de Dépôts et Consignations, Paris.pl_PL
dc.referencesBourdin V., Petitet S., 2002, Du biopôle de Gerland à la Cité internationale de Lyon. La difficile transcription territoriale des ambitions internationales d’une ville, [w:] J. Malézieux, C. Manzagol, G. Sénécal (red.), Grands projets urbains et requalification, Publications de la Sorbonne, Paris, s. 35–55.pl_PL
dc.referencesBreathnach P., 2000, Globalisation, information technology and the emergence of niche transnational cities: the growth of the call centre sector in Dublin, „Geoforum”, 31, s. 447–485.pl_PL
dc.referencesBreen A., Rigby D., 1996, The new waterfron. A worldwide urban success story, McGraw-Hill, Singapure.pl_PL
dc.referencesBriggs A., 1963, Victorian Cities, Oldhams Press, London.pl_PL
dc.referencesBrintley T., Rydin Y., Stoker G., 1996, Remaking Planning, Routladge.pl_PL
dc.referencesBromek K., 1966, Użytkowanie ziemi w Krakowie i przyległych częściach powiatu krakowskiego około 1960 roku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Geograficzne, z. 38.pl_PL
dc.referencesBromek K., Mydel R., 1972, Uwagi metodyczne do opracowania szczegółowej mapy użytkowania przestrzeni miejskiej, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, vol. V, PWN, Warszawa–Kraków, s. 149–160.pl_PL
dc.referencesBroniewski T., 1980, Historia architektury dla wszystkich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBrownill S., 1990, Developing London’s Doclands. Another Great Planning Disaster?, Paul Chapman, London.pl_PL
dc.referencesBruyelle P., 1954, L’industrie cotonniere a Lille-Roubaix-Tourcoing, Revue du Nord, s. 21–41.pl_PL
dc.referencesBryx M. (red.), 2009, Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji, t. 7, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesBryx M., Jadach-Sepioło A., 2009, Rewitalizacja miast w Niemczech, t. 3, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesBury P., Markowski T., Regulski J., 1993, Podstawy ekonomiki miasta, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesCarley M., 2000, Urban partnership, governance and the regeneration of Britain’s cities, „International Planning Studies”, 5, 3, s. 273–297.pl_PL
dc.referencesCarter C. F., 1962, Manchester and its Region, Manchester University Press, Manchester.pl_PL
dc.referencesCarter H., 1973, The Study of Urban Geography, Edward Arnold, London.pl_PL
dc.referencesCastells M., 1982, Kwestia miejska, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCattaneo T., 2007, Odnowa miejska i rewitalizacja budynków – wspólna metodologia kultury architektonicznej i projektowej, [w:] B. M. Walczak (red.), Rewitalizacja – nośnik tożsamości i rozwoju obszarów metropolitalnych, Monografia pokonferencyjna PRO-REVITA Łódź 2006, Wydawnictwo Biblioteka i Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 297–308.pl_PL
dc.referencesCayez P., 1980, Crises et croissance de l’industrie lyonnaise 1850–1900, Lyon.pl_PL
dc.referencesChmielewski J. M., 2001, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesConzen M. R. G., 1960, Alnwick, Northumberland. A Study in Town – Planning Analysis, The Institute of British Geographers, Publication No. 27, London.pl_PL
dc.referencesConzen M. R. G., 1962, The Plan Analysis of an English City Centre, [w:] K. Norborg (red.), Proceedings of the IGU Symposium in Urban Geography, Gleerup, „Lund Studies of Geography”, no. 24, Lund, s. 384–414.pl_PL
dc.referencesCouch Ch., Dennemann A., 2000, Urban regeneration and sustainable development in Britain. The example of the Liverpool Ropewalks Partnership, „Cities”, 17, 2, s. 137–147.pl_PL
dc.referencesCoudroy de Lille L., 2003, Lyon Confluence – metropolitalny projekt w widłach Rodanu i Saony w Lyonie, [w:] I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 267–275.pl_PL
dc.referencesCudny W., 2011, Pomnik jako element przestrzeni miejskiej, [w:] I. Jażdżewska (red.), Przestrzeń publiczna miast, XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 145–156.pl_PL
dc.referencesCullen G., 2011, Obraz miasta, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin.pl_PL
dc.referencesCzarnecki W., 1983, Projektowanie obiektów przemysłowych, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.pl_PL
dc.referencesCzyżewska A., 2009, Program waterfront – wyzwania dla rewitalizacji, [w:] A. Januchta-Szostak (red.), Woda w krajobrazie miasta, t. 1, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, s. 11–26.pl_PL
dc.referencesDelfante Ch., Pelletier J., 2006, Plans de Lyon. Portraits d’une ville 1350–2015, Éditiond Stéphane Bachès, Lyon.pl_PL
dc.referencesDicken P., 1998, Global shift. Transforming the world economy, Paul Chapman Publishing, London.pl_PL
dc.referencesDixon T., Otsuka N., Abe H., 2011, Critical success factors in urban brownfield regeneration: an analysis of ʽhardcoreʼ sites in Manchester and Osaka during the economic recession (2009–10), „Environment and Planning A”, vol. 43, s. 961–980.pl_PL
dc.referencesDomański B., 2000, Tereny poprzemysłowe w miastach polskich – kierunki i bariery przekształceń, [w:] I. Jażdżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne organizacja przestrzeni i jej przemiany, XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 139–143.pl_PL
dc.referencesDomański B., 2000a, Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach, [w:] Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler (red.), Odnowa miast. Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 107–142.pl_PL
dc.referencesDomański B., 2009, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – specyfika wyzwań i instrumentów, [w:] W. Jarczewski (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, t. 4, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Kraków, s. 125–137.pl_PL
dc.referencesDomański T. (red.), 1997, Marketing terytorialny; strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesDonzelot J., Mevel C., 2001, La pilitique de la ville: une comparaison entre les USA et la France, collection 2001 PLUS, DRAST-PUCA.pl_PL
dc.referencesDumała K., 1974, Przemiany przestrzenne i rozwój osiedli przemysłowych w Królestwie Polskim w latach 1831–1896, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesDziedziuchowicz J., 2012, Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej: Manufaktura w Łodzi i Ptak w Rzgowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesDziewoński K., 1956, Geografia osadnictwa i zaludnienia. Dorobek, podstawy teoretyczne i problemy badawcze, „Przegląd Geograficzny”, t. 28, z. 4, s. 721–764.pl_PL
dc.referencesDziewoński K., 1962, Zagadnienia typologii morfologicznej miast w Polsce, „Czasopismo Geograficzne”, t. 33, z. 4, s. 441–457.pl_PL
dc.referencesDziewoński K., 1967, Teoria regionu ekonomicznego, „Prace Geograficzne IG PAN”, nr 39.pl_PL
dc.referencesDziewoński K., 1991, Początki i przemiany planowania przestrzennego w Polsce, Biuletyn KPZK PAN, nr 152, s. 65–75.pl_PL
dc.referencesFalconer K., 2012, Local protection, [w:] J. Douet (red.), Industrial heritage re-toled, The TICCIH guide to Industrial Heritage Conservation, Lancaster, s. 94–100.pl_PL
dc.referencesFanger B., 2012, Adaptive re-use, [w:] J. Douet (red.), Industrial heritage re-toled, The TICCIH guide to Industrial Heritage Conservation, Lancaster, s. 110–117.pl_PL
dc.referencesFrangopulo N. J., 1962, Rich Inheritance. A Guide to the History of Manchester, Manchester Education Committee, Manchester.pl_PL
dc.referencesFranta A., 2004, Reżyseria przestrzeni. O doskonaleniu przestrzeni publicznej miasta, Seria Architektura, Monografia 368, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.pl_PL
dc.referencesGabert K., 1964, Turin. Ville industielle. Etude de geographie economique et humaine, PUF, Paris.pl_PL
dc.referencesGarden M., 1975, Lyon el Lyonnais aux XVIII siècle, Paris.pl_PL
dc.referencesGasidło K., 1998, Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.pl_PL
dc.referencesGehl J., 2009, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wydawnictwo RAM, Kraków.pl_PL
dc.referencesGhirardo D., 1999, Architektura po Modernizmie, Wydawnictwo VIA, Toruń.pl_PL
dc.referencesGibson Ch., 2003, Cultures at work: why „culture” matters in research on the „cultural” industries, „Social & Cultural Geography”, t. 4, nr 2, s. 201–215.pl_PL
dc.referencesGoldzmat E., 1971, Urbanistyka krajów socjalistycznych. Problemy społeczne, Arkady, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGoldzmat E., 1980, Rozwój koncepcji nowego osadnictwa XX wieku, [w:] E. Goldzmat, Z. Jargina (red.), Prognozy rozwoju systemów osadniczych, doświadczenia historyczne i metodologiczne, PWN, Warszawa, s. 9–119.pl_PL
dc.referencesGórka Z., 1988, Użytkowanie przestrzeni miejskiej – Stare Miasto i użytkowanie przestrzeni miejskiej według kondygnacji – fragment Starego Miasta, [w:] Atlas miasta Krakowa, plansze 21 i 22.pl_PL
dc.referencesGórka Z., 1995, Geograficzne metody badań centrum miasta, [w:] J. Kaczmarek (red.), Centra i peryferie dużych miast. Transformacja i przeszłość. Pojęcie i metody badawcze, VIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, KGMiT UŁ, Łódź, s. 45–52.pl_PL
dc.referencesGórka Z., 2004, Krakowska dzielnica staromiejska w dobie społeczno-ekonomicznych przemian Polski na przełomie XX i XXI wieku, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesGraczyk R., 2009, Wpływ zbiorników wodnych na koncepcje zagospodarowania miast, [w:] A. Januchta-Szostak (red.), Woda w krajobrazie miasta, t. 1, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, s. 39–48.pl_PL
dc.referencesGuzik R. (red.), 2009, Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, t. 1, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesGzell S., 2000, Kwestie wynikające z dzielenia przestrzeni miejskiej na przykładzie Berlina i Warszawy – po roku 1990, [w:] J. Kaczmarek (red.), Przestrzeń miejska i jej przemiany, XII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 93–98.pl_PL
dc.referencesHalbwachs M., 1992, On Collective Memory, Heritage of Sociology Series, University of Chicago Press, Chicago.pl_PL
dc.referencesHall J. M., 1990, Metropolis Now! London and its Region, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesHall P., 1998, Cities in civilization: Culture, Innovation, and Urban Order, Weidenfield & Nicolson, London.pl_PL
dc.referencesHarwell C., 2010, Manchester, Pevsner Architectural Guides, Yale University Press, New Haven–London.pl_PL
dc.referencesHochart S., 2013, Lyon Presqu’île d’hier á aujourd’hui, Editions Alan Sutton, Saint-Avertin.pl_PL
dc.referencesHołub A., 2002, Współczesna przestrzeń publiczna. Terapia patologii czy rozwój nowych terenów – poszukiwanie przesłanek projektowych, [w:] M. Kochanowski (red.), Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, s. 9–25.pl_PL
dc.referencesHommouche A., 2004, Les dispositifs comme indicateurs des politiques culturelles, [w:], N. Bandier, A. Matuchniak-Krasuska, B. Sułkowski (red.), Practiques culturelles et logique des institutions. Cultural Practices and the Logic of Institutions (Lyon–Łódź), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 20–29.pl_PL
dc.referencesHuret M., 1997, La management financier de la restructuration des grands ensembles, Cohiers de la politique urbaine, Caisse des Dépôts et Consignations, nr 1.pl_PL
dc.referencesIlnicki D., 2003, Miasta polskie jako potencjalne metropolie o znaczeniu kontynentalnym (próba identyfikacji), [w:] I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 61–72.pl_PL
dc.referencesImrie R., Thomas H., 1993, British Urban Policies and The Urban Development Corporation, Paul Chapman, London.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J., Marcińczak Sz., Siejkowska A., 2010, Dynamika i skutki procesów urbanizacji w regionach miejskich po 1990 roku na przykładzie regionu miejskiego Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJakubczyk Z., Słodczyk J., 2005, Revitalization and the sustainable development of cities: a theoretical and empirical approach, [w:] I. Sagan, D. M. Smith (red.), Society, economy, environment – towards the sustainable city, University of Gdańsk, Department of Economic Geography, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk–Poznań, s. 159–175.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 1989, Nowe miasta, ideologia i rzeczywistość, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Goegraphica 11, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 25–38.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., Szczepański M. S., 2010, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJanas K., Jarczewski W., Wańkowicz W., 2010, Model rewitalizacji miast, t. 10, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesJanuchta-Szostak A., (red.), 2011, Społeczne i krajobrazowe walory wody w środowisku, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.pl_PL
dc.referencesJarczewski W., Jeżak J., 2010, System monitorowania rewitalizacji, t. 11, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesJarczewski W., Kuryło M., 2009, Rewitalizacja terenów powojskowych, [w:] W. Jarczewski (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, t. 4, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Kraków, s. 243–289.pl_PL
dc.referencesJaroszewska-Brudnicka R., 2011, Reżyserowanie przestrzeni publicznej miasta, [w:] I. Jażdżewska (red.), Człowiek w przestrzeni publicznej miasta, XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 129–140.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I., 2008, Dlaczego warto stosować teorię grafów w badaniach geografii historycznej? Przykłady zastosowania, [w:] M. Kulesza (red.), Czas i przestrzeń w naukach geograficznych: wybrane problemy geografii historycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 243–256.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I., Coudroy de Lille L., Lavot A., 2011, Nabrzeżna przestrzeń publiczna w Lyonie. Nowa jakość przestrzeni publicznej nad Rodanem, [w:] I. Jażdżewska (red.), Człowiek w przestrzeni miast, XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 51–68.pl_PL
dc.referencesJelonek A., 1989, Próba określenia podstaw teoretycznych pojęcia „nowe miasto”, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Goegraphica” 11, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 39–47.pl_PL
dc.referencesJencks Ch., 1987, Ruch nowoczesny w architekturze, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJencks Ch., 1993, Heteropolis: Los Angeles, The Riots and the Strange Beuty of Hetero-architecture, Academy Edition, London.pl_PL
dc.referencesJewtuchowicz A., Suliborski A., 2009, Życie społeczne i kulturalne Łodzi w latach 1918–1989, [w:] S. Liszewski (red.), Łódź monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 297–342pl_PL
dc.referencesJones P., Evans J., 2009, Urban Regeneration in the UK, Sage Publications Ltd., London.pl_PL
dc.referencesJuchnowicz S., 1971, Śródmieścia miast polskich. Studia nad kształtowaniem i rozwojem centrów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., 2000, Świat życia człowieka w mieście postsocjalistycznym. Zarys koncepcji badawczej, [w:] J. Kaczmarek (red.), Przestrzeń miejska i jej przemiany, XII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 53–59.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., 1999, Rewitalizacja a organizacja przestrzeni miejskiej, [w:] J. Kaczmarek (red.), Przestrzeń miejska jej organizacja i przemiany, XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 43–49.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., 1999a, Tourism and Urban Regeneration, [w:] T. Marszał (red.), „European Spatial Research and Policy”, vol. 6, no. 1, s. 99–105.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., 2000, Społeczność miejska a proces rewitalizacji, [w:] I. Sagan, M. Czepczyński (red.), Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 121–126.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., 2005, The Space of Exchange: Revitalisation of Post-Industrial Areas in Modern Cities, [w:] Y. Murayama, G. Du (red.), Cities in Global Perspective: Diversity and Transition, Rikkyo University with IGU Urban Commission, Tokyo, s. 270–278.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., 2010, Proces rewitalizacji terenów poprzemysłowych a organizacja przestrzeni miejskiej Łodzi, [w:] T. Markowski, S. Kaczmarek, J. Olenderek (red.), Rewitalizacja trenów poprzemysłowych Łodzi, Biuletyn KPZK PAN, t. CXXXII, Warszawa, s. 7–18.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., Kaczmarek J., 2010, Tereny poprzemysłowe w Łodzi jako element potencjału miasta, [w:] T. Markowski, S. Kaczmarek, J. Olenderek (red.), Rewitalizacja trenów poprzemysłowych Łodzi, Biuletyn KPZK PAN, t. CXXXII, Warszawa, s. 68–79.pl_PL
dc.referencesKalinowski W., 1966, Zarys historii budowy miast w Polsce do połowy XIX wieku, Toruń.pl_PL
dc.referencesKazimierczak J., 2010, Tablice pamiątkowe i pomniki jako obiekty upamiętniające osoby i wydarzenia z przeszłości Łodzi, „Turyzm”, t. 20, z. 1., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 13–19.pl_PL
dc.referencesKazimierczak J., 2011, „Stara” versus „nowa” przestrzeń publiczna centrum miasta. Przykład Łodzi, [w:] I. Jażdżewska (red.), Przestrzeń publiczna miast, XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 127–143.pl_PL
dc.referencesKennedy L., 2004, Remaking Birmingham: the Visual Culture and Urban Regeneration, Aldershot, Ashgate.pl_PL
dc.referencesKennedy M., 1970, A Portrait of Manchester, Robert Hale, London.pl_PL
dc.referencesKenyon D., 1991, The Origins of Lancashire, Manchester University Press, Manchester.pl_PL
dc.referencesKidd A., 1993, Manchester, Ryburn Publishing. Keele University Press, Manchester.pl_PL
dc.referencesKidd A., 1997, The Historical Development of Manchester and its Region, [w:] S. Liszewski, C. Young (red.), A Comparative Study of Łódź and Manchester. Geographies of European Cities in Transition, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź, s. 35–56.pl_PL
dc.referencesKlassen L., 1965, Area Economic and Social Redevelopment, Paris.pl_PL
dc.referencesKleinclausz A., 1978, Histoire de Lyon, Laffite Reprints, Marseille.pl_PL
dc.referencesKochanowska D., 2002, Przemiany śródmiejskich przestrzeni publicznych w Polsce, [w:] M. Kochanowski (red.), Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, s. 55–84.pl_PL
dc.referencesKochanowska D., 2002a, Śródmiejskie przestrzenie publiczne – współczesne przekształcenia, [w:] M. Kochanowski (red.), Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, s. 26–54.pl_PL
dc.referencesKochanowska D., 2010, Przestrzeń publiczna – kluczowy element miasta współczesnego – zintegrowana czy podzielona?, [w:] P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (red.), Problemy kształtowania przestrzeni publicznej, Seria Miasto-Metropolia-Region, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk, s. 21–35.pl_PL
dc.referencesKoncepcja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Nowego Centrum Łodzi.pl_PL
dc.referencesKostof S., 1991, The City Shaped: Urban Patterns and Meanings Trough History, Thames & Hudson, London.pl_PL
dc.referencesKoter M., 1974, Fizjonomia, morfologia i morfogeneza miasta. Przegląd rozwoju i próba uściślenia pojęć, Zeszyty Naukowe UŁ, Nauki matematyczno-przyrodnicze, seria II, z. 55, s. 3–16.pl_PL
dc.referencesKoter M., 1976, Komentarz naukowy do cyklu prac na temat: „Morfogeneza wielkiego miasta na przykładzie Łodzi” (Resume pracy habilitacyjnej), Acta Universitatis Lodziensis, Łódź.pl_PL
dc.referencesKoter M., 1979, Struktura morfogenetyczna wielkiego miasta na przykładzie Łodzi, Zeszyty Naukowe UŁ, Nauki matematyczno-przyrodnicze, seria II, z. 21, s. 25–52.pl_PL
dc.referencesKoter M., 1990, The Morphological Evolution of Nineteenth-century City Centre: Łódź, Poland, 1985–1973, [w:] T. Slater (red.), The Built Form of Western Cities, Leicester University Press, Leicester, s. 109–141.pl_PL
dc.referencesKoter M., 1994, Od fizjonomii do morfogenezy i morfologii porównawczej. Podstawowe zagadnienia teoretyczne morfologii miast, [w:] M. Koter, J. Tkocz (red.), Zagadnienia geografii historycznej osadnictwa w Polsce. Materiały konferencyjne, UMK, UŁ, Toruń–Łódź, s. 23–32.pl_PL
dc.referencesKoter M., 2002, Łódź i okolice w I połowie XIX wieku. Plansza IV, [w:] S. Liszewski (red.), Atlas Miasta Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji, Łódź.pl_PL
dc.referencesKoter M., 2009, Kształtowanie się tkanki miejskiej Łodzi do 1918 roku, [w:] S. Liszewski (red.), Łódź monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 62–112.pl_PL
dc.referencesKoter M., 2009a, Tkanka miejska Łodzi w latach 1918–1989, [w:] S. Liszewski (red.), Łódź monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 218–264.pl_PL
dc.referencesKoter M., Wiktorowska, 1974, Przemiany morfologiczne śródmieścia Łodzi na przykładzie bloku urbanistycznego: Piotrkowska – Moniuszki – Sienkiewicza – Tuwima, „Acta Universitatis Lodziensis, Zeszyty Naukowe UŁ, Nauki matematyczno-przyrodnicze”, seria II, z. 55, s. 17–29.pl_PL
dc.referencesKoter M., Wiktorowska, 1976, Procesy przemian morfologicznych śródmieścia Łodzi (w granicach byłej kolonii tkackiej) pod wpływem kształtowania się ogólnomiejskiego centrum usługowego, „Acta Universitatis Lodziensis, Zeszyty Naukowe UŁ, Nauki matematyczno-przyrodnicze”, seria II, z. 7, s. 41–88.pl_PL
dc.referencesKotlicka J., 2008, Przemiany morfologiczne terenów przemysłowych Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, nr 36, Łódź.pl_PL
dc.referencesKulesza M., 2011, Zagadnienia morfogenezy i rozplanowania miast średniowiecznych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesLaferrère M., 1960, Lyon. Ville industrielle. Essai d’une geographie urbaine des techniques et des entreprises, PUF, Paris.pl_PL
dc.referencesLavedan P., 1926, Intoduction à une histoire de l’archiecture urbaine, H. Laurens, Paris.pl_PL
dc.referencesLeszczycki S., 1972, Pojęcie czynnika przestrzeni i jego rola we współczesnej gospodarce, [w:] K. Secomski (red.), Elementy teorii planowania przestrzennego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLewis N., 1992, Inner Cities regeneration, Milton Keynes Open University Press, Milton Keynes.pl_PL
dc.referencesLever J., 1997, The Service Sector in the Centre of Manchester, [w:] S. Liszewski, C. Young (red.), A Comparative Study of Łódź and Manchester. Goegraphies of European Cities in Transition, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 159–173.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 1990, Wstęp do geografii społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1977, Tereny miejskie a struktura przestrzenna Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1978, Tereny miejskie. Podział i klasyfikacja, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, Seria II, z. 15, s. 3–30.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1992, The industrial as a tourist centre. Exemple of Łódź, „Turyzm”, t. 2., z. 1., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9–22.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1997, Przestrzeń miejska i jej organizacja, [w:] B. Domański (red.), Geografia, człowiek, gospodarka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 55–65.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta. Przykład Łodzi, „Turyzm”, t. 9, z. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 51–73.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2006, Nowe przestrzenie w miastach (na obszarach zurbanizowanych), [w:] I. Jażdżewska (red.), Nowe przestrzenie w mieście ich organizacja i funkcje, XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 35–48.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2008, Formy i struktury przestrzenne wielkich skupisk miejskich, [w:] S. Liszewski (red.), Geografia urbanistyczna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 187–233.pl_PL
dc.referencesLiszewski S. (red.), 2009, Łódź monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., Maik W., 2000, Osadnictwo. Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. 19, Wydawnictwo Kupisz, Poznań.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., Young C., (red.), 1997, A Comparative Study of Łódź and Manchester. Geographies of European Cities in Transition, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., Gryszkiewicz J., Kaczmarek S., 1989, Nowe miasta jako przedmiot badań naukowych, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Goegraphica” 11, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 257–279.pl_PL
dc.referencesLorens P., 2002, Nowe instrumenty kształtowania przestrzeni publicznych miasta, [w:] M. Kochanowski (red.), Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, s. 189–213.pl_PL
dc.referencesLorens P., 2005, Wstępna typologia obszarów zdegradowanych o funkcjach i potencjale metropolitalnym, [w:] T. Parteka (red.), Transformacja zdegradowanych struktur przestrzennych metropolii polskich, KPZK PAN, Warszawa, s. 57–74.pl_PL
dc.referencesLorens P. (red.), 2007, Rewitalizacja miast w Polsce: pierwsze doświadczenia, Biblioteka Urbanisty, Urbanista 10, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLorens P. 2009, Kształtowanie nowego oblicza Młodego Miasta w Gdańsku, [w:] A. Januchta- -Szostak (red.), Woda w krajobrazie miasta, t. 1, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, s. 27–38.pl_PL
dc.referencesLorens P., 2010, Rewitalizacja miast: planowanie i realizacja, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesLorens P., 2010a, Definiowanie współczesnej przestrzeni publicznej, [w:] P. Lorens, J. Martyniuk- -Pęczek (red.), Problemy kształtowania przestrzeni publicznej, Seria Miasto-Metropolia-Region, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk, s. 6–20.pl_PL
dc.referencesLorens P., Martyniuk-Pęczek J. (red.), 2009, Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, Seria Miasto-Metropolia-Region, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesLynch K., 1962, The Image of the City, The MIT Press, Cambridge, London.pl_PL
dc.referencesMaik W., 2003, Pojęcie metropolii a problem badania funkcji metropolitalnych, [w:] I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9–17.pl_PL
dc.referencesMaik W., 2011, Przestrzeń publiczna w mieście: pojęcie, ujęcia badawcze, funkcje i ewolucja zjawiska, [w:] I. Jażdżewska (red.), Przestrzeń publiczna miast, XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9–14.pl_PL
dc.referencesMajer A., 2010, Socjologia i przestrzeń miejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMakepeace Ch., 2013, Manchester Then & Now in Colour, The History Press, Stroud.pl_PL
dc.referencesMalisz B., 1981, Zarys teorii kształtowania układów osadniczych, Arkady, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMaliszowa B., 1974, Śródmieście – wybrane zagadnienia planowania, Arkady, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarcińczak Sz., 2009, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej Łodzi w latach 1988–2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMarcińczak Sz., Sagan I., 2011, The socio-spatial restructuring of Łódź, Poland, „Urban Studies”, 48, 9, s. 1789–1809.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem miasta, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Marszał T., 2006, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja: problemy i pojęcia podstawowe, Wydawnictwo KPZK PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Stawasz D. (red.), 2007, Rewitalizacja a rozwój funkcji metropolitalnych miasta Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Stawasz D., Sikora A. D., 2005, Polityka mieszkaniowa obszaru – cele i instrumenty, Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Centralnego Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 1989, Nowe miasta w Wielkiej Brytanii, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Goegraphica” 11, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 201–220.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 1992, Model badania ruchu turystycznego. Studium metodologiczne, Acta Universitatis Lodziensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMierzejewska L., 2006, Osiedla zamknięte jako nowe przestrzenie miast polskich (przykład Poznania), [w:] I. Jażdżewska (red.), Nowe przestrzenie miejskie ich organizacja i funkcje, XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 311–320.pl_PL
dc.referencesMichalska-Żyła A., 2010, Psychospołeczne więzi mieszkańców miasta. Studium na przykładzie Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMichalski W., 1989, Bełchatów – miasto „nowe”. Próba definicji, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica 11, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 147–164.pl_PL
dc.referencesMironowicz I., Ossowicz T., 2005, Metodologia badania degradacji obszarów o funkcjach metropolitalnych, [w:] T. Parteka (red.), Transformacja zdegradowanych struktur przestrzennych metropolii polskich, KPZK PAN, Warszawa, s. 36–56.pl_PL
dc.referencesMumford L., 1961, The City in the History. Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects, Harcourt, Brace & World, Inc., New York.pl_PL
dc.referencesMurphy R. E., Vance J. E., 1954, Delimiting CBD, Economic Geography, 30.pl_PL
dc.referencesMuszyńska E., Brzezińska-Kwaśny B., 2010, Analiza możliwości wykorzystania terenów po poligonie wojskowym na „Brusie” w Łodzi – wytyczne urbanistyczne, [w:] T. Markowski, S. Kaczmarek, J. Olenderek (red.), Rewitalizacja trenów poprzemysłowych Łodzi, Biuletyn KPZK PAN, t. CXXXII, Warszawa, s. 172–184.pl_PL
dc.referencesMuzioł-Węcławowicz A. (red.), 2010, Przykłady rewitalizacji miast, t. 12, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesMüller W., Vogel G., 2003, Atlas architektury, t. I, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMüller W., Vogel G., 2003a, Atlas architektury, t. II, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNevell M., 2012, Manchester: The Hidden History, The History Press, Stroud.pl_PL
dc.referencesNietyksza M., Pruss W., 1973, Zmiany w układzie przestrzennym Warszawy, [w:] I. Pietrzak- -Pawłowska (red.), Wielkomiejski rozwój Warszawy do 1918 r., Książka i Wiedza, Warszawa, s. 21–68.pl_PL
dc.referencesNowakowski M., 1990, Centrum miasta. Teoria, projekty, realizacje, Arkady, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNoworól A., 2007, Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesNouhaud J-P., Damez J., 2008, Lyon Le Confluence: Mémoires en mutation, Cahier no 01, Textuel/ Anatome, Paris–Lyon.pl_PL
dc.referencesOdgen P. (red.), 1992, London Docklands. The Challenge of Development, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesOlenderek J., Lamorski R., Lewandowski J., 2010, Możliwości wykorzystania terenów powojskowych na „Brusie” w Łodzi – koncepcje kształtowania struktury architektoniczno-urbanistycznej, [w:] T. Markowski, S. Kaczmarek, J. Olenderek (red.), Rewitalizacja trenów poprzemysłowych Łodzi, Biuletyn KPZK PAN, t. CXXXII, Warszawa, s. 135–171.pl_PL
dc.referencesOstrowski W., 2001, Wprowadzenie do historii budowy miast: ludzie i środowisko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOtok S., 1987, Geografia społeczna, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOtsuka N., Reeve A., 2007, The contribution and potential of Town Centre Management for regeneration – shifting its focus from management to regeneration, „Town Planning Review”, vol. 78, no. 2, s. 225–250.pl_PL
dc.referencesPancewicz A., 2004, Rzeka w krajobrazie miasta, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.pl_PL
dc.referencesParysek J. J., 2003, Metropolie: metropolitalne funkcje i struktury przestrzenne, [w:] I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 19–40.pl_PL
dc.referencesParysek J. J., 2006, Stare i nowe obszary miast polskich, [w:] I. Jażdżewska (red.), Nowe przestrzenie w mieście ich organizacja i funkcje, XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 35–48.pl_PL
dc.referencesParysek J. J., Guarino E., Mierzejewska L., 1995, Wybrane problemy teoretyczno-metodologiczne delimitacji centrum miasta, [w:] J. Kaczmarek (red.), Centra i peryferie dużych miast. Transformacja i przyszłość. Pojęcia i metody badawcze, VIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, KGMiT UŁ, Łódź, s. 25–39.pl_PL
dc.referencesPaszkowski Z., 2011, Miasto idealne w perspektywie europejskiej jego związki z urbanistyką współczesną, Wydawnictwo Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesPawłowski K., 1972, Tony Garnier, pionier urbanistyki nowoczesnej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPawłowski K., 2007, Od ochrony krajobrazu miasta do mechanizmów ekonomiczno-społecznych jego rewitalizacji. Refleksje na temat norm międzynarodowych, [w:] B. M. Walczak (red.), Rewitalizacja – nośnik tożsamości i rozwoju obszarów metropolitalnych, Monografia pokonferencyjna PRO-REVITA Łódź 2006, Wydawnictwo Biblioteka i Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 29–36.pl_PL
dc.referencesPayre R. (red.), 2013, Lyon: ville internationale. La métropole Lyonnaise á l’aussant de la scène international: 1914–1913, Libel, Lyon.pl_PL
dc.referencesPeck J., Ward K. (red.), 2002, City of Revolution. Restructuring Manchester, Manchester University Press, Manchester.pl_PL
dc.referencesPellatier A., 2012, Histoire de Lyon: De la capital Gaules á la métropole européenne, Éditions Lyonnaises d’Art et d’Histoire, Lyon.pl_PL
dc.referencesPęski W., 1999, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Arkady, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPiech M., 2002, Przemiany terenów przemysłowych Łodzi w latach 1938–1999. Plansza XXVI, [w:] S. Liszewski (red.), Atlas Miasta Łodzi, Urząd Miasta Łodzi. Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji, Łódź.pl_PL
dc.referencesPiech M., 2004, Przemiany funkcjonalne terenów przemysłowych w latach 1988–1996 (w granicach kolei obwodowej), Wydawnictwo Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesPreite M., 2012, Urban regeneration and planning, [w:] J. Douet (red.), Industrial heritage re-toled, The TICCIH guide to Industrial Heritage Conservation, Lancaster, s. 101–109.pl_PL
dc.referencesQuensey D., 2007, Retour á Lyon: Les memes lieux photographiés d’un siècle á l’autre, Les Beaux Jours, Paris.pl_PL
dc.referencesRacine R., 2013, Lyon Rive gauche: Mémoire en Images, Editions Alan Sutton, Saint-Avertin.pl_PL
dc.referencesRatajczak N., Drzazga D., 2005, Rewitalizacja przyrodnicza a procesy zarządzania rozwojem miasta na przykładzie Łodzi, Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr., OL PAN, s. 135–148.pl_PL
dc.referencesRegulski J., 1986, Planowanie miast, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRewers E., 2005, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Wydawnictwo Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesRoberts P., Sykes H. (red.), 2008, Urban Regeneration. A handbook, SAGE, Los Angeles–London–New Dehli–Singapore–Washington DC.pl_PL
dc.referencesRobinson J., 2006, Ordinary cities: Between Modernity and Development, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesRossiaud J., 2013, Lyon: la rivière et le flueve, Éditions Lyonnaises d’Art et d’Histoire, Lyon.pl_PL
dc.referencesRydzik W. (red.), 2009, Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją, t. 6, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesRykiel Z., 1995, Centra a peryferie dużych miast Polski, [w:] J. Kaczmarek (red.), Centra i peryferie dużych miast. Transformacja i przeszłość. Pojęcie i metody badawcze, VIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, KGMiT UŁ, Łódź, s. 13–15.pl_PL
dc.referencesRykiel Z., Pirveli M., 2005, Przestrzeń a Środowisko w Geografii; ujęcie krytyczne, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 130–148.pl_PL
dc.referencesSagan I., 2000, Miasto. Scena konfliktów i współpracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesSepe M., 2007, Metoda „Wrażliwej Pomocy” jako sposób ustalania nowej tożsamości miejsc oraz rola dziedzictwa kulturowego w procesie rewitalizacji obszarów poprzemysłowych, [w:] B. M. Walczak (red.), Rewitalizacja – nośnik tożsamości i rozwoju obszarów metropolitalnych, Monografia pokonferencyjna PRO-REVITA Łódź 2006, Wydawnictwo Biblioteka i Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 253–273.pl_PL
dc.referencesSikora D., Turała M., 2005, Rewitalizacja jako instrument determinujący funkcje przestrzeni publicznej w miastach po-przemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSjöberg G., 1960, The Preindustrial City: Past and Present, The Free Press, Glencoe.pl_PL
dc.referencesSkalski K., 2009, Rewitalizacja we Francji: zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych w miastach, t. 2, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesSłodczyk J., 2001, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Uniwersytet Opolski, Opole.pl_PL
dc.referencesSłodczyk J., 2012, Historia planowania i budowy miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.pl_PL
dc.referencesSłodczyk J., Fortuński B., 2003, Rozwój funkcji akademickiej miasta Opola, [w:] I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 93–106.pl_PL
dc.referencesSzmytkie R., 2009, Miasta-zlepieńce na Śląsku Dolnym i Opolskim, Wydawnictwo Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSoldatos P., 1987, La nouvelle genération des villes internationeles, Montreal.pl_PL
dc.referencesStawasz D., 2007, Rewitalizacja jako kompleksowy proces stymulujący konkurencyjność miasta, [w:] B. M. Walczak (red.), Rewitalizacja – nośnik tożsamości i rozwoju obszarów metropolitalnych, Monografia pokonferencyjna PRO-REVITA Łódź 2006, Wydawnictwo Biblioteka i Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 159–165.pl_PL
dc.referencesStott P., 2012, Industrial Heritageand the World Heritage Convention, [w:] J. Douet (red.), Industrial heritage re-toled, The TICCIH guide to Industrial Heritage Conservation, Lancaster, s. 161–166.pl_PL
dc.referencesStraszewicz L., 1987, Lyon – przemiany wielkiej metropolii regionalnej Europy Zachodniej, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica” 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 131–163.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., 2010, Funkcjonalizm w polskiej geografii miast: studia nad genezą i pojęciem funkcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSułkowski B., 2004, Urban culture in the process of transformation, [w:], N. Bandier, A. Matuchniak- -Krasuska, B. Sułkowski (red.), Practiques culturelles et logique des institutions. Cultural Practices and the Logic of Institutions (Lyon–Łódź), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 30–45.pl_PL
dc.referencesSułkowski B., 2010, Deregulacja kultury wielkomiejskiej na przykładzie Łodzi, [w:] A. Matuchniak- -Krasuska, B. Sułkowski, N. Bandier, A. Hammouche (red.), Lokalne pola produkcji kulturalnej w Polsce i we Francji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 82–98.pl_PL
dc.referencesSumień T., 1992, Forma miasta – kontekst i anatomia, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSyrkus H., 1984, Społeczne cele urbanizacji. Człowiek i środowisko, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzmytkie R., 2009, Miasta-zlepieńce na Śląsku Dolnym i Opolskim, Wydawnictwo Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSzymańska D., 2009, Geografia osadnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzymczak S. (red.), 1978, Słownik języka polskiego, t. II, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzymski A. M., 2006, O nowe oblicze miasta. Rewitalizacja poprzemysłowych terenów Międzymorza z przeznaczeniem na nowe centrum miasta w Szczecinie, [w:] B. M. Walczak (red.), Rewitalizacja miast poprzemysłowych – rola dziedzictwa kulturowego, Monografia pokonferencyjna PRO-REVITA Łódź 2004, Wydawnictwo Biblioteka i Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 121–132.pl_PL
dc.referencesTylor S., Holder J. (red.), 2008, Manchester Northern Quarter. The gretest meer village, English Heritage, Manchester.pl_PL
dc.referencesTołwiński T., 1948, Urbanistyka, t. 1, Wydawnictwo 3, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTonlemonde J., 1966, Naissance d’une metropole. Roubaix-Tourcoing an XIX, Tourcoing.pl_PL
dc.referencesTopaczewska T., 2005, Rewitalizacja miasta, działania samorządów lokalnych, IGPiM, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTölle A., 2006, Kształt i funkcje nowych kwartałów śródmiejskich na obszarach nadwodnych. Francusko-niemiecko-polskie porównanie, [w:] I. Jażdżewska (red.), Nowe przestrzenie w mieście ich organizacja i funkcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 193–200.pl_PL
dc.referencesTölle A., 2009, Przejście od ekstensywnego do intensywnego rozwoju obszaru aglomeracyjnego na przykładzie Wielkiego Lyonu, [w:] J. J. Parysek (red.), Wybrane problemy miast i aglomeracji miejskich na początku XXI wieku, Biuletyn IGSEiGP UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 6, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 47–62.pl_PL
dc.referencesTrzepacz P., 2006, Przekształcenia przestrzeni urbanistycznej Berlina w drugiej połowie XX w., [w:] I. Jażdżewska (red.), Nowe przestrzenie miejskie ich organizacja i funkcje, XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 377–388.pl_PL
dc.referencesWallis A., 1979, Informacja i gwar o centrum miasta, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWallis A., 1990, Socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWeber M., 2002, Gospodarka i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWesołowski J., 2002, Łódź w okresie wielkoprzemysłowym. Plansza V, [w:] S. Liszewski (red.), Atlas Miasta Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji, Łódź.pl_PL
dc.referencesWesołowski J., 2006, Niektóre aspekty rewitalizacji obszarów śródmiejskich miasta poprzemysłowego na przykładzie Łodzi, [w:] B. M. Walczak (red.), Rewitalizacja miast poprzemysłowych – rola dziedzictwa kulturowego, Monografia pokonferencyjna PRO-REVITA Łódź 2004, Wydawnictwo Biblioteka i Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 21–34.pl_PL
dc.referencesWhitehand J. R. M., 1979, Thestury of variations in the building fabric of town centres: procedural problems and preliminary in southern Scotland, „Institute of British Geographers, Transactions, New Series” 4, nr 4, s. 559–575.pl_PL
dc.referencesWhitehand J. W. R. (red.), 1981, The Urban Landscape: Historical Development and Management. Papers by M. G. R. Conzen, „Institute of British Geographers, Special Edition”, 13, London.pl_PL
dc.referencesWhitehand J. R. M., Whitehand S. M., 1983, The study of physical changes in town centres: research procesures and types of change, „Institute of British Geographers, Transactions, New Series” 8, nr 4, s. 483–507.pl_PL
dc.referencesWillan S. T., 1980, Elizabethan Manchester, Chetham Society, Manchester.pl_PL
dc.referencesWojnarowska A., 2011. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zagadnienia teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWolaniuk A., 1997, Funkcje metropolitalne Łodzi i ich rola w organizacji przestrzennej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesWolaniuk A., 2008, Centra miast, [w:] S. Liszewski (red.), Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 283–320.pl_PL
dc.referencesWolaniuk A., 2010, Uniwersytety i ich rola w organizacji przestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWójcik A., 2008, Nowe przestrzenie publiczne – na przykładzie miasta Dublina, „Czasopismo Techniczne Architektura”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 1-A, s. 227–233.pl_PL
dc.referencesWróbel T., 1971, Zarys historii budowy miast, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl_PL
dc.referencesZiobrowski Z. (red.), 2010, Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, t. 9, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesZiobrowski Z., Domański B., 2010, Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju. Podsumowanie projektu, Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesZiobrowski Z., Ptaszycka-Jackowska D., Rębowska A., Geissler A. (red.), 2000, Odnowa miast. Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.pl_PL
dc.referencesZiobrowski Z., Jarczewski W. (red.), 2010, Rewitalizacja miast polskich – diagnoza, t. 8, Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesZukin S., 1995, The Culture of Cities, Blackwell, Oxford.pl_PL
dc.referencesZuziak Z., 1998, Strategie rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej, Seria Architektura, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.pl_PL
dc.referencesCity Centre Strategic Plan 2004–2007, Manchester City Council.pl_PL
dc.referencesKarta Przestrzeni Publicznej, 2009.pl_PL
dc.referencesOffice of National Statistics 2011.pl_PL
dc.referencesPlan Local d’Urbanisme de la comunnuate urbaine de Lyon.pl_PL
dc.referencesPowierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r., GUS 2013, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2012, Wydawnictwo Urząd Statystyczny w Łodzi.pl_PL
dc.referencesStrategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+, projekt Urzędu Miasta Łodzi.pl_PL
dc.referencesStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, 2010, Urząd Miasta Łodzi.pl_PL
dc.referencesUchwała nr XVII/279/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu Nowe Centrum Łodzi, Urząd Miasta Łodzi.pl_PL
dc.referencesUchwała nr LV/1146/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+, Urząd Miasta Łodzi.pl_PL
dc.referencesUproszczony Lokalny Program Rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004–2013 oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi.pl_PL
dc.referenceshttp://www.ec1lodz.pl/pl/ [dostęp 10.10.2012].pl_PL
dc.referenceshttp://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/urban-atlas [dostęp 14.11.2013].pl_PL
dc.referenceshttp://www.geoportail.gouv.fr/accueil [dostęp 16.11.2013].pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-189-0
dc.disciplinegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe